Nakit Akış Yapısı-İşletme Yaşam Döngüsü ile Finansal Sıkıntının Birlikte Değerlendirilmesi: BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Bir Araştırma

Sürdürülebilirlik, son yıllarda artan paydaş talebi ve kamuoyu baskısı nedeni ile işletmeler için artan bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda işletmeler çevreye duyarlı uygulamalar, sosyal sorumluluk projeleri ve diğer benzer uygulamalar kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedirler. Söz konusu faaliyetlerin oluşturduğu maliyetler, işletmelerin esas faaliyetleri sonucunda elde ettiği gelirden karşılanmaktadır. Bu kapsamda, sürdürülebilirlik raporlaması yapan ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (BIST XUSRD) yer alan işletmelerin finansal açıdan da sürdürülebilir bir yapıda yer almaları için nakit akış yapılarının iyi bir düzeyde olması ve finansal açıdan sıkıntılı durumda olmamaları öngörülmektedir. Bu öngörü ise nakit akış yapısı-işletme yaşam döngüsü aşaması ile finansal sıkıntı modelleri ile test edilebilmektedir. Çalışmada; BIST XUSRD’deki 46 işletmenin 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait nakit akış yapısı-işletme yaşam döngüsü aşaması tespiti için Gup vd. (1993) ile Bruwer ve Hamman (2005), finansal sıkıntı için ise Altman Z-Skoru (1968) modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; ilgili işletmelerin öngörülen biçimde ağırlıklı olarak başarılı işletme yapısında olduğu, bu işletmelerin de yine beklendiği şekilde finansal açıdan sıkıntılı alanın dışında olduğu belirlenmiştir. Finansal sıkıntı alanında yer alan işletmelerin de öngörülen şekilde nakit akış yapılarının gerileyen veya yeniden yapılanan, küçülen ve genç işletme olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonuçları, literatürdeki çalışmalarla büyük ölçüde örtüşmektedir. Ayrıca işletme yaşam döngülerinin gereği olarak ortaya çıkması muhtemel durumlar ile finansal sıkıntı skorları yüksek oranda benzer eğilim göstermektedirler.

Evaluation of Cash Flow Pattern-Business Life Cycle with Financial Distress: A Research in BIST Sustainability Index

Sustainability has become more important for all companies due to increasing stakeholder demand and public pressure in recent years. In this respect, businesses continue their activities within the scope of environmentally sensitive practices, social responsibility projects, and other similar practices. The costs incurred by these activities are covered by the income generated by the businesses as a result of their main activities. In this context, it is predicted that the companies that make sustainability reporting and are included in the BIST Sustainability Index (BIST XUSRD) should have a good level of cash flow patterns and not be in financial distress. This situation is important for businesses to take place in a financially sustainable structure. This prediction can be tested with cash flow pattern-business life cycle stage and financial distress models. In this study; Gup et al. (1993) and Bruwer and Hamman’s (2005) model was used for the determination of the cash flow pattern-business life cycle stage for 46 businesses in BIST XUSRD belong to 2016, 2017 and 2018. Also, Altman Z-Score (1968) model was preferred for financial distress. As a result of the research; It is determined that the businesses in BIST XUSRD a have predominantly successful business structure as predicted and these companies are also out of the financial distress area as expected. Besides, it has been determined that the cash flow patterns of the businesses in the financial distress area are declining or reconstruction, shrinking, and young. The study results largely overlap with the findings of the working in the literature. Also, the situation that is likely to occur as a requirement of the business life cycles and financial distress scores show a similar trend.

Kaynakça

Akbar, A., Akbar, M., Tang, W. ve Qureshi, M. 2019. Is Bankruptcy Risk Tied to Corporate Life-Cycle? Evidence from Pakistan. Sustainability, 11(3): 1–22. https://doi.org/10.3390/su11030678

Aktaş, R., Karğın, S. ve Karğın, M. 2012. Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemi ile İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (56): 101–118.

Altman, E. 1968. Financial Ratios, Discriminant Analysis and The Prediction of Corporate Bankruptcy. The Journal of Finance, 23(4): 589–609.

Altman, E. 1983. Corporate Financial Distress. New York: John Wiley & Sons Inc.

Altman, E. 1993. Corporate Financial Distress and Bankruptcy. New York: John Wiley & Sons Inc.

Altman, E. 2000. Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-score and ZETA models. New York.

Banks, E. 2005. Financial Lexicon: A compendium of financial definitions, acronyms, and colloquialisms. New York: Palgrave Macmillan.

Basık, F. O. 2011. Ansiklopedik Muhasebe ve Finans Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Beaver, W. H. 1966. Financial Ratios As Predictors of Failure. Journal of Accounting Research, 4: 71–111. https://doi.org/10.2307/2490171

Bilir, H. 2015. Finansal Sıkıntının Tanımı ve Piyasa Odaklı Çözümleri: Borç Yapılandırma, Varlık Satısı ve Yeni Sermaye Enjeksiyonu. Sosyoekonomi Dergisi, 23(1): 9–24.

BIST. 2020. Sürdürülebilirlik Endeksi. www.borsaistanbul.com/endeksler/bist-pay-endeksleri/surdurulebilirlikendeksi, Erişim tarihi: 14.07.2020

Bruwer, B. W. S. ve Hamman, W. D. 2005. Cash Flow Patterns in Listed South African Industrial Companies. Meditari Accountancy Research, 13(1): 1–17.

Dickinson, V. (2011). Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle. The Accounting Review, 86(6): 1969– 1994. https://doi.org/10.2308/accr-10130

Ege, İ., Topaloğlu, E. E. ve Erkol, A. Y. 2017. Fulmer Modeline Dayalı Finansal Başarısızlık İle Finansal Performans İlişkisi: İmalat Sanayi Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (74): 119– 132. https://doi.org/10.25095/mufad.396862

Fight, A. 2006. Cash Flow Forecasting. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Fulmer, J. G., Moon, J. E., Gavin, T. A. ve Erwin, J. M. 1984. A Bankruptcy Classification Model for Small

Firms. Journal of Commercial Bank Lending, 66(11): 25–37.

Gup, B. E., Samson, W. D., Dugan, M. T., Kim, M. J. ve Thawatchai, J. 1993. An Analysis of Patterns from the Statement of Cash Flows. Financial Practice and Education, 73–79.

Jennings, M. E. 2005. Applicability of Altman’s Revised Four Variable Z-Score As a Bankruptcy Predictor for Health Maintenance Organizations. Nova Southeastern University.

Jiang, K. ve Wang, S. 2009. Firms in Economic Distress: Survival Strategies and Economic Factors. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1465181

Jury, T. D. H. 2012. Cash Flow Analysis and Forecasting. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

Karadeniz, E. ve Öcek, C. 2018. Konaklama İşletmelerinde Finansal Başarısızlık Riskinin Ölçümü: Türkiye ve Avrupa Karşılaştırması. Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, (645): 9–60. KGK. 2019. TMS 7 Nakit Akış Tablosu.

Kiaupaite-Grushniene, V. 2016. Altman Z-Score Model for Bankruptcy Forecastıng of the Listed Lithuanian Agricultural Companies. içinde 5th International Conference on Accounting, Auditing, and Taxation (ICAAT) (ss. 222–234).

Kordestani, G., Biglari, V. ve Bakhtiari, M. 2011. Ability of Combinations of Cash Flow Components to Predict Financial Distress. Business: Theory and Practice, 12(3), 277–285. https://doi.org/10.3846/btp.2011.28

Kulalı, İ. 2014. Muhasebe Temelli Tahmin Modelleri Işığında, Finansal Sıkıntı ve İflasın Karşılaştırılması.

Sosyoekonomi Dergisi, (22): 153–170.

Mulford, C. W. ve Comiskey, E. E. 1996. Financial Warnings. New York: John Wiley & Sons Inc.

Mulford, C. W. ve Comiskey, E. E. 2005. Creative Cash Flow Reporting: Uncovering Sustainable Financial Performance. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.

Ohlson, J. A. 1980. Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy. Journal of Accounting Research, 18(1): 109–131. https://doi.org/10.2307/2490395

Öztürk, S. ve Yılmaz, C. 2019. Finansal Sıkıntının Muhasebe Manipülasyonu ile İlişkisi. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, (41): 241–254.

Rafique, A. 2018. Effect of Financial Distress on Operating Cash Flows. International Journal of Management and Applied Science, 4(1): 45–49.

Reider, R. ve Heyler, P. B. 2003. Managing Cash Flow: An Operational Focus. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.

Sayari, N. ve Muğan, F. N. C. Ş. 2013. Cash Flow Statement as an Evidence for Financial Distress. Universal Journal of Accounting and Finance, 1(3): 95–102. https://doi.org/10.13189/ujaf.2013.010302

Seyidoğlu, H. 2002. Ekonomik Terimler (Ansiklopedik Sözlük). İstanbul: Güzem Can Yayınları.

Shamsudin, A. ve Kamaluddin, A. 2015. Impending Bankruptcy: Examining Cash Flow Pattern of Distress and Healthy Firms. Procedia Economics and Finance, 31: 766–774. https://doi.org/10.1016/S2212- 5671(15)01166-1

Springate, G. L. V. 1978. Predicting The Possibility of Failure In A Canadian Firm. Tin, P. Q. ve Nga, T. T. 2017. Examining The Financial Distress Situation Of Vietnamese Listed Firms Using Cash Flow Statements. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 12(1): 16-31.

Wahlen, J. M., Baginski, S. P. ve Bradshaw, M. T. 2015. Financial Reporting, Financial Statement Analysis and Valuation: A Strategic Perspective. Boston: Cengage Learning.

Waqas, H., Md-Rus, R. ve Elgammal, M. M. 2018. Predicting Financial Distress: Importance of Accounting and Firm-specific Market Variables for Pakistan’s Listed Firms. Cogent Economics & Finance, 6(1): 1–16. https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1545739

Warner, J. B. 1977. Bankruptcy Costs: Some Evidence. The Journal of Finance, 32(2): 337–347. https://doi.org/10.2307/2326766

Wruck, K. H. 1990. Financial distress, reorganization, and organizational efficiency. Journal of Financial Economics, 27(2): 419–444. https://doi.org/10.1016/0304-405X(90)90063-6

Kaynak Göster