Türkiye’de Yeşil İşlerin Politik Ekonomisi

Çalışmanın temel tartışması, Türkiye için yeşil işlere kapsayıcı istihdamı sağlayacak bir politika tasarımının nasıl olması gerektiğidir. Bu çerçevede yeşil ekonomiye geçiş süreci küresel dinamiklerle birlikte değerlendirilmekte ve yeşil ekonominin temel aracı olarak yeşil işlere vurgu yapılmaktadır. Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçiş süreci, yeşil işlere adil geçişinin zorluklarını ve zorunluluklarını ele alanbütüncül bir bakış açısıyla tartışılmaktadır. Bu tartışma korunmasız ve kapsayıcı istihdamın altını çizerek Türkiye’ye odaklanmaktadır. Özetle bu çalışmada iklim krizi, düzensiz göç ve etkileri, Covid-19 pandemisi ve yarattığı belirsizlik gibi küresel sorunlar çerçevesinde mesleki ve teknik eğitim odaklı kapsayıcı bir yeşil iş ve istihdam politikasına ilişkin bir dizi öneri sunulmakta ve yeni tartışmalara zemin hazırlanmaktadır.

The Political Economy of Green Jobs in Turkey

The main discussion of the study is how to design a policy that will provide inclusive employment to green jobs for Turkey. In this framework, the process of transition to a green economy is evaluated with the global dynamics, and the emphasis is placed on green jobs as the basic tool of the green economy. Turkey's transition to the green economy is discussed with a holistic perspective which addresses the challenges and imperatives of just transition to green jobs. This study focuses on Turkey and the discussion emphasizes that vulnerable and inclusive employment. In summary, this study presents a series of recommendations on an inclusive employment policy for green jobs that focused on vocational and technical education within the framework of global problems such as the climate crisis, irregular migration and its effects, the uncertainty of the Covid-19 pandemic, and becomes grounds for new discussions.

Kaynakça

Akçomak, Ġ.S. & Bürken, S. 2018. Middle-technology Trap: The Case of Automotive Industry in Turkey, YayınlanmamıĢ AraĢtırma Raporu.

Akçomak, Ġ.S. & Emiroğlu, U. 2020. “Devlet Kaynaklı Teknolojik GeliĢme: GiriĢimci Devlet ve Doğurgan Devlet” içinde M. Tiryakioğlu (Der.), Devletle Kalkınma, Ankara: ĠletiĢim Yayınları

Akçomak, Ġ.S. 2021. “Orta-Teknoloji Tuzağında Devletin Rolü”, içinde M. Tiryakioğlu (Derl.), Türkiye’nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi, Ġstanbul: Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi, ss.281-287.

Bakır, E., Özçelik, E., Özmen, E. & TaĢkıran, A.C. 2017. “Türkiye‟de Erken SanayisizleĢme”, içinde M. Koyuncu, H. Mıhcı & E. Yeldan (Derl.), Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınevi

Bürken, S. 2014. Technology Development in Turkish Automotive Industry: A Case of Middle Technology Trap, Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 2021. İklim Değişikliğiyle Mücadele Sonuç Bildirgesi. Çevrimiçi EriĢim Adresi: https://webdosya.csb.gov.tr/db/turkce/faaliyetler/-kl-mdeg--s--kl-g---20210217102133.pdf Çevrimiçi EriĢim Tarihi: 20.02.2021

Dasgupta, S. & Singh, A. 2006. Manufacturing, Services and Premature Deindustrialization in Developing Countries: A Kaldorian Analysis. Research Paper 2006/049. Helsinki: UNU-WIDER.

Doğruel, F. 2021. “Türkiye Ġmalat Sanayi ve Erken SanayisizleĢme”, içinde M. Tiryakioğlu (Derl.), Türkiye’nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi, Ġstanbul: Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi

European Council 2012. Towards a Job-Rich Recovery. EriĢim Adresi: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0173&from=EN EriĢim Tarihi: 20.12.2020

Green, K.P. 2011. The Myth of Green Energy Jobs: The European Experience, American Enterprise Institue for Public Policy Research. No:1. EriĢim Adresi: https://www.aei.org/research-products/report/the-myth-ofgreen-energy-jobs-the-european-experience/ EriĢim Tarihi: 24.12.2020

ILO & OECD 2012. Sustainable Development, Green Growth and Quality Employment: Realizing the Potential for Mutually Reinforcing Policies. ILO & OECD: Geneva & Paris.

ILO 2011. Skills for Green Jobs: A Global View. Synthesis Report based on 21 Country Studies. Geneva: ILO

ILO 2011. Towards a Greener Economy: The Social Dimensions, Geneva: ILO

ILO 2012. Working Towards Sustainable Development: Opportunities for Decent Work and Social Inclusion in a Green Economy. Geneva: ILO

ILO 2021. ILO Monitor: COVID-19 and The World of Work: Updated Estimates and Analysis, Seventh Edition, Geneva: ILO

Interagency Working Group 2012. Greening Technical Vocational Education and Training (TVET) and Skills Development: Challenges and Opportunities. The Netherlands.

Martinez-Fernandez, C., Ranieri, A., & Sharpe, S. 2013. “Greener Skills and Jobs for a Low-Carbon Future” OECD Green Growth Papers, 13-10, Paris: OECD Publishing

Meçik, O. & Aytun, U. 2018. “Türkiye Ekonomisinde Erken SanayisizleĢmeye Bölgesel Bir YaklaĢım”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 45(Nisan):59-81.

OECD 2011. Towards Green Growth. Paris: OECD

OECD 2011. Towards Green Growth: A Summary for Policymakers. OECD Meeting of the Council at Ministerial Level, 25–26 May 2011, Paris: OECD

Öngel, S.F. & Yıldırım, U.D. 2019. Krize Karşı Kooperatifler: Deneyimler, Tartışmalar, Alternatifler, Ġstanbul: Nota Bene Yayınları

Öztürk, S. 2021. “SanayisizleĢme Çağında Teknoloji ve Uluslararası Rekabet: Türk Ġmalat Sanayiinin Kısa Değerlendirmesi” içinde M. Tiryakioğlu (Derl.), Türkiye’nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi, Ġstanbul: Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi

Rodrik, D. 2016. "Premature Deindustrialization," Journal of Economic Growth, 21(1):1-33.

Strateji ve Bütçe BaĢkanlığı 2019. On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023). Çevrimiçi EriĢim Adresi: https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/ON_BIRINCI_KALKINMA-PLANI_2019- 2023.pdf EriĢim Tarihi: 15.01.2021

Tiryakioğlu, M. 2008. “GeliĢmekte Olan Ülkelerin Çıkmazı: BeĢerî Sermaye Yoksulluğu”, Ege Akademik Bakış, 8(1):321-339

Tiryakioğlu, M. 2011. “Teknoloji Transferi, Teknoloji Yoksulluğu mu?” Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 66(2):169-199

Tiryakioğlu, M. 2020. Devletle Kalkınma, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları UNEP 2008. Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World. Kenya: United Nations Environment Programme

UNEP 2011. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication-A Synthesis for Policy Makers, Kenya: United Nations Environment Programme

Wagner, G. & Weitzman, M.L. 2016. Climate Shock: The Economic Consequences of a Hotter Planet, USA: Princeton University Press

World Bank 2012. Inclusive Green Growth The Pathway to Sustainable Development, USA: World Bank Publications

Kaynak Göster