Examining the use of picture books in preschool education institutions

The present study aims to examine the use of picture books in preschool classes. Case Study, a qualitative research method, was employed as the research method. The data were collected through video recording, semistructured interviews, and documents. They were analyzed by means of document and descriptive analysis techniques. The research findings revealed that the books in the classes were generally composed of the picture books in the form of series and fairy tale books. Teachers participating in this study thought that books were not sufficient in most classes and that in addition to the books present in the classes, there should be more books related to science. The research findings showed that when children are read informative picture books, they display more distracted behavior compared to when narrative picture books are read. However, when examined in general, distracted behavior by children while the teacher reads were understood to be associated more with the strategies that the teacher uses while reading. The most remarkable finding of the study was that the teachers made a limited eye contact with the children while story reading, they did not adjust their tones according to the characters and carry out an activity except asking questions about the story in the post-story reading process.

Okul öncesi eğitim kurumlarında hikâye kitaplarının kullanım durumlarının incelenmesi

Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim sınıflarında resimli kitapların kullanım durumlarını incelemektir. Araştırmada nitel araştırma durum çalışması deseni kullanılmıştır. Veriler video kaydı, yarı yapılandırılmış görüşme ve dokümanlar kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde doküman analizi ve betimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları sınıflarda bulunan kitapların genellikle set halindeki öykü kitapları ve masallardan oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğu sınıflarındaki kitapların yeterli olmadığını düşündüklerini ve sınıflarında mevcut kitaplara ek olarak daha çok fen ve doğa ile ilgili kitaplar olması gerektiğini belirtmiştir. Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu öğretmenlerin hikaye okuma sırasında çocuklarla sınırlı bir şekilde göz kontağı kurmaları, karaktere göre ses tonlarını ayarlamamaları ve hikaye okumayı bitirdikten sonra çocuklara hikaye ile ilgili soru sorma dışında bir etkinlik gerçekleştirmemeleridir.

Kaynakça

Arıcı, A. F. (2015). Hayale dayalı türler. In Ö. Yılar and L. Turan (Ed), Eğitim Fakülteleri Için Çocuk Edebiyati (pp.118-199). Ankara: Pegem.

Bağcı Ayrancı, B., & Aytaş, G. (2017). Preschool teacher candidates’ views on functionality of child literature in education. Journal of Human Sciences, 14(4), 4226-4240. doi:10.14687/jhs.v14i4.5093

Bailey, A. R. (2009). Early essentials: Developing and sustaining birth-kindergarten library collections. Children and Libraries, 7, (3), 17-20.

Bay, D. N., & Çetin, Ö. Ş. (2014). Storybook reading strategies of preschool teachers in the USA and Turkey. International Journal of Education and Research, 2(7), 41-54.

Beaty, J. J. (2009). Early childhood literacy strategies. Upper Saddle River, New Jersey, Columbus, Ohio: Pearson.

Çer, E. (2016). Preparing books for children from birth to age six: the approach of appropriateness for the child. Journal of Education and Practice, 7(6), 78-99.

Dağlıoğlu, H. E., & Çamlıbel-Çakmak, Ö. (2009). Okul öncesi çocuklarına yönelik yayınlanan hikâye kitaplarının şiddet ve korku öğeleri açısından incelenmesi. Türk Kütüphaneciliği, 23(3), 510-534.

Deniz, A. (2018). Resimli öykü kitaplarının ve kitap okuma etkinliklerinin niteliğinin beş yaş çocuklarının dil gelişimiyle ilişkisinin incelenmesi (Unpublished Doctoral Thesis). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dilek, A. (2017). The examination of toys used in illustrated children's books. Journal of Early Childhood Studies, 1(1), 81-93.

Donovan,C. A., & Smolkin, L. B. (2001). Genre and other factors influencing teacher's book selection for science instruction. Reading Research Quarterly, 36(4), 412-440.

Duke, N. K., & Kays, J. (1998). Can I say "Once upon a time?": Kindergarten children developing knowledge of information book language. Early Childhood Research Quarterly, 13(2), 295-318.

Ergül, C., Karaman, G., Akoğku, G., Tufan, M., Dolunay-Sarıca, A., & Bahap- Kudret, Z. (2014).

Early childhood teachers’ knowledge and classroom practices on early. Elementary Education Online, 13(4), 1449-1472.

Ergül, C., Akoğlu, G., Sarıca, D. A., Tufan, M., & Karaman, G. (2015). Ana sınıflarında gerçekleştirilen birlikte kitap okuma etkinliklerinin "etkileşimli kitap okuma” bağlamında incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 603-619

Garzotto, F., Paolini, P., & Sabiescu, A. (2010). Interactive storytelling for children. Retrieved from http://hoc.elet.polimi.it/idc/2010/assets/doc/Interactive_storytelling_Workshop_IDC2010.pdf.

Goins, S. L. (2004). Botany in children’s literature: A content analysis of plant-centered children’s Picture books that have plot and characters (Unpublished Doctoral Thesis) Lousiana State University, the USA.

Gönen, M. (1993). Anaokulu öğretmenlerinin 5-6 yaş çocukları için kullandıkları masal ve hikaye kitaplarının niteliklerinin incelenmesi, Türk Kütüphaneciliği, 7(2), 83-88.

Gönen, M., & Arı, M. (1989) Anaokuluna giden dört-beş yaş çocuklarına resimli kitaplarla yapılan eğitimin dil gelişimine etkisinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 1(13), 21-30.

Gönen, M., Uludağ, G., Fındık Tanrıbuyurdu, E., & Tüfekçi, E. (2014). The examination of children’s picture books’ features for 0-3-year-olds. Hacettepe University Journal of Education, 29(1), 126– 139

Gönen, M., Ünüvar, P., Bıçakçı, M., Koçyiğit, S., Yazıcı, Z., Orçan, M., Aslan, D., Güven, G., & Özyürek, A. (2010). Study of how preschool education teachers implement language activities Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(19), 23-40.

Gönen, M., & Veziroğlu, M. (2013). Çocuk edebiyatının genel hedefleri. In M. Gönen (Ed.), Çocuk Edebiyati (pp.1-12). Ankara: Eğiten Kitap.

Gönen, M. (2013). Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet döneminde okul öncesi çocuk edebiyatı. In M. Gönen (Ed.), Çocuk Edebiyatı (pp.15-32). Ankara: Eğiten Kitap.

Gönen, M., & Veziroğlu, M. (2013). Çocuk edebiyatının genel hedefleri. In M. Gönen (Ed.), Çocuk Edebiyatı (pp.1-11). Ankara: Eğiten Kitap.

Gönen, M., Uludağ, G., Fındık Tanrıbuyurdu, E., & Tüfekçi, E. (2014). The examination of children’s picture books’ features for 0-3-year-olds. Hacettepe University Journal of Educatioan, 29(1), 126– 139

Hannibal, M. A.Z., Vasiliev, R., & Lin, Q. (2002). Teaching young children basic concepts of geography: A literature-based approach. Early Childhood Education Journal, 30 (2), 81-86.

Hsiao, C.-Y., & Chang, Y.-M. (2016). A study of the use of picture books by preschool educators in outlying Islands of Taiwan. International Education Studies, 9(1), 1-19. http://dx.doi.org/10.5539/ies.v9n1p1

Işıtan, S. (2013). Kitap okuma modelleri ve öykü sonrası etkinlikler. In M. Gönen (Ed.), Çocuk Edebiyati (pp.251-262). Ankara: Eğiten Kitap.

Işıkoğlu-Erdoğan, N., & Akay, B. (2015). Okul öncesi eğitimde hikaye okuma ve öğretmen sorularının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 34-46

Işıtan, S. (2016). Illustrated storybooks for preschool children published in Turkey between 1980- 2013: A study based on preschool education reforms. Educational Sciences: Theory & Practice, 16, 669-690.

Işıkoğlu Erdoğan, N., Atan, A., Asar, H., Mumcular, F., Yüce, A., Kiraç, M., & Kilimlioğlu, Ç. (2016). Examination of parents’ and teachers’ shared reading activities. Elementary Education Online, 15(1), 125-135.

İpek-Yükselen, A. (2013). Okul öncesi çocuk kitaplarının tanıtımı. In Mübeccel Gönen (Ed.), Çocuk edebiyatı (pp. 57-75). Ankara: Eğiten Kitap.

Keat, J. B., & Wilburne, J. M. (2009). The impact of storybook on kindergarten children's mathematical achievement and approaches to learning. US-China Education Review 6 (7), 61-67.

Kılıç, Z., Değirmenci, Ş.,İ Ünsal, F.Ö., & Uyanık-Balat, G. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik resimli çocuk kitaplarında yer alan temel kavramların incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 424-441.

Kindle, K. J. (2001). Same book, different experience: A comparison of shared reading in preschool classrooms. Journal of Language and Literacy Education, 7(1), 13-34.

Körükçü, Ö., Acun-Kapıkıran, N., & Aral, N. (2016). Schwartz’ın modeline göre 3-6 yaş resimli çocuk kitaplarında değerlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 133-151.

Mantzicopoulos, P., & Patrick, H. (2011). Reading picture books and learning science: Engaging young children with informational text. Theory into Practice, 50, 269-276.

MEB (2013). Okul öncesi eğitimi programı. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurumu.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Trans). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Morgan, H. (2009). Picture book biographies for young children: a way to teach multiple perspectives. Early Childhood Education Journal, 37, 219-227. doi:10.1007/s10643-009-0339-7.

Moschovaki, E., Meadows, S., & Pellegrini, A. (2007). Teachers’ affective presentation of children’s books and young children’s display of affective engagement during classroom book reading. European Journal of Psychology of Education, 12(4), 405-420.

Olgan, R. (2013). Hikaye kitabı ve farklı modeller kullanarak öykü anlatım yöntemleri. In M. Gönen (Ed.), Çocuk Edebiyati (pp.239-250). Ankara: Eğiten Kitap.

Pentimonti, J., Zucker, T., & Justice, L. (2011). What are preschool teachers reading in their classrooms? Reading Psychology, 32, 197-236.

Reese, D. A., & Harris, V. J. (1997). “Look at this nest!” The beauty and power of using informational books with young children. Early Childhood Development and Care, 127, 217-231.

Robertson, S-J. L., & Reese, E. (2017). The very hungry caterpillar turned into a butterfly: Children’s and parent’s enjoyment of different book genres. Journal of Early Childhood Literacy, 17(1), 3-25.

Rodriguez, M. C. (2013). Fiction and Non-Fiction Books for Bilingual Preschool Readers retrieved from http://www.uh.edu/honors/honors-and-the-schools/houston-teachers-institute/curriculum-nits pdfs/2003/twentieth-century-novels/rodriguez-03-kid-lit.pdf

Sackes, M., Trundle, K. C., & Flevares, L. M. (2009). Using children's literature to teach standardbased science concepts in early years. Early Childhood Education Journals, 36, 415-422.

Saracho, O. N., & Spodek, B. (2010). Families selection of children’s literature books. Early Childhood Education Journal, 37, 401-409.

Sever, S. (2003). Çocuk ve edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık.

Şimşek, Z. C. (2017). Farklı kitap okuma tekniklerinin 48-66 ay grubu çocuklarının dil gelişimine olan etkileri (Unpublished Doctoral Thesis) Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Tarım, Ş. D. (2015). Examining reading alouds in preschool education classrooms in Turkey. International Journal of Social Science Studies, 3(6), 79-86.

Temizyürek, F., Şahbaz, N.K., & Gürel, Z. (2016). Çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem.

Tetik, G. (2015). Diyaloğa dayalı hikâye okuma tekniği ile okunan öykülerin 4-5 yaş (48-60 ay) çocuklarının dil gelişimine etkisi (Unpublished master’s thesis). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Torr, J., & Clugston, L. (1999). A comparison between informational and narrative picture boks as a context for reasoning between caregivers and 4 -year -old children. Early Child Development and Care. 159, 25-41.

Tuğrul, B., & Feyman, N. (2006). Okul öncesi çocukları için hazırlanmış resimli öykü kitaplarında kullanılan temalar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (pp. 387-392). Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, No:203.

Turan, F., & Ulutaş, İ. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki resimli hikaye kitaplarının özellikleri ile öğretmenlerin bu kitapları kullanma durumlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 21-45.

Tüfekçi-Can, D. (2014). Çocuk edebiyatı: Kuramsal yaklaşım. Ankara: Eğitim Kitapevi.

Ural, S. (2013). Okul öncesi çocuk kitaplarının tanıtımı. In M. Gönen (Ed.), Çocuk Edebiyati (pp.33- 55). Ankara: Eğiten Kitap.

Wasik, B., & Bond, M. A. (2001). Beyond the pages of a book: ınteractive book reading and language development in preschool classrooms. Journal of Educational Psychology, 93(2), 243-250.

Yılar, Ö. (2015). Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet döneminde okul öncesi çocuk edebiyatı. In M. Gönen (Ed.), Çocuk Edebiyatı (pp. 37-68). Ankara: Pegem.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin yayıncılık.

Yükselen, A., Yumuş, M., & Işık, E. (2016). The preschool educators' views about the criteria for selecting children’s book. Başkent University Journal of Education. 3(2), 161-168.

Zucker, T. A., Cabell, S. Q., Justice, L. M., Pentimonti, J. M., & Kaderavek, J. N. (2013). The role of frequent, interactive prekindergarten shared reading in the longitudinal development of language and literacy skills. Developmental Psychology, 49(8), 1425–1439.

Kaynak Göster