Spor ile Siyasetin İlişkisi Üzerine Bir Analiz; Sporu Siyasete Alet Etmek

Fiziksel, sosyal, ekonomik vb. birçok farklı boyutu bulunan sporun siyasetle ilişkisi her zaman tartışma konusu olmuştur. Büyük kitlelerin ilgilediği spor, kitlelerin yönetimine talip olan siyasiler tarafından çeşitli şekillerde siyasetin içine çekilmek istenmiştir. Siyasetçiler bu şekilde, spordan siyasi bir kazanç elde etmeyi amaçlamışlardır. Hem sporun (özellikle de futbolun) hem de siyasetin ortak paydası olan kitleleri etkilemek için, spor olaylarının olumlu yönlerinden faydalanmak isteyen siyasiler, bunda kimi zaman başarılı olmuş, kimi zaman da tepki görmüşlerdir. Peki, spor siyasetin neresindedir ya da neresinde olmalıdır? Çalışmada sporun siyasetle olan ilişkisinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Tarihsel süreçte gelişen spor olayları ile siyasi bağlantılar incelenerek, spor ve siyasetin ilişkisinin boyutları ele alınmıştır.

___

  • Yaylagül, L. ( 2010). Kitle İletişim Kuramları Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot Yayınları. Balcıoğlu, İ. (2003). Sporun Sosyolojisi ve Psikolojisi. İstanbul: Bilge Yayınları. Çevrimiçi, (2014, 10 Mart). Spor. http://spor.nedir.com/#ixzz2vYsJqSCz, Erişim tarihi: 10 Mart 2014. Özsoy, S. (2011, Mart). Spor Gazetelerinin Başlıklarında Militarist ve Şiddet İçerikli Metaforlar, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı: 1. Savaş, İ. (1997). Spor Genel Kültürü, İstanbul: İnkılâp Kitabevi. Kurt, T., Kılıç, M., Kılıç, M. N. ve Özbayraktar, F. (2015). Türk Spor Tarihi, Ankara: Milli Eğitim Devlet Kitapları, 6. Baskı. Oğuzkan, A. F. (1997). S. Sırrı Tarcan Yaşamı ve Hizmetleri. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları, Eğitimcilerimizi Anma ve Tanıtma Dizisi: 5. Akyüz, Ü. (2009, Ocak, Şubat, Mart, Nisan), Siyaset ve Ahlak, Yasama Dergisi, Sayı: 11, ss.93-129. Erkal, M., Güven, Ö. ve Ayan, D. (1998). Sosyolojik Açıdan Spor (3. Basım). İstanbul: Der Yayınları. DPT. (2000). Beden Eğitimi, Spor ve İstanbul Olimpiyatları. Ankara: Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Sert, M. (2000). Gol Atan Galip, Futbola Sosyolojik Bir Bakış. İstanbul: Bağlam Yayınları. Bourdieu, P. (1997). Toplumbilim Sorunları. Hülya Tufan (Çev.). İstanbul: Kesit Yayıncılık. Algün G. ve Sunay H. (2010, Mart). Uluslararası İlişkiler ve Spor. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, , Sayı: VIII. Cankalp, M. (2002). Sporda Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım. Talimciler, A. (2010). Sporun Sosyolojisi, Sosyolojinin Sporu. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. Ertuğ, A.R., (1997). Türkiye Futbol Tarihi 1890-1923. Ankara: Ankara Bölge Müdürlüğü Yayını.