Motivasyonun Demografik Ve Mesleki Özelliklere Göre Farklılaşması: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma

Turist rehberleri, ulusal ve bölgesel açıdan turizm sektörünün ilerlemesinde anahtar bir rol oynamaktadır. Taşıdıkları bu hayati önem, turist rehberlerinin mesleklerini en nitelikli şekilde icra etmelerini gerekli kılmaktadır. Bir mesleğin layıkıyla yapılabilmesi için turizm işletmelerinin tur rehberlerine en iyi imkanları sunabilmeleri gerekmektedir. Turist rehberinin işini sevmesi onun; doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan turizmin alt parçalarına fayda sağlamasına sebep olacak, turizmin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu araştırma turist rehberlerinin demografik ve mesleki verileri ile motivasyonları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yönteminden faydalanılmış ve ulaşılan verilere istatistiki analizler uygulanmıştır. Araştırma kapsamında 422 eylemli turist rehberi ile birebir görüşülerek anket uygulanmış, uygulama sonunda ankete katılanların motivasyon düzeyleri ile demografik verileri arasında anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarından yola çıkarak kamuya ve özel sektöre birtakım önerilerde bulunulmuştur

The Differentiation Of Motivation According to Demographic and Occupational Factors :A Study On Tourist Guides

Tourist guides , plays a key role in the advancement of national and regional aspects of the tourism industry . This vital significance of tour guide makes it necessary for them to perform in the most qualified way . For the best performance and qualified style in job; tourism management must present best services to tour guide . At this point; One of the most important factor and responsibility in the creation of purchase requests is tourist guide. If tourist guides love their job; this will cause to provide benefit directly and indirectly related to all tourism parts even the lowest one and It will contribute to sustainable development of tourism. This study prepared for the aim of determining the relations between Motivation and demographic and occupational datas. In this research, the survey technique was used and Data were analyzed by statistical analysis. Surveys were conducted to 422 active tourist guide with polls verbatim interviews. After analysis; It was found that a significant relationship between motivation and demographical datas. Based on the results, Recommendations are presented to public and private sector.

Kaynakça

Alkış, H., (2008), Üretim İşletmeleri Açısından Demografik Özellikleri ile Motivasyon Araçlarını Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişki, Kamu-İş, Cilt:10, Sayı: 2, s.s.79-96.

Altok, T. (2009), Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörlere İlişkin Hizmet ve İmalat İşletmelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

Antep, Z. Bektaş, G. Altın, U. ve İrban, A. (2012), For Strategic Planning of Healthcare Management, The Effect of Mobbing on Motivation of Healthcare Providers, Social and Behavioral Sciences, 58, 606-613.

Ayaydın, M., ve Tok, H., (2015), Motivasyonu Etkileyen Faktörlere İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi (Gaziantep Örneği), Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Cilt: 10/11, s.s. 187-200.

Aydın, H., (2013), Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakasına Bağlı Sosyal Tesislerde Bir Uygulama, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Badu, E.E. (2005), Employee Motivation in University Libraries in Ghana: a Bartol, Kathryn M. and Martin, David Christian, (1994), Management, New York, McGraw-Hill.

Bartol, K. M. ve Martin, D. C. (1994), Management, New York.

Barutçu, S. ve Sezgin, S. (2012). Satış yönetimi sürecinde motivasyon araçları ve etki düzeyleri: tıbbi satış temsilcileri üzerinde bir araştırma, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(2), 89-97.

Brown, Steven P. and Robert A. Peterson (1993), “Antecedents and Consequences of Salesperson Job Satisfaction: Meta-Analysis and Assessment of Causal Effects,” Journal of Marketing Research, 30 (February), 63–77

Bussing, A. T., Bissels, T., Fuchs, V. & Perrar, K.-M. (1999), A dynamic model of work satisfaction: Qualitative approaches. Human Relations, 52(8), 999–1028.

Churchill, G., Jr (1979), A paradigm for developing better measures of marketing constructs, JMR, Journal of Marketing Research 16, 000001; ABI/INFORM Global pg. 64.

Cohen, E. (1985), The Tourist Guide: The Origins, Structure And Dynamics Of A Role, Annals Of Tourism Research, 12 (1). ss. 378-398.

Çiçek, D. (2005). Örgütlerde motivasyon ve iş yaşam kalitesi: bir kamu kuruluşundaki yönetici personelin motivasyon seviyelerinin tespit edilerek iş yaşam kalitesinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma, Yayımlanmamış Doltora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Dalton, G.W., ve Thompson P.H. (1986), Novations: Strategies for career management, Glenview, Ill: Scott, Foresman & Co Düren, A. Z. (2000), 2000’li Yıllarda Yönetim, Şubat, İstanbul: Alfa Yayınları.

George H. Litwin ve Robert A. Stringer, Jr (1968), Motivation and Organizational Climate, Boston : Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University.

George, J. M. and Jones, G. R., (1997), Organizational spontaneity in context, Human Performance, 10(1), 153–170.

Gottfried, A. E, (1990), Academic intrinsic motivation in young elementary school children. Journal of Educational Psychology, 82(3), 525–538.

Gottfried, A. E., Fleming, J. S., ve Gottfried, A. W. (2001). Continuity of academic intrinsic motivation from childhood through late adolescence: A longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 93(1), 3–13.

Göral, R. (2002). Büro yönetimi ve iletişim teknikleri (2. bs.). Ankara: Yüce Medya Yayınları

Gredler, M. E., Broussard, Sheri, Coates ve Garrison, Betsy, M.E, (2004), The relationship between classroom motivation and academic achievement in elementary schoolaged children. Family and Consumer Sciences Research Journal, 33(2), 106–120.

Guay, F., Chanal, J. Ratelle, Catherine F., Mars H. W., Larosa, S. ve Boivin M. (2010), Instrinsic, identified, and controlled types of motivation for school subjects in young elementary school children, British Journal of Educational Psycholohgy , 80, 711-735

Güven , K. Y. (2013). Özelleştirme öncesi ve sonrasında çalışanların motivasyon araçlarını algılaması üzerine bir araştırma, Hukuk ve Iktisat Araştırmaları Dergisi, 5(1), 51-61.

Güzel, H., (2011), Fizik Öğretmenlerinin Demografik Özellikleri ve Motivasyon Faktörlerinin Araştırılması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri • Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) • Bahar/Spring • 1031-1054..

Herzberg, . (2003), One More Time: How Do You Motivate Employees?, Harvard Business Review, January, ss. 87- 96.

Hochner, A. ve Granrose, C. S. (1985) Sources of Motivation To Choose Ownership As An Alternative To Job Loss, Academy of Management Journal, Volume: 28, Number: 4, ss. 860-875.

Hong, J.L, Sung Y., Jung, W., Fan, F. C., Sun, Y. (1995) Impact of Employee Benefits On Work Motivation and Productivity, The International of Career Management, Volume: 7, Number: 6, ss.10-14.

Ellemers, N., Gilder, D. ve Haslam, A. S. (2004), “Motivating Individuals and Groups at Work: A Social Identity Perspective on Leadership and Group Performance”, Academy of Management Review, Volume 29, Number 3, pp.459-478.

Eren, E. (1998). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Eskildsen, J. K., Kristensen, K. & Westlund, A. H. (2002), Performance Measurement ve Management - Research and Action. A. Neely, A. Walters and R. Austin (eds) (ed.). Boston: Centre for Business Performance, p. s. 181-188

Hakmal, H., Karadağ, M ve Demir, C. (2012), Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerine Etki Eden Faktörler: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde Bir Uygulama, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt: 15, Sayı, 3., s.s.181-187.

Hall, D. T., ve Mirvis, P. H. 1995. The new career contract: Developing the whole person at midlife and beyond. Journal of Vocational Behavior, 47: 269–289.

Heidarian AR, Jafari Kelarijani SE (2015), . The relationship between demographic characteristics and motivational factors in the employees of social security hospitals in Mazandaran, Caspian J Intern Med, 6(3):170-174. http://www.ukessays.com/essays/business/motivation-in-business.php Erişim Tarihi: 10.09.2015.

Hunter, S. T. Cushenbery, L. and Friedrich, T. (2012), Hiring an innovative workforce: A necessary yet uniquely challenging endeavor, Human Resource Management Review, 22(4), 303–322.

Jurkiewicz, C. E., ve Brown, R.G. (1998). GenXers vs. boomers vs. matures: Generational comparisons of public employee motivation, Review of Public Personnel Administration, 18, 18–37.

Kanfer , R., ve Ackerman, P. L. (2004). Aging, adult development and work motivation. Academy of Management Review,1-19.

Kaliski, B. S. (2007). Encyclopedia of business and finance (2nd ed., p. 446). Detroit: Thompson Gale.

Kao, H. SR ve Hong, S. NG. (1997), “Work Motivation and Culture”, Motivation and Culture (Ed. Donald Munra), New York: Routledge, pp.119-132.

Karakaya, A., ve Ay, A., F., (2007), Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs, Cilt : 31 No:1 55-67.

Keser, A. (2006), Çalışma Yaşamında Motivasyon, İstanbul: Alfa Aktüel. Keskin, A. (2015), Motivasyon ve Dikkatin Öğrenme Üzerinde Etkisi, http://www.egitim.aku.edu.tr/motivasyondikkat1.pdf, E. T: 10.07.2015

Koçel, T. (2013), İşletme Yöneticiliği, 14.Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.

Köktürk, T., Gürdal, A., Köktürk M., & Uzgören, C. (2000, June). The importance of the comparison of teachers and students perceptions of motivational factors. 7 th Workshop on Achievement and Task and Motivation and Earlisig: Motivation and Emotion. University of Leuven, 21-23, June Belgıum

Köroğlu, Ö., (2011), İş Doyumu ve Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Performansla İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Lange, G. W., ve Adler, F. (1997, April). Motivation and achievement in elementary children. Paper presented at the biennial meeting of the Society for Research in Child Development, Washington, D.C.

Locke, E. A. ve Latham, G. P. (2004), What Should We Do About Motivation Theory ? Six Recommendations For The Twenty- First Centry, Academy of Management Review, Sayı:29, No:3, s. 388-403.

London, M. 1998. Career barriers: How people experience, overcome, and avoid failure. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates

Lord, R.L., Farrington, P., (2006). Age-related differences in the motivation of knowledge workers. Engineering Management Journal, 3, 20 – 26.

Luthans, F. (1992), Organizational Behavior, Mc Graw Hill Book Co: New York.

Maertz, C. P. Jr. ve Grıffeth, R. W. (2004), Eigth Motivational Forces and Voluntary Turnover: A Theoretical Synthesis with Implications for Research, Journal of Management, Volume: 30, ss. 667-683.

Martin M. Greller and Patricia Simpson, 1999, In search of late career: A review of contemporary social science research applicable to the understanding of late career. Human Resource Management Review, Vol. 9, 309 - 347.

McLean, T. ve Anema, M. (2004), “Reduce the Nursing Shortage: Help Inactive Nurses Return to Work”, Journal of Continuing Education in Nursing, Volume 35, Issue 5, pp.211-215

McShane, S. L. ve Glinow, M.A.V. (2003), Organizational Behavior: Emerging Realities for the Workplace Revolution, Second Edition, New York: McGraw-Hill.

Nıcholson, N. (2003) How to Motivate Your Problem People, Harvard Business Review, January, ss.57-65

Pantouvakis, A. ve Bouranta, N. (2001), The interrelationship between service features, job satisfaction and customer satisfaction: Evidence from the transport sector, TQM Journal, 25(2), 186–201.

Parvin, M. M. Kabir, N. M. M. (2011), Factors Affecting Employee Job Satisfaction of Pharmaceutical Sector, Australian Journal of Business and Management Research, 1(9), 113–123.

Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği, (2005), T.C. Resmi Gazete, 26004, 25 Kasım 2005.

Saari, L. M., ve Judge, T. A. (2004), Employee attitudes and job satisfaction, Human Resource Management, 43(3), 395–407.

Robbins, S. (2001). Organizational Behavior. (9th ed.). New Jersey: Prentice Hall Inc. Sabuncuoğlu, Zeyyat ve Tüz, Melek, (2001), Örgütsel Psikoloji, Ezgi Kitabevi: Bursa.

Sarkar, S. ve Huang, L. H., (2012), Do cultural groups differ in their attitudes towards unions Evidence from Indian and Taiwanese samples, Asian Business and Management, 11(4), 395–423.

Satyawadi, R. ve Ghosh, P. (2012), Motivation and work values in Indian public and private sector enterprises: A comparative study, 12(3), 237–253.

Sevinç, H. (2015). Kamu çalişanlarinin motivasyonunda kullanılan araçlar,Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (39), 944-964.

Simpson, P. A., Greller, M. M., ve Stroh, L. K. 2002. Variations in human capital investment activity by age. Journal of Vocational Behavior, 61: 109 – 138

Steers, Richard, M., Mowday, Rıchard, T. ve Shapıro, Debra, L, (2004), The Future of Work Motivation Theory, Academy of Management Review, Sayı:29, No:3, S.379-387

Sterns, H. L., ve Doverspike, D. 1988. Training and developing the older adult worker. In J. E. Berren, P. K. Robinson, & J. E. Livingston (Eds.), Fourteen steps in managing an aging work force: 97–110. Lexington, MA: Heath

Sullivan, S. E., Duplaga, E. A., ve Bolander, T. M. 1997. Technology and organizational behavior outcomes: A critical review and evaluative summary of the effects of technology on employees’ attitudes and behaviors. Proceedings of the Annual Meeting of the Southern Management Association.

Şenturan, Ş. (2014), Örnek Olaylarla Örgütsel Davranış, Ankara: Beta Yayınları.

Şimşek, M. Ş. (1999), Yönetim ve Organizasyon, Nobel, Ankara.

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB), http://www.tureb.org.tr/ , Erişim Tarihi: 20.05.2016.

Turner, J. C. (1995), The influence of classroom contexts on young children’s motivation for literacy. Reading Research Quarterly, 30(3), 410–441.

Vroom, V. (1964), Work Motivation, John Wiley: New York.

Vuori, V. ve Okkonen, J. (2012), Knowledge sharing motivational factors of using an intra organizational social media platform, Journal of Knowledge Management, 16(4), 592–603.

Warr, P. 2001. Age and work behaviour: Physical attributes, cognitive abilities, knowledge, personality traits, and motives. International Review of Industrial and Organizational Psychology, 16: 1–36

Wickramasinghe, V. (2009), Predictors of job satisfaction among IT graduates in offshore Outsourced IT firms. Personnel Review, 38(4), 413–431.

Williams, Eric S., Konrad, Thomas, R., Linzer, Mark, McMurray, Julia, Pathman, Donald, E., Gerrity, Martha, et al. (2003), Refining the measurement of physician job satisfaction: Results from the physician work life survey. Medical Care, 37(11), 1140–1154.

Yang, Y. F. ve Islam, M. (2012), The influence of transformational leadership on job satisfaction: The balanced scorecard perspective, Journal of Accounting and Organizational Change, 8(3), 386–402.

Yapraklı, Ş. ve Yılmaz, K., M., (2007), Satış Gücü Motivasyonu - İş Tatmini Ölçeklerinin Test Edilmesi Ve Motivasyonun İş Tatmini Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: İlaç Sektöründe Bir Uygulama, “İş,Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt:9 Sayı:3.

Yiğenoğlu, E. (2007).Ortaöğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre, mesleki etkinliklerindeki güdülenmişliklerini sağlayan etmenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Zerrin, K. ve Doğru, E., Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi, Erişim Tarihi; 11.09.2016 http://www.acibademhemsirelik.com/e-dergi/yeni_tasarim/files/motivasyon%20son%20hali%20birsen.pdf

Zillmer, E.A. (2003). The neuropsychology of repeated 1- and 3-meter springboard diving among college athletes. Applied Neuropsychology, 10, 23-30.

Kaynak Göster