COVİD-19 SALGINI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜNÜN SWOT ANALİZİ

Bu çalışma, Türkiye’de turizm sektörünün Covid-19 salgınıyla karşı karşıya kaldığı durumu (krizi) tartışmaktadır. Makalede Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olan turizm sektörünün Covid-19 sebebiyle yaşadığı durgunluktan nasıl çıkabileceği konusu incelenmekte olup, sektörün gelişmesi için elverişli ve elverişsiz olan yönleri analiz edilmiştir. Bu bağlamda ilk olarak, Türkiye’de turizm sektörünün güçlü ve zayıf yönleri, sektöre yönelik fırsatlar ve tehditler değerlendirilmiştir. Sonrasında Türk turizm sektörünün SWOT analizi, Covid-19 bağlamında incelenmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ve trend analizi kapsamında ele alınmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, sektörün salgına uyum sağlayabilmesi adına stratejiler önerilmiştir.

SWOT ANALYSIS OF THE TOURISM INDUSTRY IN TURKEY IN THE CONTEXT OF COVID-19 PANDEMİC

In this study, the situation (crisis) which Turkish tourism industry is facing due to the Covid-19 pandemic is discussed. The issue of how the tourism industry can get out of the stagnation it has experienced due to the Covid-19 pandemic has been examined and the aspects that are favorable and unfavorable for the development of the industry have been analyzed. In this context, first, the strengths and weaknesses of the tourism industry and opportunities and threats to the industry were evaluated. Subsequently, the SWOT analysis of the Turkish tourism industry was examined in the context of Covid-19. Document analysis and trend analysis, among qualitative research methods, were used in the research. As a result of the findings, strategies were proposed in order for the industry to adapt to the epidemic.

Kaynakça

AKTOB. (2014). Turizm ve Konaklama Sektörünün Sosyo-Ekonomik Etkileri. Erişim adresi https://docplayer.biz.tr/7919989-Turizm-sektorunun-yapisi-buyuklugu-ve-ekonomiye-katkisi.html

Anadolu Ajansı. (2020). Erişim adresi https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/turizm-sektoru-kovid-19-salgini-sonrasi-doneme-odaklandi-41501907

Batuhan, T. (2020). On Birinci Kalkınma Planında Turizm Politikaları. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 77-84.

Behsudi, A. (2020, 09). Tourism-dependent economies are among those harmed the most by the pandemic. Erişim adresi https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/12/pdf/impact-of-the-pandemic-on-tourism-behsudi.pdf

Çeti, B., & Ünlüönen, K. (2019). Salgın Hastalıklar Sebebiyle Oluşan Krizlerin Turizm Sektörü Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. . AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, 22 (2), 109-128.

Deloitte. (2020, 04). Türkiye’de Turizm ve Konaklama sektörü / COVID-19. Erişim adresi https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consumer-business/turkiye-de-turizm-ve-konaklama-sektoru-covid-19.pdf

Demir, M., Günaydın, Y., & Demir, Ş. Ş. (2020). Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de turizm üzerindeki öncülleri etkileri ve sonuçlarının değerlendirilmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(1), 80-107.

Digitalexchange. (2020). Turızm Sektorunde Covıd-19 Donemı Ve Sonrası Icın Etkılı Dıjıtal Pazarlama Nasıl Yapılır? Erişim adresi https://www.digitalexchange.com.tr/blog/sosyal-medya/turizm-sektorunde-covid-19-donemi-ve-sonrasi-icin-etkili-dijital-pazarlama-nasil-yapilir

E&Y. (2020). Tourism Market Overview Turkey & Istanbul. Erişim adresi https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_tr/pdf/ey-turkey-tourism-market-overview-2020.pdf

European Travel Comission. (2020). Covıd-19 Recovery Strategıes For Natıonal Tourısm Organısatıons. Erişim adresi http://www.toposophy.com/files/1/2020/ETC_NTO_RECOVERY_STRATEGIES_2020_FINAL.pdf

Fitch Solutions. (2020). Fitch Solutions Turkey Tourism Report Q2 2020. Erişim adresi https://www.fitchsolutions.com/topic/turkey

Gürbüz, S., & Şahin, F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (3. Baskı b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Gürleyen, B., & Çınar, F. (2021). Türkiye’nin Medikal Turizm SWOT Analizi: COVID-19 Örneği. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi , Cilt-Vol. 3, Sayı-No 1, s-p:51-60, 3(1), 51-60.

Kalkınma Bakanlığı. (2018). Onbirinci Kalkınma Planı (2019-2023). İstanbul.

Kayman, B. (2020). Koç Dijital. Erişim adresi https://www.kocdigital.com/blog/covid-19-turizmde-dengeler-nasil-degisiyor

Kıral, B. (2020). Nitel Bir Veri Analizi Yöntemi Olarak Doküman Analizi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 170-189.

Köker, İ. (2020, 06 17). BBC News. Erişim adresi https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53066032

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2020, 11). Turizm İstatistikleri. Erişim adresi https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html

Lovelace, B. (2020). World Health Organization names the new coronavirus: COVID-19. Erişim adresi https://www.cnbc.com

Mc Kinsey & Company. (2020). Reimagining the $9 trillion tourism economy—what will it take? Erişim adresi https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-transport-infrastructure/our-insights/reimagining-the-9-trillion-tourism-economy-what-will-it-take

OECD. (2020). Rebuilding tourism for the future: COVID-19 policy responses and recovery . Erişim adresi https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=137_137392-qsvjt75vnh&title=Rebuilding-tourism-for-the-future-COVID-19-policy-response-and-recovery

Önal, İ. (2020). COVID-19 Salgınının Türkiye Turizmine Etkileri. Erişim adresi https://www.turizmgunlugu.com/2020/05/02/irfan-onal-covid-19-turkiye-turizmi/

PWC. (2020). COVID-19 kapsamında turizm sektörü için uygulanan destekler. Erişim adresi https://www.pwc.com.tr/tr/medya/kose-yazilari/bilgutay-yasar/covid19-kapsaminda-turizm-sektoru-icin-uygulanan-destekler.html

Sağlık Bakanlığı. (2020). Hayat Eve Sığar. Erişim adresi https://hayatevesigar.saglik.gov.tr

Soyak, M. (2020). Covıd-19 Pandemisinin Kitle Turizmine Olası Etkileri Ve Türkiye’de Alternatif Turizm Tarzlarının Gelişme Potansiyelleri. 3rd Internatıonal Bıltek Conference On Scıence, Technology & Current Developments In Socıal Scıences, (s. 275-290). Adana, TURKEY.

Spenceley, A., Habyalimana, S., Tusabe, R., & Mariza, D. (2010). Benefits to the Poor From Gorilla Tourism in Rwanda. Development Southern Africa,, 27 (5), 647-662.

Statista. (2020). Foreign Tourist Arrivals in Turkey. Erişim adresi https://www.statista.com/statistics/707699/foreign-tourist-arrivals-in-turkey/

Tosun, H. Ö., & Bektaş, B. (2021). Anadolu Ajansı. Erişim adresi https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/turizm-sektoru-sezon-baslamadan-asilanmak-istiyor/2114877

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı. (2020). Güvenli Turizm Belgelendirme Kriterleri. Erişim adresi https://www.tga.gov.tr/guvenli-turizm-programi-belgelendirme-kriterleri/

T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020). Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu. Erişim adresi https://covid19.saglik.gov.tr/

TEPAV. (2020, 05). COVID-19 ve Normalleşmeye Geçiş Sürecinde Turizm Sektörü. Erişim adresi www.tepav.org.tr

TÜİK. (2020). Turizm İstatistikleri. Erişim adresi https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Egitim,-Kultur,-Spor-ve-Turizm-105

TÜRSAB. (2020). Türkiye ve Dünya Turizmi Değerlendirmesi. Erişim adresi https://tursab.org.tr/apps/Files/Content/6ad52b35-1dd2-41c2-9f1c-c24cc19e7a63.pdf adresinden alındı

UNWTO. (2020). Impact Assessment Of The Covıd-19 Outbreak On Internatıonal Tourısm. Erişim adresi https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism

UNWTO. (2020). Tourism and Coronavirus Disease. Erişim adresi https://www.unwto.org/sustainable-development/resilience-of- tourism

UNWTO. (2020). Tourısm Back To 1990 Levels As Arrıvals Fall By More Than 70%. Erişim adresi https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism

Kaynak Göster

APA Urfa, A , Can, E , Yüceol, N . (2021). COVİD-19 SALGINI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜNÜN SWOT ANALİZİ . Journal of Travel and Tourism Research , , 22-50 .