Gastronomi Eğitiminde Kavram Yanılgıları

Felsefi akımlarda herhangi bir olgunun bilim olarak kabul edilebilmesi için kendine özgü kavramların varlığına gereksinim duyulmaktadır. Gastronomi olgusu da her bilim dalı gibi kendine özgü kavramlardan oluşmakla birlikte eğitimi sırasında büyük ölçüde kavramlara ilişkin yanılgılarla karşılabilinmektedir. Çalışmada, pişirme tekniklerine ilişkin daha önce çeşitli düzeylerde gastronomi eğitimi almış, yiyecek-içecek endüstrisinde halen faaliyet gösteren 48 mutfak çalışanı ile ön test ve son test yapılmak suretiyle gastronomi eğitiminde kavram yanılgılarını bertaraf etmede hangi eğitim yönteminin daha etkin olduğu sonucu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda çalışma grubu sekiz kişiden oluşan altı temel grup oluşturulmuştur. Çalışma gruplarının her birine farklı destinasyonlarda ve farklı eğitim metodları (işbirlikçi eğitim modeli, proje tabanlı eğitim modeli, sorgulama temelli eğitim modeli, sınıf dışı eğitim modeli, probleme dayalı eğitim modeli ve 5E-7E modeli) uygulanmıştır. Çalışma ile birlikte pişirmeyöntemleri konusunda ortaya çıkan kavram yanılgılarının hangi eğitim yöntemleri ile daha etkin şekilde bertaraf edilebileceği tespit edilmiştir.

(Misconceptions in Gastronomy Education)

In philosophical currents, there is a need for unique concepts to be accepted as a science. Although the phenomenon of gastronomy is composed of unique concepts like every other branch of science, it can be met with many misconceptions about the concepts during its education. In the study, it has been tried to determine the result of which training method is more effective in eliminating misconceptions in gastronomy education by making pre-test and post-test with 48 kitchen workers who have already received various levels of gastronomy training on cooking techniques and are still active in the food and beverage industry. In this context, six basic groups of eight people have been formed. Different training methods and different training methods (collaborative education model, project-based education model, inquiry-based education model, out-of-class education model, problem-based education model and 5E-7E model) were applied to each study group. With the study, it has been determined with which training methods the misconceptions about cooking methods can be eliminated more effectively.

Kaynakça

Adesoji, F. A., & Mabel Ihuoma, I. (2015). Effects of 7e learning cycle model and case-based learning strategy on secondary school students learning outcomes in chemistry. Journal of The International Society for Teacher Education, 19(1), 7-17.

Alsaffar, A., & Kalyoncu, B. (2015). Pişirme yöntemleri. 1st ed. Ankara: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Aydoğan, S., Güneş, B., & Gülçiçek, Ç. (2003). Isı ve sıcaklık konusunda kavram yanılgıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2).

Banerjee, A.C. (1991) Misconceptions of students and teachers ın chemical equilibrium. International Journal Of Science Education, 13:4, 487-494. doi: 10.1080/0950069910130411

Baysen, E., Güneyli, A., & Baysen, F. (2012). Kavram öğrenme-öğretme ve kavram yanilgilari: Fen bilgisi ve türkçe öğretimi örneği. International Journal Of New Trends In Arts, Sports & Science Education (Ijtase), 1(2), 108- 117.

Bilgin, İ., & Gelici, Ö. (2011). İşbirlikli öğrenme tekniklerinin tanıtımı ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 1(1), 40-70.

Bostan Sarıoğlan, A., Can, Y., & Gedik, İ. (2016). 6. sınıf ders kitaplarındaki etkinliklerin araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımına uygunluğunun değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 1004-1025.

Bostan Sarıoğlan, A. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 5e öğrenme modeline uygun hazırladığı ders planlarının değerlendirilmesi. 9. International Balkan Education and Science Congress (16-18 Ekim 2014).

Brillat-Savarin, J.A. (2016). Lezzetin fizyolojisi ya da yüce mutfak üzerine düşünceler. H. Bucak, (Eds.) (1. Baskı). İstanbul, Oğlak Yayıncılık. (Eserin orijinali 1825’de yayımlandı).

Campbell, D.T., & Stanley, J.C. (1996). Experimental and quasi-experimental desings for research. Chicago: Rand McNally College Publishing Company.

Cracknell, H. L., & Kaufmann, R. J. (1999). Practical professional cookery (3rd ed.). Singapore: Delmar Cengage Learning.

Cumhur, F., & Baydar, H. E. (2017). İşbirlikli öğrenme yönteminin ebob-ekok konusu öğretimindek etkililiği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1663-1680.

Çengelci, T. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf dışı öğrenmeye ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, DOI: 10.12738/estp.2013.3.1410, s.2.

Demirel, M., & Turan, B. A. (2010). Probleme dayalı öğrenmenin başarıya, tutuma, bilişötesi farkındalık ve güdü düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 55-66.

Erbil, D.G. (2019). Tersine çevrilmiş sınıf ortamında işbirlikli öğrenme yönteminin akademik başarı ve psikososyal değişkenler üzerindeki etkisi. (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ercan, F., Taşdere, N., & Ercan, N. (2010). Kelime ilişkilendire testi aracılığıyla bilişsel yapının ve kavramsal değişişmin gözlenmesi. Türk Fen Eğitim Dergisi, 7(2), 136-154.

Ercan, K., Gürbüz, H., & Derman, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin genetiği değiştirilmiş gıda ürünlerine bakışı. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(3), 55-60.

Erdem, M. (2002). Proje tabanlı öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22).

Gisslen, W. (2013). Professional Cooking. Wiley.

Gormally, C., Brickman, P., Hallar, B., & Armstrong, N. (2009). Effects of inquiry-based learning on students' science literacy skills and confidence. International journal for the scholarship of teaching and learning, 3(2), n2.

Havuz, A. C., & Karamustafaoğlu, S. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme algılarının incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 233-247

Johnson and Wales University (2010). Culinary essentials. Johnson & Wales University Prints .

Kaptan, F., & Korkmaz, H. (2001). Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(20).

Kartal, Ş., & Özbek, R. (2017). İşbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin ingilizce dersine yönelik tutumlarina ve başarilarina etkileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Keskin, E., Örgün, E., & Akbulut, B. A. (2017). Gastronomi kavramının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla analizi. Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 5/3 255- 267. Doi: 10.21325/jotags.2017.93

Kivela, J., & Crotts, J. C. (2006). Tourism and gastronomy: gastronomy’s ınfluence on how tourists experience a destination. Journal of Hospitality and Tourism Research, 30, 354-377.

Köksal, M. S. (2006). Kavram öğretimi ve çoklu zekâ teorisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 473-480.

Labensky, S. R., Hause, A. M., & Martel, P. A. (2015). On cooking: a textbox of culinary fundamentals ( 5th Edition) Pearson Education : New York

B.H. (1994). Ecological misconceptions, The Journal Of Environmental Education, 25:4, 30-34, Doı:10.1080/00958964.1994.9941962

Nakhleh, M. B. (1992). Why some students don't learn chemistry: chemical misconceptions. Journal of Chemical Education, 69(3), 191.

Okur-Berberoğlu, E., & Uygun, S. (2013). Sınıf dışı eğitimin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişiminin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 32-42.

Öney, H. (2016). Temel Mutfak Bilgileri. E. Zencir, (Ed.), Temel mutfak teknikleri içinde (2-29). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Özgür, S., & Bostan, A. (2007). Atom Kavramının epistemolojik analizi ve öğrencilerin konu ile ilgili kavram yanılgılarının karşılaştırılması, Journal of New World Sciences Academy, 2(2), 214-231.

Pedaste, M., Mäeots, M., Siiman, L. A., De Jong, T., Van Riesen, S. A., Kamp, E. T., & Tsourlidaki, E. (2015). Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. Educational research review, 14, 47-61.

Santich, B. (2004). The study of gastronomy and its relevance to hospitality education and training. International Journal of Hospitality Management, 23, 15-24.

Saracaloğlu A. S., Özyılmaz Akamca G., & Yeşildere İmre S., (2006). İlköğretimde proje tabanlı öğrenmenin yeri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3). 1-21.

Sarıoğlan, M., & Cevizkaya, G . (2015). Applicability of cooperative learning model in gastronomy education. Journal of Tourism Theory and Research, 1(2), 72-75 . Doi: 10.24288/jttr.202824

Sarıoğlan, M. (2014). a theoretical research on the constraints of development of gastronomy education in Turkey. Procedia - Social And Behavioral Sciences, 116, 260-264.

Selvi, M., & Yakişan, M. (2004). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin enzimler konusu ıle ılgili kavram yanılgıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2).

Sezen, T.S. (2018). Gastronomi eğitiminin mevcut durumunun analizine yönelik bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir

Skam, K. (1994). Determining misconceptions about astronomy. Australian Science Teachers Journal, 40(3), 63-67.

Turgut, Ü., Çolak, A., & Salar, R. (2017). 7e öğrenme modeline uygun olarak çalışma yağrağı hazırlama (elektromanyetizma ünitesi örneği). Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 227-251. Türk Dil Kurumu (2020). https://sozluk.gov.tr/ adresinden 01.02.2020 tarihinde erişildi.

Üce, M., & Ceyhan, I. (2019). Misconception ın chemistry education and practices to eliminate them: Literature analysis. Journal Of Education And Training Studies, 7(3), 202-208.

Yağbasan, R., & Gülçiçek, A. G. Ç. (2003). Fen öğretiminde kavram yanilgilarinin karakteristiklerinin tanimlanmasi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 102-120.

Yilmaz, G., Ülker, M., & Gültekin, S. (2018). gastronomy metaphors according to restaurant employees. Journal Of Gastronomy And Tourism, 3(1), 31-42.

Kaynak Göster