Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Menü Analizi ve Tüketicilerin Menü Beklentileri: Sakarya Örneği

Menüler yiyecek içecek işletmelerinin ana faaliyet unsuru olan üretimlerinin müşteri ile karşılaştığı ilk platformdur. Bu anlamda menünün iyi olması ve zengin bir içeriğe sahip olması müşteri memnuniyeti ve doğal olarak işletme karlılığı için son derece önemlidir. İşletmelerin menülerini pazar koşullarına uygun ve müşteri beklentilerini dikkate alarak tasarlamaları gerekmektedir. Menülerin şekil, görsellik, kalite, fiyat, temizlik ve renk olarak müşterilerin beklentilerini karşılaması gerekmektedir. Tüketicilerinde yiyecek ve içecek işletmelerinde menü bağlamında en büyük beklentileri bunlardır. Çünkü menüler işletmenin küçük bir özeti olduğundan, işletmeye dair olumlu veya olumsuz algılamaların ilk başladığı yerlerden biridir. Bu çalışmanın amacı, kafelerin menülerinin incelenmesi ve tüketicilerin menülerden beklentilerinin tespit edilmesidir. Çalışmanın üreticilerin mevcut durumunu ve tüketicilerin beklentilerini ortaya koyması nedeniyle literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ise doküman incelemesi ve yapılandırılmış mülakatlardan yararlanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre menüleri yapısı, görselliği, tasarımı, temizliği, içeriği ve tüketicilerden menülerden beklentilerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiştir.

Menu Analysis of Food and Beverage Companies and Menu Expectations of Consumers: The Case of Sakarya

It is the first platform that the productions of the menus food and beverage companies, which are the main activity, meet with the customer. In this sense, good manners and having a rich content are crucial to customer satisfaction and naturally business profitability. Businesses need to design their menus in accordance with market conditions and taking customer expectations into account. It is necessary for the menu to meet the expectations of the customers as shape, visually, quality, price, cleanliness and color. These are the greatest expectations in terms of menus in food and beverage business in the consumer sector. Because when there is a small summary of the menus business, one of the first places where positive or negative perceptions of the business is started is menu. The aim of this study is to examine the men of the cages and to determine the men's expectations of the consumers. It is believed that the study will make an important contribution to the literature because of the current situation of the producers and the expectations of the consumers. Qualitative research techniques were used in the study. As a data collection tool, document review and structured interviews were used.

Kaynakça

Akay, A. (2012). Restoran Yöneticilerinin Mönü Planlaması ve Analizi Konusuna Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Bulduk, S. (2003). Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama. Ankara: Detay Yaıncılık

Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (Sosyal Bilimlerde İleri araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık

Gordon, L. ve Davis, B. (2004). Hospitality Industry Handbook On Nutrition and Menu Planning. USA: Juta And Company Ltd.

Gökdemir, A. (2003). Mutfak Hizmetleri Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık

Işkın, M. ve Batman, O. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Menü Planlamasının Önemi: Sakarya’da Faaliyet Gösteren Yiyecek İçecek İşletme Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. XIII. Geleneksel Turizm Paneli, 25 Nisan 2014, İstanbul, 250-256.

Maviş, F. (2005). Mönü Planlama Tekniği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Mifli, M. (2000). Menu Development and Analysis. Conference Tourism in Southeast Asia & Indo China: Development, Marketing and Sustainability, file:///C:/Users/sau/YandexDisk/GASTRONOM%C4%B0%20STUD%C4%B0ES/DERG%C4%B0/HAKEM%2 0RAPORLARI/MenuDevelopmentandAnalysis.xml.pdf, Erişim Tarihi: 22.02.2019

Ninemeier, J. (1995). Food and Beverage Management, Michigan: American Hotel &Motel Association Educational Institute Press.

Rey, A. ve Wieland, M. F. (1985). Management Service in Food and Beverage Operations. Michigan: Educational Institutr of AH&MA

Rızaoğlu, B. ve Hançer, M. (2005). Menü ve Yönetim. İstanbul: Detay Yayıncılık

Sarıışık, M. ve Özleyen, G. (2004). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Menü Planlamasının Önemi ve Bu Süreçte Yöneticilerin Dikkat Etmesi Gereken Konular: Kocaeli’nde Bir Alan Araştırması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 1(2): 39-47.

Sarıışık, M. ve Işkın, M. (2018). Menü Planlama ve Analizi. Kurtuluş Karamustafa (Ed.), Yiyecek ve İçecek Yönetimi, İçinde, 131-158, Ankara: Detay Yayıncılık

Sökmen, A. (2014). Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi ve İşletmeciliği. Ankara: Detay Yayıncılık.

Ulutaş, B. (2015). Doküman İncelemesi, Fatma Nevra Seggie ve Yasemin Bayyurt (Ed.) Nitel Araştırma Yöntem, Teknik Analiz ve Yaklaşmaları, İçinde, 279-297, Ankara: Anı Yayıncılık

Sökmen, A. (2006). Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi ve İşletmeciliği, Detay Yayıncılık, Ankara.

TDK (Türk Dil Kurumu). (2018). Menü. http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&ar ama=gts&guid=TDK.GTS.5b96341ac1afa7.41021969, E.T: 10.08.2018

Türkan, C. (2005). Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları

Yılmaz, Y., Yılmaz, Ö. ve Yılmaz, Ö. (2013). Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği. Ankara: Detay Yayıncılık

Kaynak Göster

840 321

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Çevre Bilinçli Tüketici Davranışının Yeşil Otel Tercih Etme Niyeti Üzerindeki Rolü

Ayşe SÜNNETÇİOĞLU, Hacı Mehmet YILDIRIM, Lütfi ATAY

Alıcı-Tedarikçi İlişkilerinde İşbirliği ve İletişimin Tedarikçilere Duyulan Güven ve Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İstanbul’daki 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma

Seyit Ahmet SOLMAZ

Turistlerin Destinasyon Kişiliği ve Kalite Algılarının Tekrar Gelme Eğilimleri Üzerindeki Etkileri: İspanya/Endülüs Bölgesi’nde Bir Araştırma

Sedat ÇELİK, Emrah ÖZTÜRK, Erhan COŞKUN

Örgütsel Bağlılık ile İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Aracılık Rolü

Fatma Burcu ERDOĞDU, Alptekin SÖKMEN

Adölesan Dönem Okul Çocuklarında Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

Cansev MEŞE YAVUZ, Başak KOCA ÖZER

Coğrafi İşaretli Yiyeceklerin Tanıtım Unsuru Olarak Yöresel Yemekler Kapsamında Değerlendirilmesi

Gencay SAATCI

Destinasyon Alanında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili

Birgül AYDIN, Emre Ozan AKSÖZ

Afyonkarahisar Mutfak Kültürü Üzerine Bir Değerlendirme

Özgür KIZILDEMİR

İstanbul’daki Çin Restoranlarına Yönelik Yapılan Yorumların ve E-Şikâyetlerin Değerlendirilmesi

Salim İBİŞ, Özgür KIZILDEMİR, Serdar ÇÖP

Yiyecek İçecek Sektörü Çalışanlarının Algıladıkları Ödül Tatmininin İş Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Psikolojik Ödüllendirmenin Aracılık Rolü

Onur ÇAKIR, Aykut AYBAŞ