Yiyecek İçecek İşletmelerinde Pygmalion ve Golem Etkisinin İşgörenlerin Davranışsal Uyumu Açısından Değerlendirilmesi

İşgörenler, yöneticilerinin kendilerinden beklentilerini anlayıp içselleştirerek bu doğrultuda davranış sergilemektedirler. Yöneticilerin işgörenlerinden olumlu beklentisi olması ve işgörenin beklentiyi algılayıp işine yansıtması pygmalion etkisi, olumsuz beklentileri algılayıp ona göre davranmaları da golem etkisi olarak belirtilmektedir. Bu çalışmada yiyecek içecek işletmelerinde pygmalion ve golem etkisinin işgörenlerin davranışsal uyumları açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın verileri, Balıkesir’deki restoranlarda çalışan 202 işgörenden anket tekniğiyle toplanmıştır. Araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada toplanan verilerin analizi, frekans analizi, güvenirlik analizi, aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerinin analizi, faktör analizi, korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda işgörenlerin pygmalion algılarının, golem algılarından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, işgörenlerin pygmalion algıları arttıkça örgütsel bağlılıklarının ve performanslarının arttığı, işten ayrılma niyetlerinin azaldığı saptanmıştır.

Evaluation of the Pygmalion and Golem Effect in Terms of Behavioral Adaptation of Employees at Food-Beverage Enterprises

Employees understand and internalize what their managers expect from them and behave accordingly. It is stated that the pygmalion effect is when managers have a positive expectation from their employees and the employees perceive this expectation and reflect it to their jobs, and the golem effect is when employees perceive a negative expectation and behave accordingly. In this study, it is intended to evaluate pygmalion and golem effect at food-beverage enterprises in terms of behavioral adaptation of employees. The data collected from 202 employees work in restaurants in Balikesir. Convenience sampling method was used to determine the sample of the study. Analysis of the data collected in the study, frequency analysis, reliability analysis, analysis of arithmetic mean and standard deviation values, factor analysis, correlation analysis and simple linear regression analysis were used. In conclusion of the study, it was identified that pygmalion attitudes of employees were higher than their golem attitudes. Moreover, it was detected that as the pygmalion attitudes of employees grow, their organizational commitment increases and their intention to leave the job reduces.

Kaynakça

Aytürk, N. (2010). Örgütsel ve Yönetsel Davranış. Ankara: Detay Yayıncılık.

Babad, E. Y., Inbar, J. & Rosenthal, R. (1982). Pygmalion, Galatea, and The Golem: Investigations of Biased and Unbiased Teachers, Journal of Educational Psychology, 74 (4), 459-474.

Bayram, N. (2004). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi. Bursa: Ezgi Kitabevi.

Bayram, L. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Sayıştay Dergisi, Sayı: 59, 125-139.

Bayram, Ü. (2014). Turizm Sektörü Yönetici ve İşgörenleri Arasında Pygmalion Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, GaziÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bayrakçı, E. (2007). Kehanet Kendini Gerçekleştirir Mi? Banka Çalışanlarının Pigmalyon, Golem ve Galatea Etkileri Üzerine Bir Olgubilim Araştırması, Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (4), 409-434.

Bezuijen, X. M., Van Den Berg, P. T., Van Dam, K. & Thierry, H. (2009). Pygmalion and Employee Learning: The Role of Leader Behaviors, Journal of Management, 35 (5), 1248-1267.

Cankül, D., Kılıç, İ., ve Doğantekin, A. (2018). Restoran Çalışanlarının Algılamış Oldukları Örgütsel Güven Düzeylerinin Örgütsel Vatandaşlık ve İş Performansına Etkisi: Eskişehir Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6 (1), 372-389.

Çekmecelioğlu, H. G. (2014). Göreve ve İnsana Yönelik Liderlik Tarzlarının Örgütsel Bağlılık, İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri, KOSBED, 28, 21-34.

Çırpan, H. (1999). Örgütsel Öğrenme İklimi ve Örgüte Bağlılık İlişkisi: Bir Alan Araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Davidson, O. B. & Eden, D. (2000). Remedial Self-Fulfilling Prophecy: Two Field Experiments to Prevent Golem Effects Among Disadvantaged Women, Journal of Applied Psychology, 85 (3), 386-398.

Eden, D. & Shani, A. B. (1982). Pygmalion Goes To Boot Camp: Expectancy, Leadership and Trainee Performance, Journal of Applied Psychology, 67 (2), 194-199.

Eden, D. & Kinnar, J. (1991). Modeling Galatea: Boosting Self-Efficacy to Increase \Folunteering, Journal of Applied Psychology, 76 (6), 770-780.

Eden, D. (1992). Leadership and Expectations: Pygmalion Effects and Other Self Fulfilling Prophecies in Organizations, The Leadership Quarterly, 3 (4), 271-305.

Eden, D., Geller, D., Gewirtz, A., Tenner, G.N., Inbar, I., Liberman, M., Pass, Y., Segev, I.S. & Shalit, M. (2000). Implanting Pygmalion Leadership Style Through Workshop Training: Seven Field Experiments, Leadership Quarterly,11 (2), 171-210.

Egrik, B. E. (2007). Türk Sinemasında Pygmalion Etkisi “Yeşilçam’da Pygmalion Uyarlamaları ve Toplumsal Cinsiyet”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Erdil, O. & Keskin, H. (2003). Güçlendirmeyle İş Tatmini, İş Stresi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler: Bir Alan Çalışması, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 32 (1), 7-24.

Garson, D. G. (2012), Çarpıklık-Basıklık Değeri Kaç Olmalıdır?, www.statisticalassociates.com/assumptions.pdf (Erişim tarihi: 30.05.2018).

Gül, H., Oktay, E. & Gökçe, H. (2008). İş Tatmini, Stres, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti ve Performans Arasındaki İlişkiler: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama, Akademik Bakış, 15 (11), 1-11.

Gürbüz, S. (2006). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (1), 48-75.

Kamphorst, J. J. A. & Swank, O. H. (2013). When Galatea Cares About Her Reputation: How Having Faith in Your Workers Reduces Their Motivation to Shine, European Economic Review, 60, 91-104.

Kaplan, M. (2007). Motivasyon Teorileri Kapsamında Uygulanan Özendirme Araçlarının İşgören Performansına Etkisi ve Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Karako wsky, L., Degama, N. & Mcbey, K. (2012). Facilitating the Pygmalion Effect: The Overlooked Role of Subordinate Perceptions of the Leader, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 85 (4), 579- 599.

Kıngır, S. & Şahin, M. (2005). Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler İçinde: Yönetici ve Liderlik, Mehmet Tikici (Ed). Ankara: Nobel Yayın.

Kierein, N. M. & Gold, M. A. (2000). Pygmalion in Work Organizations: A Meta Analysis, Journal of Organizational Behavior, 21 (8), 913-928.

Kirkman, B. L. & Rosen, B. (1999). Beyond Self-Management: Antecedents and Consequences of Team Empowerment, Academy of Management Journal, 42 (1), 58-4.

Korman, A. K. (1971). Expectancies as Determinants of Performance, Journal of Applied Psychology, 55, 218­222.

Kozak, N. (2006). Turizm pazarlaması. (1. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık. Livingston, J. S. (2003). Pygmalion in Management, Harvard Business Review, 81 (1), 97-106.

Livingston, J. S. (2009). Pygmalion in Management. Harvard Business Review Press.

Meyer, J. P., Paunonen, S. V., Gellatly, I. R., Goffin, R. D. & Jackson, D. N. (1989). Organizational Commitment and Job Performance: It's The Nature of the Commitment That Counts, Journal of Applied Psychology, 74 (1), 152-156.

Mobley, W. H., Horner, S. O. & Hollingsworth, A. T. (1978). An Evaluation of Precursors of Hospital Employee Turnover, Journal of Applied Psychology, 63 (4), 408-414.

Oz, S. & Eden, D. (1994). Restraining The Golem: Boosting Performance By Changing The Interpretation of Low Scores, Journal of Applied Psychology, 79 (5), 744-754.

Özdevecioğlu, M. (2004). Duygusal Olaylar Teorisi Çerçevesinde Pozitif ve Negatif Duygusallığın Alınan Örgütsel Adalet Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Ankara üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 59 (3), 181-202.

Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., & Boulian, P. V. (1974). Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover Among Psychiatric Technicians, Journal of Applied Psychology, 59 (5), 603-609.

Pektaş, C. (2002). Toplam Kalite Uygulamaları ve Demografik Değişkenlerin İş Tatmini Boyutları ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Farklılaştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Rowe, W. G. & O’Brien, J. (2002). The Role of Golem, Pygmalion, and Galatea Effects on Opportunistic Behavior In The Classroom, Journal of Management Education, 26 (6), 612-628.

Rusbult, C. E., Farrell, D., Rogers, G. & Mainous, A. G. (1988). Impact of Exchange Variables On Exit, Voice, Loyalty and Neglect: An Integrative Model of Responses to Decline Job Satisfaction, Academy of Management Journal, 31 (3), 599-627.

Seçer, İ. (2015). SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi. (Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Stedry, A. C. & Kay, E. (1966). The Effects of Goal Difficulty on Performance: A Field Experiment, Systems Research and Behavioral Science,11 (6), 459-470.

Sutton, C. D. & Woodman, R. W. (1989). Pygmalion Goes To Work: The Effects of Supervisor Expectations in a Retail Setting, Journal of Applied Psychology, 74 (6), 943-950.

Tierney, P. & Farmer, S. M. (2004). The Pygmalion Process and Employee Creativity, Journal of Management, 30 (3), 413-432.

Tütüncü, Ö., & Küçükusta, D. (2007). Organizasyonlarda Bireyler: Tutum, Davranış ve Motivasyon. 2. Uluslararası Katılımlı Sterilizasyon Konferansı, (21-24 Şubat), İzmir, Çeşme.

Unur, K. ve Ertaş, Ç. (2015). Mersin Şehir Merkezindeki Lüks Restoranlarda Çalışan Servis Personelinin Sorunlarının Tespiti ve Bu Sorunların İş Tatminine Etkisi, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 12 (1), 6-24.

Yalçın, A., & İplik, F. N. (2005). Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana İli Örneği, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1), 395-412.

Yücel, D. (2013). Pygmalion Etkisi Kapsamında Yönetici Beklentilerinin Astlar Tarafından Algılanmasının Astların Performansı Üzerindeki Etkileri ve Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Zanna, M. P., Sheras, P. L., Cooper, J. & Shaw, C. (1975). Pygmalion and Galatea: The Interactive Effect of Teacher and Student Expectancies, Journal of Experimental Social Psychology, 11 (3), 27.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2147-8775
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2013

3.3b 2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümünde Çalışan İşgörenlerin Örgütsel Güven ve Örgütsel Stres İlişkisi

Beyza OKUR, Mustafa Çağatay ASLAN, Ümit SORMAZ, Ayşe Büşra MADENCİ

Coğrafi İşaretli Yiyeceklerin Tanıtım Unsuru Olarak Yöresel Yemekler Kapsamında Değerlendirilmesi

Gencay SAATCI

Festival Katılımcılarının Destinasyon İmajı Algılarını Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi: Adana Şalgam ve Kebap Festivali Örneği

Çağrı SAÇLI, Balhun ERSÖZ

Çiğ Beslenme (Raw Food) Akımında Çimlendirilmiş Hububat ve Baklagillerin Önemi

Beyza OKUR, Ayşe Büşra MADENCİ

Yerel Halkın Gastronomi Turizmine Karşı Tutum ve Bilgi Düzeyi: Kastamonu İçin Çıkarımsal Bir Analiz

Sedat ÖNER, Aydoğan AYDOĞDU

Satınalma Departman Sorumlularının Yiyecek-İçecek Tedarikçileriyle Olan İlişkilerinin İncelenmesi: Türkiye’deki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Hande UYAR OĞUZ, Seyit Ahmet SOLMAZ

Erzurum ile Özdeleşmiş Bir Lezzet: Oltu Cağ Kebabı

Tülay Polat ÜZÜMCÜ, Erkan DENK

Hand Hygiene Experiences of Gastronomy and Culinary Arts Students: The Case of Anadolu University

Pınar ŞENEL, Sibel ÖNÇEL

Çiftlik Turizmi Faaliyetlerinin Geleneksel Mutfak Kültürü Sürdürülebilirliği Açısından Değerlendirilmesi

Elmas Ceren SAVGIN, Burhanettin DÖNMEZ

The Relationship among Altruism, Affective Commitment, Job Satisfaction, and Turnover Intention: A Research on Boundary Spanning Positions in Hotel Enterprises

Edip Sebahattin METE