The effect of creative writing activities on elementary school students’ creative writing achievement, writing attitude and motivation

Writing skills have a tendency to lose their importance day by day. In addition, writing studies with a productbased approach discourage students from writing. In teaching mother tongue, creative writing activities, considered as process-based writing approach, are among the ones that will make students feel like writing and regard writing as a need. Writing, reviewing, and sharing the stages of the process-based writing approach are included in the Turkish Course Curriculum (MEB, 2018) starting from the 1st grade. This study aims to examine the effects of creative writing activities on native Turkish-speaking students' creative writing achievement, writing attitudes and motivation in learning their mother tongue. The study employed one-group pretest-posttest experimental design. The sample of the study was formed by a total of 630 students from first, second, third and fourth grades. The data collection tools are “Written Production Instruction” (Türkel, 2011), “Writing Attitude Scale” (Yıldız & Kaman, 2016), “The Scale of Writing Attitude” (Susar Kırmızı, 2009) and “Writing Motivation Scale” (Canıtezer, 2014). Arithmetic mean, standard deviation and t-test results and “Evaluation Criteria Form for Creative Writing” (Susar Kırmızı, 2008) were used in order for the analysis of the data. The results revealed that creative writing activities have a positive effect on students' creative writing achievement, writing attitude and motivation.

Yaratıcı yazma çalışmalarının ilkokul öğrencilerinin yaratıcı yazma başarısına, yazmaya yönelik tutumuna ve motivasyonuna etkisi

Günümüzde yazma becerisi giderek önemini kaybetmektedir. Ürün temelli bir yaklaşımla yapılan yazma çalışmaları da öğrencileri yazmaktan uzaklaştırmaktadır. Ana dili eğitiminde, öğrencilere yazmayı sevdirecek, yazmanın bir ihtiyaç olduğunu hissettirecek çalışmalar arasında süreç temelli yazma yaklaşımlarından biri olan yaratıcı yazma çalışmaları bulunmaktadır. Süreç temelli yazma yaklaşımının aşamalarını içeren yazma çalışmaları yapma, yazdıklarını gözden geçirme ve yazdıklarını paylaşma 1. sınıftan itibaren Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (MEB, 2018) yer almaktadır. Bu çalışmada, yaratıcı yazma çalışmalarının ana dili Türkçe olan öğrencilerin ana dili eğitimlerinde yaratıcı yazma başarısına, yazmaya yönelik tutumuna ve motivasyonuna etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada deneysel desenlerden tek gruplu öntest-sontest deney deseni kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 1., 2., 3. ve 4. sınıfta okuyan toplam 630 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Yazılı Ürün Elde Etme Sorusu, Yazma Tutumu Ölçeği (Yıldız & Kaman, 2016), Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği (Susar Kırmızı, 2009), Yazma Motivasyonu Ölçeği (Canıtezer, 2014) kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi için aritmetik ortalama, standart sapma ve (bağımlı örneklem) t-testi istatistik teknikleri ve Yaratıcı Yazma İçin Değerlendirme Ölçütleri Formu (Susar Kırmızı, 2008) kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, yaratıcı yazma çalışmalarının öğrencilerin yaratıcı yazma başarısı, yazma tutumu ve motivasyonu üzerinde olumlu etkisinin olduğu görülmektedir.

Kaynakça

Ak, E. (2011). Yaratıcı yazma tekniklerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Akdal, D., & Şahin, A. (2014). The effects of ıntertextual reading approach on the development of creative writing skills. Eurasian Journal of Educational Research(54), 171-186.

Akkaya, N. (2011). İlköğretim 6. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 311-319.

Akkaya, N. (2014). Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı yazma sürecine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1487-1504.

Aktaş, Ş., & Gündüz, O. (2004). Yazılı ve sözlü anlatım kompozisyon sanatı. Ankara: Akçağ Yayınları.

Albertson, L. R., & Billingsley, F. F. (2000). Using strategy instruction and self-regulation to improve gifted students' creative writing. Journal of Advanced Academics, 12(2), 90-101.

Arslan, R. C. (2013). An integrated approach to enhancing prospective English language teachers’ writing skills. Journal of Language and Linguistic Studies, 9(2), 1-17.

Arthur, B., & Zell, N. A. (1990). Strategy for teaching creative writing skills to emotionally disturbed students. Preventing School Failure, 34(4), 26-31.

Asser, H., & Poom-Valickis, K. (2002). Learning to write: From choosing the topic to final draft. Journal of Educational Research, 1-10.

Avcı, A. S. (2013). Yaratıcı yazma etkinliklerinin 8. sınıf öğrencilerinin yazma eğilimleri ve yazma kaygılarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.

Aydın, F. (2009). İşbirlikli öğrenme yönteminin 10. sınıf coğrafya dersinde başarıya tutuma ve motivasyona etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bağcı, H. (2011). Yazılı anlatım ve unsurları. M. Özbay (Ed.), Yazma eğitimi (pp. 85-124). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Barry, B. A. (1997). Motivating students to write: Implementing creative theory to overcome the habitual and encourage autotelic flow. Journal of Educational Research, 1-12.

Başkök, B. (2012). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinde uygulanan yaratıcı yazma çalışmalarının, öğrencilerin yaratıcılıklarına ve Türkçe dersine olan tutumlarına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Bayat, N. (2014). Sürece dayalı yazma yaklaşımının yazma başarısı ve kaygısı üstündeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 1123-1141.

Bayat, S. (2016). The effectiveness of the creative writing instruction program based on speaking activities. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(4), 617-628.

Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1987). The psychology of written composition. Hillsdale, NJ; London: Lawrence Erlbaum Associates.

Beydemir, A. (2010). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara, yaratıcı yazma ve yazma erişisine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Bircan Manay, E. (2017). Kelime ağı yönteminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin yazmaya karşı tutumlarına ve yazma özyeterlik algısına etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Bishop, W. (1990). Released into language: Options for teaching creative writing. İllinois: National Council Of Teachers Of English.

Bruning, R., & Horn, C. (2000). Developing motivation to write. Educational Psychologist, 35(1), 25– 37.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (22. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Calp, M. (2013). Serbest ve yaratıcı yazma tekniğine göre oluşturulan kompozisyonların yazılı anlatımın niteliği ve puanlama tekniği açısından karşılaştırılması. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(9), 879-898.

Candar, H. (2009). Fen eğitiminde yaratıcı düşünme öğretim tekniklerinin öğrencilerin akademik başarı tutum ve motivasyonlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Canıtezer, A. (2014). 8. sınıf öğrencilerinin yazma motivasyonu ile yazılı anlatım beceri düzeyleri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Chen, S., & Zhou, J. (2010). Creative writing strategies of young children: Evidence from a study of Chinese emergent writing. Thinking Skills and Creativity, 5(3), 138-149.

Codling, R. M., Gambrell, L. B., Kennedy, A., Plamer, B. M., & Graham, M. (1996). The teacher, the text and the context: Factors that influence elementary students motivation to write. Journal of Educational Research, 1-68.

Colantone, L., Cunnigham-Wetmore, M., & Dreznes, J. (1998). Improving creative writing. Masters Theses, Saint Xavier University, Chicago.

Conroy, M., Marchand, T., & Webster, M. (2009). Motivating primary students to write using writer's workshop. Online Submission, Master of Arts Action Research Project, Saint Xavier University., http://www.eric.ed.gov/ ED504817.

Creswell, J., W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Los Angeles: SAGE.

Dai, F. (2010). English language creative writing in mainland China. World Englishes, 29(4), 546-556.

Demir, T. (2011). İlköğretim öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri ile yazma özyeterlik algısı ve başarı amaç yönelimi türleri ilişkisinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dev, A. N., Marwah, A., & Pal, S. (2009). Creative writing: A beginner’s manual. India: Pearson Longman.

Durham, M. K. (1970). Creative writing. English Studies in Africa, 13(1), 155-174.

Eliasova, V. (2001). Literature and creative writing projects. Revista de Filología y su Didáctica, 23, 473-480.

Essex, C. (1996). Teaching creative writing in the elementary school. ERIC Digest, 1-6.

Filbin, R. L. (1963). Teaching creative writing in the elementary school. Elementary English, 40(1), 43- 45.

Flower, L. S., & Hayes, J. R. (1980). The dynamics of composing: Making plans, juggling constraints. L. W. Gregg, & E. R. Steinberg (Ed.), Cognitive processes in writing (pp. 31-50). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Göçen, G. (2018a). Öğretmenlerin yaratıcı yazma tekniklerine yönelik değerlendirmeleri: Bir eylem araştırması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 625-677.

Göçen, G. (2018b). Sınıf öğretmenlerinin yazmaya yönelik yeterlilik algısına, tutumuna ve yaratıcı yazma başarısına yaratıcı yazma çalışmalarının etkisi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 13(27), 737-762.

Göçen, G. (2018c). Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı yazma uygulamalarına yönelik öz değerlendirmeleri. Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi(19), 469-502.

Göçer, A. (2010). Türkçe eğitiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 179-195.

Göçer, A. (2014). Yazma Tutum Ölçeği'nin (YTÖ) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 515-524.

Graham, S. (2006). Writing. P. Alexander, & P. Winne (Ed.), Handbook of educational psychology. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Güleryüz, H. (2006). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Gündüz, O., & Şimşek, T. (2016). Anlatma teknikleri 2 Uygulamalı yazma eğitimi el kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.

İnal, S. (2006). Yabancı dil öğretimindeki hedeflerin gerçekleştirilmesinde "Clustering" yazılı anlatım tekniğinin öğrenci tutumu ve başarısı üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Karatay, H. (2011). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin öğretmen adaylarının yazılı anlatım tutumlarını ve yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(3), 1029-1047.

Koçyiğit, B. K., & Sefer, G. D. (2005). Süreç değerlendirme yaklaşımlarıyla yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma: Benim öykülerim. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

Korkmaz, G. (2015). Yaratıcı yazma yönteminin 6. sınıf öğrencilerinin yazma öz yeterlik algılarına, yazmaya ilişkin tutumlarına ve yazma becerisi akademik başarılarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Kurudayıoğlu, Ö., & Karadağ, Ö. (2010). İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatımlarının konu seçimleri açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 192- 207.

Küçük, S. (2007). Yazılı anlatım ve yaratıcılık. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları.

Maltepe, S. (2006). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

MEB Komisyon (2018). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: MEB.

Mansoor, A. (2010). Teaching creative writing to university level second language learners in Pakistan. New Writing: The International Journal for the Practice and Theory of Creative Writing, 7(3), 201- 218.

Memiş, A., Sever, E., & Bozkurt, M. (2016). Yaratıcı yazma ve yaratıcı drama yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine ve yardımseverlik tutumlarına etkisi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(3), 1685-1702.

Okur, A., & Göçen, G. (2019). Türkçe öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar. F. Topçuoğlu Ünal (Ed.), Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları (pp. 235-260). Ankara: Nobel Yaynları.

Olinghouse, N. G., & Santangelo, T. (2010). Assessing the writing of struggling learners. Focus On Exceptional Children, 43(4), 1-27.

Oral, G. (2014). Yine yazı yazıyoruz (5. Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Öztürk, E. (2007). İlköğretim V. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66, 543- 578.

Peker, Ş. (2015). Yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde yaratıcı drama tekniklerinden özel mülkiyet tekniğinin yaratıcı yazma yaklaşımı ile karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Pierce, J., Plica, C., Ritt, J., Stanitz, K., & Zinke, C. (1997). Motivating reluctant writers. Journal of Educational Research, 1-71.

Raimes, A. (1983). Techniques in teaching writing. Oxford: Oxford University Press.

Susar Kırmızı, F. (2008). Türkçe dersinde yaratıcı drama yönteminin yaratıcı yazma başarısına etkisi ve yazılı anlatım ürünlerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 41(Özel Sayı), 251-275.

Susar Kırmızı, F. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemiyle yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 4(7), 51-68.

Susar Kırmızı, F. (2015). Yaratıcı drama ve yaratıcı yazma uygulamalarının yaratıcı yazma başarısına etkisi. Eğitim ve Bilim, 40(181), 93-115.

Susar Kırmızı, F., & Beydemir, A. (2012). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(3), 319-337.

Şahbaz, N. K., & Duran, G. (2011). The efficiency of cluster method in improving the creative writing skill of 6th grade students of primary school. Educational Research and Reviews, 6(11), 702-709.

Şahin, A. (2016). Yaratıcı yazma. F. Susar Kırmızı (Ed.), İlk ve ortaokullarda Türkçe öğretimi (pp. 273- 308). Ankara: Anı Yayıncılık.

Temizkan, M. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi(27), 621-643.

Temizkan, M. (2011). Yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 919-940.

Temizkan, M., & Yalçınkaya, M. (2013). İlköğretim 6. 7. 8. sınıf Türkçe öğretmenlerinin yaratıcı yazma etkinliklerini uygulama durumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi(20), 70- 91.

Tok, Ş., & Kandemir, A. (2015). Effects of creative writing activities on students’ achievement in writing, writing dispositions and attitude to English. Procedia - Social and Behavioral Sciences(174), 1635-1642.

Tompkins, G. E. (1982). Seven reasons why children should write stories. Language Arts, 59(7), 718– 721.

Tompkins, G. E. (2001). Literacy for the 21st century. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Tonyalı, E. (2010). Yaratıcı yazma uygulamalarının ilköğretim ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin yazma becerilerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Top, F. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma tekniklerinin kullanılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Topçuoğlu Ünal, F., & Sever, A. (2012). Yaratıcı yazmada müziğin etkisi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(4), 2907-2918.

Türkel, A. (2011). Yaratıcı dramanın yaratıcı yazma başarısına ve yazmaya karşı tutuma etkisi (İlköğretim 8. sınıf örneği). Yayınlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Tütüniş, B., & Küçükali, S. (2014). The impact of creative writing on foreign language (English) proficiency development. International Online Journal of Education and Teaching, 1(2), 82-89.

Vass, E. (2007). Exploring processes of collaborative creativity. The role of emotions in children's joint creative writing. Thinking Skills and Creativity, 107-117.

Weldon, F. (2009). On assessing creative writing. New Writing, 6(3), 168 -174.

Yıldız, C., Okur, A., Arı, G., & Yılmaz, Y. (2008). Kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Yıldız, M., & Kaman, Ş. (2016). İlköğretim (2-6.) sınıf öğrencilerinin okuma ve yazma tutumlarının incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi(2), 507-522.

Zorbaz, K. Z. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin yazma kaygı ve tutukluğunun yazılı anlatım becerileriyle ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kaynak Göster