Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Lisans Öğrencilerinin Sektöre Yönelik Algılarının Kariyer Yapma Niyetlerine Etkisi

Bu araştırmanın amacı gastronomi ve mutfak sanatları bölümü lisans öğrencilerinin sektöre yönelik algılarının kariyer yapma niyetleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Nicel araştırma deseninin kullanıldığı bu çalışmada veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde eğitimlerine devam eden 152 öğrenci, araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. Verilerin analizinde faktör, yüzde ve frekans, korelasyon, basit ve çoklu doğrusal regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlara göre, örneklem içerisinde yer alan öğrencilerin sektöre yönelik algılarının kariyer yapma niyetlerini pozitif yönde yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin kariyer yapma niyetlerini en çok yetki devri ve motivasyon boyutunun etkilediği belirlenirken, kişi-sektör uyumu ve terfi olanakları, sosyal statü boyutları da diğer anlamlı etkilere sahip olan boyutlar arasındadır.

The Effect of Sectoral Perceptions of Undergraduate Level Gastronomy and Culinary Arts Students on Their Career Intentions

The purpose of this study is to determine the effect of sectoral perceptions of undergraduate level gastronomy and culinary arts students on their career intentions. Quantitative research design was used in this study and the data were collected through survey method. The sample group of this study was 152 students from Anadolu University, Department of Gastronomy and Culinary Arts. Factor, percentage and frequency, correlation, simple and multiple linear regression analyses were used for data analysis. According to the results obtained within the scope of this study, it was observed that the sectoral perceptions of the students had a positive impact on their career intentions. While it was also observed that delegation of authority and motivation aspects affected the students’ career intentions the most, individual-sector cohesion and promotion opportunities, and social status were among other aspects with significant impacts.

Kaynakça

Akdağ, G., Soylu, A. ve Demir, Ş. (2017). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Öğrencilerinin Mesleklerine İlişkin Algıları. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi (ss. 295-305). Mersin.

Akoğlu, A., Cansızoğlu, S., Orhan, N. ve Özdemir, Z. (2017). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektörde Çalışmaya Yönelik Bakış Açıları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (2): 146- 159.

Altman, L. A. ve Brother, L. R. (1995). Career Longevity of Hospitality Graduates. FIU Review, 13 (2): 77-83.

Alyakut, Ö. ve Küçükkömürler, S. (2018). Gastronomi Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Mesleklerine Yönelik Metafor Algılarının Değerlendirilmesi. Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16): 823-852.

Aydemir, D. A. (2018). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Beklentileri: Lisans Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.

Babaç, E. ve Önçel, S. (2018). Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerinin Özyeterliklerine Yönelik Nitel Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6 (2): 282-298.

Baltacı, F., Üngüreni E., Avsallı, H. ve Demirel, N. (2012) Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi, 4 (1): 17-25.

Boz, M., Yücekaya, P. ve Kara, K. (2018). Turizm Öğrencilerinin Aldıkları Eğitimin Yeterliliği ve Staj Hakkındaki Algıları: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimleri Dergisi, 10 (2): 66-82.

Çuhadar, M. ve Çetintürk, İ. (2016). Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyere Yönelik Algıları: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (17): 51-69.

Derman, E. (2018). Bir Alternatif Turizm İşletmesi Olarak Macera Parkı. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5 (3): 68-76.

Deveci, B., Türkmen, S. ve Avcıkurt, C. (2013). Kırsal Turizm ile Gastronomi Turizmi İlişkisi: Bigadiç Örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3 (2): 29-34.

Duman, T., Tepeci, M. ve Unur, K. (2006). Mersin’de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektörün Çalışma Koşullarını Algılamaları ve Sektörde Çalışma İsteklerinin Karşılaştırmalı Analizi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17 (1): 51-69.

Dursun, M. ve Akyön, V. (2014). Turizm İşletmelerinde Kayırmacılık (Nepotizm, Favoritizm, Kronizm, Patronaj). Ş. Aydın Tükeltürk, N. Şahin Perçin ve B. Güzel, (Ed.), Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi, içinde (ss. 22-38) Ankara: Detay Yayıncılık

Ekincek, S., Göde Özgür, M., Önçel, S. ve Yolal, M. (2017). Gastronomy and Culinary Arts Education In Turkey: Department Heads’perspective. Studia Ubb Negotia, 62 (1): 23-43.

Eren, S. (2007). Türk Mutfağı ve HACCP Sistemi; Mutfak Profesyonellerinin HACCP Bilgilerinin Ölçülmesi. 1. Ulusal Gastronomi Sempozyumu (ss. 73-83). Antalya.

Görkem, O. ve Sevim, B. (2011). Gastronomi Turizmi ve Türkiye’de Yüksek Öğretim Düzeyinde Mutfak Eğitiminin Genel Görünümü. 1. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu (ss. 73-83). Konya.

Güdek, M. ve Boylu, Y. (2017). Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyinde Gastronomi Eğitimi Alan Öğrencilerin Beklenti ve Değerlendirmelerine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (4): 489- 503.

Gümüştekin, G. E. ve Gültekin, F. (2009). Stres Kaynaklarının Kariyer Yönetimine Etkileri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23: 147-158.

Günay, İ. ve Akıncı, Z. (2017). Turizmde Sürdürülebilirlik Açısından Öğrencilerin Sektöre Karşı Tutumlarının Mezuniyet Sonrası Kariyer Planlaması ve Seçimine Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (20): 1-19.

Güney, S. (2000). Yönetim ve Organizasyon El Kitabı. Ankara: Nobel Yayınları.

Güzel Şahin, G. ve Ünver, G. (2015). Destinasyon Pazarlama Aracı Olarak Gastronomi Turizmi: İstanbul’un Gastronomi Turizmi Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3 (2): 63- 73.

Harbalıoğlu, M. ve Ünal, İ. (2014). Aşçılık Programı Öğrencilerinin Mesleki Tutumlarının Belirlenmesi: Ön Lisans Düzeyinde Bir Uygulama. Turizm Akademik Dergisi, 1 (1): 55-65.

İstanbullu Dinçer, F., Akova, O. ve Kaya, F. (2013). Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Kariyer Planlaması Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi Örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, 1 (2): 42-56.

Kalaycı, Ş. (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (2. Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Keleş, Y. (2018). Neden Turizm Eğitimi? Lisans Düzeyinde Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6 (4): 219-236.

Köşker, H. ve Unur, K. (2017). Turizm Lisans Öğrencilerinin Turizm Sektöründe Çalışma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14 (2): 126-141.

Kurnaz, A. ve Kurnaz Akyurt, H. (2014). Önlisans Düzeyinde Eğitim Alan Aşçılık Programı Öğrencilerinin Mesleki Tutumlarının Belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 41-61.

Kusluvan, S. ve Kusluvan, Z. (2000). Perceptions and Attitudes of Undergraduate Tourism Students Toward Working in The Tourism Industry in Turkey. Tourism Management, 21 (3): 251-269.

Long, L. M. (1998). Culinary Tourism: A Folkloristic Perspective on Eating and Otherness. Southern Folklore, 55 (3): 181-204.

Öney, H. (2016). Gastronomi Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35: 193-202.

Özdemir, B., Aktaş, A. ve Altıntaş, V. (2005). Turizm ve Otelcilik Eğitimi Görmekte Olan Lisans Düzeyindeki Öğrencilerin Otel İşletmelerinin Yiyecek-İçecek Bölümüne Yönelik Tutumları. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16 (1): 46-58.

Öztürk, Y. ve Kılıç, G. (2008). Turizm Alanında Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektöre İlişkin Değerlendirmeleri. III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi (ss.248-254). Balıkesir.

Pavesic, D. V. ve Breymer, R. A. (1990). Job Satisfaction: What is Happening to the Young Managers. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 31 (1): 90-96.

Pelit, E., Demirdağ, Ş. A., Gökçe, Y. ve Kılıç, İ. (2016). Turizm Öğrencilerinin Sektöre Yönelik Tutumlarının Kariyer Yapma İsteklerine Etkisi: Staj Yapan Öğrenciler Örneği. 3rd International Congress of Social Sciences (ss. 265- 284). Antalya.

Richardson, S. (2008). Undergraduate Tourism and Hospitality Students Attitudes Toward a Career in the Industry: A Preliminary Investigation. Journal of Teaching in Travel &Tourism, 8 (1): 23-46.

Seymen, O., Bolat T., Bolat, O. İ. ve Kinter, O. (2017). Turizm Sektöründe Çalışma Koşulları Algısı, Hizmet Verme Yatkınlığı ve Mesleki Yabancılaşma İlişkisi: Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Açısından Bir Değerlendirme. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (3): 401- 430.

Solmaz, A. S. ve Erdoğan, Ç. (2013). Turizm Eğitimi Alan Önlisans ve Lisans Öğrencilerinin Turizm Endüstrisine Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. 14. Ulusal Turizm Kongresi (ss. 557-573). Kayseri.

Tez, Z. (2015). Lezzetin Tarihi: Geçmişten Bugüne Yiyecek, İçecek ve Keyif Vericiler (3. Baskı). İstanbul: Hayykitap.

Tuna, M., Akça, İ., Akbaş Tuna, A. ve Gürlek, M. (2017). Turizm Öğrenimi Gören Öğrencilerin Sektör Çalışma Koşullarını Algılamaları ve Sektörde Çalışmaya Yönelik Tutumları: Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul ve Fakülte Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Turizm Akademik Dergisi, 4 (2): 41-60.

Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi (2.Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

Ünlüönen, K. (2000). Turizm İsletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (1): 218-238.

Yökatlas, (2019). Https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=19024, Erişim tarihi: 10 Ocak 2019.

Kaynak Göster