A research on reading comprehension and morphological awareness levels of middle school students and the relationship between these concepts

This study aims to determine the levels of reading comprehension and morphological awareness in middle school students and to examine the dimensions of these two concepts by illustrating the existence of a relationship between them. The study group of the research conducted with the relational screening model consists of 1561 students in the 5th, 6th, 7th and 8th grades from the cities located in six different regions of Turkey. Morphological awareness test and the reading comprehension tests developed separately for each grade were used in the collection of data obtained between the years of 2016-2018. According to the results, it was seen that the reading comprehension levels of the middle school students were moderate, that there was a significant difference between the grades in terms of the success in the reading comprehension in favor of the upper grades, and that the female students had better reading comprehension skills compared to the male students. According to the other results obtained from the research, it was observed that the students in the 5th and 6th grades were at a low level in terms of morphological awareness, that the levels of the students in the 7th and 8th grades were moderate, and that there was a significant difference among the grades and between the genders in terms of the success. Lastly, it was understood that there was a high-level relationship between the reading comprehension and morphological awareness. Accordingly, it was determined that the success in morphological awareness was at a higher level in the students having a high rate of success in terms of reading comprehension, and that the students having lower morphological awareness got lower scores in reading comprehension tests.

Ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama ve morfolojik farkındalık düzeyleri ile bu kavramlar arasındaki ilişki üzerine bir araştırma

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile morfolojik farkındalık durumlarını belirlemek ve bu iki kavram arasındaki ilişkinin varlığını ortaya koyarak boyutlarını incelemektir. İlişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubu, Türkiye’nin altı farklı bölgesinde bulunan illerde 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde öğrenim gören 1561 öğrenciden oluşmaktadır. 2016-2018 yılları arasında elde edilen verilerin toplanmasında her düzey için ayrı ayrı geliştirilmiş okuduğunu anlama testleri ile morfolojik farkındalık testi kullanılmıştır. Veri toplama araçlarından elde edilen puanların normal dağılım göstermediği belirlendiğinden verilerin analizinde parametrik olmayan Mann-Whitney U, Kruskal Wallis ve Spearman Rho testleri tercih edilmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre; ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama seviyelerinin orta düzeyde olduğu, sınıflar arasında okuduğunu anlama bakımından üst sınıflar lehine anlamlı bir başarı farkı bulunduğu ve kızların erkek öğrencilere göre okuduklarını daha iyi anladıkları belirlenmiştir. Elde edilen diğer sonuçlara göre; morfolojik farkındalık düzeyi bakımından 5 ve 6. sınıftaki öğrencilerin düşük, 7 ve 8. sınıftaki öğrencilerin orta seviyede oldukları, sınıf düzeyleri arasında ve cinsiyete göre anlamlı bir başarı farkının bulunduğu tespit edilmiştir. Son olarak okuduğunu anlama ve morfolojik farkındalık arasında yüksek düzeyde bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Buna göre; okuduğunu anlama başarısı yüksek düzeyde olan öğrencilerin morfolojik farkındalık başarısının da yüksek olduğu, morfolojik farkındalığı düşük olan öğrencilerin ise okuduğunu anlama bakımından da düşük puanlar aldıkları görülmüştür.

Kaynakça

Anderson, N. (1999). Exploring second language reading: Issues and strategies. Toronto: Ontario: Heinle & Heinle Publishers.

Anderson, J. C. (2000). Assessing reading. United Kingdom: Cambridge University Press.

Anılan, H. (2004). Bazı değişkenler açısından okuduğunu anlama. Afyon Kocatepe University Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 90-102.

Ateş, M. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile Türkçe dersine karşı tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Unpublished doctoral dissertation, Selçuk University, Konya.

Avcıoğlu, H. (2000). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuma becerilerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 25(115), 10-17.

Bacanlı, H. (2000). Gelişim ve öğrenme. (3. bs.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Balcı, A. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlık ve ilgileri üzerine bir araştırma. Unpublished doctoral dissertation, Gazi University, Ankara.

Banguoğlu, T. (1995). Türkçenin grameri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi.

Baş, T. (2005). Anket (Nasıl hazırlanır, uygulanır, değerlendirilir?). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Bayraktar, İ. (2017). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin okuma tutumları ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. International Journal of Languages’ Education and Teaching, Volume 5, Issue 4, 582-594.

Berko, J. (1958). The child's learning of English morphology. Word, (14), 150-177.

Bertram, R., Laine, M. & Virkkala, M. (2000). The role of derivational morphology in vocabulary acquisition: Get by with a little help from my morpheme friends. Scandinavian Journal of Psychology, 4(41), 287-296.

Bilgegil, K. (2009). Türkçe dilbilgisi. Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları.

Block, C. C. & Pressley, M. (2002). Introduction. C. C. Block, & M. Pressley, Comprehension instruction: Research-based best practices içinde (s. 1-7). New York: The Guilford Press.

Bowers, P. N. (2012). Morphological instruction in the elementary classroom. Unpublished doctoral dissertation, Queen’s University, Ontario, Canada.

Bozkurt, B. Ü. (2016). Türkiye’de okuma eğitiminin karnesi: PISA ölçeğinden çıkarımlar. Abant İzzet Baysal University Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (4), 1673-1686.

Bozpolat, E. (2012). Türkçe Dersinde Birleştirilmiş İşbirlikli Okuma ve Kompozisyon Tekniği ile Kullanılan Hikâye Haritası Yönteminin Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Becerisini Geliştirmeye Etkisi. Unpublished doctoral dissertation, Fırat University, Elazığ.

Brassell, D. & Rasinski, T. (2008). Comprehension that works. Huntington Beach: Shell Education.

Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Can, A. (2017). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.

Carlisle, J. F. (1995). Morphological aspects of language processing. L. (Ed.), Morphological Awareness and Early Reading Achievement içinde (s. 189-209). Hillsdale, New Jersey: Erlbaum.

Carlisle, J. F. (2000). Awareness of the structure and meaning of morphologically complex words: Impact on reading. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, (12), 169-190.

Carlisle, J. F. (2003). Morphology matters in learning to read: A commentary. Reading Psychology, (24), 291-332.

Creswell, J. (2012). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson.

Curinga, R. (2014). The effect of morphological awareness on reading comprehension: A study with adolescent Spanish-English emergent bilinguals. Unpublished doctoral dissertation, The City University of New York, New York.

Çam, B. (2006). İlköğretim öğrencilerinin görsel okuma düzeyleri ile okuduğunu anlama, eleştirel okuma ve Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişki. Unpublished master thesis, Osmangazi University, Eskişehir.

Çiftçi, Ö. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe öğretim programında belirtilen okuduğunu anlamayla ilgili kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesi. Unpublished doctoral dissertation, Gazi University, Ankara.

Çiftçi, Ö. & Temizyürek, F. (2008). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin ölçülmesi. Mustafa Kemal University Sosyal Bilimler University Dergisi, Cilt: 5 Sayı:9, 109-129.

Deacon, S. H. & Kirby, J. R. (2004). Morphological awareness: Just ‘more phonological’? The roles of morphological and phonological awareness in reading development. Applied Psycholinguistics, (25), 223-238.

Eker, S. (2011). Çağdaş Türk dili. Ankara: Grafiker Yayınları.

Epçaçan, C. (2009). Okuduğunu anlama stratejilerine genel bir bakış. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 207-223.

Epçaçan, C. (2010). Çoklu zekâ kuramına dayalı öğretim uygulamalarının ilköğretim öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerine ve duyuşsal özelliklerine etkisi. Unpublished doctoral dissertation, Atatürk University, Erzurum.

Ergin, M. (2008). Türk dil bilgisi. İstanbul: Bayrak Basım/Yayım/Dağıtım.

Erkuş, A. (2005). Bilimsel araştırma sarmalı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Fergusson, L. (2006). The effects of explicit teaching of morphemic analysis on vocabulary learning and comprehension and its transfer effects to novel words. Unpublished master thesis, Wichita State University, Wichita.

Foorman B. R., Petscher Y. & Bishop M. D. (2012). The incremental variance of morphological knowledge to reading comprehension in grades 3-10 beyond prior reading comprehension, spelling, and text reading efficiency. Learn Individ Differ, 22(6): p. 792-798. http://dx.doi.org/10.1016/j.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education (8th edition). New York: McGraw Hill.

Gelbal, S. (2008). Sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeylerinin Türkçe başarısı üzerinde etkisi. Eğitim ve Bilim, 33(150), 1-13.

Girgin, Y. (2012). İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde kavram haritası kullanımının öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri üzerine etkisi. Unpublished doctoral dissertation, Atatürk University, Erzurum.

Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınları.

Göktaş, Ö. & Gürbüztürk, O. (2012). Okuduğunu anlama becerisinin ilköğretim ikinci kademe matematik dersindeki akademik başarıya etkisi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 4, 52-66.

Gomez, G. E. (2009). The role of morphological awareness in bilingual children’s first and second language vocabulary and reading. Unpublished doctoral dissertation, University of Toronto, Toronto.

Good, J. E. (2011). The effects of morphological awareness training on reading, spelling, and vocabulary skills. Unpublished doctoral dissertation, University of Central Arkansas, Arkansas.

Grabe, W. (1991). Current developments in second language reading research. TESOL Quarterly, 25(3), 375-406.

Grabe, W. & Stoller, F. L. (2002). Teaching and Researching Reading. Edinburg: Pearson Education.

Green, J. D. (2012). Suffix knowledge within derivational morphological awareness in SpanishEnglish bilingual middle school students. Unpublished doctoral dissertation, University of Connecticut, Connecticut.

Guimaraes S. R. K., Paula F. V., Mota M. M. P. E. & Barbosa V. R. (2014). Consciência morfológica: que papel exerce no desempenho ortográfico e na compreensão de leitura? Psicol USP, 25(2), 201- 212. http://dx.doi.org/10.1590/0103-6564A20133713.

Gülensoy, T. (2010). Türkçe el kitabı. Ankara: Akçağ Yayınları.

Gündemir, Y. (2002). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin gelişimlerinin ölçülmesi. Unpublished master thesis. Gazi University, Ankara.

Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Güngör, A. & Açıkgöz, K. (2005). İşbirlikçi öğrenme ve geleneksel öğretimin okuduğunu anlama üzerinde etkileri ve cinsiyet ile ilişkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 43, 354-378.

Harris, T. L. & Hodges, R. E. (1995). The Literacy Dictionary: The Vocabulary of Reading and Writing. Newark, Delaware: International Reading Association.

Iyanaga, K. (2006). Determinants of EFL learners’ derivational suffix knowledge. Unpublished doctoral dissertation, Temple University.

İşcan, A. (2009). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin 2005 Türkçe dersi öğretim programındaki anlam bilgisi ile ilgili başarı durumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Erzurum örneklemi). Unpublished doctoral dissertation, Atatürk University, Erzurum.

Karaağaç, G. (2012). Türkçenin dil bilgisi. Ankara: Akçağ Yayınları.

Karadağ, Ö. & Kurudayıoğlu, M. (2010). Türkçedeki kelime türetme özelliğinin ilköğretim öğrencilerinin yazılı anlatımlarına yansıması. Türklük Bilimi Araştırmaları, (27), 437-455.

Karahan, L. (2005). Türkçede söz dizimi. Ankara: Akçağ Yayınları.

Karakuş Tayşi, E. (2007). İlköğretim 5. ve 8. Sınıf öğrencilerinin hikâye ve deneme türü metinlerindeki okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılması (Kütahya ili örneği). Unpublished master thesis, Gazi University, Ankara.

Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi. Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Karatay, H. (2010). İlköğretim öğrencilerinin okuduğunu kavrama ile ilgili bilişsel farkındalıkları. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, (25), 457-475.

Katz, L. A. (2004). An investigation of the relationship of morphological awareness to reading comprehension in fourth and sixth graders. Unpublished doctoral dissertation, University of Michigan, Michigan.

Kavcar, C. & Oğuzkan, F. (1987). Türkçe öğretimi. Eskişehir: Anadolu University Yayınları.

Keleş, M. A. (2005). Bolvadin İlçesi Merkez İlköğretim Okullarındaki Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerileri Üzerine bir Araştırma. Unpublished master thesis, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar.

Khoury, G. (2008). Vocabulary acquisition in Arabic as a foreign language: The root and pattern strategy. Unpublished doctoral dissertation, Boston University, Boston.

Kieffer, M. J. (2009). The development of morphological awareness and vocabulary knowledge in adolescent language minority learners and their classmates. Unpublished doctoral dissertation, Harvard University.

Kieffer, M. J. & Lesaux, N. K. (2008). The role of derivational morphology in the reading comprehension of Spanish-speaking English language learners. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 21(8), 783–804. doi:10.1007/s11145-007-9092-8.

Korkmaz, Z. (2009). Türkiye Türkçesi grameri şekil bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Kuo, L., & Anderson, R. C. (2006). Morphological awareness and learning to read: A cross-language perspective. Educational Psychologist, 41(3), 161-180.

Kurnaz, H. (2018). Bilgilendirici metinlerde okuduğunu anlamayı etkileyen faktörler. Unpublished doctoral dissertation, İnönü University, Malatya.

Kuşdemir, Y. & Katrancı, M. (2016). Okumada Kaygı ve Anlama: Ana Fikri Bulamıyorum Öğretmenim!. Eğitim ve Bilim, 41(183), 251-266.

Kutlu, Ö., Yıldırım, Ö. Bilican, S. & Kumandaş, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlamada başarılı olup-olmama durumlarının kestirilmesinde etkili olan değişkenlerin incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 132-139.

Larsen, J. A. & Nippold, M. A. (2007). Morphological analysis in school-age children: Dynamic assessment of a word learning strategy. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, (38), 201-212. doi: 0161-1461/07/3803-0201.

Leong, C. K. (1991). From phonemic awareness to phonological processing to language access in children developing reading proficiency. D. J. Sawyer, ve B. J. Fox, Phonological awareness in reading: The evolution of current perspectives içinde (s. 217-254). New York: Springer Verlag Inc.

Loudermill, C. S. (2014). An investigation of the relationship between reading comprehension and morphological awareness skills. Unpublished doctoral dissertation, University of Central Arkansas, Arkansas.

Lynn, R. & Mikk, J. (2009). Sex differences in reading achievement. TRAMES, 13(1), 3-13.

Maag, L. K. (2007). Measuring morphological awareness in adult readers: Implications for vocabulary development. Unpublished doctoral dissertation, University of Florida, Florida.

Mattingly, I. G. (1987). Morphological structure and segmental awareness. Cahiers de Psychologie Cognitive/Current Psychology of Cognition, 7(5), 488-493.

May, F. B. & Rizzardi, L. (2002). Reading as communication. USA: Prentice Hall.

McCutchen, D., Green, L. & Abbott, R. D. (2008). Children’s morphological knowledge: Links to literacy. Reading Psychology, 29(4), 289-314 doi: 10.1080/02702710801982050.

MEB. (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

MEB (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.

MEB (2017). Milli eğitim istatistikleri örgün eğitim 2016/2017 yılı. Ankara: MEB Yayınları.

MEB (2018). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: MEB Yayınları.

Memiş, M. R. (2018). Yapım eki öğretiminin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin kelime hazinesi, kelime türetme becerisi ve okuduğunu anlama becerisi üzerindeki etkisi. Unpublished doctoral dissertation, Gazi University, Ankara.

Memiş, M. R. & Kara, M. (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sözcük Yapım Bilgisi Eğitiminin Okuduğunu Anlama Becerisi Üzerindeki Etkisi. International Journal of Language Academy, 6(1), 266-288.

Mertler, C. A. & Vannatta, R. A. (2005). Advanced and Multivariate Statistical Methods: Practical Application and Interpretation (third edition). United States: Pyrczak Publishing.

Miguel, N. M. (2013). Analyzing instruction and learning of derivational morphology in the Spanish foreign language classroom. Unpublished doctoral dissertation, University of Pittsburg, Pittsburg.

Mochizuki, M. & Aizawa, K. (2000). An affix acquisition order for EFL learners: An exploratory study. System, (28), 291-304.

Nagy, W., Berninger, V., Abbott, R., Vaughan, K. & Vermeulen, K. (2003). Relationship of morphology and other language skills to literacy skills in at-risk second-grade readers and at-risk fourth-grade writers. Journal of Educational Psychology, (95), 730-742.

Nagy, W., Berninger, V. & Abbott, R. (2006). Contributions of morphology beyond phonology to literacy outcomes of upper elementary and middle school students. Journal of Educational Psychology, (98), 134-147.

Onan, B. (2009). Eklemeli dil yapısının Türkçe öğretiminde oluşturduğu bilişsel (kognitif) zeminler. Mustafa Kemal University Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 237-264.

Onan, B. (2014). Anlama sürecinde Türkçenin yapısal işlevleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Özder, H., Konedrali, G. & Doğan, H. (2012). İlkokul beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(4), 13-26.

Özer Özkan, Y. & Doğan, B. (2013). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin kestirilmesinde etkili olan değişkenlerin belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(4), 667-680.

Pacheco, E. C. (2005). Affixes as a strategy for vocabulary acquisition in a first year ESL college reading course. Unpublished doctoral dissertation, University of Puerto Rico.

Pallant, J. (2016). Spss kullanma kılavuzu – Spss ile adım adım veri analizi. (Çev. Balcı, S. ve Ahi, B.) Ankara: Anı Yayıncılık.

Pardo, L. S. (2004). What every teacher needs to know about comprehension. The Reading Teacher, 58(3), 272-280.

RSG. (2002). Reading for Understanding: toward R&D Program in Reading Comprehension. Santa Monica, CA: RAND.

Sallabaş, M. E. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü University Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 141-155.

Sanır, H. (2017). Öğrenme güçlüğü olan ve olmayan ortaokul öğrencilerinde okuduğunu anlamayı etkileyen faktörlerin karşılaştırılması: Aracı model testi. Unpublished doctoral dissertation, Gazi University, Ankara.

Saracaloğlu, A. S., Dedebali, N. C. & Karasakaloğlu, N. (2011). Sekizinci sınıf öğrencilerinin sessiz okuma hızları ve okuduğunu anlama düzeyleri. Ahi Evran University Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 177-193.

Sert, A. (2010). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Unpublished master thesis, Selçuk University, Konya.

Sidekli, S. (2005). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin öğretici ve öyküleyici metinlere göre okuduğunu anlama becerilerinin sınanması. Unpublished master thesis. Gazi University, Ankara.

Silva, A. A. M. & Martins-Reis, V.O. (2017). The influence of morphological awareness on reading and writing: a systematic review. CoDAS, 29(1), 1-8. DOI: 10.1590/2317-1782/20172016032.

Smith, F. (1988). Understanding reading (4th ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Smith, M. L. (1998). Sense and sensitivity: An investigation into fifth grade children's knowledge of English derivational morphology and its relationship to vocabulary and reading ability. Unpublished doctoral dissertation, Harvard: Harvard University.

Snow, C. E. (2002). Reading for Understanding: Toward a Research and Development Program in Reading. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

Temizyürek, F. (2008). Farklı Türlerdeki Metinlerin İlköğretim 8. Sınıflarda Okuduğunu Anlamaya Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 141-152.

Tighe, E. L. (2015). Assessing the importance of metalinguistic skills to the word reading and reading comprehension abilities of adult basic education students. Unpublished doctoral dissertation, Florida State University College of Arts and Sciences, Florida.

Tompkins, G. E. (2006). Literacy for the 21st century a balanced approach (4. bs.). New Jersey: Pearson Education.

Ürün Karahan, B. (2015). 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin okumaya karşı tutum ve motivasyonlarının okuduğunu anlama becerileri ile ilişkisi. Unpublished doctoral dissertation, Atatürk University, Erzurum.

Weiss, E. M., Kemmler, G., Deisenhammer, E. A., Fleischhacker, W. W. & Delazer, M. (2003). Sex differences in cognitive functions. Personality and Individual Differences, 35(4), 863-875. doi:10.1016/S0191-8869(02)00288-X.

Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2017). Spss uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yıldırım, K., Yıldız, M., Ateş, S. & Rasinski, T. (2010). İlköğretim beşinci sınıf Türk öğrencilerin metin türlerine göre okuduğunu ve dinlediğini anlama düzeyleri. İlköğretim Online, 9, 44-51.

Yıldız, M. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki. Unpublished doctoral dissertation, Gazi University, Ankara.

Yiğit, F. (2013). 6. sınıf öğrencilerinin anlam bilgisindeki başarı durumlarını etkileyen değişkenlerin incelenmesi: Rize örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 165-175.

Zhang, B. (2009). Incorporating English morphological knowledge into ESL vocabulary teaching. Unpublished doctoral dissertation, Idaho State University, Idaho.

Kaynak Göster