Coğrafi İşaretli Yiyeceklerin Tanıtım Unsuru Olarak Yöresel Yemekler Kapsamında Değerlendirilmesi

Yöresel yiyecekler, özellikle son yıllarda turistlerin seyahat tercihlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Seyahat çekicilik unsuru olan yöresel yiyeceklerden, tanıtım faaliyetlerinde de etkin bir şekilde yararlanılmaktadır. Coğrafi işarete sahip yiyeceklerin tanıtım unsuru olarak yöresel yiyecekler kapsamında kullanılma durumlarının araştırıldığı çalışmada nitel analiz yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. İncelenen dokümanlar, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından basımı gerçekleştirilen tanıtım broşürleridir. Araştırma kapsamında incelenen tanıtım broşürleri, 27-30 Eylül 2018 tarihinde Van’da gerçekleştirilen 9. Van Turizm ve Seyahat Fuarı’nda tanıtım standı olan 34 ilden elde edilmiştir. Tanıtım broşürlerinde yer alan yöresel yiyecekler, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun resmi internet sitesinde yer alan “Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı İstatistikleri” ile karşılaştırılmıştır. Araştırma analizleri 12-13 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamına dâhil edilen illerin toplam 91 adet coğrafi işaretli yiyeceği bulunmaktadır. Tanıtım broşürlerinde ise toplam 197 adet yöresel yiyeceğe yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda ise; coğrafi işaretli ürün olabilecek yöresel yiyeceklerin listesi sunulmuştur.

Analysis on the Use of Products with Geographical Indication as a Promotion Factor in the Case of Local Foods

In this study, the use of geographical products as a promotional element for local foods was investigated. For this research, one of the qualitative analysis methods, document analysis, was used. The documents reviewed are the brochures published by the Provincial Directorates of Culture and Tourism. The brochures examined within the scope of the research were obtained from 34 provinces with a promotion stand at the 9th Van Tourism and Travel Fair held on 27-30 September 2018 in Van. Local foods in promotional brochures, compared with “Geographical Indication and Traditional Product Name Statistics” which is stated in the official website of Turkish Patent and Trademark Authority. Research analyzes were conducted on 12-13 February 2019. The destinations included in the research have 91 geographical marked products. In the brochures, 197 local foods were included. As a result of the research; a list of local foods that may be geographically marked products is presented.

Kaynakça

Babcock, B.A. ve Clemens, R. (2004). Geographical Indications and Property Rights: Protecting Value-Added Agricultural Products. MATRIC Briefing Paper 04-MBP 7. https://www.card.iastate.edu/products/publications/pdf/04mbp7.pdf.

Ballı, E. (2016). Gastronomi Turizmi Açısından Adana Sokak Lezzetleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 1-3.

Baran, Z. ve Batman, O. (2013). Destinasyon Pazarlamasında Mutfak Kültürünün Rolü: Sakarya Örneği. 14. Ulusal Turizm Kongresi, 05-08 Aralık, Kayseri.

Chen, Q. (2013). An Investigation of Food Tourism in Chongqing.International Journal of Management Cases, 15(4), 110-121.

Cohen, E. ve Avieli, N. (2004). Food in Tourism: Attraction and Impediment. Annals of Tourism Research, 31, 755– 778.

Cömert, M. ve Durlu-Özkaya, F. (2014). Gastronomi Turizminde Türk Mutfağının Önemi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(2), 62-66.

Demirer, H. R. (2010). Yöresel Ürün ve Coğrafi İşaretler; Fransa ve Türkiye Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı, Antalya

Dimara, E., Petrou, A. ve Skuras, D. (2004). Agricultural Policy for Quality and Producers’ Evaluations of Quality Marketing Indicators: A Greek Case Study. Food Policy, 29(5), 485-506.

Doğan, B. (2015). Coğrafi İşaret Korunmasının Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Önemi. NWSA-Social Science, 10(2), 58-75.

Enright, M. J. ve Newton, J. (2005). Determinants of Tourism Destination Competitiveness in Asia Pacific: Comprehensiveness and Universality. Journal of Travel Research, 43(4), 339-350.

Ertan, A. (2010). Prestijli Tarım Ürünlerinin Pazarlanmasında Kalite ve Coğrafi İşaret Kavramlarının Tutundurulması ve Bu Bağlamda Tarım Satış Kooperatiflerinin Önemi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 157-170.

Forster, N. (1995). The Analysis of Company Documentation. (Ed. C. Cassell ve G. Symon). Qualitative Methods in Organizational Research: A Practical Guide. London: Sage.

Hazarhun, E. ve Tepeci, M. (2018). Coğrafi İşarete Sahip Olan Yöresel Ürün ve Yemeklerin Manisa’nın Gastronomi Turizminin Gelişimine Katkısı. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2, 371-389.

Kan, M. ve Gülçubuk, B. (2008). Coğrafi İşaretlerin Kırsal Turizmde Kullanılma Olanakları, U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 57-66.

Kantaroğlu, M. ve Demirbaş, N. (2018). Türkiye’de Coğrafi İşaretli Gıda Ürünleri Üretim Potansiyelinin Değerlendirilmesi. VIII. IBANESS Kongreler Serisi, 21-22 Nisan, Plovdiv-Bulgaristan.

Kaya, O. (2015). Yöresel Yiyecekler, Turizm ve Sürdürülebilirlik. Doğu Karadeniz Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 14-16 Mayıs, Gümüşhane.

Kezer Ş.T. (2013). AB ve Türkiye’de Coğrafi İşaretler. Uzman Gözüyle, Aylık Avrupa Birliği Bülteni, 1(4), 9-10.

Kızılırmak, İ., Albayrak, A. ve Küçükali, S. (2014). Yöresel Mutfağın Kırsal Turizm İşletmelerinde Uygulaması: Uzungöl Örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 4 (1), 75-83.

Long, L. M. (2004). Culinary Tourism. Kentucky: The University Press of Kentucky.

Marzella, D. A. (2008). Culinary Tourism: Does Your Destination Have Potential?, http://www.atme.org/pubs/uploads/TMDWinter2008CulinaryTourism.pdf, Erişim Tarihi: 21.12.2018.

Nizam, D. (2011). Coğrafi İşaretler ve Küresel Piyasalarda Yerelleşen Tarım Ürünleri: Ege Pamuğu Logosu Üzerine Bir Saha Çalışması. Ekolojik Krize Yanıtlar Dergisi, 25, 87-117.

Okumus, B., Okumus. F. ve McKercherc, B. (2007). Incorporating Local and International Cuisines in The Marketing of Tourism Destinations: The Cases of Hong Kong and Turkey. Tourism Management, 28(1), 253-261.

Orhan, A. (2010). Yerel Değerlerin Turizm Ürününe Dönüştürülmesinde Coğrafi İşaretlerin Kullanımı: İzmit Pişmaniyesi Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(2), 243-254.

Polat Üzümcü, T., Alyakut, Ö. ve Adalet Akpulat, N. (2017a). Coğrafi İşaretleme Kapsamında Kocaeli Gastronomik Ürünlerinin Değerlendirilmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19(28), 132-140.

Polat Üzümcü, T., Alyakut, Ö. ve Fereli, S. (2017b). Gastronomik Ürünlerin Coğrafi İşaretleme Açısından Değerlendirilmesi: Erzurum-Olur Örneği. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 10(2), 44-53.

Selwood, J. (2003). The Lure of Food: Food as An Attraction in Destination Marketing. Prairie Perspectives, 142- 163.

Serçeoğlu, N. (2014). Yöre Halkının Mutfak Kültürünü Tanıma Durumunun Tespit Edilmesi: Erzurum İli Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(4), 36-46.

Shenoy, S.S. (2005). Food Tourism and The Culinary Tourist. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Graduate School of Clemson University, USA.

Şahin, G. (2013). Coğrafi İşaretlerin Önemi ve Vize (Kırklareli)’nin Coğrafi İşaretleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 23-37.

Şen, A. ve Aktaş, N. (2017). Tüketicilerin Seyahatleri Sırasında Besin Seçimleri, Yöresel Gastronomi Davranışları ve Destinasyon Seçiminde Gastronomi Unsurlarının Rolü: Konya-Karaman Örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19(32), 65-72.

Tekelioğlu Y. (2016). Coğrafi İşaretleme: Yöresel Ürünler, Coğrafi İşaretler ve Türkiye Uygulamaları. Gastro Dergisi, 59, 118-121.

Türk Patent Enstitüsü, (2017). Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları. http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/6B3F914C-E72C-437C-8A30- F50C51DE0A23.pdf, Erişim Tarihi: 19.12.2018.

Türk Patent ve Marka Kurumu, (2018). http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/geographicalRegisteredList/, Erişim Tarihi: 21.12.2018.

Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı, 2015-2018, (2018). http://www.izka.org.tr/upload/Node/30961/xfiles/UlusalCog_rafiI_s_aretStratejiBelgesiveeylemPlani2015- 2018_pdf.pdf, Erişim Tarihi: 19.12.2018.

Yenipınar, U. Köşker, H. ve Karacaoğlu, S. (2014). Turizmde Yerel Yiyeceklerin Önemi ve Coğrafi İşaretleme: Van Otlu Peyniri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2/2(2014), 13-23.

Yenipınar, U. ve Kart Gölgeli, Ü. (2015). Yerel Yiyeceklerin Gastronomi Turizmindeki Yeri ve Önemi: Anamur Örneği. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC-2015), 28- 30 Mayıs, Konya.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zaman, S. ve Kayserili, A. (2015). The Role of Geographical Signs in Gastronomy Tourism: A Case Study of Erzurum Cag Kebab. International Journal of Academic Research in Environment and Geography, 2(1), 40-45.

Kaynak Göster

841 321

Arşiv