Periyodik Tabloda Elementlerin Yerini Bulmada Farklı Bir Bakış Açısı

Öz Periyodik tablo, elementlerin özellikleri, yapısı ve birbirleriyle etkileşimleri hakkında genel bilgi verir. Bir elementin tablodaki yerini bulmak bu sebeple önemlidir. Bu çalışmanın amacı, periyodik tabloda elementlerin yerini bulmak için farklı bir yöntem önermektir. Çalışmada örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Ordu Bilim ve Sanat Merkezine devam eden yedinci sınıf düzeyinde üstün yetenekli bir erkek öğrenci araştırmada katılımcı olarak yer almıştır. Araştırmacılardan biri Kimya dersini işlemesi esanasında, periyodik tablonun tarihsel gelişimiyle ilgili bölümde, elementlerin yerinin periyodik tabloda nasıl bulunduğunu açıklanmıştır. Bu öğrencilere ilerideki sınıfların müfredatında bulunmasına rağmen üstün yetenekli öğrencilere 2)8)8) kuralı öğretilmiştir. Bazı öğrencileri elementlerin yerinin bulunması konusunda farklı bir kural geliştirdiği görülmüştür. Bu kural birkaç element için denenmiş ve doğru sonuca ulaşıldığı görülmüştür. Elde edilen formül kullanılarak atom numarası 3-20 arasındaki elementlerin periyot ve grup numaraları tespit edilebilmektedir. Bu formül, atom numarası 1 ve 2 olan hidrojen ve helyum, ayrıca atom numarası 21’den büyük olan elementler için de uyarlanarak kullanılabilir. 

Kaynakça

Azizoğlu, N., Aslan, S. & Pekcan, S. (2013). Periyodik sistem konusunun analojilerle öğretimi: öğrenci başarısı ile cinsiyet ve motivasyon faktörleri ilişkisi, III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, Bildiri Özetleri Kitabı, s.76, Trabzon.

Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş, (Geliştirilmiş 4. baskı), Trabzon.İri, F. G. & Çil, E. (2013). Periyodik tablo özelliklerinin tabu oyunu ile öğrenilmesi, III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, Bildiri Özetleri Kitabı,s.101, Trabzon.

Kaymak, H. (2005). Kavram haritası yönteminin öğrencilerin periyodik tablo konusunuanlamlarına etkisi, Yüksek Lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen BilimleriEnstitüsü, Denizli.

MEB. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar ) öğretim programı, Ankara. MEB. (2013). Ortaöğretim kimya dersi öğretim programı (9, 10, 11 ve 12. sınıflar), Ankara. Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education, (2nd Ed.).Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco, USA.

Roddy, Jr. K. P. (2003). High school chemistry students’ learning of the elements, structure, and periodicity of the periodic table: Contributions of ınquiry-based activities and exemplary graphics. Unpublished M. Appl. Psy. Thesis, Louisiana State University.

Susam, E. (2006). Lise 1 kimya dersinde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bir programın öğrenci başarısına etkisi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Malatya.

Tezcan, H. & Kıpık, M. (2005). “Lise 1. sınıf öğrencilerine periyodik tablo öğretiminde yeni bir yaklaşım”. Millî Eğitim: Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 166. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim Dergisi/166/index3- kipik.htm

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (6. Baskı), Seçkin Kitapevi, Ankara.

Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. (3rd Ed.), Sage Publications, London.

Ziyafet, E. (2008). Fen ve teknoloji dersinde periyodik çizelgenin öğretiminde 5e modelinin öğrenci tutum ve başarısına etkisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Kaynak Göster

APA Demircioğlu, H , Vural, S , Boz, İ . (2016). Periyodik Tabloda Elementlerin Yerini Bulmada Farklı Bir Bakış Açısı . Journal of Gifted Education and Creativity , 3 (1) , 43-50 .