Akademisyenlerin Finansal Tutum ve Davranışlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Finansal tutum ve davranışlar, bireylerin finansal konulardaki eğilimlerini gösteren davranışlardır. Bireylerin finansal bilgi düzeyinin finansal tutum ve davranışlarına yansıdığı düşünülmektedir. Bu bağlamda akademisyenlerin finansal tutum ve davranışlarında daha dengeli davranmaları beklenmektedir. Bu temel yargıdan hareketle bu çalışmada akademisyenlerin finansal tutum ve davranışları (harcama, tutum ve ilgi) demografik değişkenler bakımından incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma kapsamında anket tekniği kullanılarak Türkiye`de Karadeniz Bölgesi`ndeki tüm üniversitelerde görev yapan 405 akademisyenden veri toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS 22.0 programında çeşitli analizlere tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda; akademisyenlerin finansal tutum ve davranışlarında cinsiyet, yaş ve medeni durum gibi demografik değişkenler açısından kısmen anlamlı bir farklılığın olduğu, unvan ve aylık gelir demografik değişkenleri açısından anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.

A Study on The Financial Attitudes and Behaviors of Academicians

Financial attitudes and behaviors indicate the tendencies of individuals on financial issues. It is thought that the financial information level of individuals is reflected in financial attitude and behaviors of individuals. In this context, it is expected that academicians should behave more balanced in their financial attitudes and behaviors. From this point of view, financial attitude and behaviors of academicians (expenditure, attitude and interest) were examined in terms of demographic variables in this study. For this purpose data was collected from 405 academicians who work in all universities in Black Sea Region of Turkey by using the survey technique of quantitative research. The data collected were subjected to various analyzes in SPSS 22.0 program. As a result of the analysis; there was a significant difference in financial attitudes and behaviors in terms of demographic variables such as gender, age and marital status and it was determined that there was no significant difference in demographic variables such as title and monthly income.

Kaynakça

Ada, Ş. 2017. "Sağlık çalışanlarının kişisel finans ile ilgili tutum ve davranışları: Kahramanmaraş ilinde bir araştırma." Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi,14:186-198.

Ak, B. 2009. Verilerin düzenlenmesi ve gösterimi. Ş. Kalaycı içinde, SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (s. 1-47). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Alkaya, A., & Yağlı, İ. 2015. "Finansal okuryazarlık, finansal bilgi, davranış ve tutum: Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi İİBF öğrencileri üzerine bir uygulama." Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40): 585-599.

Allport, G. W. 1935. Attitudes. C. Murchison içinde, Handbook of social psychology (s. 798-844). Worcester: Clark University Press.

Borden, L. M., Lee, S. A., Serido, J., & Collins, D. 2008. "Changing college students’ financial knowledge, attitudes, and behavior through seminar participation." Journal of Family and Economic, 29(1): 23-40.

Büyüköztürk, Ş. 2002. "Faktör analizi: temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı." Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32: 470-483.

Çetin, A. C. 2007. "Şirket derecelendirilmesinde faktör analizi kullanımı ve sektörlere yönelik Bir uygulama." Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3): 53-74.

Çoşkun, S. 2016. "Üniversite öğrencilerinin finansal davranış ve tutumlarının belirlenmesi: finansal okuryazarlık algıları üzerine bir araştırma." İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7): 2247-2258.

Denk, Z., Demir, Ö., & Sezgin, E. E. 2018. "Kartlı ödeme sistemlerinin finansal davranış ve tutum üzerindeki etkisi: Elazığ-Malatya ili AVM müşterileri örneği." Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(1): 187-202.

Er, B., & Çetintaş, M. 2018). "İşçilerde finansal okuyazarlık: finansal bilgi, tutum ve davranış eksenli bir araştırma." Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü e-dergi, 1(2): 61-71.

Falahati, L., Sabri, M. F., & Paim, L. 2012. "Assessment a model of financial satisfaction predictors: examining the mddiate effect of financial behaviour and financial strain." World Applied Sciences Journal, 20(2): 190-197.

Field, A. 2009). Discovering statistics using SPSS (Third Edition ). California: SAGE Publications Inc.

Glasman, L. R., & Dolores, A. 2006. "Forming attitudes that predict future behavior: A meta-analysis of the attitude-behavior relation." Psychological Bulletin, 132(5): 778-822.

Ibrahim, M. E., & Alqaydi, F. R. 2013. "Financial literacy, personal financial attitude, and forms of personal debt among residents of the UAE." International Journal of Economics and Finance, 5(7): 126-138.

Jorgensen, B. L., Rappleyea, D. L., Schweichler, J. T., Fang, X., & Moran, M. E. 2017. "The financial behavior of emerging adults: A family financial socialization approach." J Fam Econ, 38: 57-69.

Kayış, A. 2009. Güvenilirlik analizi (Reliability Analysis). Ş. Kalaycı içinde, SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (4. b., s. 403-419). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Kirchmaier, I., Prüfer, J., & Trautmann, S. T. 2018. "Religion, moral attitudes and economic behavior." Journal of Economic Behavior and Organization, 148: 282-300.

Kroesen, M., Handy, S., & Chorus, C. 2017. "Do attitudes cause behavior or vice versa? An alternative conceptualization of the attitude-behavior relationship in travel behavior modeling." Transportation Research Part A, 101(7): 190-202.

Namlı, S., & Kaya, A. 2018. Lisans öğrencilerinin finansal tutum ve davranışlarının ölçülmesi: Spor bilimleri fakültesi örneği. 3.Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa.

Özkalp, E., Varoğlu, A., Varoğlu, D., Kırel, A. Ç., & Acar, P. 2013. Örgütsel davranış. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Parrotta, J. L. 1996. The impact of financial attitudes and knowledge of financial management and satisfaction. The University of Bristish Columbia, A Master Thesis, Columbia.

Sarıgül, H. 2015. "Finansal okuryazarlık tutum ve davranış ölçeği: geliştirme, geçerlik ve güvenirlik." Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1): 200-218.

Taştan, A., Kuşat, A., & Çelik, C. 2001. "Üniversite düzeyinde din öğretimi alan öğrencilerde eğitim sürecinde oluşan tutum ve davranış değişiklikleri-Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi örneği." Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(11): 169-192.

Ünal, S., & Düger, Y. S. 2015. "Akademik personelin finansal gönenç hâli ile finansal davranış eğilimi arasındaki ilişkiye yönelik ampirik bir araştırma." Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1): 213-226.

Yaşlıoğlu, M. M. 2017. "Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması." İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46(Özel Sayı): 74-85.

Yong, C.C., Yew, S.Y., & Wee, C.K. 2018. "Financial knowledge, attitude and behaviour of young working adults in Malaysia." Institutions and Economies, 10(4): 21-48.

YÖK. 2018. Yüksek Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi- Öğretim Elemanı Sayıları Raporu, https://istatistik.yok.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 12.12.2018).

Kaynak Göster