Türkiye’deki Yerli ve Yabancı Otel Zincirlerine Yönelik Web Tabanlı İçerik Analizi

Geçmiş yıllarda yürütülmüş az sayıda çalışmada konaklama işletmelerine ait web sitelerinde hangi içeriklere yer verilmesi gerektiği tartışılmış ancak başarılı bir web sitesinin hangi unsurlardan oluştuğu konusunda fikir birliğine varılamamıştır. Bu çalışmanın temel amacı Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı zincir otellere ait web sitelerinin içerik analizi yöntemi ile karşılaştırılması ve iki grup arasındaki farklılıkların değerlendirilmesidir. Araştırmanın evrenini Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı zincir oteller oluşturmaktadır. İçerik analizi ile yapılan karşılaştırma için gereken verilerin toplanmasında kullanılan ve değerlendirme ölçütlerini içeren form 4 ana başlık ile toplam 50 ifadeden oluşmaktadır. Araştırmadan elde edilen temel sonuç yerli grupların web sitelerinde, yabancı gruplara göre, daha fazla özelliğe yer verdiği; ancak kullanım kolaylığı açısından başarısız kaldıkları yönündedir. Ayrıca çalışmada; diğer değerlendirme ölçütleri açısından sonuçlar farklı boyutlarda değerlendirilmiş ve önerilere yer verilmiştir.

Web Based Content Analysis on National and International Hotel Chains in Turkey

The contents that should be included in web sites of lodging enterprises have been discussed by a limited number of studies in previous years, however there is still no consensus on which elements should be used to have a successful web site.The main purpose of this study was to compare web sites of local and foreign chains operating in Turkey with the content analysis method and to evaluate the differences between these two groups. The universe of the research was domestic and foreign chain hotels operating in Turkey. The form that was used in the data collection for the content analysis was consisted of 50 main words with 4 main headings. The main result obtained from the research was that local groups had more features in their web sites than foreign groups; but they were unsuccessful in terms of ease of use. In addition, in terms of other evaluation criteria, the results were evaluated from different dimensions and the recommendations were made.

Kaynakça

Baloğlu, Ş. ve Pekcan Y.A. (2006). “The Website Design and Internet Site Marketing Practices of Upscale and Luxury Hotels in Turkey”. Tourism Management, 27: 171–176.

Bayram, M. ve Yaylı, A. (2009). “Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27): 347-379.

Beattie, R. (1991). “Hospitality Internationalisation: An Empirical Investigation”. International Journal of Hospitality Management, 3 (4): 14-20.

Boylu, Y. ve Tuncer, A. (2008). “Konaklama İşletmelerinin Yönetim Yapılarının Web Tabanlı Pazarlama Faaliyetlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13): 11-30.

Buhalis, D. (1998) “Strategic Use of Information Technologies in the Tourism Industry”. Tourism Management, 19(5): 409-421.

Chu, R. (2001). What Online Hong Kong Travelers Look for on Airline / Travel Websites? Hospitality Management, 20, 95 – 100.

Cox, J. ve Dale, B.G. (2002). “Key Quality Factors in Web Site Design and Use: An Examination”. International Journal of Quality & Reliability Management, 19 (7): 862–888.

Çubukçu, İ. M., (2010), “Konaklama İşletmeleri Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesi”, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 1(1): 39-59.

Frank, R. (2003). “The User-Centric Approach to Website Design”. www.swandive.com/portfolio/swandivedigital_usercentric.pdf (Erişim Tarihi: 25/05/2017).

Gehrke, D ve Turban, E. (1999). “Determinants of Successful Web Site Designers’ Perspective”. Journal of Consumer Marketing, 18 (6): 488 – 502.

Güzel, F.Ö., Türker, G. Ö. ve Türker, A. (2014). “Bir Pazarlama Enstrümanı Olarak Rekreasyon Faaliyetlerinin Otellerin Web Sitelerinde Kullanımı: Antalya Destinasyonunda Bir Araştırma”. İnternet Uygulamalrı ve Yönetimi Dergisi, 5(2): 1-18.

Hamil, J. ve Gregory, K. (1997). “Internet Marketing in the Internationalisation of UK SMEs”. Journal of Marketing Management, 13: 9–28.

Heath, J. (1999). “Pointers On How To Create Web Sites That Work.” www.viacorp.com/pointers.html (Erişim Tarihi: 15/05/2017).

Kalakota, R. ve Whinston, A.B. (1997). Electronic Commerce: A Manager’s Guide. Addison-Wesley: USA.

Karabağ, S. F., Özgen, H. M. ve Özgen, H. (2010). “Bir İletişim Aracı Olarak Web Siteleri: Türkiye’deki Otel Web Sitelerinin Etkinliği Üzerine Bir Araştırma”. Öneri Dergisi, 9(33): 17-32.

Karabulut, E. (2014). Türkiye Grup ve Zincir Oteller Gelişim Endeksi (GHG Index-2014). Akteniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yayınları.

Karamustafa, K., Biçkes, D.M. ve Ulama, Ş. (2002). “Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinin İnternet Web Sitelerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma”. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19: 51–92.

Liu, L. ve Arnett, P. (2000). “Exploring the Factors Associated with Website Success in the Context of Electronic Commerce”. Information and Management, 38 (1): 23–33.

Ma, J. X., Buhalis, D. ve Song, H. (2003) “ICTs and Internet Adoption in Chines Tourism Industry”. International Journal of Information Management, 23, (6): 451-467.

Madu, C.N. ve Madu, A.A. (2002). “Dimensions of E-Quality”. International Journal of Quality & Reliability Management, 19 (3): 246–258.

Met, Ö. ve Erdem, B. (2011). “Türk Otel Zincirleri ve Büyüme Stratejileri”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(26): 333-350.

O’Connor, P. ve Murphy, J. (2004). “Research on Information Technology in the Hospitality Industry”. Hospitality Management, 23: 473–484.

Palmer, J.W. (2002). “Web Site Usability, Design and Performance Metrics”. Information Systems Research, 13 (2): 151–167.

Riffe, D., Lacy, S., & Fico, F. (2014). Analyzing Media Messages: Using Quantitative Content Analysis in Research. 3rd Edition New York: Routledge.

Rosen, D.E ve Purinton, E. (2004). “Website Design: Viewing the Web as a Cognitive Landscape”. Journal of Busines Research, 57 (7): 787–794.

Sarı, Y., Kozak, M. ve Duman, T. (2006). A Historical Development of “IT” in Tourism Marketing. Kozak, M. ve Andreu L.(Edt),Progress in Tourism Marketing, içinde, Elsevier, Advances in Tourism Research Series.

Şahin, T. (2012). “Otel İşletmelerine Ait Web Sitelerinin, Türkiye’de Faaliyet Gösterdikleri Bölgelere Göre Değerlendirilmesi, Turizm Araştırma Dergisi, 2(1): 1-26.

Tse, E. C. ve West, J. J. (1992). Development Strategies for International Hospitality Markets. Teare, R.ve Olsen, M. (Edt.), International Hospitality Management, Corporate Strategy in Practice içinde, John Wiley and Sons Inc: New York.

Turban, E., Lee, J. Kıng, D ve Viehland, D. (2006). Electronic Commerce: A Managerial Perspective. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J.

Turizm Yatırım Dergisi (2013). Konaklamada Zincir ve Gruplar. Özgün Ofset: İstanbul.

Wang, Y. ve Qualls, W. (2007). “Towards a Theoretical Model of Technology Adoption in Hospitality Organizations”. Hospitality Management, 26: 560–573.

Wong,J. ve Law, R. (2005). “Analysing the Intention to Purchase on Hotel Websites: A Study of Travellers to Hong Kong”. Hospitality Management, 24: 311–329.

Yu, L. (1999). The International Hospitality Business, Management and Operations. The Haworth Hospitality Press.

Zhao, Z. ve Gutierrez, J. (2001). The Fundamental Perspectives in E-Commerce. Singh, M. Teo, T. (Edt.). ECommerce Diffusion: Strategies and Challenges içinde Heidelberg Pres, Melborne.

Zikmund, W.G., Babin, B.J., Carr, J.C., ve Griffin, M. (2013), Business Research Methods, 9th Edition, South Western: Cengage Learning.

Kaynak Göster