Çocukla Yemeğe Çıkmak: Ailelerin Bakışlarına Yönelik Nitel Bir Araştırma

Çocuk sahibi ailelerin dışarıda yemek yeme konusuna bakış açıları ve yiyecek içecek işletmelerinde eksik gördükleri hizmetleri tespit etmek amacı ile yapılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış görüşme, analiz yöntemi olarak da içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. Veri toplama aşamasında yüz yüze görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılan ebeveynlerin en hassas olduğu konu, yiyecek ve içeceklerin sağlıklı olması hususudur. Yiyecek hazırlanırken kullanılan markaların bilinen ve güvenilir markalar olması, ev yapımı hamburger ve patates kullanılması, ev yapımı limonata ve vişne suyu sunulması, dondurulmuş gıda kullanılmaması, çocuklara gazlı içecek servis edilmemesi gibi hususlar katılımcıların sağlıklı yiyecek ve içecek konusunda dile getirdikleri görüşlerdir. Araştırmaya katılan ebeveynlerin dile getirdiği diğer bir husus ise yemek ve oyun alanları ile çocukların kullandığı malzemelerin hijyenik olmasıdır. Ebeveynlerin beklentileri çocuğun yaşı büyüdükçe oyundan etkinliğe doğru kaymaktadır. Çocukların daha kolay kullanabileceği boyuttaki masa, sandalye, çatal, kaşık, bıçak, bardak vs. gibi ekipmanların bulunması gerektiği de ebeveynlerin bildirmiş oldukları görüşler arasındadır.

Eating Out with Children: A Qualitative Research on Family Perspectives

The study aiming to identify the perspectives of families with children for eating out and the services perceived inadequate at dining spaces has used a qualitative research method. Semi-structured interviews were used as the data collection method, and content analysis were used as the analysis method. During the data collection, face-to-face interviews were carried out. According to the results of the study, what parent are most sensitive about has been the healthiness of food and beverages. Using well-known and reliable brands in food preparation, using homemade burgers and potatoes, avoiding frozen goods, offering homemade lemonade and sour cherry juice rather than soda drinks to children are the issues expressed by the participants in terms of healthy food and beverage. Another issue stated by the parents included in the study is whether the dining areas and playgrounds as well as the materials used by children are hygienic. As children grow older, the expectations of the parents tend to move from games to activities. Providing child-friendly materials like tables, chairs, forks, knives, cups, etc. are among the opinions of the parents.

___

Arıker, Ç. (2012). “Tüketicilerin Restoran Seçiminde Kullandıkları Seçim Kriterleri ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 10(38): 11-31

Assael, H. (1987). Consumer Behaviour and Marketing Action, Boston:Kent Publishing Co..

Aygün, İ. ve Kazan, H. (2008). Aile Üyelerinin Aile Satın Alma Kararlarına Etkileri: İstanbul Uygulaması, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8(15): 227-248

Aymankuy, Y. ve Ceylan U. (2013) Ailelerin Turistik Ürün Satın Alma Karar Sürecinde Çocukların Rolü (Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma), Electronic Journal of Social Sciences, 12(45):105-122.

Canoğlu, M. ve Ballı, E. (2017). “Tüketicilerin Kebap Restoranı Tercihlerini Etkileyen Faktörler Adana Örneği”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 10(1):30-43.

Chan, K., (2006). Consumer Socialization of Chinese Children in Schools: Analysis of Consumption Values in Textbooks, Journal of Consumer Marketing, 23(3):125-132

Creswell, J. W. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. New York: Sage

Çakıcı, C. ve İyitoğlu, V. (2012). Tatil Kararlarında Aile Üyelerinin Rolü: Antalya İlinde Tatil Yapan Aileler Üzerine Bir Araştırma, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1):117-134.

Çakmak, A.Ç. ve Çakır, M. (2013). 9-11 Yaş Arası İlköğretim Öğrencilerinin Ailedeki Satın Alma Kararlarına Etkileri: Karabük Şehir Merkezinde Bir Araştırma, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1): 116-136

Durmaz, Y. ( 2008). Tüketici Davranışı, Ankara: Detay Yayınları

Emir, O. ve Pekyaman, A. (2010). Çocuklu Ailelerin Otel İşletmesi Seçiminde Etkili Olan Faktörler: Afyonkarahisar’da Bir Uygulama, C.B.Ü. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 17(2):159-181

Ersoy, S. (2005). Ergenlik Dönemindeki Tüketicinin Sosyalleşme Sürecine Bireysel Faktörlerin Etkisi, Karınca, 823:31-35

Ertürk, M. (2018a). Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenleri, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (3): 1203-1224

Ertürk, M. (2018b). Müşterilerin Yiyecek İçecek İşletmeleri Tercihlerinde Etkili Olan Kriterler, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1): 85-107.

Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (2016). https://etuder.org.tr/2016/06/05/ev-disinda-bir-yilda-650-tlharcadik/ (Erişim Tarihi, 03.02.2018)

Gül, A., Akbay, A. Ö., Dölekoğlu, C. Ö., Özel, R. ve Akbay, C. (2003). Adana İli Kentsel Alanda Ailelerin Ev Dışı Gıda Tüketimlerinin Belirlenmesi, Ankara: Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayınları.

Fan, Y. and Li, Y. (2010). Children's Buying Behaviour in China: A Study of Their İnformation Sources, Marketing Intelligence & Planning, 28(2): 170-187

Hoyer, W.D. and Maclnnis, D.J. (1997). Consumer Behaviour. New York: Houghton Mıfflın Company

Hutchison, T., Macy, A. and Allen, P. (2010). Record Label Marketing, Burlington: Elsevier Inc.

İslamoğlu, A.H.(2003). Tüketici Davranışları, İstanbul: Beta Yayınları

Karadağ, L. (2013). Çocuk Pazarları, Çocukların Aile Kararlarına Etkisi: Marmaris Örneği, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 3(10):73-92.

Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi (28. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Koç, E. (2004). The Role of Family Members in the Family Holiday Purchase Decision Making Process, International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 5(2): 85–102.

Koç, E. (2011). Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri Global ve Yerel Yaklaşım, Ankara:Seçkin Yayıncılık.

Kotler, P.(2005). According to Kotler: The World’s Foremost Authority on Marketing Answers All Your Questions. New York:AMACOM.

Kotler, P. and Armstrong, G. (2005). Principles of Marketing (11th. Edition), New Jersey:Pearson Prentice Hall.

Kotler P. and Armstrong G. (1997) Marketing An Introduction, New Jersey: Prentice Hall, Inc.

McGuffin, L.E, Price, R.K., McCaffrey, T.A., Hall, G., Lobo, A., Wallace, J.MW. and Livingstone, B.E. (2014). Parent and Child Perspectives on Family Out-of-Home Eating: A Aualitative Analysis, Public Health Nutrition, 18(1):100–111

Mclntosh, A., Kubena, K. S., Tolle, G., Dean, W., Kim, M.-J., Jan, J.-S. And Anding, J. (2011). Determinants of Children's Use of and Time Spent in Fast-food and Full-Service Restaurants. Journal of Nutrition Education and Behavior, Vol. 43(3):142-149.

Mc. Neal, J.U., Herndon, N.C. and Yeh, C.H. Jr. (1998). A Study of Children’s Consumer Socialization in Hong Kong Over a Five-Year Period: Income, Spending and Saving, Asia Pacific, Journal of Marketing and Logistics, 10(3):48-66

Nayak, S. S.(2015) Eat Out: Children’s Role in Family Decision Making, İnternational Edication and Research Journal, 1(5):95-99

Nelson, J.E. (1979): Children as Information Sources in Family Decision to Eat Out. Advances in Consumer Research., 6: 419-423.

Neuman, L. W. (2014). Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches (Seventh Ed.). Essex: Pearson Education Limited

Nørgaard, M.K., Bruns, K. And Christensen P.H. (2007). Children‟s Influence on and Participation in the Family Decision Process During Food Buying. Young Consumers: Insight and Ideas for Responsible Marketers, 8:197- 216.

Patton, M. Q. (2005). Qualitative Research. New York: John Wiley & Sons, Ltd.

Roberts, M.L., Wortzel, L.H. and Berkeley R.L. (1981). Mothers‟ Attitudes and Perceptions of Children‟s Influence and Their Effect on Family Consumption, Advances in Consumer Research 8:730-735.

Rubin, A. & Babbie, E. R. (2016). Empowerment Series: Research Methods For Social Work. Boston: Cengage Learning.

Sirgy, J.M. (1982). Self Concept in Consumer Behavior: A Critical Review, Journal of Consumer Research, 9(3):287-300

Schiffman, L.G. and Kanuk, L.L. (2000). Consumer Behavior. New Jersey: Prentice Hall.

Solomon, R.M. (2004). Consumer Behavior (6th Edition), New Jersey: Printice Hall.

Szybillo, G.J., Sosanie, A. and Tennenbein, A. (1977). Should Children Be Seen But Not Heard, Journal of Advertising Research, 17:7-13.

Tek, Ö. B. (1999). Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

TÜİK (2018). http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist Nüfus İstatistikleri, Erişim Tarihi 10.02.2018

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

___