Elementlerde aktiflik kavramının öğretilmesinde bilgisayar destekli öğretim materyali kullanılmasının öğrenci başarısı üzerine etkisi

Bu çalışmanın amacı, aktiflik kavramının öğretilmesinde bilgisayar destekli öğretimin etkililiğini geleneksel kimya öğretim yöntemi ile karşılaştırarak incelemektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin aktiflikle ilgili verilen olayları irdeleme ve açıklamada gösterdikleri başarıları incelenmiştir. Çalışma, 11.sınıfta öğrenim gören 67 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan materyallerin bir kısmı internet kaynaklarından temin edilmiş ve yeniden düzenlenmiştir. Bir kısmı ise Macromedia Flash 8.0 programı kullanılarak araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Çalışmada toplam 4 etkinlik uygulanmıştır. Uygulama sonrasında başarıyı ölçmek için öğrencilere yöneltilen sorular gerekli literatür çalışması yapıldıktan sonra hazırlanmıştır. Toplam 5 soru ile çalışma değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları, bilgisayar destekli öğretim ile öğretim gören öğrencilerin aktiflik konusundaki başarılarının, geleneksel öğretim ile öğrenim gören öğrencilerinkine göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin aktiflikle ilgili olayları daha iyi analiz edebildikleri tespit edilmiştir.

Kaynakça

Ardac, D. & Akaygun, S. (2004). Effectiveness of multimedia-based instruction that emphasizes molecular representations on students’ understanding of chemical change. Journal of Research in Science Teaching, 41(4), 317-337.

Ay, S., Şahin, M. & Kahveci, A. (2008). High school students'level of explanining everyday phenomena based on chemistry knowledge. 9th European Conference on Research in Chemical Education (ECRICE)'nde sunuldu, Istanbul, Turkey.

Bayrak, B., Kanli, U. & Ingec, S. K. (2007). To compare the effects of computer based learning and the laboratory based learning on students' achievement regarding electric circuits. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 6(1), Article 2.

Burke, K. A., Greenbowe, T. J. & Windschitl, M. A. (1998). Developing and using conceptual computer animations for chemistry instruction. Journal of Chemical Education, 75(12), 1658-1661.

Ceyhum, I. & Karagolge, Z. (2005). Chemistry Students' Misconceptions in Electrochemistry. Australian Journal of Education in Chemistry(65), 24-28.

Chang, C.-Y. (2001). Comparing the impacts of a problem-based computer-assisted instruction and the direct-interactive teaching method on student science achievement. Journal of Science Education and Technology, 10(2), 147-153.

Çalık, M. & Ayas, A. (2002). Öğrencilerin bazı kimya kavramlarını anlama seviyelerinin karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi 2000'li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu'nde sunuldu, Istanbul.

Çalık, M., Ayas, A. & Ünal, S. (2006). Çözünme kavramıyla ilgili öğrenci kavramalarının tespiti: Bir yaşlar arası karşılaştırma çalışması. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 309-322.

Çepni, S., Taş, E. & Köse, S. (2006). The effects of computer-assisted material on students’ cognitive levels, misconceptions and attitudes towards science. Computers & Education, 46(2), 192-205.

Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S. & Yağcı, E. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Ebenezer, J. V. (2001). A hypermedia environment to explore and negotiate students’ conceptions: animation of the solution process of table salt. Journal of Science Education and Technology, 10(1), 73-92.

Eilks, I., Witteck, T. & Pietzner, V. (2009). A critical discussion of the efficacy of using visual learning aids from the internet to promote understanding, illustrated with examples explaining the daniell voltaic cell. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 5(2), 145-152.

Field, A. (2000). Discovering statistics using SPSS for Windows:advanced techniques for the beginner. London: Sage.

Garnett, P. J. & Treagust, D. F. (1992). Conceptual difficulties experienced by senior high school students of electrochemistry: Electrochemical (galvanic) and electrolytic cells. Journal of Research in Science Teaching, 29(10), 1079-1099.

Gedik, E., Geban, Ö. & Ertepınar, H. (2002). Lise öğrencilerinin elektrokimya konusundaki kavramları anlamalarında kavramsal değişim yaklaşımına dayalı gösteri yönteminin etkisi. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi'nde sunuldu, Ankara.

Gkermpesioti, G. & Stavridou, H. (2008). Primary students conceptions about dissolution: Relating empirical and microscopic representations. The International Journal of Learning, 15(7), 47-54.

Gliner, J. A. & Morgan, G. A. (2000). Research methods in applied settings: an integrated approach to design and analysis: Taylor and Francis.

Greenbowe, T. J. (2003). Chemistry experiment simulations, tutorials and conceptual computer animations for introduction to college chemistry. 1 Haziran 2007, from http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/animationsindex.htm

Jonassen, D. H. & Reeves, T. C. (1996). Handbook of research on educational communications and technology. In D. H. Jonassen (Ed.), Learning with technology: Using computers as cognitive tools (pp. 693-719). New York: Macmillan Library Reference.

Kelly, R. & Jones, L. (2007). Exploring how different features of animations of sodium chloride dissolution affect students’ explanations. Journal of Science Education and Technology, 16(5), 413-429.

Kozma, R. & Russell, J. (2005). Students becoming chemists: Developing representational competence. In J. K. Gilbert (Ed.), Visualization in Science Education (pp. 121-145). Dordrecht, The Netherlands: Springer.

Köse, S., Ayas, A. & Taş, E. (2003). Bilgisayar destekli öğretimin kavram yanılgıları üzerine etkisi: Fotosentez. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 106-112.

Köse, S., Kaya, F., Gezer, K. & Kara, İ. (2011). Bilgisayar destekli kavramsal değişim metinleri: Örnek bir ders uygulamasi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 73-88.

Liu, H.-C., Andre, T. & Greenbowe, T. (2008). The impact of learner’s prior knowledge on their use of chemistry computer simulations: A case study. Journal of Science Education and Technology, 17(5), 466-482.

Mammino, L. & Cardellini, L. (2005). Studying student's understanding of the interplay between the microscopic and the macroscopic descriptions in chemistry. Journal of Baltic Science Education, 1(7), 51-62.

Means, B. (1994). Using technology to advance educational goals. In B. Means (Ed.), Technology and Education Reform: The Reality Behind the Promise (pp. 1-22). San Francisco: Jossey-Bass.

Morgil, İ., Yılmaz, A., Özcan, F. ve Erdem, E. (2002). Öğrencilerin elektrokimya konusundaki kavram yanılgılarının farklı madde türleri ile saptanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi'nde sunuldu, Ankara.

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory (2 ed.). New York: McGraw-Hill.

Odom, A. L. & Barrow, L. H. (1995). Development and application of a two-tier diagnostic test measuring college biology students' understanding of diffusion and osmosis after a course of instruction. Journal of Research in Science Teaching, 32(1), 45-61.

Own, Z. & Kung-Wen, L. (2008). The study and application on web-based interactive learning of chemical equilibrium. International Journal of Instructional Media, 35(1), 89-101.

Özkaya, A. R., Üce, M., Sarıçayır, H. & Şahin, M. (2006). Effectiveness of a conceptual change-oriented teaching strategy to improve students' understanding of galvanic cells. Journal of Chemical Education, 83(11), 1719-1723.

Özkaya, A. R., Üce, M. & Şahin, M. (2003). Prospective teachers’ conceptual understanding of electrochemistry: Galvanic and electrolytic cells. University Chemistry Education, 7, 1- 12.

Özmen, H., Ayas, A. & Coştu, B. (2002). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı hakkındaki anlama seviyelerinin ve yanılgılarının belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(2), 507-529.

Powell, J. V., Aeby Jr, V. G. & Carpenter-Aeby, T. (2003). A comparison of student outcomes with and without teacher facilitated computer-based instruction. Computers & Education, 40(2), 183-191.

Raviolo, A. (2001). Assessing Students’ Conceptual Understanding of solubility equilibrium. Journal of Chemical Education, 78(5), 629-631.

Rıza, E. T. (2000). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Materyal Geliştirme. İzmir: Anadolu Matbaası.

Sanger, M. J., Campbell, E., Felker, J. & Spencer, C. (2007). Concept learning versus problem solving: Does particle motion have an effect? Journal of Chemical Education, 84(5), 875.

Sanger, M. J. & Greenbowe, T. J. (1997a). Common student misconceptions in electrochemistry: Galvanic, electrolytic, and concentration cells. Journal of Research in Science Teaching, 34(4), 377-398.

Sanger, M. J. & Greenbowe, T. J. (1997b). Students' misconceptions in electrochemistry: Current flow in electrolyte Solutions and the Salt Bridge. Journal of Chemical Education, 74(7), 819-823.

Sanger, M. J. & Greenbowe, T. J. (2000). Addressing student misconceptions concerning electron flow in aqueous solutions with instruction including computer animations and conceptual change strategies. International Journal of Science Education, 22(5), 521-537.

Soudani, M., Sivade, A., Cros, D. & Medimagh, M. S. (2000). Transferring Knowledge from the classroom to the real world: Redox concepts. School Science Review, 82(298), 65-72.

Talib, O., Matthews, R. & Secombe, M. (2005). Computer-animated instruction and students' conceptual change in electrochemistry: Preliminary qualitative analysis. International Education Journal (Educational Research Conference 2004 Special Issue), 5(5), 29-42.

Tezcan, H. & Yılmaz, Ü. (2003). Kimya öğretiminde kavramsal bilgisayar animasyonları ile geleneksel anlatım yönteminin başarıya etkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 18-32.

Thompson, J. & Soyibo, K. (2002). Effects of lecture, teacher demonstrations, discussion and practical work on 10th graders" attitudes to chemistry and understanding of electrolysis. Research in Science & Technological Education, 20, 25-37.

Treagust, D. F., Chittleborough, G. & Mamiala, T. L. (2003). The role of submicroscopic and symbolic representations in chemical explanations. International Journal of Science Education, 25(11), 1353-1368.

Tsai, C. C. & Chou, C. (2002). Diagnosing students' alternative conceptions in science. Journal of Computer Assisted Learning, 18(2), 157-165.

Williamson, V. M. & Abraham, M. R. (1995). The effects of computer animation on the particulate mental models of college chemistry students. Journal of Research in Science Teaching, 32(5), 521-534.

Winn, W., Stahr, F., Sarason, C., Fruland, R., Oppenheimer, P. & Lee, Y. L. (2006). Learning oceanography from a computer simulation compared with direct experience at sea. Journal of Research in Science Teaching, 43(1), 25-42.

Yang, E.-M., Andre, T., Greenbowe, T. J. & Tibel, L. (2003). Spatial ability and the impact of visualization/animation on learning electrochemistry. International Journal of Science Education, 25(3), 329-349.

Yang, E.-M., Greenbowe, T. J. & Andre, T. (2004). The effective use of an interactive software program to reduce students' misconceptions about batteries. Journal of Chemical Education, 81(4), 587-595.

Zacharia, Z. (2003). Beliefs, attitudes, and intentions of science teachers regarding the educational use of computer simulations and inquiry-based experiments in physics.Journal of Research in Science Teaching, 40(8), 792-823.

Kaynak Göster