The Effect of Ureteral Stent Placement Before Radical Prostatectomy on the Safety of Ureteral Dissection and the Surgeon’s Comfort

Amaç: Bu çalışmada ameliyat öncesi üreteral stent yerleştirilmesinin radikal retropubik prostatektomi (RRP) ameliyatının intraoperatif bir komplikasyonu olan üreter yaralanması riskinin azaltılmasındaki rolü ve cerrahi konfora katkısı değerlendirilmiştir. Gereç ve Yöntem: 2010-2015 yılları arasında kliniğimizde lokalize prostat kanseri saptanan 66 hastaya açık RRP ameliyatı yapılmıştır. Hastalar iki gruba ayrılmıştır; grup 1 (n=34) üreteral stent yerleştirilmeden ve grup 2 (n=32) sistoskopi eşliğinde bilateral üreteral stent yerleştirildikten sonra Öz opere edilmiştir. Olgular preoperatif olarak suprapubik ve transrektal ultrasonografi ile değerlendirilmiştir. Bütün olguların peroperatif ve postoperatif komplikasyonları tespit edilmiştir. Her iki grup üreteral yaralanma, ameliyat süreleri ve cerrahın ameliyat konforu açısından değerlendirilmiştir.Bulgular: Bu çalışmadaki grup 1 ve grup 2 hastaların sırasıyla, yaş ortalaması 61,12±5,92 ve 63,58±6,2 yıl, prostat volümleri 76,8±2,41 ve 72,4±3,53 cc olarak tespit edilmiştir. Ortalama ameliyat süreleri grup 1 için 143,9±3,06 dakika iken, grup 2 için 136,8±2,83 dakika olarak gerçekleşmiştir. Grup 1'deki hastaların üç tanesinde ameliyat sırasında kısmi üreteral yaralanma oluşmuş ve intraoperatif olarak onarılmıştır. Bu hastalardan iki tanesi daha önce prostat kanseri sebebiyle radyoterapi alan hastalar olup intraoperatif olarak prostat diseksiyonu güçlükle yapılabilmiştir. Bir hastada ise geçirilmiş transüretral prostat rezeksiyonu öyküsü tespit edilmiştir. Grup 2'deki hastaların hiçbirinde üreteral yaralanma oluşmamıştır. Sonuç: Seçilmiş hastalara ameliyat öncesinde üreteral stent yerleştirilmesi üreteral diseksiyonu kolaylaştırabilir ve üreteral yaralanma riskini azaltabilir

Radikal Prostatektomi Öncesi Üreteral Stent Yerleştirilmesinin Güvenli Üreteral Diseksiyona ve Ameliyat Konforuna Etkisi

Objective: This study investigated the role of preoperative ureteral stent placement in reducing the risk of ureteral injury, an intraoperative complication of radical retropubic prostatectomy (RRP), and its contribution to the surgeon’s comfort.Materials and Methods: Open RRP was performed in 66 patients diagnosed with localized prostate cancer in our clinic between 2010 and 2015. The patients were divided into two groups; group 1 (n=34) underwent surgery without ureteral stent placement and group 2 (n=32) had surgery following the placement of a ureteral stent. The cases were preoperatively evaluated by suprapubic and transrectal ultrasonography. Perioperative and postoperative complications of all cases were determined. Both groups were assessed in terms of ureteral injury, operative time, and surgeon’s comfort.Results: The mean age of the patients in group 1 and group 2 was 61.12±5.92 years and 63.58±6.2 years, respectively. The mean prostate volume was 76.8±2.41 and 72.4±3.53 cc in groups 1 and 2, respectively. The mean operative time was 143.9±3.06 minutes in group 1 and 136.8±2.83 minutes in group 2. Partial ureteral injury occurred in three patients in group 1 and was repaired intraoperatively. Of these patients, two had previously undergone radiotherapy for prostate cancer and it was difficult to perform prostate dissection intraoperatively. The remaining patient had a history of transurethral resection of the prostate. No ureteral injury was observed in any of the patients in group 2.Conclusion: Preoperative ureteral stent placement in selected patients can facilitate ureteral dissection and reduce ureteral injury risk

Kaynakça

1. Memmelaar J. Total prostatovesiculectomy; retropubic approach. J Urol 1949;62:340-348.

2. Walsh PC, Donker PJ. Impotence following radical prostatectomy: insight into etiology and prevention. J Urol 1982;128:492-497.

3. El Douaihy Y, Tan GY, Dorsey PJ, Jhaveri JK, and Tewari AK. Double-pigtail stenting of the ureters: technique for securing the ureteral orifices during robot-assisted radical prostatectomy for large median lobes. J Endourol 2009;23:1975-1977.

4. Schlenker B, Gratzke C, Seitz M, Von Walter P, Tilki D, Reich O, Zaak D, Stief CG, Bader MJ. Minimizing complications during retropubic radical prostatectomy - Is ureteral stenting necessary? Eur J Med Res 2010;15:121- 123.

5. Bill-Axelson A, Holmberg L, Filen F, Ruutu M, Garmo H, Busch C, Nordling S, Haggman M, Andersson SO, Bratell S, Spangberg A, Palmgren J, Adami HO, Johansson JE; Scandinavian Prostate Cancer Group Study Number 4. Radical prostatectomy versus watchful waiting in localized prostate cancer: the Scandinavian prostate cancer group-4 randomized trial. J Natl Cancer Inst 2008;100:1144-1154.

6. Catalona WJ, Carvalhal GF, Mager DE, Smith DS. Potency, continence and complication rates in 1,870 consecutive radical retropubic prostatectomies. J Urol 1999;162:433-438.

7. Shekarriz B, Upadhyay J, Wood DP. Intraoperative, perioperative, and long-term complications of radical prostatectomy. Urol Clin North Am 2001;28:639-653.

8. Teber D, Gözen AS, Cresswell J, Canda AE, Yencilek F, Rassweiler J. Prevention and management of ureteral injuries occurring during laparoscopic radical prostatectomy: the Heilbronn experience and a review of the literature. World J Urol 2009;27:613-618.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2148-9580
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2014

2.1b 1.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Re: Post-Thaw Recovery of Rare or Very Low Concentrations of Cryopreserved Human Sperm

Emre Bakırcıoğlu MD, Kathrins M, Abhyankar N, Shoshany O, Liebermann J, Uhler M, Prins G, Niederberger C

Utility of Flexible Ureterorenoscopy and Laser Lithotripsy in the Treatment of Multiple Intrarenal Stones

HASAN YILMAZ, Ali SARIBACAK

Re: Body Mass Index as Predictor of Outcomes Among Pediatric Kidney Transplant Recipient

Dick AAS, Hansen RN, Montenovo MI, Healey PJ, Smith JM

On İki Yaşındaki Erkek Hastada Transizyonel Hücreli Mesane Kanseri: Olgu Sunumu

Mehmet Çağlar ÇAKICI, SERCAN SARI, Nimet Öge KÖKLÜ, Levent SAĞNAK, Hamit ERSOY

The Effect of Ureteral Stent Placement Before Radical Prostatectomy on the Safety of Ureteral Dissection and the Surgeon’s Comfort

FATİH AKDEMİR, EMRAH OKULU, ÖNDER KAYIGİL

Moyamoya Hastalığıyla Birlikte Kontinan İdiyopatik Vezikovajinal Fistül

İBRAHİM GÜVEN KARTAL, Mehmet EZER, Tahsin Batuhan AYDOĞAN, Ali ERGEN

Re: MicroRNA—210-3p Depletion by CRISPR/CasQ Promoted Tumorigenesis through Revival of TWIST1 in Renal Cell Carcinoma

Yoshino H, Yonemori M, Miyamoto K, Tatarano S, Kofuji S, Nohata N, Nakagawa M, Enokida H

What are the Predictive Factors of the Cure and Complication Rates for Midurethral Slings in the Treatment of Stress Urinary Incontinence in Women: A Multicenter and Multivariate Analysis Study

Lokman IRKILATA, İLKER ŞEN, TUFAN TARCAN, Bülent ÇETİNEL, SİNHARİB ÇİTGEZ, Oktay DEMİRKESEN, NAŞİDE MANGIR, ADNAN ŞİMŞİR, MEHMET CEYHUN ÖZYURT, Seyfettin ÇİFTÇİ, Cüneyd ÖZKÜRKÇÜGİL

Ekstrarenal Retroperitoneal Anjiyomiyolipom: Nadir Bir Olgu

TURGUT YAPANOĞLU, Ali Haydar YILMAZ, Tevfik ZİYPAK, ŞENOL ADANUR, ELİF DEMİRCİ, HABİB BİLEN

Üst Üriner Sistem Transizyonel Hücreli Karsinomlarının Yeniden Evrelendirilmesinde F-18 Florodeoksiglukoz Pozitron-Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Rolü

Hakan ÖZTÜRK