Yiyecek İçecek Müdürlerinin Kariyer Basamakları

Yiyecek ve içecek müdürlerinin turizm ve yiyecek sektörlerindeki kariyer basamaklarını incelemeyi amaçlayan bu çalışma betimsel bir araştırmadır. Araştırmada amaca göre örneklem yöntemi kullanılmış olup araştırma örneklemini Ankara’da faaliyet gösteren otel ve diğer yiyecek içecek işletmelerinde çalışan yiyecek içecek müdürleri oluşturmaktadır. Verilerin toplanması amacıyla oluşturan anket 125 yiyecek içecek müdürüne yüz yüze uygulanmıştır. Anket demografik özellikler, kariyer basamakları, kariyer süresi, kariyer hedefleri ve yönetici yetkinlikleri bölümlerinden oluşmaktadır. Yiyecek içecek müdürlerinin büyük bölümünün erkek olduğu ve yabancı dil bilgisine sahip olduğu, yönetici olmadan önce ortalama on üç yıl çalıştığı ve kariyerleri boyunca altı farklı işletmede görev aldığı araştırmada ortaya çıkan önemli sonuçlar arasındadır. Turizm ve yiyecek sektörlerinde mesleki eğitimi olmayan çalışanların sektörde istihdam edildiği görülmekte olup, yöneticilerin üçte biri turizm meslek lisesinden mezun olmuştur. Lise ve üniversite düzeyinde turizm ve yiyecek içecek ile ilgili bir mesleki eğitim alan mezunların sektörde istihdam edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Career Paths of Food and Beverage Managers

This study, which aims to investigate the career paths of food and beverage managers in tourism and food beverage sectors, is a descriptive study. Purposive sampling method was used in the study and the sample of the research is food and beverage managers working in the hotel and other food and beverage enterprises located in Ankara. Data were collected by a questionnaire from face to face interviews with 125 food and beverage managers. The questionnaire consists of five sections; demographics, career progress, career length, career aspirations and managerial competencies. The study revealed that most of the food and beverage managers are male and have foreign language skills, average of working period before becoming a manager is thirteen years and food and beverage have been worked in six different businesses throughout their careers. In the tourism and food sectors, it is observed that the employees who do not have vocational training are employed in the sector and one third of the managers graduated from tourism vocational high school. There is a need for employment of graduates who receive a vocational education related to tourism and food and beverages at high school and university level.

Kaynakça

Ayres, H. (2006). Career Development in Tourism and Leisure: An Exploratory Study of the Influence of Mobility and Mentoring. Journal of Hospitality and Tourism Management, 13(2), 113–123. CAUTHE.

Bayram, M. (2011). Otel İşletmelerinin Genel Müdür Profillerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(1), 35–48. Retrieved from 10.17123/ATAD.90186

Eren, R., & Aydın, A. (Yayınlanmamış Çalışma). Perceptions and Attitudes of Culinary Students Towards Food and Beverage Industry in Turkey. Değerlendirme aşamasında olan araştırma.

Harper, S., Brown, C., & Irvine, W. (2005). Qualifications: a fast‐track to hotel general manager? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(1), 51–64. Retrieved from http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/09596110510577671

Kuşluvan, Z., & Kuşluvan, S. (2005). Otel İşletmelerinde İş ve İşletme ile İlgili Faktörlerin İşgören Tatmini Üzerindeki Görece Etkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2, 183–203.

Ladkin, A. (2000). Vocational education and food and beverage experience: issues for career development. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 12(4), 226–233. Retrieved from http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/09596110010330723

Ladkin, A. (2002). Career analysis: a case study of hotel general managers in Australia. Tourism Management, 23(4), 379–388. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0261517701000929

Meliou, E., & Maroudas, L. (2011). Career development in the hospitality industry in Greece: Implications for human resource practices. Journal of Human Resources in Hospitality and Tourism, 10(2), 218–233.

Nebel, E. C., Braunlich, C. G., & Zhang, Y. (1994). Career Paths in American Luxury Hotels: Hotel Food and Beverage Directors. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 6(6), 3–9. Retrieved from http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/09596119410070495

Nebel, E. C., Lee, J. S., & Vidakovic, B. (1995). Hotel general manager career paths in the United States. International Journal of Hospitality Management, 14(3–4), 245–260.

Obrien, P. W. (2014). Climbing The Hospitality Career Ladder : Career Guidance Insights From Social Networking Profiles. Journal of Tourism and Hospitality Management, 2(1), 1–17.

Tavitiyaman, P., Weerakit, N., & Ryan, B. (2014). Leadership Competencies for Hotel General Managers: The Differences in Age, Education, and Hotel Characteristics. International Journal of Hospitality and Tourism Administration, 15(2), 191–216.

Wang, Y. F., & Tsai, C. T. S. (2012). Analysis of career competency of food and beverage managers in international tourist hotels in Taiwan. International Journal of Hospitality Management, 31(2), 612–616. Elsevier Ltd. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.10.013

Yavuz, E., Aksoy, M., & Yayla, Ö. (2014). Enhancing Employee Success in Organizations as a Process : Justice , Confidence and Commitment. American International Journal of Contemporary Research, 4(4), 87–98. Retrieved from http://www.aijcrnet.com/journals/Vol_4_No_4_April_2014/12.pdf

Kaynak Göster