The relationship between intercultural sensitivity and English language achievement

The present descriptive study aims to investigate whether there is a relationship between intercultural sensitivity and language achievement of learners of EFL in Turkey. To this aim, a descriptive research design based on the quantitative research methodology was used. The number of female participants was 120, and that of the male participants was 205. A total of 325 participants who were attending preparatory school at a state university were selected using random cluster sampling. The “Intercultural Sensitivity Scale” developed by Chen and Starosta was used to obtain the quantitative data. The findings showed that there is a weak statistically significant positive correlation between intercultural sensitivity and English language achievement of learners of English as a foreign language in Turkey. However, there was a significant difference between the intercultural sensitivity scores of the participants regarding the English language proficiency levels. The results displayed that the higher the proficiency level, the greater the intercultural sensitivity scores are. Additionally, findings indicated that there was not a significant difference between intercultural sensitivity scores of the female and male participants

Kültürlerarasi duyarlilik ile İngiliz dili kazanimi arasindaki ilişki

Küreselleşen dünyada, farklı kültürel özelliklerle karşılaşmak ve farklı kültürel geçmişlerden gelen insanlarla etkileşim kurmak kaçınılmazdır. Günümüzde, kültürün dil öğrenimi ve dil öğretiminin temellerinden biri olduğuna inanılmaktadır. Avrupa Konseyi, kültür kavramını Avrupa bağlamında açıklamayı amaçlamakta ve farklı kültürel geçmişten gelen insanlar arasındaki kültürel farklılıkları ve kültürlerarası iletişimi teşvik etmeye çalışmaktadır. Kültürlerarası iletişimi teşvik etmeyi amaçlayan bu girişimler ışığında, bu çeşitliliğe uyum sağlamak ve faydalanmak mevcut eğitim sisteminin de iyileştirilmesi için yardımcı olacaktır. Bu betimleyici çalışmanın amacı, Türkiye'de İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenenlerin kültürlerarası duyarlılıkları ve İngilizce dil kazanımları arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmanın amacı için nicel veri toplama metodolojisi kullanılmıştır. Kadın katılımcıların sayısı 120, erkek katılımcıların sayısı ise 205'dir. Çalışmaya bir devlet üniversitesinde yabancı dil hazırlık okuyan rastgele küme örnekleme metoduyla seçilmiş toplam 325 öğrenciler katılmıştır. Niceliksel verileri elde etmek için Chen ve Starosta (2000) tarafından geliştirilen “Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği” uygulanmıştır. Elde edilen veriler Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı (SPSS) ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, kültürlerarası duyarlılık ile İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin İngilizce dil kazanımları arasında zayıf bir pozitif ilişki olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, katılımcıların kültürlerarası duyarlılık puanları ile İngilizce dil seviyeleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Sonuçlar, İngilizce dil seviyesi arttıkça, kültürlerarası duyarlılık puanlarının da yüksek olduğunu göstermiştir. Son olarak, kadın ve erkek katılımcıların kültürlerarası duyarlılık puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Elde edilen sonuçlara göre, kadın katılımcılar ve erkek katılımcılar birbirlerine yakın kültürlerarası duyarlılık puanına sahiptirler.

Kaynakça

Alptekin, C. (2002). Towards intercultural communicative competence in ELT. ELT journal, 56(1), 57-64.

Anderson, P. H., Lawton, L., Rexeisen, R. J., & Hubbard, A. C. (2006). Short-term study abroad and intercultural sensitivity: A pilot study. International Journal of Intercultural Relations, 30(4), 457- 469.

Bayyurt, Y. (2013). Current perspectives on sociolinguistics and English language education. The Journal of Language Learning and Teaching, 3(1), 69-78.

BBennett, M. J. (2017). Developmental model of intercultural sensitivity. The International Encyclopedia of Intercultural Communication, 1-10.

Bennett, M. J., & Paige, R. M. (1993). Education for the intercultural experience. Towards ethnorelativism: a developmental model of intercultural sensitivity, 21-71.

Bennett, M.J. (1993) “Towards Ethnorelativism: A Developmental Model of Intercultural Sensitivity.” In Yarmouth, ME: Education for the intercultural experience, edited by R.M. Paige, 21-71. Intercultural Press.

Bhawuk, D. P., & Brislin, R. (1992). The measurement of intercultural sensitivity using the concepts of individualism and collectivism. International journal of intercultural relations, 16(4), 413-436.

Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Byram, M., Gribkova, B., and Starkey, H. (2002). Developing the intercultural dimension in language teaching. A practical introduction for teachers. Strasbourg: Council of Europe.

Chen, G. M. & Starosta, W. J. (1997). A review of the concept of intercultural sensitivity. Human Communication, 1, 1–16.

Chen, G. M. (2010). A Study of Intercultural Communication Competence. Hong Kong: China Review Academic Publishers. https://doi.org/10.4018/978-1-61520-773-2.ch051.

Chen, G. M., & Starosta, W. J. (1996). Intercultural communication competence: A synthesis. Annals of the International Communication Association, 19(1), 353-383.

Chen, G. M., & Starosta, W. J. (1998). A review of the concept of intercultural awareness. Human Communication, 2(1), 27–54.

Chen, G. M., & Starosta, W. J. (2000). The development and validation of the intercultural sensitivity scale. Human Communication, 3, 3–14.

Cherniss, C., Goleman, D., Emmerling, R., Cowan, K., & Adler, M. (1998). Bringing emotional intelligence to the workplace. New Brunswick, NJ: Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations, Rutgers University.

Cushner, K., & Brislin, R. W. (1996). Intercultural Interactions: A Practical Guide. Thousand Oaks, CA: Sage.

Deardorff, D. K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. Journal of studies in international education, 10(3), 241-266.

Engle, L., & Engle, J. (2004). Assessing language acquisition and intercultural sensitivity development in relation to study abroad program design. Frontiers: The interdisciplinary journal of study abroad, 10, 219-236.

Gudykunst, W. B., & Hammer, M. R. (1983). Basic training design: Approaches to intercultural training. Handbook of intercultural training: Issues in theory and design, 1, 118-154.

Hammer, M. R., Bennett, M. J., & Wiseman, R. (2003). Measuring intercultural sensitivity: The intercultural development inventory. International journal of intercultural relations, 27(4), 421- 443.

Hart, R. P., Carlson, R. E., & Eadie, W. F. (1980). Attitudes toward communication and the assessment of rhetorical sensitivity. Communications Monographs, 47(1), 1-22.

Jackson, J. (2011). Host language proficiency, intercultural sensitivity, and study abroad. Frontiers: The Interdisciplinary Journal of Study Abroad, 21, 167-188.

Kural, F., & Bayyurt, Y. (2016). The implementation of an intercultural competence syllabus to prepare study-abroad students for global communication. Educational Studies, 42(4), 378-393.

Lo Bianco, J., Liddicoat, A. J., & Crozet, C. (1999). Striving for the Third Place: Intercultural Competence through Language Education. Melbourne: Language Australia.

MacIntyre, P. D., Dörnyei, Z., Clément, R., & Noels, K. A. (1998). Conceptualizing willingness to communicate in a L2: A situational model of L2 confidence and affiliation. The Modern Language Journal, 82(4), 545-562.

Patterson, S. C., & Mughan, A. (1999). Senates: bicameralism in the contemporary world. Ohio State Univ Pr.

Penbek, Ş., Yurdakul Şahin, D., & Cerit, A. G. (2012). Intercultural communication competence: A study about the intercultural sensitivity of university students based on their education and international experiences. International Journal of Logistics Systems and Management, 11(2), 232- 252.

Pfeffermann, D. & Rao, C.R. (2009).Handbook of Statistics, Vol. 29B. The Netherlands: Elsevier. Saricoban, A., & Oz, H. (2014). Research into pre-service English teachers’ intercultural communicative competence (ICC) in Turkish context. The Anthropologist, 18(2), 523-531.

Trochim, W. M., & Donnelly, J. P. (2001). Research methods knowledge base (Vol. 2). Cincinnati, OH: Atomic Dog Publishing.

Vila Banos, R. (2006). The Affective Dimension of Intercultural Communication Competence in Compulsory Secondary Education: Intercultural Sensitivity Scale. Rie-Revista De Investigacion Educativa, 24(2), 353-372.

Vygotsky, L. S. (1979). Consciousness as a problem in the psychology of behavior. Soviet psychology, 17(4), 3-35.

Wenger, E. (1999). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge: Cambridge university press.

Wertsch, J. V. (1994). The primacy of mediated action in sociocultural studies. Mind, culture, and activity, 1(4), 202-208.

Williams, T. R. (2005). Exploring the impact of study abroad on students’ intercultural communication skills: Adaptability and sensitivity. Journal of studies in international education, 9(4), 356-371.

Kaynak Göster