Probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin kimya dersine karşı motivasyonlarına ve öğrenme stratejilerine etkisi

Bu çalışmada Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) yönteminin, öğrencilerin kimya dersine karşı motivasyonlarına ve öğrenme stratejilerine etkisinin geleneksel öğretim yöntemiyle karşılaştırmalı olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, yarı-deneysel araştırma desenlerinden, eşit olmayan gruplar öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programının iki farklı şubesinde öğrenim gören ve 2009/2010 bahar döneminde Genel Kimya-II dersini alan, toplam 84 birinci sınıf öğrencisi ve aynı üniversitenin Kimya Öğretmenliği Programında görevli 9 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Uygulama 5 hafta süreyle gerçekleştirilmiştir. Nicel veriler; öğrenmede güdüsel stratejiler anketi, problem durumlarını değerlendirme ölçeği ve problem durumlarının kazanımlara uygunluğunu belirleme ölçeği aracılığıyla, nitel veriler ise mülakatlarla toplanmıştır. Öntest verilerinin analizinde “bağımsız iki örnek t-testi” kullanılırken, sontest nicel verilerin analizinde ortak değişkenli varyans analizinden (ANCOVA) faydalanılmıştır. Nitel veriler ise betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın bulguları deney grubundaki öğrenciler ile kontrol grubundaki öğrencilerin kimya dersine karşı motivasyonları, bilişsel ve biliş üstü öz düzenleme ve kaynakları yönetme stratejileri açısından deney grubu lehine anlamlı düzeyde farklılık olduğunu ortaya koymuştur.

The effect of problem based learning on student motivation towards chemistry classes and on learning strategies

INTRODUCTION Solutions and their physical properties is one of the subjects which has a significant and wide coverage in high school and university chemistry curriculum; which is related to many chemistry topics; and which helps students to explain a set of facts that they might face in daily life. As in many other countries, solutions and solubility subjects are mostly centered upon numerical problems in our country’s education system. For instance, when a solute is added to a pure dissolvent, the vapor pressure, boiling point and freezing point of the solution changes according to pure solvent. Successful solution of these quantitative results regarding the amount of this change by the students will have specific contributions for them. However, it is stated that the basic concepts of the problem were not understood sufficiently or misunderstood (Smith & Metz, 1996; Pinarbasi & Canpolat, 2003). Understanding such changes requires thinking about the behaviors of particles in a molecular sense as well as understanding how these behaviors reveal themselves in such macroscopic properties as boiling point elevation, freezing point depression and vapor pressure lowering. PURPOSE OF THE STUDY The purpose of this study is to identify the effect of Problem Based Learning (PBL) on the motivation and learning strategies of university students on their chemistry classes by comparing it with traditional teaching method. To this end, problem cases considering the attainments, including the goals to be achieved, in the scope of solutions and their physical properties subject within the general chemistry class at undergraduate level were prepared to use in problem sessions. Besides, the appropriate of these problem cases to Bloom’s revised cognitive taxonomy levels was determined, on one hand, and expert opinions were taken using the problem rating scale developed by Tatar (2007), to identify the level of having 10 basic properties that should be in a PBL problem, on the other hand.

Kaynakça

Açıkyıldız, M. (2004). Probleme dayalı öğrenmenin fizikokimya laboratuarı deneylerinde etkililiğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Akın, S. (2008). Anız yangınları, ozon tabakasındaki incelme ve motorlu taşıtlardan kaynaklanan çevre sorunlarının probleme dayalı öğrenme yöntemi ile öğretimi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Altun, S., & Erden, M. (2006). Öğrenmede motive edici stratejiler ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yeditepe Üniversitesi, Edu 7, 2(1), 1-16.

Araz, G. (2007). The effect of problem based learning on the elemantary school students’ achievement in genetics. Yüksek Lisans Tezi, Ortodoğu Teknik Üniversitesi, İlköğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Ankara.

Bayrak, R. (2007). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ile katılar konusunun öğretimi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Blanco, A., & Prieto, T. (1997). Pupils’ views on how stirring and temperature affect the dissolution of a solid in a liquid: A cross-age study (12 to 18). International Journal of Science Education, 19(3), 303–315.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö.E., Özkahveci, Ö., & Demirel, F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin türkçe formunun geçerlik güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 4(2), 208-239.

Çakır, Ö. S., & Tekkaya, C. (1999). Problem-based learning and its application into science education, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 137-144.

Çalık, M., Ayas, A., & Ebenezer, J.V. (2005). A review of solution chemistry studies: Insight into students conceptions. Journal of Science Education and Technology, 14(1), 29-50.

Çiltaş, A. & Bektaş, F. (2009). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin matematik dersine ilişkin motivasyon ve öz-düzenleme becerileri. Journal of Qafqaz University, 28, 153-159.

Diggs, L.L. (1997). Student attitude toward and achievement in science in a problem based learning educational experience. Ph.D. Thesis, University of Missouri, Colombia.

Duch, B. J. (2001). The Power of Problem-based Learning. Duch, B.J., Groh, S.E., & Allen,

D.E (Eds.), Writing problems for deeper understanding (pp.47-53). LLC, Sterling, Virginia, Stylus Publishing.

Ebenezer, J.V., & Erickson, L.G. (1996). Chemistry students’ conception of solubility: A phenomenograpy. Science Education, 80(2), 181-201.

Ebenezer, J.V., & Fraser, M.D. (2001). First year chemical engineering students’ conception of energy in solution processes: Phenomenographic categories for common knowledge construction. Science Education, 85, 509-535.

Gallagher, S. A., Stepien, W. J., Sher, B. T., & Workman, D. (1995). Implementing problembased learning in science classrooms. School Science and Mathematics, 95(3), 136–146.

Groh, S.E. (2001). The power of Problem Based Learning. Duch, B.J., Groh, S.E., & Allen, D.E (Eds.), Using problem-based learning in general chemistry (pp.207-218). Sterling, Virginia.

Hmelo-Silver, C.E., & Barrows H.S. (2006). Goals and strategies of a problem based learning facilitator. The interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, 1(1), 21-39.

Hmelo-Silver, C.E., (2004). Problem based learning; what and how do students learn? Educational Psychology Review. 16(39), 235-263.

Kaptan, F., & Korkmaz, H. (2001). Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 191-192.

Karadeniz, Ş., Büyüköztürk Ş., Akgün, Ö.E., Kılıç-Çakmak, E., & Demirel, F. (2008). The Turkish adaptation study of motivated strategies for learning questionare (MSLQ) for 12-18 year old children: Results of confirmatory factor analysis. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7(4), 108-117.

Kelly, O., & Finlayson, O. (2009). A hurdle too high? Students’ experience of a PBL laboratory module. Chemistry Education Research and Practice, 10, 42-52.

Koçakoğlu, M. (2008). Probleme dayalı öğrenme ve motivasyon stillerinin öğrencilerin biyoloji dersine karşı tutum ve akademik başarılarına etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Korucu, E.N. (2007). Probleme dayalı öğretim ve işbirlikçi öğrenme yöntemlerinin ilköğretim öğrencilerinin başarıları üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Kumaş, A. (2008). Yeryüzünde hareket ünitesinde işbirlikçi öğrenme gruplarında probleme dayalı öğrenme uygulaması ve değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Larive, C.K. (2004). Problem-based learning in the analytical chemistry laboratory course. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 380, 357-359.

Mcmillan, J.H. & Schumacher, S. (2006). Research in Education: Evidence-Based Inquiry, 6th Edition, 517 p, London, UK.

Özkardeş-Tandoğan, R. (2006). Fen eğitiminde probleme dayalı aktif öğrenmenin öğrencilerin başarılarına ve kavram öğrenmelerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Özyalçın-Oskay, Ö. (2007). Kimya eğitiminde teknoloji destekli probleme dayalı öğrenme etkinlikleri. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Peterson, R.F., & Treagust D.F. (1998). Learning to teach primary science through problembased learning. Science Education, 82(2), 215–237.

Pınarbaşı, T. (2002). Çözünürlükle ilgili kavramların anlaşılmasında kavramsal değişim yaklaşımının etkinliğinin incelenmesi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Pınarbaşı, T., & Canpolat, N. (2003). Students’ understanding of solution chemistry concepts. Journal of Chemical Education, 80(11), 1328–1332.

Rajab A.M. (2007). The effects of problem-based learning on the self efficacy and attitudes of beginning biology majors. Ph.D. Thesis, University of California, Los Angeles.

Ram, P. (1999). Problem-based learning in undergraduate education: A sophomore chemistry laboratory. Journal of Chemical Education, 76(8), 1122-1126.

Rivarola, V.A., Bergesse, J.R., Garcia, M.B., & Fernandez, A.C. (1997). A problem-based learning approach to a biological chemistry laboratory class for students of veterinary science. Biochemical Education, 25(1), 22-23.

Serin, G. (2009). The effect of problem based learning instruction on 7th grade students’ science achievement, attitude toward science and scientific process skills. Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Ankara.

Smith, K.J. & Metz, P.A. (1996). Evaluating student understanding of solution chemistry through microscopic representations. Journal of Chemical Education, 73(3), 233-235.

Soderberg, P., & Price, F. (2003). An examination of problem based teaching and learning in population genetics and evolution in using EVOLVE, a computer simulation. International Journal of Science Education, 25(1), 35-55.

Sonmez, D., & Lee H. (2003). Problem-based learning in science. ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics and Environmental Education. (ERIC Digest ED-SE-03-04, 1-2).

Sungur, S. (2004). The implemenation of problem based learning in high school biology courses. Doktora Tezi, Ortodoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Şenocak, E. (2005). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı’nın maddenin gaz hali konusunun öğretimine etkisi üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Şenocak, E., & Taşkesenligil, Y. (2005). Probleme dayalı öğrenme ve fen eğitiminde uygulanabilirliği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13, 359-366.

Şenocak, E., Taskesenligil, Y., & Sozbilir, M. (2007). A study on teaching gases to prospective primary science teachers through problem-based learning. Research in Science Education, 37, 279-290.

Tarhan, L., & Acar, B. (2007). Problem based learning in an eleventh grade chemistry class: factors affecting cell potential. Research in Science and Techological Education, 25(3), 351-369.

Tarhan, L., Ayar-Kayali, H., Öztürk-Ürek, R., & Acar B. (2008). Problem-based learning in 9th grade chemistry class: Intermolecular forces. Research in Science Education, 38(3), 285-300.

Tatar, E. (2007). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının termodinamiğin birinci kanununu anlamaya etkisi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Tavukcu, K. (2006). Fen bilgisi dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrenme ürünlerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Uden, L., & Beaumont, C. (2006). Techonology and Problem-Based Learning. London, UK., Information Science Publishing, 344 p.

Ward, J.D., & Lee, C.L. (2004). Teaching strategies for FCS: Student achievement in problem-based learning versus lecture-based instruction. Journal of Family and Consumer Sciences, 96(1), 73-76.

Yaman, S. (2003). Fen bilgisi eğitiminde probleme dayalı öğrenmenin öğrenme ürünlerine etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ying, Y. (2003). Using problem based teaching and problem based learning to improve the teaching of electrochemistry. The China Papers, July, 42-47.

Yu, L. (2004). Using a problem-based learning approach to improve the teaching quality of analytical chemistry. The China Papers, July, 28-31.

Yuzhi, W. (2003). Using problem based learning in teaching analytical chemistry. The China Papers, July, 28-33.

Yüceliş-Alper, A. (2003). Web ortamlı probleme dayalı öğrenmede bilişsel esneklik düzeyinin öğrenci başarısı ve tutumları üzerindeki etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Zhang, G. (2002). Using problem-based learning and cooperative group learning in teaching instrumental analysis. The China Papers, October, 4-8.

Kaynak Göster