Ekolojik Tarım Turizm Faaliyetlerine Katılan Ziyaretçilerin Ekolojik Çiftliklere Yönelik Beklenti ve Algılarının Tespit Edilmesi

Araştırmanın amacı Türkiye’de kırsal alanların kalkınmasında ve yerel halkın gelirlerinin artmasında önemli bir ekonomik faaliyet olarak görülen ekolojik tarım turizmi alanında hizmet veren ekolojik çiftlikleri ziyaret eden katılımcıların beklenti ve algılarının tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle alanyazın taraması yapılmış ve ilgili yazın göz önüne alınarak demografik sorular ve alınan izin doğrultusunda kullanılan ölçek soruları ile bir anket formu oluşturulmuştur. Anket formu TaTuTa projesi kapsamında Marmara bölgesinde yer alan ekolojik çiftlikleri ziyaret eden ve ekolojik tarım turizmi faaliyetlerine katılan ziyaretçilere yöneltilmiştir. Araştırmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmış, örnekleme metodu olarak olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre katılımcıların ekolojik çiftlik hizmetlerinden genel olarak memnun kaldığı; ekolojik çiftliği tekrar ziyaret etme ve başkalarına tavsiye etme niyetlerinin yüksek olduğu, ekolojik çiftlikleri ziyaret etmelerinde etki eden en önemli motivasyonun zihinsel rahatlama olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bulguları ışığında algılanan kalitelinin beklenen kaliteden yüksek olmadığı söylenebilir. Araştırmanın bulguları neticesinde tesislerin biyoçeşitliliğe zarar vermeyen sürdürülebilir kaynaklardan faydalanmaları ve tesislerin çevrede oluşabileceği kirliliğin etkisini azaltıcı önlemler almaları önerilebilir.

Identification the Expectations and Perpection of Visitors Who Participate in Ecological Agriculture Tourism Activities

The aim of this study is to identify the expectations and perceptions of the participants who visit ecological farms serving in ecological agricultural tourism, which is regarded as an important economic activity in the development of rural areas in Turkey and in the increase of income of local people. For this purpose, firstly literature review was conducted within the scope of the research and a questionnaire was prepared by developing the questions in line with the purpose of the study. The questionnaire was directed to visitors who visited ecological farms and participated in ecological agricultural tourism activities in the Marmara region within the scope of TaTuTa project. In the study quantitative research method was used. As a sampling method, sampling method was preferred. According to the findings of the study, participants were generally satisfied with ecological farm services. It was found that the most important motivation to visit the ecological farms was to relax mentally and to visit the ecological farm again and to advise others. In the light of the findings of the study, it can be said that the perceived quality is not higher than expected quality. As a result of the findings of the research, it can be suggested that the facilities benefit from sustainable sources that do not harm the biodiversity and take measures to reduce the impact of the pollution that the facilities may cause in the environment.

Kaynakça

Ahmadova, S. ve Akova, O. (2016). Türkiye’de organik ekoturizm çiftlikleri üzerine bir araştırma, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 14-29.

Akyol, A. ve Uygun, A. A. (2017). Sürdürülebilir turizm uygulamaları kapsamında ziyaretçi tercihleri: Pastoral vadi ekolojik yaşam çiftliği örneği. Türkiye Ormancılık Dergisi, 18 (2), 133-139.

Atabey, S., Gürdoğan, A. ve Yokaş İ. (2016). Organik tarım tabanlı eko-turizm uygulamalarının değerlendirilmesi: Çandır köyü örneği. Social Sciences (NWSASOS), 3C0150, 11 (4), 270-287.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Artuğer, S. ve Kendir, H. (2013). Agritourist motivations: The case of Turkey, International Journal of Business and Management, 8 (21), 63-69.

Artuğer, S., Özkoç, A. G. ve Kendir, H. (2013). Ta-Tu-Ta (tarım-turizm-takas) çiftliklerinin pazarlanması ve tanıtılması için öneriler, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3 (1), 01-05.

Bahar, O. ve Kozak, M. (2013). Turizm Ekonomisi. Anadolu Üniversitesi Yayın No:2908, Eskişehir.

Bezirgan, M., Köroğlu, A. ve İlban, M. O. (2017). Destinasyon imajı, algılanan değer, aidiyet ve davranışsal niyetler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, Kesit Akademi Dergisi, 3 (12), 387-418.

Bryne, B. M. (2010). Testing For The Factorial Validity of a Theoretical Construct. Structural Equation Modeling with Amos: Basic Concepts, Applications and Programming, Routledge: New York.

Cesur, E. ve Avcıkurt, C. (2018). Kırsal turizm bölgelerini ziyaret eden turistlerin bölge mutfağına yönelik görüşleri: Doğu Karadeniz mutfağı, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 8 (1): 22-32.

Ceylan, U. ve Karaman, S. (2017). Kurumsal itibar oluşturma sürecine müşteri şikâyet yönetimi, inovasyon ve öğrenmenin etkisi: seyahat acentaları üzerine bir araştırma, Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 85-106.

Civelek, M., Dalgın, T. ve Çeken, H. (2013). Agro-Turizm ve Sürdürülebilirlik İlişkisi: Muğla Yöresindeki TaTuTa Çiftliklerinde Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1 (3), 23-33.

Civelek-Oruç, M., Dalgın, T. ve Çeken, H. (2015). Tarım turizmi uygulamaları ve pazarlama modelleri: Türkiye için bir model önerisi, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5 (2), 40-45.

Çeltek, E. (2014). Çiftlik turizminde ürün geliştirme: Türkiye’deki ekolojik tarım turizmi çiftlikleri üzerinde bir inceleme, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 3 (8), 90-114.

Chou, M C. (2013). Does tourism development promote economic growth in transition countries? A panel data analysis, Economic Modelling, 33 (2013), 226-232.

Deniz S., Özden O., Akgün O ve Yıldırım H. M. (2018). Agro Turizm Tesislerinin Gastronomi Faaliyetleri Açısından İncelenmesi: Çanakkale Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6/3 (2018) 364-378.

Duran Gökalp, D. ve Yazgan, M. E. (2013). Kırsal peyzaj planlamada agroturizm ve agriturizm. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 15 (24), 25-29.

Eatherley, D., 2005. Farm tourism: a way forward for the Shetland islands. MSc in Sustainable Development. University of Exeter. http://ibrarian.net/navon/paper/ A__DISSERTATI ON_AIMS_AND_OBJECTIVES_Title.pdf?paperid=11182481 adresinden alınmıştır.

Hamzah, A., Yassin, S. M., Samah, B. A., Drsquo, J. L., Shaffril, H. M., ve Uli, J. (2012). Socio-economic impact potential of agro tourism activities on Desa Wawasan Nelayan community living in Peninsular Malaysia. African Journal of Agricultural Research, 7 (32), 4581-4588.

Iakovidou, O., Emmanouilidou, M., Stavrakas, T., Simeonidou, P., ve Chrisostomidis, C. D. (2001). Trends of tourism market for agro-tourism, Anatolia: An International Journal Of Tourism And Hospitality Research, 12 (2), 165-179.

Karaman, S. ve Ceylan, U. (2014). Devre tatil sisteminde algılanan hizmet kalitesi: kütahya ilinde konaklayan müşteriler örneği, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (31), 369-380.

Kaypak, Ş. (2012). Ekolojik turizm ve sürdürülebilir kırsal kalkınma, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (22), 11-29.

Khan, M. (2003). Ecoserv: Ecotourists' quality expectations. Annals of Tourism Research, 30 (1), 109-124.

Kılıç, B. ve Kurnaz, A. (2010). Alternatif turizm ve ürün çeşitliliği oluşturmada ekolojik çiftlikler: Pastoral vadi örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2 (4), 39-56.

Kizos, T. ve Iosifides, T. (2007). The contradictions of agrotourism development in Greece: evidence from three case studies. South European Society & Politics, 12 (1), 59-77.

Kunasekaran, P., Ramachandran, S., Yacob, M. R. ve Shuib, A. (2011). Development of farmers’ perception scale on agro tourism in Cameron Highlands, Malaysia. World Applied Sciences Journal, 12(Special Issue of Tourism & Hospitality), 10-18.

Loureiro, M. L. ve Jervell, A. M. (2005). Farmers' participation decisions regarding agro-tourism activities in Norway, Tourism Economics, 11 (3), 453-469.

Maslow, A. H. (1954). Personality and Motivation. Harlow, England: Longman, 1, 987.

McGehee, N. G., Kim, K. ve Jennings, G. R. (2007). Gender and motivation for agri-tourism entrepreneurship. Tourism Management, 28 (1), 280-289.

Meydan Uygur, S. ve Akdu, U. (2009). Çiftlik turizmi, kırsal, tarım ve eko turizminin kavramsal açıdan irdelenmesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 143-166.

Ollenburg, C. ve Buckley, R. (2007). Stated economic and social motivations of farm tourism operators, Journal of Travel Research, 45, 444-452.

Oppermann, M., 1996. Rural tourism in Southern Germany. Annals of Tourism Research, 23 (1), 86-102.

Roe D. ve Urguhart, P. (2001). Pro-poor Tourism: Harnessing the World’s Largest Industry for the World’s Poor, London: IIED.

Sarıoğlan, M. ve Yabacı, F. (2018). A study on the role of food and beverage service quality in the preference of air transport companies (Sample of Turkish Airlines), Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6 (4), 399-418.

Schumacker, R. E. ve Lomax, R. G. (2004). A Beginner’s Guide To Structural Equation Modeling, 2nd Edition, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Selvi, M. S. ve Demirer, D. (2012). Ekolojik tatil çiftliklerinin TATUTA projesi deneyimine ilişkin örnek olay incelemesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23 (2), 187-202.

Sullins, M., Moxon, D. ve Thilmany McFadden, D. (2010). Developing effective marketing strategies for agritourism: Targeting visitor segments. Journal of Agribusiness, 28 (2), 111-130.

TaTuta. (2017a, Mart 20). Biz Kimiz. http://www.tatuta.org/?p=4&lang=tr adresinden alınmıştır.

TaTuTa. (2017b, Mart 20). TaTuTa Nedir ?. http://www.tatuta.org/?p=301&pg=10&lang =tr#tatuta adresinden alınmıştır.

TaTuTa. (2017c, Mart 20 ). Ev Sahipleri. http://www.tatuta.org/?p=1&tc_aratext=&sayfa= 5&sayi=61&lang=tr adresinden alınmıştır.

Türkmendağ, T. ve Köroğlu, A. (2018). Algılanan değerin marka kişiliği üzerine etkisi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14 (4), 1121-1146.

Ukav, İ. ve Çetinöz, B. C. (2015). Adıyaman ilinde çiftçilerin tarım turizmi üzerine algılamaları, Mesleki Bilimler Dergisi 4 (1), 8-20.

Ünüvar, Ş. ve Aydın, M. (2017). Ekoturizm destinasyonlarında hizmet kalitesinin Ecoserv ile ölçülmesi: Türkiye’deki kıyı bölgelerine yönelik bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 1, (Özel Sayı 3)

Williams, P., Paridaen, M., Dossa, K. ve Dumais, M. (2001). Agritourism Market And Product Development Status Report. Centre for Tourism Policy and Research Simon Fraser University Burnaby, BC. Canada.

Yang, Z., Cai, J. ve Sliuzas, R. (2010). Agro-tourism enterprises as a form of multi-functional urban agriculture for peri-urban development in China. Habitat International, 34 (4), 374-385.

Yıldırım, G. (2018). Kırsal turizm kapsamında Türkiye’de çiftlik turizminin değerlendirilmesi: Tatuta çiftlikleri örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Yılmaz, H. (2008). Turizm çeşitlendirmesi kapsamında ekoturizmin ürünü olarak tatil çiftlikleri: Türkiye’deki tatil çiftliklerine yönelik swot analizi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Zengin, B. ve Savgın, E. C. (2016). Türkiye çiftlik turizminin neresinde?, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (35), 475-493.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2147-8775
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2013

4.2b 2.3b