Fen bilgisi öğretmen adaylarının organik kimyadaki kavram yanılgıları: Alkenler örneği

Organik kimya içerdiği çok sayıdaki kavram ve reaksiyondan dolayı pek çok öğrencinin zorlandığı derslerin başında gelmektedir. Özellikle de, araştırma kapsamında ele alınan alkenler konusunun, fonksiyonel gruplu bileşikler gibi organik kimyanın diğer konularının da temelini oluşturması bu konuyu daha da önemli hale getirmektedir. Bu sebepten ötürü, bu çalışma ile organik kimyanın temel konularından biri olan alkenler konusuna ilişkin fen bilgisi öğretmen adaylarının anlama düzeyleri ve kavram yanılgılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinde öğrenim gören 73 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, 16 çoktan seçmeli sorudan oluşan alken kavram testi (AKT) ve yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının özellikle, alkenlerin adlandırılması, geometrik izomerinin hangi moleküllerde görüldüğü, hangi moleküllerin birbiri ile yapı izomerisi olduğu ve katılma reaksiyonları konularında, yetersiz anlamalara ve bazı kavram yanılgılarına sahip oldukları ortaya çıkarılmıştır. Bu sonuçların ışığında, öğretmen adaylarının alkenler konusunu daha kolay anlaması ve kavram yanılgılarının giderilmesi için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

Abraham, M. R., Grzybowski, E. B., Renner, J. W. & Marek, E. A. (1992). Understandings and misunderstandings of eight grades of five chemistry concepts found in textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29 (2), 105-120.

Asker, E., Genç, H., Meriç, G., Saraçoğlu, M., Sürücü, A., Topal, G., Toy, M. & Yılmaz, H. (2007). Genel Kimya 4 Organik Kimya. (Edt: Giray Topal, Hüseyin Bağ). Ankara: Pegam A Yayıncılık.

Atkins, R. C. & Carey, F. A. (2009). Organik Kimya Kısa ve Öz. (Çev. Edt: Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır). Ankara: Bilim Yayınevi.

Bachor, D. (2000). Reformating reporting methods for case studies. Paper presented at the Australian Association for Research in Education, Sydney: New South Wales, Australia.

Bhattacharyya, G. & Bodner, G. M. (2005). It gets me to the product: how students propose organic mechanisms. Journal of Chemical Education, 82, 1402-1407.

Bell, J. (1987). Doing Your Research Project A guide for the First-Time Researchers in Education and Social Science. England: Open University Pres.

Case, M.J. & Fraser, D.M. (1999). An investigation into chemical engineering students‟ understanding of the mole and the use of concrete activities to promote conceptual change. International Journal of Science Education, 21(12), 1237-1249.

Chief Examiner‟s Reports in Chemistry (2009). http://examinations.ie (15.02.2012 tarihinde alınmıştır).

Chief Examiner‟s Reports in Chemistry (2008). http://examinations.ie (15.02.2012 tarihinde alınmıştır).

Childs, P. E. & Sheehan, M. (2009). What‟s difficult about chemistry? an Irish perspective. Chemistry Education Research and Practice,10, 204–218.

Coştu, B., Ayas, A. & Ünal, S. (2007). Kavram yanılgıları ve olası nedenleri: Kaynama kavramı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 123-136.

Coştu, B., Ayas, A. & Niaz, M. (2009). Promoting conceptual change in first year students‟ understanding of evaporation. Chemistry Education Research and Practice, 11, 5-16.

Çalık, M. (2005). A cross-age study of different perspectives in solution chemistry from junior to senior high school. International Journal of Science and Mathematics Education, 3, 671-696.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Driver, R. (1989). Students' conceptions and the learning of science. International Journal of Science Education,11, 481- 490.

Duit, R. & Treagust, D. (2003). Conceptual change: a powerful framework for improving science teaching and learning. International Journal of Science Education, 25(6), 671-688.

Hassan A. K., Hill R. A. & Reid N. (2004). Ideas underpinning success in an introductory course in organic chemistry. University Chemistry Education, 8, 40-51.

Johnstone, A. (2006). Chemical education research in Glasgow in perspective. Chemistry Education Research and Practice, 7, 49-63.

Lim, C.H.B. (2007). Identifying students‟ misconceptions in „a-level‟ organic chemistry.

Paper presented at Redesigning Pedagogy Culture, Knowledge and Understanding Conference, Nanyang: Nanyang Technological University.

Lopez, E., Kim,J., Nandagopal, K., Cardin, N., Shavelson,R.J. & Penn, J.H. (2011) Validating the use of concept-mapping as a diagnostic assessment tool in organic chemistry: implications for teaching. Chemistry Education Research and Practice, 12,133-141.

Moss, K., Greenall, C., Rockcliffe, A., Crowley, M. & Mealing, A. (2007). Threshold concepts, misconceptions and common issues. Proceedings of the Science Learning and Teaching Conference 2007 (pp. 190-196), England: Keele University.

Özmen, H. (2004). Some student misconceptions in chemistry: a literature review of chemical bonding. Journal of Science Education and Technology, 13, 147-159.

Özmen, H. (2007). The effectiveness of conceptual change texts in remediating high school students‟ alternative conceptions concerning chemical equilibrium. Asia Pacific Education Review, 8 (3), 413-425.

Ratcliffe, M.(2002). What‟s difficult about a-level chemistry. Education in Chemistry, 39 (3), 76-80.

Rushton, G.T., Hardy, R.C., Gwaltney, K.P. & Lewis, S.E. (2008). Alternative conceptions of organic chemistry topics among fourth year chemistry students. Chemistry Education Research and Practice, 9,122-130.

Schoon, J. K. & Boone, J. W. (1998). Self-efficacy and alternative conceptions of science of preservice elementary teachers. Science Education, 82, 553–568.

Solomons, G. & Craig, F. (2002). Organik Kimya. (Çev. Edt: Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır). İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Taagepera, M. & Noori, S. (2000). Mapping students' thinking patterns in learning organic chemistry by the use of knowledge space theory. Journal of Chemical Education, 77, 1224-1229.

Taştan, Ö., Yalçınkaya, E. & Boz, Y. (2010). Pre-service chemistry teachers‟ ıdeas about reaction mechanism. Journal of Turkish Science Education, 7(1), 47-60.

Topal, G., Oral, B. & Özden, M. (2007). University and secondary school students misconceptions about the concept of “aromaticity” in organic chemistry. International Journal of Environmental & Science Education, 2(4), 135 –143

Toprak, M., Alp, S. & Karagöz, M. (2001). Organik Kimya Temel Terimler, Temel Tanımlar. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası.

Tümay, H. & Köseoğlu, F. (2011). Kimya öğretmen adaylarının argümantasyon odaklı öğretim konusunda anlayışlarının geliştirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(3), 105- 119.

UCLES (2010). Cambridge International Advanced and Advanced Subsidiary Level 9701 Chemistry November 2010 Principal Examiner Report for Teachers.

http://www.cie.org.uk/qualifications/academic/uppersec/alevel/subject?assdef_id=73 6. (15.02.2012 tarihinde alınmıştır).

Ünal, S., Coştu, B. & Ayas, A. (2010). Secondary school students‟ misconceptions of covalent bonding. Journal of Turkish Science Education, 7( 2), 3-29.

Yağbasan, R. & Gülçiçek, C. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının. karakteristiklerinin tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Dergisi, 1, 102- 120.

Kaynak Göster