Hücre biyolojisi (sitoloji) laboratuvar dersinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi

Bu çalışmada, biyoloji öğretiminde laboratuvar uygulamalarının hücre biyolojisi özelinde sorunları ele alınmıştır. Araştırmanın evrenini 2006–2007 öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri; örneklemini ise ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflardan toplam 105 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada, hücre biyolojisi laboratuvarının mevcut durum analizini yapmak için tarama modeli; veri toplama aracı olarak 35 sorudan oluşan bir anket ve ayrıca açık uçlu üç soru kullanılmıştır. Anket cümleleri üçlü derecelendirme (Likert) tipinde hazırlanmıştır. Verilerin analizinde frekans (f) ve yüzde (%) hesaplanmıştır. Açık uçlu sorular ise betimsel yöntemle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, bu derste beklenilen hedeflere ulaşılamadığı, öğrencilerin öğretmenlik becerilerine yeterli düzeyde katkı yapılamadığı görülmüştür. Uygulamaların gerektiği gibi yapılamamasında birincil etkenin laboratuvarda donanım yetersizliği olduğu tespit edilmiştir. Öğrenciler dersin gerekliliğine ve yararlı olduğuna inanmakta, ancak güncellenerek hayata dönük deneylerin seçilmesini istemektedirler. Öğrenciler sunulan önerilere çok yüksek oranlarla katılım sağlamıştır. Açık uçlu sorulara verilen cevaplarla öğrenci görüşlerine biraz daha derinlik kazandırılmıştır.

Evaluation of the cell biology (cytology) laboratory course according to the students’ views

INTRODUCTION In continuous interrelation with the science world, universities are places in which scientific thoughts are discussed at a theoretical level and new knowledge and methods are developed through experimental studies and research. The universities located in the center of research and development, they should prove to be the institutions that perceive scientific and technological advances in the world in the quickest way possible. Being able to update research and teaching on the basis of these advances is the most tangible proof of perceiving scientific and technological advances in a proper way. In 21th century, taking place in the changing world stage of college students, adapting themselves to change experienced in and being creative in the existed opportunities come to prominence increasingly (Peat et al., 2005). Learning the cell, the smallest structural and functional unite of all biological systems, through laboratory practices and experimental methods means comprehending the fundamental principles of biology. In other words, once one has mastered the cell, it will have learned the main principles of the other subjects included in biology. It is one of the necessities of modern age to have a meaningful, sensible, economical and rational learning methodology. In order to ensure meaningful and permanent learning, people are expected to be involved in the learning process in an active manner. The laboratory is the place of active learning in basic sciences. Laboratory practices give students opportunity to learn by understanding (Gardiner & Farragher, 1999). It is essential that the subjects included in the course “Cytology” should be covered in parallel with laboratory practices, as is the case for each branch of biology. Laboratory studies enable students to get involved in conscious and permanent learning in lessons. PURPOSE OF THE STUDY The purpose of this study is to identify the problems that are experienced and the target behaviors that students are expected to develop during the laboratory part of the course “cytology”. Great care is taken to carry out an objective evaluation with a consideration into students’ opinions and recommendations. The study is also a “self-evaluation” or “selfcriticism” with a case study on the Gazi Faculty of Education, Gazi University. The subproblems are the skills students taking a laboratory course in “cytology” develop, their opinions as to the way the course is taught, their opinions about the efficiency of current laboratory facilities, their opinions concerning the contributions of the course to their teaching skills, and their opinions concerning the recommendations made to enable the course to be taught in a more efficient way.

Kaynakça

Akçay, M. (1990). Biyoloji Dersinde Farklı Öğretim Metotlarının Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Alkan, H. (1993). Fen Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Modeli. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9: 115-124.

EMBL (European Molecular Biology Laboratory) Council. (2003). EMBL Strategic Forward Look 2006-2015. _____http://www.embl.de/ExternalInfo/EMBLabout/emblsfl.pdf>, (28.03.2011)

Enginar, İ., Saka, A. & Sesli, E. (2002). Lise 2 Öğrencilerinin Biyoloji Derslerinde Kazandıkları Bilgileri Güncel Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara. _____http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Biyoloji/bildiri/t21d.pdf> (29.03.2011)

Gardiner, P.G. & Farragher, P. (1999). The Quantity and Quality of Biology Laboratory of British Columbia High Schools. School Science and Mathematics, 4(99): 197–204.

Howard, D. R. & Miskowski, J.A. (2005). Using a Module-based Laboratory to Incorporate Inquiry into a Large Cell Biology Course. Cell Biology Education, 4: 249–260.

Kale, N. (2003). Nasıl Bir İnsan? Nasıl Bir Öğretim? (1.Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi Killerman, W. (1998). Research into Biology Teaching Methods. Journal of Biological Education, 33(1): 4-9.

Kitchen, E., Bell, J.D., Reeve, S., Sudweeks,R.R. & Bradshaw, W.S.. (2003). Teaching Cell Biology in the Large-Enrollment Classroom: Methods to Promote Analytical Thinking and Assessment of Their Effectiveness. Cell Biology Education, 2: 180– 194.

Köseoğlu, P. & Soran, H. (2004). Biyoloji Öğretmenlerinin Araç-Gereç Kullanım Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27: 189–195. _____http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/200427PINAR KÖSEOĞLU.pdf> (28.03.2011)

National Research Council. (2005). America’s Lab Report: Investigations in High School Science. _____http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=11311> (10.06. 2006)

Oktar, İ. (2005). Öğrenci Merkezli Öğrenme-Öğretme Yaklaşımlarının Öğrenci Başarısına Etkisi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28–30 Eylül, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.

Ottander, C. & Grelsson, G. (2006). Laboratory Work: The Teachers’ Perspective. Journal Biological Education, 40(3): 113-118.

Özden, Y. (1998). Eğitimde Yeni Değerler, Eğitimde Dönüşüm. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Peat, M., Taylor, C.E. & Franklin, S. (2005). Re-Engineering of Undergraduate Science Curricula to Emphasise Development of Lifelong Learning Skills. Innovations in Education&Teaching International, 42(2): 135–146.

Saka, M. (2002). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Fen Bilgisi Laboratuvarı Uygulamaları ve Laboratuvar Şartlarına İlişkin Görüşleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara.

_____http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/pdf/ogretmenyetistirme/bildiri/t302d.pdf> (29.03.2011)

Tezcan, H. & Günay, S. (2003). Lise Kimya Öğretiminde Laboratuvar Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, (159). _____http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/159/tezcan-gunay.htm>, (06.02.2006)

URL-1, _____http://catalog.caltech.edu/courses/listing/bi.html>, (04.04.2011).

URL-2, _____http://www.biosci.ohiou.edu/introbioslab/Bios170/170.htm>, (04.04.2011).

URL-3, _____http://www.bio.boun.edu.tr/files/labmanuals/241labmanu_fall07_08.pdf>, (04.04.2011)

Kaynak Göster