Marka Beğenilirlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması

Bu araştırmada bir markanın kullanıcısı tarafından beğenilirliğini firma seviyesinde ölçmek üzere geliştirilen Marka Beğenilirlik Ölçeğinin (MBÖ) Türkçeye uyarlanması amaçlanmaktadır. Araştırmaya kolayda örnekleme ile seçilen, 1568 denek katılmıştır (n=1568). Araştırma kapsamında ölçme aracı Türkçeye çevrilmiştir. Ölçme aracının yapı geçerliği Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile test edilmiştir. Ölçeğin tümüne ilişkin iç tutarlılık katsayısı ? = .85'tir. Sonuç olarak 12 maddelik ve 4 boyutlu ölçme aracı, Türk araştırmacıların kullanımına hazır hâle getirilmiştir.

The Turkish Adaptation of the Brand Likeability Scale: A Validity and Reliability Study

In this study, the author have aimed to adapt the Brand Likeability Scale (BLS) to assess consumers' brand likeability in firm-level brands to Turkish. A total of 1586 surveyers from Turkey were selected using convenient sampling to participate in this study (n=1568). During the course of this study, the BLS was first translated into Turkish. The construct validity of the FQS was tested using a confirmatory factor analysis (CFA). The internal consistency for the entire scale was ? = .85. In conclusion, an instrument consisting of 12 items and 4 subscales was prepared for Turkish researchers.

___

Bang Nguyen, Yüksel Ekinci, Lyndon Simkin, L. ve T.C. Melewar 2015. "The brand likeability scale: An exploratory study of likeability in firm-level brands." International Journal of Market Research 57(5): 777-800

Cem Harun Meydan ve Harun Şeşen 2011. Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları. Detay Yayıncılık. Ankara.

Nuran Bayram 2010. Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş. Ezgi Kitabevi. Bursa.

Ömay Çokluk, Güçlü Şekercioğlu ve Şener Büyüköztürk 2010. Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik. Pegem Yayınları. Ankara.

Şener Büyüköztürk 2011. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (14. Baskı). Ankara: PEGEM Akademi.

Şeref Kalaycı 2008. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayıncılık. Ankara

Tenko Raykov 1997. "Scale reliability, Cronbach's Coefficient Alpha, and violations of essential tau-equivalence with fixed congeneric components." Multivariate Behavioral Research 32, 329-353.

___