GAZLI İÇECEK TÜKETİMİNDE TÜKETİCİLERİN MARKA ALGISININ BELİRLENMESİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ

Üretim teknolojilerindeki gelişmeler ve dünya ekonomisindeki büyümeyle birlikte üretilen ürün ve hizmetlerin sayısı artmış, işletmelerin pazarda kendilerine yer bulmaları zorlaşmıştır. İşletmeler doğru oluşturulmuş bir markalama stratejisiyle rakiplerinden bir adım önde olmayı amaç edinmişlerdir. Markalar ürün ve hizmetleri diğerlerinden ayırmaya yarayan, her türlü işaret, yazı ve sembol olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmeler tarafından etkili bir şekilde oluşturulmuş markalar sadık müşteri yaratma konusunda işletmelere yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada İzmir ilindeki 666 tüketici üzerinde anket çalışması gerçekleştirilerek, tüketicilerin gazlı içecek tüketimlerinde marka algısı ölçülmüştür. Araştırma kapsamında 13 adet ifade hazırlanmıştır. Bu kapsamda SPSS 22 paket programı kullanılarak faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda marka bağımlılığı ve marka imajı olarak isimlendirilen iki faktör bulunmuştur. Faktör analizi ölçekleri için güvenilirlik analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi ile iki boyutlu faktör netleştirilmiştir. 

DETERMINATION OF CONSUMERS’BRAND PERCEPTION IN CONSUMPTION OF CARBONATED BEVERAGES: IZMIR PROVINCIAL SAMPLE

In conjuction with development of production techniques and growth of world economy; number of goods and services inrease ,business get difficult to find place in market . Business aim to have one step lead over its opponents thanks to right branding strategies. Trademark can be used as signs, symbol, writing to distinguish goods and services from those of other. Trademarks which have been created by business effectively help to create loyal customer In this study, making questionnaire study on 666 consumers. And survey brand perception about carbonated beverages consumption. 13 expression ‘prepared under research. Scope of research factor analysis by using SPSS 22 program. After researches two factor’ found such as called brand loyalty and brand image. Reliability analysis’s made for factor analysis scale. Its made 2 dimensions factor clear with confirmatory factor analysis. 

Kaynakça

Aaker, D. A. (1995) Strategic Market Management. New York: John Wİ ley&Sons.Akpınar, M. G. ve Yurdakul, O. (2008) Gıda Ürünlerinde Marka Tercihini Etkileyen Faktörler. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1), ss. 1-6.Akyol, C. (2015) “Marka ve Marka Yönetimi Kavramları” Elektronik Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s.1-16.Alpar, R. (2013). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatiksel Yöntemler, Ankara: Detay Yayıncılık.Babayiğit, M. A., Oğur, R., Tekbaş, Ö. F. Ve Hasde, . (2006) “Genç erişkin erkeklerde alkolsüz içecek tüketim alışkanlıklarının ve etki eden faktörlerin araştırılması”, Genel Tıp Dergisi 2006;16(4): 161-168.Baş, T. (2008). Anket. Araştırma Yöntemleri Dizisi: 2. Seçkin Yayıncılık, 5. Baskı, Ankara, s. 255.Bayraktaroğlu, H. ve Gürsoy , S. (2014) Marka Yönetiminde İnovasyonun Önemi Üzerine Bir Çalışma: Motorola Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(4), ss. 191-200.Çifci, S. ve Cop, R. (2007) Marka ve Marka Yönetimi Kavramları: Üniversite Öğrencilerinin Kot Pantolon Marka Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2007 Cilt: 44 Sayı:512, s.s. 69-88.Chahal, H. ve Bala, M. (2010) Confırmatory Study On Brand Equıty And Brand Loyalty: A Specıal Look At The Impact Of Attıtudınal And Behavıoural Loyalty. VISION-The Journal of Business Perspective, 14(1), s.s. 1-12.Cyr, D., Hassanein, K., Head, M. ve Ivanov, A. (2007) The Role Of Social Presence in Establishing Loyalty in E-Service Environments. Interacting with Computers, 19(1), s.s. 43-56.Çatı, K. ve Koçoğlu, C. M. (2008) Müşteri Sadakati İle Müşteri Tatmini Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Issue 19, s.s. 167-188.Çetin, K. (2016) Kadın Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışları Ve Marka Bağımlılığı. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), s.s. 22-40.Devrani, T. K. (2009) Marka Sadakati Öncülleri:ÇAlışan Kdınların Kozmetik Ürünleri Tüketimi Üzerine Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3), s.s. 407-421.Doyle, P. (2003) Değer Temelli Pazarlama. İstanbul: MediaCat Yayınları.

Kaynak Göster

APA ONURLUBAŞ, E , ÇAKIRLAR, H . (2017). GAZLI İÇECEK TÜKETİMİNDE TÜKETİCİLERİN MARKA ALGISININ BELİRLENMESİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ. Journal of Life Economics , 4 (3) , 93-112 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jlecon/issue/37047/425895