Neo-Kolonyalizm Aracı Olarak Kitle Turizminin Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Bu çalışma yerel halkın kitle turizminin etkilerine yönelik algılarının belirlenmesi suretiyle kitle turizmi ve neo-kolonyalizm ilişkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda yerel halkın kitle turizminin çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerine yönelik algılarının ve toplum katılımı düzeyine ilişkin düşüncelerinin kitle turizminin toplam (genel) etkisine yönelik algılarını etkileyeceğine ilişkin bir araştırma modeli önerilmiştir. Ayrıca modelde kitle turizminin toplam (genel) etkisine yönelik algıların kitle turizminin neo-kolonyalizm aracı olarak kullanımına ilişkin yerel halkın düşüncelerini etkileyeceği önerilmiştir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için alanyazın taraması sonucunda geliştirilen anket 2018 yılı Ağustos ayında Bodrum ilçesinde yaşayan yerel halka uygulanmış ve 873 anket değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Araştırma modeli regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yerel halkın kitle turizminin çevresel, sosyal ve kültürel etkisine ilişkin algıları, toplam (genel) etkisine yönelik algılarını, toplam (genel) etkiye ilişkin algıları ise neo-kolonyalist etkisine yönelik düşüncelerini pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Yerel halkın kitle turizminin ekonomik etkilerine olan olumlu bakışına rağmen özellikle kitle turizminin doğal, sosyal ve kültürel çevre üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı genel itibariyle kitle turizminin etkilerine yönelik algısı olumsuzdur.

A Research on the Effects of Mass Tourism as a Means of Neo-Colonialism

This study was conducted to reveal the relationship between mass tourism and neocolonialism through the perceptions of local people about the effects of mass tourism. According to the proposed research model, the perceptions of local people about the environmental, economic, social and cultural effects of mass tourism and the level of community participation will shape the overall impact. In addition, perceptions of the overall impact of mass tourism will influence local people’s views on the use of mass tourism as a means of neo-colonialism. In order to achieve the aim of the research, the questionnaire which was developed as a result of the literature review was applied in August 2018 to the local people living in Bodrum District and 873 questionnaires were evaluated. The research model was tested with regression analysis. According to the results of the research, environmental, social and cultural impacts affect the overall impact positively and significantly. Likewise, overall impact affects the neo-colonial effect positively and significantly. Although the local people have a positive view on the economic effects of mass tourism, they have a negative view especially on the envionmental, social and cultural effects of mass tourism. Because of this negative outlook, the perceptions about the overall impact of mass tourism are negative.

Kaynakça

Aas, C., Ladkin, A. and Fletcher, J. (2005). Stakeholder collaboration and heritage management. Annals of Tourism Research, 32(1), 28-48.

Akgül, O. (2014). Haklı savaş teorisi ve sömürgecilik bağlamında Libya müdahalesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Akgün, D. (2017). Antalya’da kentleşme, turizm, sağlık. Antalya: Gelişim Sanat Yayınları.

Akıncı, Z. ve Kasalak, M. A. (2016). Sürdürülebilir turizm yönetimi açısından özel ilgi turizminin yeri ve önemi. Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,1,161-182.

Alaeddinoğlu, F. (2007). Van halkının turisti ve turizmi algılama şekli. Coğrafi Bilimler Dergisi, 5(1), 1- 16.

Alaeddinoğlu, F. (2008). Sivas kentinde halkın turiste ve turizme bakışı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2).1-23.

Alaeddinoğlu, F. ve Can, A. S. (2007). Türk turizm sektöründe tur operatörleri ve seyahat acenteleri. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 50-66.

Amin, S. (1971). Neo-colonialism in West Africa. New York: Monthly Review Press. Andereck, K. L., Valentine, K. M., Knopf, R. C. and Vogt, C. A. (2005). Residents’ perceptions of community tourism impacts, Annals of Tourism Research, 32 (4),1056-1076.

Arıbaş, K. ve Yürüdür, E. (2015). Çevre sorunları ve tüketim kültürü. Elektronik Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi, 1(2), 30-48.

Arnold, D. (1995). Coğrafi keşifler tarihi. (Çev. O. Bahadır). İstanbul: Alan Yayıncılık. (Eserin orjinali 1983’de yayımlandı).

Arslan, A. (2016). Toplum katkılı turizm. E. Akgöz (Ed.). Turizm paradigmaları. Ankara: Detay Yayıncılık.

Arslan, M. (1995). Türkiye’de turizmle ilgili yasaların doğal çevreye etkileri. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (3-4), 66-75.

Ashley, C., Boyd, C., and Goodwin, H. (2000). Pro-poor tourism: Putting poverty at the heart of the tourism. Overseas Development Institute, Number 51 (March).

Ataöv, T. (1975). Afrika ulusal kurtuluş mücadeleleri. Ankara: AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi.

Ateş, D. (2013). Uluslararası politika ve Avrupa merkezci tarih yazımı. İnsan ve Toplum, 3(6), 107-133.

Avcıkurt, C. (2003). Turizm sosyolojisi, turist yerel halk etkileşimi. Ankara: Detay Yayınları.

Aymankuy, Ş. Y. (2001). Turizm sektöründe kriz yönetimi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 105- 118.

Bahar, O. (2003). Kitle turizminin çevre üzerindeki olası etkileri. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 14(2), 150-158.

Bahçe, A. S. (2009). Kırsal gelişimde kültür (mirası) turizmi modeli. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25, 1-12.

Bal, H. (1995). Turizmin kırsal toplumda aile içi ilişkilere etkisi. İstanbul: Doğa İnsan Yayınları.

Balcı, A. (2016). İnsan hakları rejimi, batı ve yeni-sömürgecilik: evrensel insan hakları ne işe yarar?. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 3(2), 58-75.

Barutçugil, İ.S. (1989). Turizm işletmeciliği. (3. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Başkaya, F. (2004). Sömürgecilik, emperyalizm, küreselleşme. Ankara: Özgür Üniversite.

Bauer, P. T. (1979). Dissent on development. USA: Library of Congress.

Baykan, E. (2007). Turizmin yerel kültür üzerindeki etkilerinin yöre halkı tarafından algılanması: Ürgüp yöresine yönelik bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Berber, Ş. (2003). Sosyal değişme katalizörü olarak turizm ve etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 205-221.

Bertan, S. (2009). Turizmin çevre üzerinde yarattığı etkiler: Pamukkale örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20(2), 204-214.

Biçici, F. (2013). Datça yerel halkının sürdürülebilir turizm gelişimine ve turizm işletmelerine yönelik tutumları. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 10(1), 19-36.

Birkan, İ. (2004). Her şey dahil felaket ya da kurtarıcı değil, bir sistemdir. Resort Turizm ve Seyahat Dergisi, 18, 18-20.

Boz, M., Eryaman, M.Y. ve Özkan, Ç. (2014). Kırsal kalkınmada turizmin önemi: Nusratlı köyü örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(2), 293-308.

Bozyer, Ü. (2008). Kent dokusunun oluşmasında turizmin etkisi: Bodrum örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Britton, S. G. (1982). The political economy of tourism in the third world. Annals of Tourism Research, 9(3), 331-358.

Brohman, J. (1996). New directions in tourism for third world development, Annals of Tourism Reserach, 23 (1), 48-70.

Brugman, M. (2016). Tourism development in Cameroon: A case study regarding German colonial legacy. Graduation Thesis. HZ University of Applied Sciences, Netherlands.

Bulut, Y. ve Gülcan, B. (2018). Kültürel yabancılaşmaya bağlı otantiklik arayışına Türk dünyası turizmi cephesinden bakış. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(4), 687-702.

Burns, P. M. (2008). Tourism, political discourse, and post-colonialism. Journal Tourism and Hospitality Planning and Development, 5(1), 61-71.

Byrd, E.T., Bosley, H.E. and Dronberger, M.G. (2009). Comparisons of stakeholder perceptions of tourism impacts in rural eastern North Carolina. Tourism Management, 30, 693-703.

Camgöz, C. ve Dinçer, F.F.İ. (2017). Günümüz uluslararası ilişkilerinde turizmin Türkiye’de yumuşak güç olarak kullanılmasına yönelik bir değerlendirme. Journal of Recreation and Tourism Research, 4 (Special Issue 1), 283-293.

Carey, S. Gountas, Y. and Gilbert, D. (1997). Tour operators and destination sustainability. Tourism Management, 18-7, 425-431.

Cengiz, E. ve Kırkbir, F. (2007). Yerel halk tarafından algılanan toplam turizm etkisi ile turizm desteği arasındaki ilişkiye yönelik yapısal bir model önerisi. Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 19-37.

Cheer, J. M. and Reeves, K. J. (2015). Colonial heritage and tourism: ethnic landscape perspectives. Journal of Heritage Tourism, 10(2), 151-166.

Chen, C. F. and Chen, P. C. (2010). Resident attitudes toward heritage tourism development. Tourism Geographies, 12, 525-545.

Choi, H. S. (2003). Measurement of sustainable development progress for managing community tourism. Doctoral Dissertation, Graduate Studies of Texas A&M University: USA.

Choi, H. S. C. and Sırakaya, E. (2005). Measuring residents’ attitude toward sustainable tourism: development of sustainable tourism attitude scale. Journal of Travel Research, 380-394.

Civelek, A. (2010). Turizmin sosyal yapıya ve sosyal değişmeye etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 13(1-2), 331-350.

Claveria, O. ve Torra, S. (2014). Forecasting tourism demand to Catalonia: Neural networks vs. time series models. Economic Modeling, 36, 220-228.

Clewer, A., Pack A. and Snclair, M. T. (1992). Price competitiveness and inclusive tour holidays in Europian cities. Choice and demand in tourism. London: Mansell Publishing Limited.

Cohen, E. (1984). The sociology of tourism: Approaches, issues, and findings. Annual Review of Sociology, 10, 373-392.

Çeken, H. ve Ateşoğlu, L. (2008). Küreselleşme sürecinde turizm endüstrisinin Avrupa Birliği ve Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 136-151.

Çınar, Y. (2018). Modernleşme ve bağımlılık teorisi ekseninde Marshall yardımı ve Türkiye. MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 325-350.

Çıtak, Ş. Ö. (2016). Sakin şehirler hızlı turistler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8), 2692- 2706.

Çiçek, D. ve Sarı, Y. (2018). Kalkınma kuramları ve turizmin gelişimi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 993-1015.

Çuhadar, M. ve Çuhadar, Y. (2017). Konaklama işletmelerinde her şey dahil sisteminin yiyecek içecek yönetimi üzerine etkileri: Bodrum örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 439- 453.

Dal, N. ve Baysan, S. (2007). Kuşadası’nda kıyı kullanımı ve turizmin mekânsal etkileri konusunda yerel halkın tutumları. Ege Coğrafya Dergisi, 16, 69-85.

Decosta, L. and Patrick, J. N. (2011). The colonial legacy in tourism: a post-colonial perspective on tourism in former island colonies. Thesis. Hong Kong: Hong Kong Polytechnic University.

Demay, A. (2014). Tourism and colonization in Indochina (1898-1939). UK: Cambridge Scholars Publishing.

Demir, A. (2011). Sömürge devletlerinin kullandığı sömürgecilik araç ve metotları vaka analizi: Belçika Krallığı’nın Kongo’daki sömürge dönemi. Güvenlik Stratejileri, 7(14), 117-141.

Demircioğlu, A.G. (1997). Turizm çevre etkileşimi bakımından sürdürülebilir turizm planlaması. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 12(2), 135-147.

Dilek, S. E, Çoban, Ö. ve Harman, S. (2017). Hasankeyf halkının turizmin gelişimine yönelik tutumu. Turizm ve Araştırma Dergisi, 6(2), 59-72.

Dinç, H. (1995, 7-9 Kasım). Kitle turizmine dönüşük politikaların faturası ve karşı tepki: alternatif turizm arayışları. Türkiye’de 19. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu’nda sunulan bildiri, Alanya.

Dinçer, M. Z. (1993). Turizm ekonomisi ve Türkiye ekonomisinde turizm. İstanbul: Filiz Kitabevi.

Doğan, H. ve Üngüren, E. (2010). Alanya halkının turizme sosyo-kültürel açıdan bakışı. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 396-415.

Doğan, H., Üngüren, E. ve Yelgen, E. (2010). Alanya turist profiline yönelik bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,15(3),79-100.

Dönmez, B. ve Çakıcı, A. C. (2013). Turist-turizmci etkileşimi: yerli turistlerin turizm işletmecilerine ve çalışanlarına bakış açıları üzerine keşifsel bir araştırma. Cag University Journal of Social Sciences, 10(2), 137-150.

Duran, E. ve Özkul, E. (2012). Yerel halkın turizm gelişimine yönelik tutumları: Akçakoca örneği üzerinden yapısal bir model. International Journal of Human Sciences, 9(2), 500-520.

Durgun, A. (2006). Bölgesel kalkınmada turizmin rolü: Isparta örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Emekli, G. (2001). Bergama’nın turizm coğrafyası ve turizmin sosyoekonomik etkileri. Bergama: Bergama Belediyesi Kültür Yayınları.

Emre, A. (2001). Turistik kolonyalizm. Yenişafak.

Emre, A. (2007). Turizmin endüstriyel atıkları. Yenişafak.

Emre, A. (2010). Turistik kolonyalizmin Mardin tezahürleri. Yenişafak.

Erdoğan, H. (1995). Uluslararası turizm. Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayını.

Erdoğan, İ.(2010). Ekoturizmin eleştirel bir değerlendirmesi. Türkiye Ormancılar Derneği Ekoturizm Grubu (TODEG) (Ed.). Orman ekosistemlerinde ekoturizm çalıştayı ve 10. yılında TODEG. Ankara: Türkiye Ormancılar Derneği Yayınları.

Erdoğan, N. ve Erdoğan, İ. (2005). Eko turizm betimlemeleriyle iletilenlerin doğası. Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi, 20(1), 55-82.

Erdoğan, N. ve Yağcı, Ö. (2002, 17-21 Nisan). Sürdürülebilirlik bağlamında ekoturizmin sosyal, ekonomik ve çevresel etkiler bakımından değerlendirilmesi. First Tourism Congress of Mediterranean Countries’de sunulan bildiri, Antalya.

Erkut, F. Ç. (2005). Eko turizm kaynağı olarak Akçay vadisi ve Madran Dağı’nın değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Ersoy, H. (2017). Turizmin gelişiminin yerel halk üzerine sosyo-kültürel etkileri: Manavgat örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Erüz, C. ve İsmail, N. P. (2017, 23-24 Ekim). Doğu Karadeniz (Trabzon)’de kıyı müdahaleleri ve deniz- kıyı turizmi potansiyeli. DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Trabzon.

Esen, F. Ö. (2013). Turizm öğrencilerinin her şey dahil sistemine yönelik tutumları. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30, 1-24.

Eser, K., Çelik, N. ve Yıldız, O. (2018). Turizmin yerel halkın yaşam kalitesi üzerindeki etkileri: Muğla- Akyaka örneği. Ekonomi Bilimleri Dergisi,10(2), 60-73.

Eyicil, A. (2005). Siyasi tarih: 1789-1939. Ankara: Gün Yayıncılık.

Fırıncı, Y. (2017). Milli miras odaklı bütüncül turizm politikaları üzerine temel değerlendirmeler. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(2), 211-227.

Gilbert, H. M. (2007). Ecotourism: A colonial legacy?. H. Tiffin (Ed.). Five emus to the king of siam: Environment and empire. Amsterdam.

Girvan, N. (2012, 24-26 November). Colonialism and neo-colonialism in the Caribbean: an overview. Prepared for IV International Seminar Africa, The Caribbean And Latin America, St. Vincent And The Grenadines.

Goering, P. G. (1990). The response to tourism in Ladakh. Cultural Survival Quarterly, 20-25.

Gössling, S. (1999). Ecotourism: a means to safeguard biodiversity and ecosystem functions? Ecological Economics, 29 (2), 303-320.

Gursoy, D. ve Rutherford, D. (2004). Host attitudes toward tourism: An improved structural modeling approach. Annals of Tourism Research, 31, 495-516.

Güçer, E., Uşaklı, A. ve Kızanlıklı, M. M. (2015). Turizmde sürdürülebilirlik. Trabzon: Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Yayınları.

Gülbahar, O. (2009). 1990’lardan günümüze Türkiye’de kitle turizminin gelişimi ve alternatif yönelimler. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 151-177.

Gümüş, S., Gümüş, T. B., Gümüş, H. G. ve Bilim, T. (2014). Her şey dahil sisteminin müşterilerin ulusal pazarlarda satın alma davranışlarını değiştirmeleri üzerine bir inceleme. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 6(24),3-25.

Gündem, A. (2008). Ahmet Kavas ile röportaj: Afrika’yı ABD ve Avrupa kaybediyor, Çin kazanıyor. Gündem Analiz, 23, 20-27.

Güneş, E. ve Alagöz, G. (2018). Yerel halkın turizm algısı: Erzincan’da bir araştırma. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 409-442.

Güneş, G. (2011). Konaklama sektöründe çevre dostu yönetimin önemi. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 13 (20), 45-51.

Güneş, N. (2014), Yerel halkın turizm algısı ve turizme katılımı: Antalya Konyaaltı ve Kepez ilçesi örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Güngör, F. (2014). Sömürgecilik bağlamında Rusya’nın Orta Asya ve Kafkasya politikası. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 6(24), 26-34.

Gürbüz, A., (2002). Turizmin sosyal çevreye etkisi üzerine bir araştırma. Teknoloji Dergisi, 5(1-2), 49-59.

Hall, C. M. (1994a). Tourism and politics: policy, power and place. Chichester: John Wiley and Sons.

Hall, C. M. (1994b). Ecotourism in Australia New Zealand and the South Pacific: Appropriate tourism or a new form of ecological imperialism?. E. Cater and G. Lowman (Eds.). Ecotorism: A sustainable option?. Chichester: John Wiley and Sons.

Hançer, Ş. ve Mancı, A. R. (2017). Yerel halkın turizme bakış açısının belirlenmesi üzerine bir araştırma: Diyarbakır örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 70-91.

Harrison, D. (1992). International tourism and the less developed countries: The background. D. Harrison (Ed.). Tourism and the less developed countries. London: Belhaven Press.

Hoivik, T. and Heiberg, T. (1980). Centre-periphery tourism and self-reliance. International Social Science Journal, 32(1), 69-98.

Holloway, J. C. (1994). The Business of Tourism. (4th Edition). Harlow: Addison Wesley, London: Longman Ltd.

Hom, S. M. (2012). Empires of tourism: travel and rhetoric in Italian colonial Libya and Albania, 1911- 1943. Journal of Tourism History, 4(3), 281-300.

Issı, Y. (1989). Türkiye turizminin yapay ve doğal çevre üzerindeki etkileri. İktisat Fakültesi Mecmuası, 47(1), 115-131.

Jayawardena, C. (2001). Tourism vs. community: direction, purpose and challenges of Caribbean tourism. Paper presented at the 26th Annual Conference of the Caribbean Studies Association, St Maarten.

Jurowski, C. and Brown, D. O. (2001). A comparison of the views of involved versus non-involved citizens on quality of life and tourism development issues. Journal of Hospitality Research, 25 (4), 355-370.

Karacan, S., Karacan, E. ve Güngör, Y.(2015, 28-30 Mayıs). Türkiye turizmine yeni bakışlar: sürdürülebilir turizm ekseninde çevre sorunları. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi’nde sunulan bildiri, Konya.

Kavas, A. (2009). Sömürgecilik. İslam Ansiklopedisi, 37, 394-397.

Kempadoo, K. (1999). Continuities and change. K. Kempadoo (Ed.), Sun, sex and gold. Oxford: Rowman and Littlefield Publishers, Inc.

Khan, M. M. (1997). Tourism development and dependency theory: mass tourism vs. ecotourism. Annals of Tourism Research, 24 (4), 988–991.

Kızılırmak, İ. (2011). Dünyada ve Türkiye’deki turizm işletmelerinde çevre korumaya yönelik uygulamalar: amacı ve önemi. Sosyal Bilimler Dergisi, (2), 1-12.

Kibicho, W. (2008). Community-based tourism: A factor-cluster segmentation approach. Journal of Sustainable Tourism, 16(2), 211-231.

King, B., McVey, M. ve Simmons, D. (2000). A societal marketing approach to national tourism planning: evidence from the South Pacific. Tourism Management, 21(4), 407-416.

Korkmaz, S. (1990). Turizmin ekonomik ve sosyal etkileri. İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mecmuası, 46, 391-417.

Kothari, U. (2015). Reworking colonial imaginaries in post-colonial tourist enclaves. Tourist Studies, 15(3), 248- 266.

Köletavitoğlu, T. (2013). Turizm sektörünün gelişimi. B. Binat ve N. Şık (Ed.). Turizm ve rekreasyon yapıları. İstanbul: Ofset Yapımevi.

Kösebalaban, N. (1996). Turizmde çevresel yönetim ve plânlama. İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 25(2), 153-169.

Kuter, N. ve Ünal, H. M. (2009). Sürdürülebilirlik kapsamında ekoturizmin çevresel, ekonomik ve sosyo- kültürel etkileri, Kastamonu Ünv. Orman Fakültesi Dergisi, 9 (2), 146-156.

Kuvan, Y. and Akan, P. (2005). Residents’ attitudes toward general and forest-related impacts of tourism: The case of Belek, Antalya. Tourism Management, 26, 691-706.

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2019). Konaklama istatistikleri.

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2019). Sınır giriş çıkış istatistikleri.

Lea, J. (1988). Tourism development in the third world. New York: Routledge.

Liu, Z. (2003). Sustainable tourism development: a critique. Journal of Sustainable Tourism, 11(6), 459- 475.

Loomba, A. (2000). Kolonyalizm postkolonyalizm. (Çev. M. Küçük). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. (Eserin orjinali 1998’de yayımlandı).

Lopez-Guzman, T., Sanchez-Canizares, S. and Pavon, V. (2011). Community based tourism in developing countries: A case study. Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 6(1), 69-84.

Maggi, M. and Zati, F. (1999). The future of the ecomuseum. IRES, Turin-Rio de Jenerio, 1-10.

Mathieson, A, and Wall, G. (1989). Tourism: Economic, physical and social impact. Longman Scientific and Technical, Essex.

McCool, S. F. and Martin, S. T. (1994). Community attachment and attitudes toward tourism development. Journal of Travel Research, 32(3), 29-34.

Mcintosh, R, W. and Goeldner, C. R. (1990). Tourism: economic, practices, philosophies. (Sixth Edition). New York: John Wiley and Sons, Inc.

McKercher, B. and Cros, H. (2002). Cultural tourism, the partnership between tourism and cultural heritage management. New York: The Hawort Press.

McKercher, B. and Decosta, P. L. (2007). The lingering effect of colonialism on tourist movements. Tourism Economics, 13(3), 453-474.

Menekşe, R. (2005). Her şey dahil sisteminin ve sistemden faydalananlar açısından etkilerinin otel yöneticilerinin gözünden değerlendirilmesi (Marmaris örneği). Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar 2005 (1), 97- 124.

Mercan, Ş. O. ve Özkök, F. (2013). Sürdürülebilir turizmde yerel yönetimlerin önemi; Bozcaada örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 409-418.

Middleton, V.T.C. and Hawkins, R. (1988). Sustainable tourism: A marketing perspective. Jordan Hill, Oxford: Butter-Worth Heinemann Linance House

Mitchell, R. E. ve Reid, D. G. (2001). Community Integration. Annals of Tourism Research, 28 (1), 113- 139.

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2019). Turizm istatistikleri.

Mutman, M. (2010). Post-kolonyalizm: ölü bir disiplinin hatıra defteri. Toplumbilim, 25,1-16.

Nash, D. (1977). Tourism as a form of imperialism. V. L. Smith (Ed.). Hosts and guests: The anthropology of tourism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Naycı, N. (2009). Kıyı alanlarında kitle turizmi: Türkiye’de kalkınma planları bağlamında kıyıların dönüşümü ve tarihi-doğal çevreler. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar (22),81-100.

Nkrumah, K. (1966). Emperyalizmin son aşaması yeni sömürgecilik. (Çev. A. Sarıca). İstanbul: Gerçek Yayınları.

Oğuzbalaban, G. (2017). Türkiye’de yerel halkın turizme ve turizmin etkilerine yönelik algı ve tutumlarına ilişkin yazın taraması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(51), 1321-1329.

Okutmuş E. ve Ergül A. (2013). Konaklama işletmelerinin yiyecek içecek faaliyetlerinde tedarik zinciri maliyetlerinin hedef maliyetleme ile birlikte uygulanması. Journal of Yasar University, 8(32), 5409- 5432.

Ovalı, P. K. (2007). Kitle turizmi ve ekolojik turizmin kavram, mimari ve çevresel etkiler bakımından karşılaştırılması. Megaron YTÜ Mim. Fak. E-Dergisi, 2(2), 64-79.

Öztürk, O. (2018). Turizm sektöründe işçi ve işveren ilişkileri sorunların sosyal diyalog ile ele alınması çalıştayı sonuç raporu.

Öztürk, Ü. (2012). İngiliz edebiyatında sömürgecilik ve kölelik (Aphra Behn’in “Oroonoko veya Soylu Köle” romanı örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Palmer, C. (1994). Tourism and colonialism. The experience of the Bahamas. Annals of Tourism Research, 21(4), 792-812.

Pekin, F.(2011). Çözüm: kültür turizmi turizm ve kültür politikaları. İstanbul: İletişim Yayınları.

Pelit, E., Baytok, A. ve Soybalı, H. H. (2015). Sürdürülebilir turizm mi? turizmde sürdürülebilirlik mi? kavramsal bir tartışma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler E-Dergisi, 14, 39-58.

Poon, A. (1998). All-inclusive resorts, Travel and Tourism Analiyst, 6, 62-77.

Rodney, W. (1982). How Europe underdeveloped Africa. Washington D.C.: Howard University Press.

Roney, S. A. (2011). Turizm: bir sistemin analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Sağır, M., Göktaş, L.S. ve Gönülölmez, A. (2017, 19-21 Mayıs). Turizmin yerel halk üzerindeki ekonomik etkileri: Konya örneği. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi’nde sunulan bildiri, Konya.

Said, E. (1998). Oryantalizm. (Çev. N. Uzel). İstanbul: İrfan Yayınevi. (Eserin orjinali 1978’deyayımlandı).

Samy, J. (1975). Crumbs from the table? The workers share in tourism. S. Tupounia and R. Crocombe (Eds.). The pacific way: social ıssues in national development. Suva: South Pacific Social Sciences Association.

Scheyvens, R. (2002). Tourism for development: empowering communities. Essex: Pearson Education.

Sealy, W. (2018, 16-18 May). From colonialism to transnationalism: The neo-colonial structure of Caribbean tourism. Prepared for Tourism and Sustainable Development Conference, Kathmandu, Nepal.

Sezgin, M. ve Ünüvar, Ş. (2009). Kültürler arası iletişimde turizmin önemi, alternatif turizm ve pazar olgusu. Journal of Azerbaijani Studies, 12(1-2), 392-404.

Sharifuddin, N. S. M., Zahari, M. S. M., Aizuddin, M. and Hanafiah, M. H. (2015). Is the sense of community towards participation in tourism development among the minorities in multiracial countries the same?. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 8(11), 3695- 3703.

Sharpley, R. (2000). Tourism and sustainable development: exploring the theoretical divide. Journal of Sustainable Tourism, 8(1), 1-19.

Sofield, T. H. B. (2003). Empowerment for sustainable tourism. Oxford: Pergamon.

Sorokin, P. A. (1997). Bir bunalım çağında toplum felsefeleri. (Çev. Mete Tuncay). İstanbul: Göçebe Yayınları.

Soyak, A. (2008). Turizm bağımlılık ilişkisi ve anklav turizm.A. Soyak (Ed.). Krizalit. İstanbul: Derin Yayınları.

Soyak, A. (2011). Turizm sektöründe bağımlılığın sonuçları ve politika önerileri. A. Soyak (Ed.). Ekonomi ve politikada ulusal tavır. İstanbul: Derin Yayınları.

Soyak, M. (2013). Uluslararası turizmde son eğilimler ve Türkiye’de turizm politikalarının evrimi. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4, 1-18.

Soyak, M. (2016). Türk turizm sektörünün yapısal analizi ve SWOT matrisine dayalı sektörel stratejiler. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10, 47-71.

Sönmez, P. (2014). Avrupa Birliği’nde yeni dönem postkolonyal ilişkiler ve göç politikaları diyaloğu. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Staszak, J. F. (2015). Colonial tourism and prostitution: the visit to Bousbir in Casablanca (1924- 1955).Via Tourism Review, 8.

Stringer, L. (1994). Tourism and Costa Rica vanguard or old guard? International/National Voluntary Service Training, University of Colorado, Boulder.

Swarbrooke, J. (1999). Sustainable tourism management. United Kingdom: CABI Publishing,.

Tandoğan, M. (2011). Osmanlı Devleti’nin Afrika’da Avrupa sömürgeciliğine karşı siyaseti (XIX. yüzyıl ve XX. yüzyılın başları).Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Taşcı, A. D., Semrad, K. J. and Yılmaz, S. S. (2013). Community based tourism: Finding the equilibrium in the COMCEC context. COMCEC Coordination Office.

Tatar, T. (2011). Sömürgecilik ve kızıl-kara katliam. Sosyoloji Konferansları Dergisi, 44, 195-220.

Tayfun, A. (2002). Turist yerli halk etkileşimi üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1. 1-12.

Tayfun, A. ve Kılıçlar, A. (2004). Turizmin sosyal etkileri ve yerli halkın turiste bakışı. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 1-17.

Timothy, D. J. (1999). Participatory planning: a view of tourism in Indonesia. Annals of Tourism Research, 26 (2), 371-391.

Timothy, D. J. (2002). Tourism and community development issues. R. Sharpley ve D. J. Telfer (Eds.). Aspects of tourism, tourism and development: concepts and issues. Channel View Publications,UK.

Tosun, C. (2005). Stages in the emergence of a participatory tourism development approach in the developing world. Geoforum, 36 (3), 333.352.

Tosun, C., Timothy, D. J. ve Öztürk, Y. (2003). Tourism growth, national development and regional inequality in Turkey. Journal of Sustainable Tourism, 11 (2/3), 133-161.

Townsend, C. (2008). Community-based tourism. M. Lück (Ed.). The encyclopedia of tourism and recreation in marine environments. CABI Publishing.

Tutar, F. ve Demiral, M. (2007). Yerel ekonomilerin yerel aktörleri: bölgesel kalkınma ajansları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(1), 65-83.

Türker, G. Ö. ve Türker, A. (2014). Yerel halkın turizm etkilerini algılama düzeyi turizm desteğini nasıl etkiler: Dalyan destinasyonu örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges, 81-98.

Türkiye İstatistik Kurumu. (2018). Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi.

Türkiye Otelciler Birliği. (2019). Turizm işletmesi belgeli tesisler.

Türkmen, F. ve Dönmez, Y. (2015). Korunan alanların turizme açılmasına ilişkin yerel halkın görüşleri (Yenice örneği). Karabük Ünv. Sos.Bil.Ens. Dergisi, 5(2), 189-204.

Uggla, F. (2012). It’s nice to be nice: tourism discourse and post colonial identities in the Gambia. Minor Field Study, Bachelor Thesis in Development Studies, Department of Social and Economic Geography, Lund University.

Urry, J. (2009). Turist bakışı. (Çev. E. Tataroğlu ve İ. Yıldız). Ankara: Bilgesu Yayıncılık.

Uyanık, N. (2011, 7-9 Ekim). Geleneksel kültürden popüler-medyatik kültüre: inanç turizmi ve Midyat. Uluslararası Midyat Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Mardin.

Uygur, E. ve Uygur, F. (2013). Fransız sömürgecilik tarihi üzerine bir araştırma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(3), 273-286.

Üner, M. M., Sökmen, A., Birkan, İ. (2006). Her şey dahil uygulamasının konaklama işletmeleri üzerine etkisi: Antalya örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(1), 35-50.

Üner, M. M., Sökmen, A. ve Güler, D. (2007). Her şey dahil sistemde farklı uygulamalar ve Antalya ölçeğinde bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18(1), 53-63.

Üngüren, E., Algür, S. ve Doğan, H. (2009). Konaklama ve seyahat acentaları yöneticilerinin her şey dahil sistemine yönelik tutumları: Antalya örneği. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Aralık, 95- 112.

Üngüren, E. ve Cengiz, F. (2011). Her şey dahil sisteminin pazarlama karması unsurları kapsamında değerlendirilmesi. ALTİD Turizm Araştırmaları.

Ünlüönen, K., Kılıçlar, A. and Yüksel, S. (2011). The calculation approach for leakages of international tourism receipts: the Turkish case. Tourism Economics, 17(4), 785-802.

Ünlüönen, K. ve Özekici, Y. K. (2017). Yeni gelişen destinasyonlarda turizm algısı: Yozgat ili üzerine bir alan araştırması. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 466- 488.

Vahruşev, V. (1978). Yöntemleriyle ve manevralarıyla yeni sömürgecilik. (Çev. C. Arslan). İstanbul: Konuk Yayınları. (Eserin orjinali 1973’de yayımlandı).

Vargas-Sanchez, A., Plaza-Mejia, M. and Porras-Bueno, N. (2009). Understanding residents’attitudes toward the development of industrial tourism in a formermining community. Journal of Travel Research, 47(3), 373- 387.

Wagner, B. (2017). (Re)colonization through tourism:a study on the potential impact of PGA golf and beach resort in South Cat island communities. Bachelors of Arts and Sciences. Quest University, Canada.

Weaver, D. B. ve Lawton, L. J. (2007). Twenty years on: the state of contemporary ecotourism research. Tourism Management, 28(5), 1168- 1179.

White, C.M. (2005). Tourism as an ethnic landscape and the landscape of ethnic tourism: The case of Fiji. Race, Gender and Class, 12(3-4), 155-175.

Wildes V. J. (2004). Stigma in food service work: How it affects restaurant servers’ intention to stay in the business or recommend a job to another. Tourism and Hospitality Research, 5(3), 213-233.

Wilson, K. H. (2017). Spiritual tourism as the new colonialısm: the maintenance of colonial hierarchy in Cusco, Peru. Master Thesis. The Faculty of the Graduate School at the University of Missouri, Columbia.

Wong, A. (2015). Caribbean island tourism: pathway to continued colonial servitude. Etudes Caribeennes, 31-32.

Yamane, T. (2001). Temel örnekleme yöntemleri. (Çev. A. Esin, M. A. Bakır, C. Aydın, E. Gürbüzsel). İstanbul: Literatür Yayınları.

Yanardağ, M. Ö. ve Avcı, M. (2012). Turizm sektöründe istihdam sorunları: Marmaris, Fethiye, Bodrum ilçeleri üzerine ampirik bir inceleme. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 3(2), 39-62.

Yeşilyurt, H. ve Koçak, N. (2018). Yerel halkın turizm gelişimine yönelik desteğini inceleyen makalelerin bibliyometrik incelemesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Iwact’18 Özel Sayısı, 191-206.

Yetişkin, E. (2010). Postkolonyal kavramlar üzerine notlar. Toplumbilim, 25, 15-20.

Yıldırım, M. ve Deniz, F. Ö. (2018). Turizmin yerel halkın sosyo-kültürel yapısına etkisi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 79-91.

Yıldız Z. (2007). Turizmin bölgesel kalkınmaya sağladığı katkılar ve Göller Bölgesi uygulaması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yıldız, Z. (2013). Politika sözlüğü. İstanbul: Etkileşim Yayınları.

Yoon, Y. (2002). Development of a structural model for tourism destination competitiveness from stakeholders’ perspectives. Doctor of Philosophy. Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University.

Yoon, Y., Gürsoy, D. and Chen, J. S. (2001). Validating a tourism development theory with structural equation modelling. Tourism Management, 22, 363-372.

Young, R. J. (2016). Postkolonyalizm tarihsel bir giriş. (Çev. B. T. Köprülü ve S. Şen). İstanbul: Matbu Kitap.

Zytnicki, C. (2013). Making Algeria pleasant. Tourism and colonization in Algeria (from the 1870s to 1962). Le Mouvement Social, 1, 97-114.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2147-8775
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2013

9.9b 5.4b