Türkiye’ de Kamu Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi

Optimal kamu harcamaları payının ne olması gerektiğiyle ilgili devam eden tartışmalar uzun yıllardır ekonomi politikasının önemli konuları arasında yer almaktadır. Bu nedenle kamu harcamalarının ekonomi içindeki payının belirlenmesi makroekonomik değişkenler açısından önem arz etmektedir. Söz konusu makroekonomik değişkenlerden biri olan işsizliğin kamu sektörü boyutu ile ilişkisi Burton A. Abrams (1999) tarafından Abrams eğrisi hipotezi ile ifade edilmektedir. Bu hipoteze göre, kamu sektörünün genişlemesi işsizlik oranını artırmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’ de Abrams eğrisi hipotezinin geçerliliği serilerin birikimli pozitif ve negatif değişimlerini dikkate alan Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik testi ile ve 1985-2019 zaman serisi verileri kullanılarak analiz edilmektedir. Çalışma kapsamında asimetrik nedensellik analizinden yararlanılması gizli nedensellik ilişkisinin ortaya çıkarılması açısından önem taşımaktadır. Analizden elde edilen bulgulara göre, işsizlik pozitif şoku ile kamu harcamaları pozitif şoku arasında asimetrik nedensellik ilişkisine rastlanmaktadır. Asimetrik nedensellik ilişkinin yönünü tespit etmek amacıyla oluşturulan etki-tepki analizleri incelendiğinde, İşsizlik pozitif şoklarının, kamu harcamaları pozitif şoklarını artırdığı görülmektedir. Elde edilen sonuç, Abrams eğrisi hipotezinin geçerli olmadığını göstermektedir. Bu nedenle, kamu harcamalarının işsizlikle mücadelede mali yükü azaltılmalıdır. İşsizliğin kalıcı bir şekilde azaltılmasında istihdam yaratmaya yönelik aktif istihdam politikalarına öncelik verilmelidir.

An Asymmetric Causality Analysis of the Relationship between Government Expenditure and Unemployment in Turkey

The ongoing debates regarding the optimal government expenditure share have been a critical concern of economic policy for many years. Therefore, determining the share of government expenditure in the economy is important in terms of macroeconomic variables. The relationship between unemployment, which is one of the indicated macroeconomic variables, and public sector size is expressed by Abrams (1999) through the Abrams curve hypothesis. According to this hypothesis, large public sector size increases the unemployment rate. In this study, the validity of the Abrams curve hypothesis in Turkey is being analyzed with Hatemi-J’s (2012) asymmetric causality test that considers the cumulative positive–negative changes of series using the 1985–2019 time series data. In the scope of the work, the use of asymmetric causality analysis is valuable for revealing the hidden causality relationship. According to the findings obtained from the analysis, an asymmetrical causality relationship is found between unemployment positive shock and government expenditure positive shock. An impulse-response analysis was applied to determine the direction of the asymmetric causality relationship, revealing that positive shocks of unemployment increase the positive shocks of government expenditure. The results reveal that the Abrams curve hypothesis is invalid. Therefore, the financial burden of government expenditure in fighting against unemployment should be reduced. Active employment policies aimed at creating employment opportunities should be prioritized for permanently reducing unemployment.

Kaynakça

Abel, A.B., Bernanke B.S., & Croushure D. (2016). Macroeconomi. New York: Pearson Publisher. google scholar

Abrams, B. A. (1999). The effect of government size on the unemployment rate. Public Choice, 99(3/4), 395-401. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/30024535 google scholar

Abouelfarag, H. A., & Qutb R. (2020). Does government expenditure reduce unemployment in Egypt?. Journal of Economic and Administrative Sciences, 36(1), 1-20. Retrieved from https://www.emerald.com/insight/content/ doi/10.1108/JEAS-01-2020-0011/full/html google scholar

Afonso, A., Şen, H., & Kaya, A. (2018). Government size, unemployment, and inflation nexus in eight large emerging market economies. Research in Economics and Mathematics Working Paper Series 038-2018. http:// dx.doi.org/10.2139/ssrn.3174414 google scholar

Altunakar Mercan, S. Ş. ve Buyrukoğlu S. (2020). Türkiye’de abrams ve armey eğrilerinin geçerliliği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(76), 1862-1878. google scholar

Aslan, A., ve Kula, F. (2010). Kamu sektör büyüklüğü işsizlik ilişkisi: Abrams Eğrisi’nin Türkiye ekonomisi için testi. Maliye Dergisi, 159, 155-166. google scholar

Barro, Robert J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. The Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407-443. https://doi.org/10.2307/2937943 google scholar

Bayrakdar, S. (2017). Kamu Büyüklüğünün İşsizlik Üzerine Etkisi: Teorik Bir İnceleme. Çalışma ilişkileri Dergisi, 8(2), 95-117 google scholar

Bayrakdar, S. (2019). Kamu büyüklüğü ve işsizlik arasındaki ilişkinin analizi Türkiye örneği, Ankara: Astana Yayınları. google scholar

Bölükbaş, M. (2018). Kamu büyüklüğü işsizliğin ve genç işsizliğin nedeni midir? Türkiye örneği. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-17. google scholar

Christopoulos, D. K., & Tsionas, E. G. (2002). Unemployment and government size: Is there any credible causality?. Applied Economics Letters, 9(12), 797-800. http://dx.doi.org/10.1080/13504850210129432 google scholar

Christopoulos, D. K., John L., & Efthymios, G. T. (2005). The Abrams curve of government size and unemployment: Evidence from panel data. Applied Economics, 37(10), 1193-1199. http://dx.doi.org/10.1080/00036840500109274 google scholar

Cvecic, I., & Sokolic D. (2018). Impact of public expenditure in labour market policies and other selected factors on youth unemployment. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 31 (1), 2060-2080. https://doi. org/10.1080/1331677X.2018.1480970 google scholar

Çelikay, F. (2017). İşsizlik, kamu harcamaları ve iç göçler arasındaki nedensellik ilişkileri: Türkiye üzerine bir inceleme. Maliye Araştırmaları Dergisi, 3(2), 25-219. google scholar

Durkaya, M., ve Ceylan, S. (2016). İşsizliğin azaltılmasında kamu kesimi büyüklüğünün rolü. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(615), 23-40. google scholar

Erdoğan A., Erdoğan S., ve Erdaş, H. (2018). Kamu büyüklüğünün Türkiye ekonomisine yönelik var analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018(5), 119-131. google scholar

Ergeç, H. E., & Ersin, İ. (2019). The relationships between public expenditure and sectorial employment in Turkey. BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies, 1(2), 150-168. google scholar

Feldmann, H. (2006). Government size and unemployment: Evidence from ındustrial countries. Public Choice, 127(3-4), 443-459. https://doi.org/10.1007/s11127-005-9003-y google scholar

Feldmann, H. (2010). Government size and unemployment in developing countries. Applied Economics Letters, 17(3), 289-292. http://dx.doi.org/10.1080/13504850701720221 google scholar

Fouladi, M. (2010). The impact of government expenditure on gdp, employment and private investment a CGE model approach. Iranian Economic Review, 15(27), 54-76. Retrieved from https://ier.ut.ac.ir/article_32706.html google scholar

Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross- spectral methods. Econometrica, 37(3), 424-438. https://doi.org/10.2307/1912791 google scholar

Granger, C. W., & Yoon, G. (2002). Hidden cointegration. U of California, Economics Working Paper 2002-02.Retrieved from https://escholarship.org/uc/item/9qn5f61j google scholar

Güney, A., ve Balkaya E. (2018). Kamu harcamaları ve ticari açıklığın işsizlik ve genç işsizliğe etkisi. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 51-74. https://doi.org/10.30561/sinopusd.475574 google scholar

Hacker R. S., & Hatemi-J A. (2006). Tests for causality between integrated variables using asymptotic and bootstrap distributions: theory and application. Applied Economics, 38(13), 1489-1500. http://dx.doi.org/10.1080/00036840500405763 google scholar

Hatemi-J, A. (2011). Asymmetric panel causality tests with an application to the impact of fiscal policy on economic performance in Scandinavia. MPRA (Munich Personal Repec Archive Paper 55527, 1-12. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/55527Retrieved from google scholar

Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. EmpiricalEconomics , 43(1) , 447-456. https:// doi.org/10.1007/s00181-011-0484-x google scholar

Hatemi-J, A. (2014). Asymmetric generalized ımpulse responses with an application in finance. Economic Modelling, 36(2014), 18-22, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.09.014 google scholar

Hatemi-J, A., Gupta, R., Ksango, A., Mboweni, T., & Netshitenzhe, N. (2014). Are there asymmetric causal relationships between tourism and economic growth in a panel of G-7 countries. University of Pretoria, Department of Economics Working Paper 2014-76. Retrieved from https://ideas.repec.org/p/pre/wpaper/201476. html google scholar

Hatemi-J, A., & El-Khatib, Y. (2016). An Extension of The Asymmetric Causality Tests For Dealing With Deterministic Trend Components. Applied Economics, 48(42), 4033-4041. http://dx.doi.org/10.1080/00036846 .2016.1150950 google scholar

Holden, S., & Sparrman V.(2018). Do government purchases affect unemployment?, Scand. J. of Economics 120(1), 124-158. https://doi.org/10.1111/sjoe.12214 google scholar

Kanca, O. C., ve Bayrak, M. (2015). Kamu harcamaları bileşenleri ile işsizlik arasındaki ilişki (Türkiye örneği). Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 1(2), 55-74. google scholar

Kamacı A., ve Kılıç, H. (2019). Kamu harcamalarının ekonomik büyüme ve işsizlik üzerindeki etkisi: OECD ülkeleri örneği. Politik Ekonomik Kuram, 3(1), 113-128. https://doi.org/10.30586/pek.547516 google scholar

Karras, G. (1993). Employment and output effects of government spending: Is government size important?. Economic Inquiry, 31, 354-369. https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1993.tb01298.x google scholar

Kaya Göze, D., Kaygısız Dursun A., ve Altuntepe N. (2015). Türkiye’de kamu harcamalarının toplam istihdama etkisi üzerine bir değerlendirme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 83-96. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/1615/20221 google scholar

Mankiw, N.G.(2009). Macroeconomics. New York: Worth Publishers. google scholar

Matsumae, T., & Hasumi, R.(2016). Impacts of government spending on unemployment: Evidence from a medium-scale DSGE model. ESRI Discussion Paper Series 329. Retrieved from https://ideas.repec.org/p/esj/esridp/329. html google scholar

Obisike, N. E., Okoli, U. V., Onwuka, I. N., & Mba, S. E. (2020). Impact of government expenditure on unemployment in Nigeria: Evidence from social expenditure. International Journal of Social Sciences and Management Research, 6(1), 65-76. Retrieved from https://iiardpub.org/ google scholar

Odo, S. I., Elom-Obed, F. O., Okoro, T. O., & Nwachukwu, J. O. (2017). Understanding the relationship between unemployment and ınflation in Nigeria. Journal of Poverty, Investment and Development, 35, 55-64. Retrieved from http://www.sciencedomain.org/abstract/18477 google scholar

Sa, Y. (2011). Government size, economic growth and unemployment: Evidence from advanced and developing economy countries (A time series analysis, 1996-2006). International Review of Public Administration, 16(2), 95-116. http://dx.doi.org/10.1080/12264431.2011.10805198 google scholar

Sağdıç, E. N., ve Yıldız, F. (2020). Bölgesel düzeyde kamu harcamalarının işsizlik düzeyi üzerindeki etkisi: Türkiye örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020(64), 208-226. google scholar

Scully, G W. (1989). The size of the state, economic growth and the efficient utilization of national resources. Public choice, 63(2), 149-164, https://doi.org/10.1007/BF00153397 google scholar

Selase, A. E. (2019). Impact of disaggregated public expenditure on unemployment rate of selected african countries: A panel dynamic analysis approach, American International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences, 1(2), 47-57. https://doi.org/10.46545/aijhass.v1i2.101 google scholar

Şahin M., ve Özenç, Ç.(2007). Kamu harcamaları ile makro ekonomik değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri, Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2), 200-225. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/ issue/4113/54142 google scholar

Toda, H. Y., & Yamamoto, T., (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66, 225-250. https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01616-8 google scholar

Topal M. H. ve Günay H. F. (2018).Türkiye’de Abrams eğrisi hipotezinin geçerliliği. International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), 5, 285-305. google scholar

Uyanık, Y. (2008). Neoliberal Küreselleşme Sürecinde Türkiye İşgücü Piyasaları. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 209-224 google scholar

Wang, S., & Abrams, B. A. (2011). The effect of government size on the steady-state unemployment rate: A dynamic perspective. Alfred Lerner College of Business & Economics, Working Paper Series 2011-12. Retrieved from https://ideas.repec.org/p/dlw/wpaper/11-12..html google scholar

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jecs932465, journal = {Journal of Economy Culture and Society}, issn = {2602-2656}, eissn = {2645-8772}, address = {[email protected]}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {93 - 110}, doi = {}, title = {Türkiye’ de Kamu Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi}, key = {cite}, author = {Yürük, Burcu and Acaroğlu, Hakan} }
APA Yürük, B , Acaroğlu, H . (2021). Türkiye’ de Kamu Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi . Journal of Economy Culture and Society , (63) , 93-110 .
MLA Yürük, B , Acaroğlu, H . "Türkiye’ de Kamu Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi" . Journal of Economy Culture and Society (2021 ): 93-110 <
Chicago Yürük, B , Acaroğlu, H . "Türkiye’ de Kamu Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi". Journal of Economy Culture and Society (2021 ): 93-110
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’ de Kamu Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi AU - Burcu Yürük , Hakan Acaroğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Journal of Economy Culture and Society JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 110 VL - IS - 63 SN - 2602-2656-2645-8772 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Economy Culture and Society Türkiye’ de Kamu Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi %A Burcu Yürük , Hakan Acaroğlu %T Türkiye’ de Kamu Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi %D 2021 %J Journal of Economy Culture and Society %P 2602-2656-2645-8772 %V %N 63 %R %U
ISNAD Yürük, Burcu , Acaroğlu, Hakan . "Türkiye’ de Kamu Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi". Journal of Economy Culture and Society / 63 (Haziran 2021): 93-110 .
AMA Yürük B , Acaroğlu H . Türkiye’ de Kamu Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi. Journal of Economy Culture and Society. 2021; (63): 93-110.
Vancouver Yürük B , Acaroğlu H . Türkiye’ de Kamu Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi. Journal of Economy Culture and Society. 2021; (63): 93-110.
IEEE B. Yürük ve H. Acaroğlu , "Türkiye’ de Kamu Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi", Journal of Economy Culture and Society, sayı. 63, ss. 93-110, Haz. 2021