Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Müzecilik Faaliyetlerine Uygulanması: Eskişehir’de Modern Müze Ziyaretçilerine Yönelik Bir Araştırma

Artırılmış gerçeklik (Augmented Reality - AR) teknolojisi özellikle turizm sektörü, pazarlama ve reklamcılık sektörü, eğitim ve inşaat sektöründe kendisine yoğun bir kullanım alanı yaratmıştır. AR teknolojisi turizm sektörü bünyesinde faaliyet gösteren müzecilik alanında da giderek önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, modern müze uygulamalarının geliştirilmesi için müze ziyaretçilerinin AR teknolojisi kullanımı konusunda gereksinimlerini araştırmak ve bu gereksinimleri ortaya çıkararak alana yönelik detaylı bir içgörü sağlamaktır. Bu amaçla mobil teknolojilerin kullanıcı gereksinimlerine ilişkin literatür taranarak nitel araştırma yöntemi kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuş ve Eskişehir’de yer alan Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi’ni ziyaret eden 12 müze ziyaretçisinden ilgili form aracılığıyla veri toplanmıştır. Çıkan bulgulara göre, modern müze ziyaretçilerinin tümü artırılmış gerçeklik teknolojisinin bu alanda kullanılması hakkında olumlu yorum belirtmişler ve bir mobil uygulama geliştirildiğinde gereksinimlerinin neler olduğu hakkında bilgi vermişlerdir. Sonuç olarak, AR teknolojisinin kullanımı, modern müze ziyaretçileri açısından oldukça dikkat çekici, bilgilendirici ve etkileyici olacaktır. Ayrıca bu teknolojinin ziyaretçi gereksinimlerini karşılayacak biçimde kullanılması modern müzeciliğin gelişmesine büyük oranda etki edecektir.

Implementing of Augmented Reality (AR) Technology to Museology Activities: A Study for Modern Museum Visitors in Eskisehir

Augmented Reality technology has created an intensive use field for itself especially in tourism sector, marketing and advertising sector, education and construction sector. Augmented reality technology has increasing importance, as well in the field of museology operating within the tourism sector. The aim of this study is to investigate the needs of modern museum visitors on the use of AR technology in order to develop modern museum activities and to provide a detailed insight into the field by revealing these requirements. For this purpose, semi-structured interview form was created within the scope of qualitative research method by searching the literature on user needs of mobile technologies and data were collected from 12 museum visitors visiting Anadolu University Republican History Museum in Eskişehir. According to the findings, all modern museum visitors expressed positive comments about the use of augmented reality technology in this field and they provided information about what their needs are when a mobile application is developed. As a result, the use of AR technology will be quite remarkable and impressive for modern museum visitors. In addition, the use of this technology by meeting the needs of visitors will greatly influence the development of modern museums.

Kaynakça

Altunbaş, A., ve Özdemir, Ç. (2012). Çağdaş Müzecilik Anlayışı ve Ülkemizde Müzeler. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Azuma, R. T. (1997). A Survey of Augmented Reality. Presence: Teleoperators & Virtual Environments, 6(4), 355- 385.

Azuma, R., Baillot, Y., Behringer, R., Feiner, S., Julier, S., ve MacIntyre, B. (2001). Recent Advances in Augmented Reality. IEEE computer graphics and applications, 21(6), 34-47.

Baki, A., ve Gökçek, T. (2012). Karma Yöntem Araştırmalarına Genel Bir Bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 1-21.

Cheverst, K., Davies, N., Mitchell, K., Friday, A., ve Efstratiou, C. (2000, Nisan). Developing a Context-aware Electronic Tourist Guide: Some Issues and Experiences. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (s. 17-24). ACM.

Creswell, J. W. (2013). Steps in Conducting a Scholarly Mixed Methods Study.

Creswell, J. W. (2014). A Concise Introduction to Mixed Methods Research. SAGE Publications.

Doğan, S. (2008). Müzecilikte Dijital Dönüşüm Değişen Müze Teknolojileri ve Ulusal Bilgi Politikası. İstanbul: İBB Kültür A.Ş.

Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş: Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodolojileri. Anı.

Fritz, F., Susperregui, A., ve Linaza, M. T. (2005, Kasım). Enhancing Cultural Tourism Experiences with Augmented Reality Technologies. 6th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage (VAST) (Vol. 29).

Fritz, F., Susperregui, A., ve Linaza, M.T. (2005). Enhancing Cultural Tourism Experiences with Augmented Reality Technologies. The Eurographics Association.

Gafni, R. (2009). Framework for Quality Metrics in Mobile-Wireless Information Systems. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge & Management, 3.

Han, D., Jung, T., ve Gibson, A. (2014). Dublin AR: Implementing Augmented Reality (AR) in Tourism [w:] Z. Xiang, I. Tussyadiah (eds.), Information and Communication Technologies in Tourism.

Hatch, J. A. (2002). Doing Qualitative Research in Education Settings. Suny Press.

Hatton, A. (2012 ). The Conceptual Roots of Modern Museum Management Dilemmas. Museum Management and Curatorship, 27(2),129-147.

Herzwurm, G., ve Schockert, S. (2003). The Leading Edge in QFD for Software and Electronic Business. International Journal of Quality & Reliability Management, 20(1), 36-55.

Isa, S. S., ve Isa, S. (2012). From Traditional Museum to Modern Museum a Case Study of Malacca Maritime. ACEI2012, (s. 1-31). Kyoto.

İçten, T., ve Bal, G. (2017). Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10(4), 401-414.

Kandemir, Ö., ve Uçar, Ö. (2015). Değişen Müze Kavramı ve Çağdaş Müze Mekanlarının Oluşturulmasına Yönelik Tasarım Girdileri. Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 5(2), 17-47.

Karadeniz, C., Okvuran, A., Aratar, M., ve İlhan Çakır, A. (2015). Contemporary Approaches and Museum Educator within the Context of New Museology. Journal of Faculty of Educational Sciences, 48(2), 203-226.

Karadeniz, C., ve Ozdemir, E. (2018 ). Which Museum? Change in Museum Studies and the New Museology. Milli Folklor, 120(120),158-169 .

Keleş, V. (2003). Modern Müzecilik ve Türk Müzeciliği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2)1, 1-16.

Marschall, C., ve Rossman, G. B. (2011). Designing Qualitative Research (5e éd.).

McKercher, B., ve Du Cros, H. (2003). Testing a Cultural Tourism Typology. International Journal of Tourism Research, 5(1), 45-58.

Okan, B. (2015). Günümüzde Müzecilik Anlayışı. Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, (5)2, 187 - 198.

Okan, B. (2018). Günümüz Müzecilik Anlayışındaki Yaklaşımlar ve Müze Oluşumunu Etkileyen Unsurlar. Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi, (3)4, 215-242.

Olsson, T., Lagerstam, E., Kärkkäinen, T., ve Väänänen-Vainio-Mattila, K. (2013). Expected User Experience of Mobile Augmented Reality Services: a User Study in the Context of Shopping Centres. Personal and ubiquitous computing, 17(2), 287-304.

Onwuegbuzie, A. J., ve Collins, K. M. (2007). A typology of Mixed Methods Sampling Designs in Social Science Research. The qualitative report, 12(2), 281-316.

Pang, Y., Nee, A. Y., Khim Ong, S., Yuan, M., ve Youcef-Toumi, K. (2006). Assembly Feature Design in an Augmented Reality Environment. Assembly Automation, 26(1), 34-43.

Patton, M. Q. (2018). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Pop, I. L., ve Borza, A. (2016). Technological Innovations in Museums as a Source of Competitive Advantage. The 2nd International Scientific Conference (s. 1-8). Romania, MPRA.

Pulli, P., Zheng, X., Antoniac, P., Hickey, S., Manninen, T., Martikainen, O., ve Kuroda, T. (2007, June). Design and Development of mobile Services Platform for Senior Citizens. In 2007 IEEE International Technology Management Conference (ICE) (s. 1-8). IEEE.

Reitmayr, G., ve Schmalstieg, D. (2004). Collaborative Augmented Reality for Outdoor Navigation and Information Browsing (s. 31-41). na.

Tan, K. C., Xie, M., ve Chia, E. (1998). Quality Function Deployment and its Use in Designing Information Technology Systems. International Journal of Quality & Reliability Management, 15(6), 634-645.

Tiryakioğlu M., (2011). Teknoloji Transferi, Teknoloji Yoksulluğu mu?, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66, 169- 199.

Zachary, W., Ryder, J., Hicinbothom, J., ve Bracken, K. (1997). The Use of Executable Cognitive Models in Simulation-based Intelligent Embedded Training. Proceedings of Human Factors Society 41st Annual Meeting. (s. 1118-1122). Santa Monica, CA: Human Factors Society.

Zheng, X., ve Pulli, P. (2005). Extending Quality Function Deployment to Enterprise mobile Sevices Design and Development. Journal of Control Engineering and Applied Informatics, 7(2), 42-49.

Zhou, F., Duh, H. B. L., ve Billinghurst, M. (2008, Eylül). Trends in Augmented Reality Tracking, Interaction and Display: A review of ten years of ISMAR. In Proceedings of the 7th IEEE/ACM International Symposium on Mixed and Augmented reality (s. 193-202). IEEE Computer Society.

https://digitalreport.wearesocial.com/ (Erişim Tarihi: 20.10.2019).

https://marcofolio.net/virtual-buttons-vuforia/ (Erişim Tarihi: 04.09.2019).

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artge.body4D&hl=tr (Erişim Tarihi: 24.09.2019).

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artge.kralSakirAR&hl=tr (Erişim Tarihi: 24.09.2019).

https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.ibb.ibbar&hl=tr (Erişim Tarihi: 24.09.2019).

https://www.forbes.com/sites/theyec/2019/02/06/augmented-reality-in-business-how-ar-may-change-the-way-wework/#48f15b9d51e5 (Erişim Tarihi: 04.09.2019).

https://www.graphicartsgroup.co.uk/benefits-augmented-reality-to-print-media/ (Erişim Tarihi: 01.10.2019).

https://www.vars.at/ (Erişim Tarihi: 25.09.2019).

Kaynak Göster