Nakit döngüsünün firma kârlılığına etkisinin sektörel analizi

İşletme sermayesi yönetimi finans yöneticisinin önemli görev alanlarından birisidir ve zamanının önemli bir kısmını almaktadır. Özellikle kısa ve orta vadeli finansal planlama aşamasında firmanın işletme sermayesi yapısı, içinde bulunduğu sektörün özellikleri de dikkate alınarak analiz edilmelidir. Bu çalışmada panel veri analizi kullanılarak, işletme sermayesi analizi içinde değerlendirilen işletmenin nakit döngüsü ve bu döngünün işletmenin karlılığına etkisinin olup olmadığı, varsa yönü ve derecesi araştırılmıştır. Çalışmada, İMKB’de işlem gören ve imalat sektöründe faaliyet gösteren 52 işletmenin 2000-2010 dönemine ait veri seti kullanılmıştır. Analiz sonucunda, imalat sanayi genelinde beklenenin aksine işletmelerin nakit dönüşüm süresini (NDS) artırarak karlılıklarını artırabilecekleri ortaya çıkmıştır. Kimya ve taş alt sektörlerinde ise karlılık ile NDS arasında ters yönlü bir ilişki bulunmuştur.

The working capital management is one of the important tasks of financial manager. Especially in the short and medium term financial planning process the working capital structure of the firm must be well analyzed taking into account the peculiarities of the industry in which the firm operates. In this study, using panel data analysis, the effect of the entity's cash cycle on the profitability of the entity. In the study, 52 enterprises operating in the manufacturing sector and traded on the ISE are considered using 2000-2010 data set. It is found that contrary to expectations, higher CCC is associated with higher profitability in the manufacturing sector. On the other hand, in two sub-sectors (chemical and non-metallic mineral products), negative correlation was found between profitability and CCC.

___

Akgün, M. (2002). İsletmelerde Etkinlik ve Nakit Çevirme Süresi Analizi, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:60.

Aksoy, A. ve Yalçıner, K. (2008). İşletme Sermayesi Yönetimi, Ankara, Gazi Kitabevi, 4. Baskı

Ata, H. A.,Gür, F.A. ve Yakut, E. (2008). Çalışma Sermayesi Yönetimi ve Karlılık İlişkisi: İmalat Sektörü Uygulaması, 12. Ulusal Finans Sempozyumu, 22-25 Ekim, Kayseri, s.223-237

Autukaite R.and Molay, E. (2011). Cash Holdings, Working Capital and Firm Value: Evidence From France, International Conference of the French Finance Association, May 11-13.

Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, Jonh Wiley and Sons, 3rd Ed.

Christopher S. B.ve Kamalavalli, A. L. (2009). Sensitivity of Profitability to Working Capital Management in Indian Corporate Hospitals, International Journal of Managerial and Financial Accounting, Vol: 2, Issue: 3 (January), s.213-227

Coşkun, E. ve Kök, D. (2011). Çalışma Sermayesi Politikalarının Karlılık Üzerine Etkisi: Dinamik Panel Uygulaması, Ege Akademik Bakış, Cilt: 11, Özel Sayı, ss. 75-85

Deloof, M. (2003). Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?, Journal of Business, Finance and Accounting, Vol: 30, s. 573–587

Demirgüneş, K. ve Şamiloğlu, F.(2008). İşletme Sermayesi Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisi, 12. Ulusal Finans Sempozyumu, 22-25 Ekim, Kayseri, s.238-247

Farris II, M. T., Hutchison, P. D. & Hasty, R. W. (2005). Using Cash-To-Cash To Benchmark Service Industry Performance, The Journal of Applied Business Research – Spring 2005 Volume 21, Number 2 113

Fess, P.E. (1966). The Working Capital Concept, The Accounting Review, Volume:41, p:266-270

Fourcans, A. ve Hindelang, T.J. (1974). Working Capital Management for the Multinational Firm: A Simulation Model, WSC '74 Proceedings of the 7th conference on Winter simulation - Volume 1

Grass, M. (1972). Control of Working Capital, A Programme of Management Priorities, Grower Press, Essex.

İşeri, M. ve Chambers, N. (2003). “Üretim ve Perakende Ticaret Sektörlerinin Nakit Dönüşüm Süreçlerinin İrdelenmesi” Mali Çözüm Dergisi, Sayı 62, s. 1-6.

Kieschnick, R., LaPlante, M. ve Mousawwi, R. (2008). Working Capital Management, Corporate Governance, and Firm Value, University of North Texas Working Paper, http://ssrn.com/abstract=1431165

Lazaridis, I. ve Tryfonidis, D. (2006). Relationship between Working Capital Management and Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange, Journal of Financial Management and Analysis, Vol.19 (1), s. 26 – 35.

Lions, C (2010). Relatıonshıp Between The Profıtabılıty And Workıng Capıtal Polıcy Of Swedısh Companıes, Umeå School of Business, Spring semester, Master thesis.

Luo, M.M., Lee, J.J., & Hwang, Y. (2009). Cash Conversion Cycle, Firm Performance and Stock Value, http://www90.homepage.villanova.edu/michael.pagano/ML_CCC_20090420.pdf

Meder Çakır, H. ve Küçükkaplan İ. (Ocak 2012). İşletme Sermayesi Unsurlarının Firma Değeri ve Karlılığı Üzerindeki Etkisinin İMKB’de İşlem Gören Üretim Firmalarında 2000-2009 Dönemi İçin Analizi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 53, s.69-85, ISSN:2146-3042.

Merville, L.J. ve Tavis, L.A. (1973). Optimal Working Capital Policies: A Chance-Constrained Programming Approach, Journal of Financial and Quantitative Analysis, P. 47-59

Mohama N. A. B., & Saad, N.B.M. (2010). Working Capital Management: The Effect of Market Valuation and Profitability in Malaysia, www.ccsenet.org/ijbm, International Journal of Business and Management, Vol. 5, No. 11; November ISSN 1833-3850 E-ISSN 1833-8119

Nazir M. S.& Afza T. (2009). Impact Of Aggressive Working Capital Management Policy On Firms’ Profitability, The Iup Journal Of Applied Finance, vol. 15, no. 8

Omağ, A. (Nisan 2009). Gıda Sektöründe Nakit Dönüşüm Süresi Analizi: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Örneği, Maliye Finans Yazıları, Yıl: 23 Sayı:83, s.45

Önal, Y. (1996). Nakit Yönetiminin Önemi ve İşleyişi: Türkiye Örneği, Çukurova Üniversitesi SBE Dergisi, Cilt:4, Sayı:4.

Öz, Y. ve Güngör, B. (2007). Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Kârlılığı Üzerine Etkisi: İmalat Sektörüne Yönelik Panel Veri Analizi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,10 (2), s.319-332

Öztürk, M. B.ve Demirgüneş K.(2008). İşletme Sermayesi Gereksinimini Etkileyen Değişkenler Üzerine İMKB’de Bir Uygulama, Finans&Politik Ekonomik Yorumlar, Cilt:45, Sayı:516.

Peel, M.J ve Wilson, N. (1996). Working Capital and Financial Management Practices in the Small Firm Sector International Small Business Journal, January 1996 vol. 14 no. 2 52-68

Qazi, H.A., Shah S. M. A., Abbas Z. & Nadeem T. (November 2011). Impact of Working Capital on Firms’ Profitability, African Journal of Business Management, Vol. 5(27), pp. 11005-11010.

Ramachandran, A. & Janakiraman, M. (Spring 2009). The Relationship between Working Capital Management Efficiency and EBIT, Managing Global Transitions International Research Journal, Editor Boštjan Antonˇciˇc, volume 7, number, ISSN 1581-6311

Ruyken, P.T.G, Wagner S. M. & Jönke, R. (2011). What is the Right Cash Conversion Cycle for Your Supply Chain?, Int. J. Services and Operations Management, Vol. 10, No. 1, 2011 13

Sakarya, Ş. (2008). Nakit Yönetiminde Nakit Dönüş Süresi Analizinin Kullanılması: İMKB’deki KOBİ’ler Üzerine Amprik Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, , C.13, S.2 s.227-248.

Shah, A. (December, 2011). The Corporate Cash Holdings: Determinants and Implications, African Journal of Business Management, Vol. 5(34), pp. 12939-12950,

http://www.academicjournals.org/ajbm, doı: 10.5897/ajbm11.2635, ISSN 1993-8233 ©2011 academic journals

Shahid, A. & Khan M. R. A. (April 2011). Searching For İnternal And External Factors That Determine Working Capital Management For Manufacturing Firms in Pakistan, African Journal of Business Management, Vol. 5(7), pp. 2942-2949, ISSN: 1993-8233 ©2011 academic journals

Shin, H. ve Soenen, H.L. (1998). Efficiency of Working Capital and Corporate Profitability, Financial Practice and Education, Vol: 8, s. 37–45.

Silva, F. (2011). Effects of Working Capital Management on the Profitability of Portuguese Manufacturing Firms, Universidade do Minho, Master thesis.

Şahin, O. (2011). İMKB’ye Kayıtlı İmalat Şirketlerinde Çalışma Sermayesi Politikaları ve Firma Performansı İlişkileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ekim 2011, 6(2), 123-141.

Şen, M., Baştürk, F. H.ve Oruç E. (2009). İMKB’de Faaliyet Gösteren Firmalarda 1992- 2007 Dönemi İçin İşletme Sermayesinde Yönetim Etkinliğinin Ölçümü ve Genel Değerlendirme, 13. Ulusal Finans Sempozyumu, Afyon, s.437-448

Teruel P. G. ve Solano, P. M. (2007). Effects of Working Capital Management on SME Profitability, International Journal of Managerial Finance 3, s.164-177.

Van Horne, J.C. (1969). A Risk-Return Analysis of a Firm’s Working Capital Position, The Engineering Economist, Volume:14, issue:2, p:71-89

Yörük, N. vd (2005). İşletme Sermayesi Yönetiminde Likidite-Risk-Getiri İlişkisi: Üretim ve Hizmet İşletmelerinin İşletme Sermayesi Yönetiminde Finanslama Stratejileri Açısından Karşılaştırılması, 9. Ulusal Finans Sempozyumu, s.351-362.

___