Borsa İstanbul’da Getiri ve Oynaklık Üzerinde Ocak Ayı Etkisinin Testi

Hisse senetlerinin Ocak ayında diğeraylara göre daha yüksek getiri sağlaması Ocak ayı etkisiolarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacıBorsa İstanbul (BIST 100) hisse senedi getiri ve oynaklığı üzerinde Ocakayı etkisinin olup olmadığını GARCH, EGARCH ve TGARCHmodelleri ile araştırmaktır. Bu amaçla çalışmada 04.01.2010-18.02.2020dönemini kapsayan günlük hisse senedi getirisi kapanış değerleri kullanılmıştır. Elde edinilen bulgulara göre, hisse senedi getirileriüzerinde Ocak ayı etkisi görülürken oynaklık üzerindeherhangi bir etki bulunamamıştır. Ayrıca kaldıraç etkisini belirlemek amacıyla oluşturulan EGARCH ve TGARCHmodellerinde negatif şokların pozitif şoklara göre daha etkili olduğu belirlenmiştir.

The Test of January Effect on Return and Volatility in Borsa Istanbul

January effect means that stock returns are higher in January than in any other month of the year. The aim of this study is to investigate whether there is a January effect on Borsa İstanbul (BIST 100) stock returns and volatility with GARCH, EGARCH and TGARCHmodels. For this purpose, the daily stock return closing values covering the period of 04.01.2010-18.02.2020 were used. According to the findings, while January effect was observed on stock returns, no effect was found on volatility. In addition, it was determined that negative shocks are more effective than positive shocks in EGARCH and TGARCHmodels created to determine leverage effect.

Kaynakça

Abdioğlu, Z. & Değirmenci, N. (2013). “Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Mevsimsel Anomaliler”. Business and Economics Research Journal, 4 (3): 55-73.

Agnani, B. & Aray, H. (2011). “The January Effect Across Volatility Regimes”. Quantitative Finance, 11 (6): 947-953.

Al-Rjoub, S.A.M. & Alwaked, A. (2010). “January Effect During Financial Crisis: Evidence From The U.S.”. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 24: 29-35.

Atakan, T. (2008). “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Haftanın Günü Etkisi ve Ocak Ayı Anomalilerinin ARCH-GARCH Modelleri Ġle Test Edilmesi”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37 (2): 98-110.

Aytekin, S. & Sakarya, ġ. (2014). “Ocak Ayı Anomalisi: Borsa Ġstanbul Endeksleri Üzerine Bir Uygulama”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10 (23): 137-155.

Balaban E. (1995). “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Ocak Ayı Etkisi, Ömer Hayyam -Etkisi ve Ümit YaĢar Etkisi”. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 10 (113): 75-88.

Balaban, E., Candemir, H. & Kunter, K. (1996). “Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Aylık Dalgalanma Tahmini”. http://www.tcmb.gov.tr/research/discus/9609tur.pdf, EriĢim Tarihi: 10.12.2019.

Black, F. (1976). “Studies of Stock Price Volatility Changes”. In Proceedings of the 1976 Meetings of the Business and Economic Statistics Section", American Statistical Association: 177-181.

Choudhry, T. (2001). “Month of the Year Effect and January Effect in Pre-WWI Stock Returns: Evidence From a Nonlinear Garch Model”. International Journal of Finance and Economics, 6 (1): 1-11.

Çinko, M. (2008). “Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Ocak Ayı Etkisi”. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1): 47-54.

Dickey, D. & Fuller, W. (1979). “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root”. Journal of the American Statistical Association, 74: 427-431.

Bollerslev, T. (1986). “Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity”. Journal of Econometrics, 31: 307-327.

Bozkurt, Ġ. (2015). “GeliĢmiĢ ve GeliĢmekte Olan Piyasalarda Anomali Varlığının Ġncelenmesi”. Business and Economics Research Journal, 6 (4): 19-37.

Can Öziç, H. (2020). BĠST Sektör Endekslerinde Ocak Ayı Anomalisinin Test Edilmesi. Bankacılık ve Finans Araştırmaları, Akademisyen Kitabevi: Ankara.

Cheung K.C. & Coutts, J.A. (1999). “The January Effect and Monthly Seasonality in the Hang Seng Index: 1985-97”. Applied Economics Letters, 6: 121-123.

Ege, Ġ., Topaloğlu, E. E., & CoĢkun, D. (2012). “DavranıĢsal Finans ve Anomaliler: Ocak Ayı Anomalisinin ĠMKB’de Test Edilmesi”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 56: 175-189.

Engle, R.F. (1982). “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation”. Econometrica, 50 (4): 987-1008.

Engle, R.F., Ito, T., & Lin, W-L. (1990). “Meteor Showers or Heat Waves? Heteroskedastic Intra-Daily Volatility in The Foreign Exchange Market”. Econometrica, 58 (3): 525–542.

Eyüboğlu, S. & Eyüboğlu, K. (2018). “Türk Döviz Piyasasında Haftanın Günü ve Ocak Ayı Etkilerinin AraĢtırılması”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (1): 176-187.

Fama, E. F. (1965). “The Behavior of Stock-Market Prices”. The Journal of Business, 38 (1): 34-105.

Floros, C. (2008). “The Monthly and Trading Month Effects in Greek Stock Market Returns: 1996-2002”. Managerial Finance,34 (7): 453-464.

Glosten, L.R., Jagannathan, R. & Runkle, D.E. (1993). “On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks”. Journal of Finance, 48 (5): 1779–1801.

Gül, Y. (2020). “Ocak Ayı Anomalisi Gerçekten Var Mı?”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 48: 135-160.

Gültekin, M. & Gültekin, B. (1983). “Stock Market Seasonality: International Evidence”. Journal of Financial Economics, 12 (4): 469-481.

Hsu, C-W. (2005). Is There a January Effect in the Greater China Area?. Simon Fraser University, Business Administration Master Thesis, Taiwan.

Karan, M. B. & Uygur, A. (2001). “Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Haftanın Günleri ve Ocak Ayı Etkilerinin Firma Büyüklüğü Açısından Değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 56 (2): 103-115.

Keong, L.B., Yat, C.N.D. & Chong, H.L. (2010). “Month of the Year Effects in Asian Countries: a 20 Year Study (1990-2009)”. African Journal of Business Management, 47: 1351-1362.

Küçüksille, E. (2012). “ĠMKB Endekslerinde Ocak Ayı Etkisinin Test Edilmesi”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 14 (53): 129-138.

Moller, N. &Zilca, S. (2008). “The Evolution of the January Effect”. Journal of Banking & Finance, 32: 447– 457.

Nelson, D. (1991). “Conditional Heteroscedasticity in Asset Returns: a New Approach”. Econometrica, 55: 703- 708.

Perez, G.A. (2018). “Does the January Effect Still Exists?”. International Journal of Financial Research, 9 (1): 50-73.

Phillips, P. & Perron, P. (1988). “Testing for a Unit Root in Time Series Regressions”. Biometrika, 75 (2): 335- 346.

Raj, M. & Kumari, D. (2006). “Day-Of-The-Week And Other Market Anomalies in the Indian Stock Market.” International Journal of Emerging Markets, 1 (3): 235-246.

Rendon, J. & Ziemba, W.T. (2007). “Is the January Effect Still Alive in the Futures Markets?”. Financial Markets and Portfolio Management, 21 (3): 381-396.

Rozeff, M.S. & Kinney, W.R. (1976). “Capital Market Seasonality: the Case of Stock Returns”. Journal of Financial Economics, 3 (4): 379-402.

Thaler, R. H. (1987). “Anomalies: Seasonal Movements in Security Prices II: Weekend, Holiday, Turn of the Month, and Intraday Effects”. Journal of Economic Perspectives, 1 (2): 169-201.

Tunçel, A.K. (2012). “Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Yılın Ayı Etkisi”. Yönetim Bilimleri Dergisi, 10 (19): 1-30.

Turaboğlu, T & Topaloğlu, T. (2017). “Bir Etkin Piyasa Hipotezi Kavramı Olarak Anomaliler: Borsa Ġstanbul (BĠST) Üzerinden Aylara ĠliĢkin Anomalilere Yönelik Bir AraĢtırma”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26 (1): 216-230.

Tong, W.H.S (1992). “An Analysis of The January Effect of United States”. Taiwan and South Korean stock returns. Asia Pacific Journal Of Management, 9 (2): 189-207.

Wachtel, S. (1942). “Certain Observations on Seasonal Movement in Stock Prices”. Journal of Business,15: 184- 193.

Yiğiter, Y. ġ. & Ilgın Saka, K. (2015). “BIST-100 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin Güç Oranı Yöntemiyle Test Edilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30 (2): 171-187.

Zakoian, J. M. (1994). “Threshold Heteroskedastic Models”. Journal of Economic Dynamics and Control, 18 (5): 931–955.

Özkan, N. & Zeytinoğlu, E. (2018). “Borsa Ġstanbul Pay Piyasasında Diğer Ocak Ayı Etkisi”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 58: 57-69.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1305-970X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2006

6.5b 3.4b