Mühendislerin Sosyal Medya ve İnternet Gazeteciliği Kullanım Alışkanlıkları

Bu çalışmada, teknolojinin gelişmesinde önemli bir rol oynayan mühendislerin sosyal medya ve internet gazeteciliğine yönelik tutumlarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaçla, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olmuş mühendislerin sosyal medya, geleneksel gazetecilik ve internet gazeteciliği kullanım alışkanlıkları ve bu kullanım alışkanlıkları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 195'i kadın ve 429'u erkek olmak üzere toplam 624 mühendis oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, kapalı uçlu ve 5'li Likert tipi sorulardan oluşan ve internet üzerinden cevaplandırılan bir anket ile elde edilmiştir. Toplanan veriler üzerinde tanımlayıcı ve neden-sonuç ilişkisine dayanan istatistik analizler uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre mühendislerin %93,6'sı sosyal medya kullanmakta, %91,8'i internet üzerinden gazete okumaktadır. En çok tercih edilen sosyal medya ağı Facebook olurken, internet üzerinden en çok okunan gazeteler Hürriyet ve Milliyet olmuştur.

Social Media and Online Journalism Usage Habits of Engineers

The objective of this study is to reveal attitudes of engineers who have a very important role in the development of technology- for social media and online journalism. For this purpose in this study, social media, traditional journalism and online journalism usage habits of engineers who have graduated from the university in Turkey and relations between these usage habits were examined. Working group of the study consists of total 624 engineers including 195 women and 429 men. Research data is obtained from closed-end and 5 point Likert scale and a questionnaire answered over the internet. The descriptive statistical analysis which based on cause-effect relationship has been applied on the collected data. According to the results obtained 93,6 % of engineers use social media, 91,8% of them read a newspaper on the internet. Most preferred social media network is Facebook as Hürriyet and Milliyet have become the most widely read newspapers through the internet.

Kaynakça

Alikılıç, Özlem A. 2011. Halkla İlişkiler 2.0: Sosyal Medyada Yeni Paydaşlar, Yeni Teknikler. Ankara: Efil Yayınevi.

Altay, Derya. 2005. "McLuhan", Kadife Karanlık: 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar. Haz. Nurdoğan Rigel, Gül Batuş, Güleda Yücedoğan, Barış Çoban. İstanbul: Su Yayınevi.

Bulut, Erkan. 2014. "Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar Kapsamında Sosyal Medya Uygulamaları", Yeni Medya Yeni Pratikler Yeni Olanaklar. Ed. Emel Baştürk Akca. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yayınları.

Calgavin. 2013. http://www.calgavin.com/2013/01/engineering-social-media-survey/, Erişim Tarihi: 15 Ekim 2015.

Deuze, Mark. 2001. "Online Journalism: Modelling The First Generation Of News Media On The World Wide Web", First Monday, V.6, No:10.

Dirier, Ürün. 2013. http://www.farklibirbakis.com/silikon-vadisine-yon-veren-super-turk-muhendisleri/, Erişim tarihi: 07 Temmuz 2015.

Doğu, Burak, Özçetin, Burak, Bayraktutan Günseli vd. 2014. Siyasetin Yeni Hali: Vaka-i Sosyal Medya. İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Erdoğan, İrfan ve Alemdar, Korkmaz. 2005. Öteki Kuram: Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Ankara: Erk Yayınları.

Foursquare. 2015. https://tr.foursquare.com/about/team, Erişim tarihi: 30 Haziran 2015.

Fuller, Brian. 2012. http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1262474&page_number=1, Erişim Tarihi: 15 Ekim 2015.

Gezgin, Suat. 2002. "Geleneksel Basın ve İnternet Gazeteciliği", İnternet Çağında Gazetecilik. Ed. Serhan Yedig ve Haşim Akman. İstanbul: Metis Yayınları.

Güngör, Nazife. 2011. İletişim: Kuramlar Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.

IHS Engineering360. 2015. http://www.globalspec.com/advertising/trends-wp/2015_SocialMedia Use, Erişim Tarihi: 15 Ekim 2015.

Karaduman, Murat. 2005. "İnternet ve Gazetecilik", Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya. Der. Sevda Alankuş. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.

Karahasan, Fatoş. 2012. Taşlar Yerinden Oynarken Dijital Pazarlamanın Kuralları. İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.

Kırık, Ali M. 2013. "Gelişen Web Teknolojileri ve Sosyal Medya Bağımlılığı", Sosyal Medya Araştırmaları I: Sosyalleşen Birey. Ed. Ali Büyükaslan ve Ali Murat Kırık. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.

Kuyucu, Mihalis. 2013. "Bab-ı Ali'den Tablet Gazetelere Basın İşletmeciliği", İletişim ve Diplomasi Dergisi, No:1.

Napier. 2011. http://www.napierb2b.com/pdfs/do-engineers-use-social-media-2011.pdf, Erişim Tarihi: 15 Ekim 2015.

Öztürk, Selim. 2012. http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/21207220.asp, Erişim tarihi: 29 Haziran 2015.

Sabah. 2011. http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2011/09/04/beyin-gucumuz-goreve-hazir, Erişim tarihi: 26 Haziran 2015.

Saruhan, Şadi C. ve Özdemirci, Ata. 2013. Bilim, Felsefe ve Metodoloji. İstanbul: Beta.

Shein, Esther. 2010. http://www.networkcomputing.com/networking/engineers-use-social-media-for-business/d/d- id/1090833?, Erişim Tarihi: 15 Ekim 2015.

Şit, Ahmet C. 2012. http://webrazzi.com/2012/07/17/calisanin-cuzdanini-kabartan-teknoloji-sirketleri/, Erişim tarihi: 26 Haziran 2015.

Tokgöz, Oya. 2003. Temel Gazetecilik. Ankara: İmge Kitabevi.

Toruk, İbrahim. 2008. Gutenberg'den Dijital Çağa Gazetecilik: Türkiye'de Haber Siteleri. İstanbul: Literatürk Yayınları.

Tosun, Nurhan B. 2014. Marka Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınevi. TÜİK. 2015. Hanehalkı Bilişim http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660, Erişim Tarihi: 18 Ekim 2015. Teknolojileri Kullanım Araştırması,

Twitter. 2015. https://about.twitter.com/company, Erişim tarihi: 07 Temmuz 2015.

Yengin, Deniz. 2012. Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul: Derin Yayınları.

Kaynak Göster