An investigation of attitude, motivation and anxiety levels of students studying at a faculty of tourism towards vocational English course

The aim of the study is to analyse attitude, motivation and anxiety levels of students at a state university studying at a faculty of tourism towards vocational English course. In the study, quantitative research and survey method were used. 325 students participated in the study voluntarily. Attitude Scale towards Vocational English Course, Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) and Attitude/Motivation Test Battery (AMTB) were used in the research to collect data. At the end of the study, the students' attitude and motivation levels towards vocational English course were at “Agree” level, and their anxiety levels were at “Slightly agree” level. Attitude, motivation and anxiety levels of students did not differ in terms of age. There was a significant difference between attitude, motivation and anxiety levels in terms of department, achievement and additional study. There was a significant difference in anxiety, while there was no significant difference in attitude and motivation levels in terms of gender. While attitude and anxiety did not differ, motivation differed in terms of tourism experience of the students.

Turizm fakültesi öğrencilerinin mesleki İngilizce dersine yönelik tutum, motivasyon ve kaygı düzeylerinin incelenmesi

Bu çalışmanın amacı, turizm fakültesi öğrencilerinin mesleki İngilizce dersine yönelik tutum, motivasyon ve kaygı düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmada, nicel araştırma yöntemi ve tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya bir devlet üniversitesinin turizm fakültesinde öğrenim gören ve mesleki İngilizce dersini alan 325 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada, Mesleki İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği, Motivasyon Ölçeği ve Yabancı Dil Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin mesleki İngilizce dersine yönelik tutumlarının ve motivasyonlarının “Katılıyorum” düzeyinde, kaygılarının ise “Kısmen Katılıyorum” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin mesleki İngilizce dersine yönelik tutum, motivasyon ve kaygı düzeylerinin yaş değişkenine göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin öğrenim gördüğü bölümleri, başarı notları ve ders dışı ders ile ilgilenme süresi açısından mesleki İngilizce dersine yönelik tutum, motivasyon ve kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu anlaşılmıştır. Öğrencilerin mesleki İngilizce dersine yönelik tutum ve motivasyon düzeyleri arasında cinsiyet açısından anlamlı fark olmadığı ancak kaygı düzeyleri arasında kız öğrenciler lehine fark olduğu görülmüştür. Öğrencilerin turizm deneyimi açısından mesleki İngilizce dersine yönelik tutum ve kaygı düzeyleri arasında anlamlı fark olmadığı fakat motivasyon düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

Abidin, M. J. Z., Pour-Mohammadi, M., & Alzwari, H. (2012). EFL students’ attitudes towards learning English language: The case of Libyan secondary school students. Asian Social Science, 8(2), 119-134.

Alrabai, F., & Moskovsky, C. (2016). The relationship between learners’ affective variables and second language achievement. Arab World English Journal, 7(2), 77-103.

Arnaiz, P., & Gulien, F. (2012). Foreign language anxiety in a Spanish university setting: Interpersonal differences. Revista de Psicodidáctica, 17(1), 5-26.

Ataman, O. (2017). Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyleri ve tutumları ile hazırlık sınıfı başarı puanları arasındaki ilişki. Unpublished master's thesis, Sakarya University, Sakarya, Turkey.

Aydemir, O. (2011). A study on the changes in the foreign language anxiety levels experienced by the students of the preparatory school at Gazi universıty during an academic year. Unpublished master’s thesis, Gazi University, Ankara, Turkey.

Aydın, B. (1999). Konuşma ve yazma derslerinde yabancı dil öğrenimindeki kaygı nedenleri. Unpublished doctoral dissertation, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Turkey.

Balcı, U. (2016). Turizm lisans öğrencilerinin dil eğitimi ile ilgili sorunları ve çözüm önerileri. The Journal of Academic Social Science Studies, 50, 93-100.

Bensoussan, M. (2014). Motivation and English language learning in a multicultural university context. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 36(4), 423-440.

Brown, H. D. (2007). Principles of language learning and teaching. White Plains, NY: Longman. Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (5th ed.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Cui, J. (2011). Research on high school students’ English learning anxiety. Journal of Language Teaching and Research, 2(4), 875-880.

Çakıcı, D. (2015). Öğretmen adaylarının yabancı dil kaygısı. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 8, 495-507.

Çekirdek, G. (2014). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce başarılarını etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi. Unpublished master's thesis, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (3th ed.). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Coşkun, G., & Taşgın, A. (2018). An investigation of anxiety and attitudes of university students towards English courses. Journal of Language and Linguistic Studies, 14(2), 135-153.

Doğan, Ö. (2009). İngilizce hazırlık okuyan öğrencilerin motivasyon düzeyleri. Unpublished master's thesis, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey.

Donovan, L. A., & MacIntyre, P. D. (2005). Age and sex differences in willingness to communicate, communication apprehension and self-perceived competence. Communication Research Reports, 21, 420–427.

Dörnyei, Z. (1998). Motivation in second and foreign language learning. Language Teaching, 31,117-135.

Durer, Z.S., & Sayar, E. (2013). An analysis of Turkish students’ attitudes towards English in speaking classes: Voice your thoughts. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 70, 1574-1579.

Er, S. S. (2011). A study of the effect of anxiety and beliefs on the foreign language success of the students who study at Anatolian high schools. Unpublished doctoral dissertation, Ankara University, Ankara, Turkey.

French, C., & Richards, A. (1990). The relationship between handedness, anxiety and questionnaire response patterns. British Journal of Psychology, 81(1), 57-62.

Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1972). Attitudes and motivation in second-language learning. Massachusets: Newbury House Publishers.

Gardner, R.C. (1985). Social psychology and language learning: The role of attitude and motivation. London: Edward Arnold.

Genç, Z. S., & Aydın, F. (2017). An analysis of learners’ motivation and attitudes towards learning English language at tertiary level in Turkish EFL context. English Language Teaching, 10(4), 35-44.

Ghazvini, S. D., & Khajehpour, M. (2011). Attitudes and motivation in learning English as second language in high school students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 1209-1213.

Güryay, B. (2016). Individual variables, attitudes towards English and being a teacher: A study on prospective teachers of English. International Journal of Psychology and Educational Studies, 3(2), 14-23.

Hashwani, M. S. (2008). Students’ attitudes, motivation and anxiety towards English language learning. Journal of Research and Reflections in Education, 2(2), 121-144.

Hişmanoğlu, M. (2013). Foreign language anxiety of English language teacher candidates: A sample from Turkey. Procedia-Social and Behavioral Science, 93, 930-937.

Horwitz, E. K. (2001). Language anxiety and achievement. Annual Review of Applied Linguistics, 21, 112-126. Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125‐132.

Işık, İ. (2014). Yokluk hipotezi anlamlılık testi ve etki büyüklüğü tartışmalarının psikoloji araştırmalrına yansıması. Eleştirel Psikoloji Bülteni, 5, 55-80.

Karabey, M. (2011). Foreign language classroom anxiety of preparatory class students at Atatürk University. Unpublished master’s thesis, Atatürk University, Erzurum, Turkey.

Karabulut, H. (2013). Attitudes towards learning English and English language. Unpublished master’s thesis, Çağ University, Mersin, Turkey.

Karakış, Ö. (2014). Lise öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik kaygıları, motivasyonları öz-yeterlik algıları ve İngilizce ders başarıları arasındaki ilişki. Unpublished doctoral dissertation, Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey.

Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemleri. (12.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karataş, H., Alçı, B., Bademcioğlu, M., & Ergin, A. (2016a). Examining university students’ attitudes towards learning English using different variables. The International Journal of Educational Researchers, 7(2), 12-20.

Karataş, H., Alçı, B., Bademcioğlu, M., & Ergin, A. (2016b). An investigation into university students’ foreign language speaking anxiety. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 232, 382-388.

Kazazoğlu, S. (2013). Türkçe ve İngilizce derslerine yönelik tutumun akademik başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim, 38(170), 294-307.

Kızıltan, N., & Atlı, I. (2013). Turkish young language learners’ attitudes towards English. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 266-278.

Kitano, K. (2001). Anxiety in the college Japanese language classroom. The Modern Language Journal, 85(4), 517-566.

Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. NY: Guilford Publications, Inc. Kotrlik, J. W., & Williams, H. A. (2003). The incorporation of effect size in information technology, learning, and performance research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 21(1), 1-7.

Littlewood, W. (1984). Foreign and second language learning: Language acquisition research and its implications for the classroom. Cambridge: CUP.

Liu, H. L., & Chen, C. (2015). A comparative study of foreign language anxiety and motivation of academic- and vocational track high school students. English Language Teaching, 8(3), 193-204.

MacIntyre, P. D., & Charos, C. (1996). Personality, attitudes, and affect as predictors of second language communication. Journal of Language and Social Psychology, 15, 3-26.

MacIntyre, P. D., Baker, S. C., Clement, R., & Donovan, L. A. (2002). Sex and age effects on willingness to communicate, anxiety, perceived competence, and L2 motivation among junior high school French immersion students. Language Learning, 52(3), 537–564.

MacIntyre, P. D., & Gardner, R. (1989). Anxiety and second language learning: Toward a theoretical clarification. Language Learning, 39, 251-275.

MacIntyre, P. D., & Gardner, R. C. (1991). Methods and results in the study of anxiety and language learning: A review of literature. Language Learning, 41, 85-117.

Madran, D. (2006). Üniversite İngilizce hazırlık öğrencilerinin başarı güdüsü düzeylerinin başarıları üzerine etkileri. Unpublished master's thesis, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.

Mesri, F. (2012). The relationship between gender and Iranian EFL leraners’ foreign langauge classroom anxiety. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(6). 147-154.

Nyikos, M. (1990). Sex related differences in adult language learning: Socialization and memory factors. The Modern Language Journal, 74(3), 273-286.

Oğuz, A., & Akkaş Baysal, E. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin İngilizce öğrenme kaygıları ile İngilizce özyeterlik inançlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 107-117.

Öner, G., & Gediklioğlu, T. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin İngilizce öğrenimlerini etkileyen yabancı dil kaygısı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 67-78.

Özdinç Delbesoğlugil, A. B. (2013). As predictors of academic success in EFL classrooms, selfregulation, self-esteem and attitude (A case study). Unpublished master’s thesis, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey.

Özer, S., & Yılmaz, E. (2016). Students’ attitudes towards vocational foreign language course. International Journal of Contemporary Educational Research, 3(2), 55-64.

Özer, S. (2016). Düşünme stillerine göre farklılaştırılmış öğretim etkinliklerinin öğrencilerin erişilerine, mesleki yabancı dil dersine yönelik tutumlarına ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi. Unpublished doctoral dissertation, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey.

Özer, S., & Yılmaz, E. (2018). The effect of thinking-style-based differentiated instruction on achievement, attitude and retention. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 11-20.

Özer, S. (2018). A qualitative study to determine expectations of students studying at a faculty of tourism from vocational English course. International Journal of Progressive Education, 14(4), 15-25.

Özsoy, S., & Özsoy, G. (2013). Eğitim araştırmalarında etki büyüklüğü raporlanması. İlköğretim Online, 12(2), 334-346.

Özütürk, G., & Hürsen, Ç. (2013). Determination of English language learning anxiety in EFL classrooms. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 1899-1907.

Pineda, A. S. (2011). Attitude, motivation, and English language learning in a Mexican college context. Unpublished doctoral dissertation, The University of Arizona, Tucson, Arizona, USA.

Sahabani, M. B. (2012). Levels and sources of language anxiety and fear of negative evaluation among Iranian EFL learners. Theory and Practice in Language Studies, 2(11), 2378-2383.

Soleimani, H., & Hanafi, S. (2013). Iranian medical students’ attitudes towards English language learning. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4(12), 3816-3823.

Spielberger, C. D. (1983). Manual for the state-trait anxiety inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). New York: Allyn and Bacon.

Temur, M. (2013). A study on determining the attitudinal and motivational levels of compulsorily and voluntarily students of English preparatory higher school at İnönü University. Unpublished master’s thesis, Kafkas University, Kars, Turkey.

Tetik, N. (2016). Tourism guidance students’ attitudes towards the English language course. International Journal of Education and Research, 4(3): 271-284.

Tosun, B. (2018). Oh no! Not ready to speak! An investigation on the major factors of foreign language classroom anxiety and the relationship between anxiety and age. Journal of Language and Linguistic Studies, 14(1), 230-241.

Tunçer, M., & Doğan, Y. (2015). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil ders kaygıları ve akademik öz-yeterlikleri arasındaki ilişki. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 14, 153-167.

Wang, J. R. (2011). Foreign language classroom anxiety and English academic performance among medical university students in Taiwan. Unpublished doctoral dissertation, La Sierra University, California, USA.

Wang, T. (2010). Speaking anxiety: More of a function of personality than language achievement. Chinese Journal of Applied Linguistics, 33(5), 95-109.

Yılmaz, E. (2013). Lise öğrencilerinin İngilizce dersi motivasyon düzeylerinin ve motivasyon tiplerinin belirlenmesi. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 1, 1-10.

Kaynak Göster