Sosyal Medyanın Tatil Tercihlerine Etkisi: Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

İnternet teknolojisi ile birlikte günümüzde bilginin çok hızlı yayılması ve bu yayılmada aktif rolü bulunan sosyal medya, turizmde bireylerin tatil kararlarını etkileyen önemli bir unsur haline gelmiştir. Bu gerekçe ile bu araştırmada, geleceğin potansiyel turistleri olarak gençlerin tatil kararlarında sosyal medyanın etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda katılımcıların ne sıklıkla sosyal medya kullandıkları, hangi sosyal medya araçlarını en sık kullandıkları, sosyal medyada en sık takip ettikleri seyahat blogları ve sosyal medyanın tatil tercihlerine etkisi gibi konuların değerlendirilmesine çalışılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yönteminden faydalanılmıştır. Veriler, anket aracılığı ile toplanmış ve SPSS 22.0 paket programında analiz edilmiştir. Kolayda örnekleme tekniği ile 269 kişiye yüz yüze anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçlarını özetlemek gerekirse, sıklıkla sosyal medya ile ilgili oldukları, sosyal medya kullanıcılarının en yoğun Instagram’ı kullandıkları, çeşitli seyahat bloglarını takip ettikleri görülmektedir. Ayrıca sosyal medya kullanıcılarının tatil yerlerindeki fotoğraflardan/videolardan etkilendikleri, tatil sonrası deneyimlerini hem fotoğraf veya videolarla paylaştıkları ve diğer tatilcilerin deneyimlerinden etkilendikleri ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara dayalı olarak, destinasyonların pazarlanmasından sorumlu olan destinasyon yönetim örgütleri önemli takipçi sayısı bulunan seyahat blogları sahipleri ile ortak pazarlama etkinlikleri gerçekleştirebilir.

The Impact of Social Media on Holiday Preferences: A Research on Students of Kırklareli University Tourism Faculty

Social media, which has an active role in this dissemination, has become an important factor affecting the holiday decisions of individuals. In this study, the effect of social media on the holiday decisions of young people as potential tourists of the future is examined. In this context, it was tried to evaluate how frequently the participants used social media, which social media tools they used most frequently, travel blogs that they followed most frequently on social media and the effect of social media on holiday preferences. Quantitative research method was used in the research. Data were collected by means of questionnaire and analyzed in SPSS 22.0 package program. A simple face-to-face questionnaire was applied to 269 people via sampling technique. Descriptive statistics were used to analyze the data. To summarize the results of the research, it is seen that social media users frequently use social media and they use the most intensive Instagram and follow various travel blogs. In addition, it was found out that social media users were influenced by photographs / videos in their holiday places, shared their experiences after holidays with photographs or videos, and were influenced by other holidaymakers' experiences. Based on these results, destination management organizations responsible for the marketing of destinations can perform joint marketing activities with owners of travel blogs with a significant number of followers.

___

Aktan, E.(2018), ‘Sosyal Medyanın Turizm Pazarlamasındaki Rolünün Değerlendirilmesi’, Journal of Gastronomy Studies, 6 (3),228-248.

Albayrak, A. ve Özkul, E. (2013),Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon İmaj Algıları Üzerine Bir Araştırma, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/6 Spring 2013, p. 15-31, Ankara-Turkey.

Alpar, R. (2011), Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, 3. Baskı, Ankara: Detay.

Aymankuy, Y.; Soydaş, M.E. ve Saçlı, Ç.(2013), ‘Sosyal Medya Kullanımının Turistlerin Tatil Kararlarına Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama’, International Journal of Human Sciences. 10 (1), 376-397.

Cinnioğlu, H. ve Boz, M. (2015), ‘Sosyal Medya Araçlarından Facebook Sitesinin Otel İşletmeleri Açısından Kullanımının İncelenmesi: Çanakkale Örneği’, Akademik Bakış Dergisi, 51, 249-264.

Curkan, S.C.(2013), Sosyal Medya ve Turizm: Türkiye’deki Turistik Destinasyonların Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Balıkesir.

Doğaner, M.C. ve Armağan, E. (2017), ‘Seyahat Bloglarının Destinasyon Seçimine Etkisi’, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 30 Ocak 2018, 223-237.

Duğan, Ö. ve Aydın, B.O.(2018), ‘Sosyal Medyanın Turizmde Tanıtım Amaçlı Kullanımı: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Örneği’, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, Temmuz-2018 Cilt:3 No:1, 1-13.

Erol, G. ve Hassan, A. (2013), ‘Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı Ve Sosyal Medya Kullanımının Tatil Tercihlerine Etkisi’, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (31), 804-812.

Eşitti, Ş. ve Işık, M.(2015), ‘Sosyal Medyanın Yabancı Turistlerin Türkiye’yi Tatil Destinasyonu Olarak Tercih Etmelerine Etkisi’, Karadeniz, 2015; (27),1-30.

Fotis, J., Buhalis, D., ve Rossides, N. (2012). ‘Social Media Use and Impact during the Holiday Travel Planning Process’. Information and Communication Technologies in Tourism 2012, 13–24,doi:10.1007/978-3-7091-1142- 0_2 .

Karamehmet, B. ve Aydın, G. (2017), ‘Turizm Sektöründe Sosyal Medya Kullanım Etkinliğinin İyileştirilmesi: 5 Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir Çalışma’, UİİİD-IJEAS, 2017 (16. UİK Özel Sayısı):593-606.

Kozak, M.(2013), ‘Destinasyon Yönetimi ve Kıyaslama’ İçinde Mehmet Yeşiltaş (Editör), Destinasyon Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayını no: 2761, Açıköğretim Fakültesi Yayını no: 1719, Eskişehir.

Kozak, M. (2014), Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri, Ankara: Detay Yayıncılık.

Munar, A.M.ve Jacobsen, J.K.S.(2014), ‘Motivations for Sharing Tourism Experiences Through Social Media, Tourism Management, 43, August 2014, 46-54.

Nakip, M.(2003), Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve SPSS Destekli Uygulamalar, Ankara: Seçkin.

Rathonyi, G. (2013), ‘Influence of Social Media On Tourism – Especially Among Students Of The University Of Debrecen’, Applied Studies in Agribusiness and Commerce – Apstract Agroinform Publishing House, Budapest, 105-112.

Sarı, Y. ve Kozak, M. (2005), ‘Turizm Pazarlamasına İnternetin Etkisi: Destinasyon Web Siteleri İçin Bir Model Önerisi’, Akdeniz İ . İ .B.F. Dergisi, (9) 2005, 248-271.

Tanıtım Planı-Kuşadası (2015), ‘Kuşadası Turizminin Yeniden Pazarlama Stratejisi Projesi’, http://geka.gov.tr/Dosyalar/o_1adq4asmu9re10b71qc3kihp8c8.pdf (01.01.2019).

2018 Dijital Raporu (2018), ‘Dünya’da internet kullanıcı sayısı 4 milyarı aştı!’, http://www.borac.co/2018-dijitalraporu/ (21.04.2019).

Ural, A. ve Kılıç, İ. (2013), Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi, 4. Baskı, Ankara: Detay.

___

Journal of Tourism and Gastronomy Studies
  • ISSN: 2147-8775
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2013

21.7b10.4b