Gastronomi Turizmi Kapsamında Yenilebilir Otlar Üzerine Yapılan Araştırmaların İncelenmesi

Bu çalışmada, gastronomi turizmi kapsamında bugüne kadar yenilebilir otlarla ilgili yapılmış olan ulusal çalışmaların incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda özellikle yenilebilir otların gastronomi turizmi ve yemeklerde kullanılmasını kapsayan çalışmalar derlenerek genel bir sonuca ulaşılması hedeflenmiştir ve 2019 yılının sonuna kadar konu ile ilgili yapılan çalışmaların çeşitli parametreler kapsamında bibliyometrik analizi gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili ulusal literatür gözden geçirilerek detaylı bir araştırma yapılmıştır. Bu kapsamda makaleler, tez veri tabanları, ulusal kongre bildiri kitapları derinlemesine incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda gastronomi turizmi ve yenilebilir otların yemeklerde kullanılması kapsamında 2019 yılının Aralık ayı itibariyle yayınlanmış 6 makale, 1 bildiri, 6 yüksek lisans tezinden oluşan toplamda 13 çalışmaya ulaşılmıştır. Yenilebilir otların tüketim şekilleri, gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi, yenilebilir otların tespit edilmesi ve bu otların tüketim alışkanlıkları çalışılan konular arasındadır. Çalışmaların çoğunluğunun (%47) yenilebilir otların tüketim şekillerine yönelik olduğu görülmektedir. İkinci sırada da söz konusu otların tespit edilmesine yönelik çalışmaların geldiği görülmektedir.

The Investigation of Researches on Edible Herbs within the Scope of Gastronomy Tourism

In this study, it is aimed to examine the national studies on edible herbs to date within the scope of gastronomy tourism. In line with this purpose, it is aimed to reach a general result by compiling the studies especially covering the use of edible herbs in gastronomic tourism and meals. Until the end of 2019, bibliometric analysis of the studies on the subject was carried out within the scope of various parameters. The national literature on the subject was reviewed and a detailed research was conducted. In this context, articles, thesis databases, national congress proceedings books have been examined in depth. As a result of the examinations, as of December 2019, 13 studies which including 6 articles, 1 paper, 6 master theses within the scope of gastronomy tourism and the use of edible herbs in meals. The consumption ways of edible herbs, their evaluation within the scope of gastronomic tourism, determination of edible herbs and their consumption habits are among the topics studied. It is seen that the majority of the studies (47%) are directed to the consumption ways of edible herbs. In the second place, it is seen that there are studies to identify the herbs in question.

Kaynakça

Addis, G., Urga, K., & Dikasso, D. (2005). Ethnobotanical study of edible wild plants in some selected districts of Ethiopia. Human Ecology, 33(1), 83-118.

Akın, B. E. (2006). Coğrafi işaret olarak tescil edilmiş Malatya kayısısının teknolojik özelliklerinin saptanması ve gıda güvenliği açısından araştırılması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Al, U. & Coştur, R. (2007). “Türk Psikoloji Dergisi’nin bibliyometrik profili”, Türk kütüphaneciliği, 21(2): 142- 163.

Altay, V., & Çelik, O. (2011). Antakya semt pazarlarındaki bazı doğal bitkilerin etnobotanik yönden araştırılması. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(2), 137-139.

Ceylan, F., & Yücel, E. (2015). Düzce ve çevresinde gıda olarak tüketilen yabani bitkilerin tüketim biçimleri ve besin öğesi değerleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(3), 1-17.

Çetinkaya, N., & Yıldız, S. (2018). Erzurum’un yenilebilir otları ve yemeklerde kullanım şekillerine yönelik bir araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 482-503.

Doğan, Y. (2013). Wild edible plants: from the past to the future. Austin Food Sci. 2016; 1(2), 1006.

Doğan, Y., Başlar, S., Ay, G. & Mert, H. H. (2004). The use of wild edible plants in western and central anatolia (Turkey). Economic Botany, 58(4), 684-690.

Evren, M., Tutkun, E., Apan, M., & Evren, S. (2009). Yeşil yapraklı sebze salatalarında mikrobiyolojik riskler. Gıda Mühendisliği Kongresi, 439-443.

Guerrero, J. G., Martı́nez, J. G., & Isasa, M. T. (1998). Mineral nutrient composition of edible wild plants. Journal of Food Composition and Analysis, 11(4), 322-328.

Günal, N. (2013). Türkiye’de iklimin doğal bitki örtüsü üzerindeki etkileri. Acta Turcıca Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Online Thematic Journal of Turkic Studies, 5(1), 1-22.

Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., & Başer, H.C. (2000) Flora of Turkey the East Aegean Islands, Edinburgh University Press. Edinburgh.

Ham, S. S., Oh, D. H., Hong, J. K., & Lee, J. H. (1997). Antimutagenic effects of juices from edible Korean wild herbs. Preventive Nutrition and Food Science, 2(2), 155-161.

Karaca O. B., Yıldırım O. & Çakıcı A.C. (2015). Gastronomi turizminde otlar, ot yemekleri ve sağlıkla ilişkisi üzerine bir değerlendirme. Journalmof Tourism and Gastronomy Studies, 3, 27-42.

Kasemodel, M. G. C., Makishi, F., Souza, R. C., & Silva, V. L. (2016). Following the trail of crumbs: A bibliometric study on consumer behavior in the Food Science and Technology field. International Journal of Food Studies, 5(1).

Kaya, İ., İncekara, N., & Nemli, Y. (2004). Ege Bölgesi'nde sebze olarak tüketilen yabani kuşkonmaz, sirken, yabani hindiba, rezene, gelincik, çoban değneği ve ebegümecinin bazı kimyasal analizleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 14(1), 1-6.

Kendir, G., & Güvenç, A. (2010). Etnobotanik ve Türkiye’de yapılmış etnobotanik çalışmalara genel bir bakış. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, (1), 49-80.

Korkmaz, M. (2014). Kelkit (Gümüşhane) aktarlarında satılan tıbbi bitkilerin etnobotanik özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18(3), 60-80.

Kuhnlein, H. V. (1990). Nutrient values in indigenous wild plant greens and roots used by the Nuxalk people of Bella Coole, British Columbia. J. Food Compos. Anal. 3, 38–46.

Ogle, B. M., Tuyet, H. T., Duyet, H. N., & Dung, N. N. X. (2003). Food, feed or medicine: the multiple functions of edible wild plants in Vietnam. Economic Botany, 57(1), 103-117.

Sevgi, O., & Akkemik, Ü. (2014). “Türkiye bitkileri listesi” adlı eserin bilgi kaynağı ve terim yaklaşımı üzerine değerlendirmeler. Avrasya Terim Dergisi, 2(1), 50-67.

Simopoulos, A. P. (2004). Omega-3 fatty acids and antioxidants in edible wild plants. Biological Research, 37(2), 263-277.

Tardío, J., Pardo-de-Santayana, M., & Morales, R. (2006). Ethnobotanical review of wild edible plants in Spain. Botanical Journal of the Linnean Society, 152(1), 27-71.

Türkan, Ş., Malyer, H., Özaydın, S., & Tümen, G. (2006). Ordu ili ve çevresinde yetişen bazı bitkilerin etnobotanik özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(2), 162-166.

www.sozluk.gov.tr. Erişim Tarihi: 11/03/2020.

www.fao.org/faostat/en/#data/QC Erişim Tarihi: 11/06/2020.

Xiao, H., & Smith, S. L. (2006). The making of tourism research: Insights from a social sciences journal. Annals of Tourism Research, 33(2), 490-507.

Kaynak Göster