Toplumsal Yük ve Kariyer: Konaklama Sektöründeki Kadın Yöneticilerin Kariyer Gelişimlerini Etkileyen Toplumsal Cinsiyet Faktörlerinin Analizi

Bu çalışmanın temel amacı konaklama işletmelerinde çeşitli yönetsel pozisyonlarda görev yapan kadın yöneticilerin toplumsal cinsiyet düşünce ve algılarının kariyer süreçleri üzerindeki etkisini bulgulamak ve bu süreçte yaşadıkları deneyimleri ve zorlukları cinsiyet temelinde ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Antalya İl merkezinde konaklama işletmelerinde çeşitli pozisyonlarda görev yapan 14 kadın yönetici kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla seçilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında derinlemesine görüşme tekniği ve yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim deseni kapsamında yürütülmüştür. Araştırma verilerinin analizinde içerik analiz tekniğinden yararlanılmış ve veri analiz sürecinde QSR NVivo 10 programı kullanılmıştır. Araştırmanın analizleri sonucunda; Türkiye’de kadının kariyer yapması konusundaki görüşler, sektörde kadının kariyer yapmasını zorlaştıran faktörler, kadınların sektördeki zorluklarla başa çıkma davranışları, kadının kariyer yapmasını kolaylaştıran faktörler ve kadın erkek fırsat eşitliği konusundaki görüşler olmak üzere 5 adet kategori ve 28 adet kavramsal kod elde edilmiştir. Elde edilen veriler bütüncül olarak değerlendirildiğinde toplumsal cinsiyet rolünün kadın yöneticilerin kariyer süreçlerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Buna rağmen kadınların çoklu rolleri yürütebilme konusunda beceriye sahip oldukları, tüm bu zorluk ve engellere rağmen vazgeçmeyerek kariyerlerinde ilerlemeyi tercih ettikleri ve bu anlamda mücadele ettikleri elde edilen sonuçlar arasındadır.

Social Load and Career: An Analysis of Gendered Factors Affecting the Career Progression of Female Managers in the Hospitality Industry

This study aims to discover the effect of gender-related thoughts and perceptions of female managers in the hospitality industry on their career progression and to uncover the experiences and difficulties that gender perceptions cause them during their careers. For this purpose, we used convenience sampling to select 14 female managers who were employed in various positions at hospitality businesses operating in central Antalya. In-depth interview technique and semi-structured interview form were used to collect the research data. The study was conducted within the scope of phenomenological design, which is one of the qualitative research designs. The content analysis technique and QSR NVivo 10 qualitative analysis software program were used to analyze the research data. In the research, the following five categories were determined: opinions on career opportunities for women in Turkey, factors hindering women’s career advancement in the hospitality industry, behavioral methods of coping with industry-related challenges for women, factors facilitating women’s career development, and opinions on the equality of opportunity between men and women. Based on the five aforementioned categories, 28 conceptual codes were obtained. When the obtained data was evaluated as a whole, we could conclude that gender roles affect the career processes of female managers. Nevertheless, the research determined that women can fulfill multiple roles, they do not prefer giving up despite all the difficulties and obstacles, and they prefer to progress and struggle in their careers.

Kaynakça

Adelmann, P. K. (1994). Multiple roles and psychological well-being in a national sample of older adults. Journal of Gerontology: Social Sciences, 49(6), 277-285.

Akın, A. ve Demirel, S. (2003). Toplumsal cinsiyet kavramı ve sağlığa etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(4), 73-82.

Alisbah Tuskan, A. (2012). Toplumsal cinsiyet toplumda kadına biçilen roller ve çözümleri.Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 25(99), 445-449.

Alvarez, W. (1985). The meaning of maternal employment for mothers and their perceptions of their three-year-old children. Child Development, 56(2), 350-360.

Aydın Tükeltürk, Ş. ve Şahin Perçin, N. (2008). Turizm sektöründe kadın çalışanların karşılaştıkları kariyer engelleri ve cam tavan sendromu: cam tavanı kırmaya yönelik stratejiler. Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(2), 113-128.

Barnett, R. C., & Hyde, J. S. (2001). Women, men, work, and family. American Psychologist, 56, 781-796.

Barutçugil, İ. (2002). İş yaşamında kadın yönetici. İstanbul: Kariyer Yayınları.

Biswas, R., & Cassell, C. (1996). Strategic HRM and the gendered division of labour in the hotel industry: A case study. Personnel Review, 25(2), 19-34.

Brownell, J. (1994). Women in hospitality management: general managers’ perceptions of factors related to career development. International Journal of Hospitality Management, 13(2), 101–117.

Brownell, J. (1998). Striking the balance: The future work and family ıssues in the hospitality industry. Marriage & Family Review, 28 (1-2), 109–123.

Burrell, J., Manfredi, S., Rollin, H., Price, L., & Stead, L. (1997). Equal opportunities for women employees in the hospitality industry: A comparison between France, Italy, Spain and the UK. International Journal of Hospitality Management, 16(2), 161–179.

Campos-Soria, J.A., Ortega, B., & Ropero-Garcia, M.A. (2009). Gender segregation and wage difference in the hospitality industry. Tourism Economics, 15(4), 847–866.

Camussi, E., & Leccardi, C. (2005). Stereotypes of working women: The power of expectations. Social Science Information, 44(1), 113–140.

Cave, P., & Kilic, S. (2010). The role of women in tourism employment with special reference to Antalya, Turkey. Journal of Hospitality Marketing & Management, 19(3), 280–292.

Chase-Lansdale, P. L, Moffitt, R. A, Lohman, B. J, Cherlin, A. J, Coley, R. L, Pittman, L. D, Roff, J., & Votruba-Drzal, E. (2003). Mothers’ transitions from welfare to work and the well-being of preschoolers and adolescents. Science, 299, 1548–1552.

Chi-Ching, E. Y. (1992). Perceptions of external barriers and the career success of female managers in Singapore. The Journal of Social Psychology, 132(5), 661–674.

Cooper, V. W. (1997). Homophily or the queenbee syndrome: Female evaluation of female leadership. Small Group Research, 28(4), 483–499.

Costa, C., Carvalho, I., Caçador, S., & Breda, Z. (2012). Future higher education in tourism studies and the labor market: Gender perspectives on expectations and experiences. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 12(1), 70–90.

Cowan, G., Neıghbors, C., Delamoreaux, J., & Behnke, C. (1998). Women’s hostility toward women. Psychology of Women Quarterly, 22(2), 267–284.

Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş Yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Crompton, R., & Sanderson, K. (1990). Gendered jobs and social change. London: Unwin Hyman.

Çaha, H., Çaha, Ö. ve Aydın Yılmaz, E. S. (2016). Türkiye’de cam tavan sendromu: hizmet sektöründe kadın. İstanbul: Kadem: Kadın ve Demokrasi Derneği.

Çakır, P. G., Barakazı, M. ve Barakazı, E. (2017). Turizm sektöründe çalışan kadınların karşılaştıkları sorunları değerlendirmeye yönelik bir araştırma. The Journal of Academic Social Science Studies, 61, 461–474.

Çelik Uğuz, S. ve Topbaş, F. (2016). Turizmde kadın istihdamı ve ücret ayrımcılığı: Karşılaştırmalı bir analiz. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 27(1), 62–78.

Davidson, M. J., & Cooper, C. L. (1984). Occupational stress in female managers: A comparative study. Journal of Management Studies, 21(2), 185–205.

Deaux, K., & Lewis, L. (1984). Structure of gender stereotypes: Interrelationships among components and gender label. Journal of Personality and Social Psychology, 46(5), 991–1004.

Dedeoğlu, S. (2000). Toplumsal cinsiyet roller açısından Türkiye’de aile ve kadın emeği. Toplum ve Bilim, Güz, 139–170.

Deery, M., & Jago, L. (2009). A framework forwork-life balance practices: Addressing the needs of the tourism ındustry. Tourism and Hospitality Research, 9(2), 97–108.

Demir, M. (2011). İş yaşamında ayrımcılık: Turizm sektörü örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 760–784.

Doherty, L., & Stead, L. (1998). The gap between male and female pay: What does the case of hotel and catering tell us?, The Service Industries Journal, 18(4), 126–144.

Eller, M. E. (1990). Sexual harassment in the hotel industry: The need to focus on prevention. Hospitality Research Journal, 14(2),431–40.

Friedman, S. D., & Greenhaus, J. H. (2000). Work and family-allies or enemies? What happens when business professionals confront life choices. New York: Oxford University Press.

Garcia-Pozo, A., Campos-Soria, J. A., Sanchez-Ollero, J. L., & Marchante-Lara, M. (2012). The regional wage gap in the Spanish hospitality sector based on a gender perspective. International Journal of Hospitality Management, 31(1), 266–275.

Giddens, A. (2000). Sosyoloji, (H. Özel ve C. Güzel, Çev.). Ankara: Ayraç Yayınları.

Gilbert, D., Guerrier, Y., & Guy, J. (1998). Sexual harrasment issues in the hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 10(2), 48–53.

Gini, A. (2001). My job work and the creation of the modern individual myself. New York: Routledge.

Guba, E. G. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. Educational Communication and Technology, 29(2), 75–91.

Guerrier, Y. (1986). Hotel management: An unsuitable job for a woman?. Service Industries Journal, 6(2), 227–240.

Hicks, L. (1991). Excluded women: How can this happen in the hotel world?. The Service Industries Journal, 10(2), 348–363.

Hill, M. S. (1979). The wage effects of marital status and children. Journal of Human Resources, 14, 579–593.

İstanbullu-Dinçer, F., Akova, O., Muğan-Ertuğral, S., & Aydoğan-Çifçi, M. (2016). Woman labour force in tourism industry in Turkey: Opportunities and barriers. Eurasian Social Sciences Journal, 1, 379–395.

Karakuş, H. (2014). Kraliçe arı sendromu - pembe taciz. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 334–356.

Kattara, H. (2005). Career challenges for female managers in Egyptian hotels. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(3), 238–251.

Kaya, İ. ve Topbaş, F. (2019). Turizm sektöründe cinsiyete dayalı ücret ayrımcılığı. Izmir Democracy University Social Sciences Journal, 2(1), 74–87.

Kinnaird, V., & Hall, D. (1996). Understanding tourism processes: A gender-aware framework. Tourism Management, 17(2), 95–102.

Li, L., & Leung, R. W. (2001). Female managers in Asian hotels: Profile and career challenges. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13(4), 189–196.

Lloyd-Fore, N. (1988). Where next for women?, The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 29(3), 9–11.

Metcalfe, B. A. (1984). Current career concerns of female and male managers and professionals: An analysis of free-response comments to a national survey. Equal Opportunities International, 3(1), 11–18.

Örücü, E., Kılıç, R. ve Kılıç, T. (2007). Cam tavan sendromu ve kadınların üst düzey yönetici pozisyonuna yükselmelerindeki engeller: Balıkesir ili örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 117–135.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.

Pilcher, J. ve Whelehan, I. (2004). Fifty key concepts in gender studies. London: Sage Publications.

Pinar, M., Mccuddy, M. K., Birkan, İ., & Kozak, M. (2011). Gender diversity in the hospitality industry: An empirical study in Turkey. International Journal of Hospitality Management, 30(2011), 73–81.

Place, K. R. (2011). Power and gender at the crossroads: A qualitative examination of the nexus of power and gender in public relations. PRism Journal, 8(1), 1–13.

Poduval, J. P., & Poduval, M. (2009). Working mothers: How much working, how much mothers, and whereis the womanhood?. Mens Sana Monographs,7(1), 63-79.

Purcell, K. (1996). The relationship between career and job opportunities: Women’s employment in the hospitality industry as a microcosm of women’s employment. Women in Management Review, 11(5), 17–24.

Sheppard, D. (1989). Organisations, power and sexuality: The image and self-image of women managers. In J. Hearn, D. Sheppard, P. Tantred-Sheriff, & G. Burrell (Eds.), The sexuality of organisation. London: Sage Publications.

Skalpe, O. (2007). The CEO gender pay gap in the tourism industry-evidence from Norway. Tourism Management, 28(3), 845–853.

Sparrowe, R. T., & Iverson, K. M. (1999). Cracks in the glass ceiling? An empirical study of gender differences in income in the hospitality industry. Journal of Hospitality and Tourism Research, 23(1), 4–20.

Tekin, Ö. A. ve Gençer, Z. (2016). Otel işletmelerindeki işlere ve pozisyonlara yönelik cinsiyet algısı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(3), 495–521.

Thrane, C. (2008). Earnings differentiation in the tourism industry: Gender, human capital and socio-demographic effects. Tourism Management, 29(3), 514–524.

Tromp, D. M., & Blomme R. J. (2012). The effect of effort expenditure, job control and work-home arrangements on negative work-home ınterference in the hospitality industry. International Journal of Hospitality Management,3(4), 1213–1221.

Umbreit, W. T., & Diaz, P. E. (1994). Women in hospitality management: An exploratory study of major and occupation choice variables. Hospiyality and Tourism Educator, 6(4), 7–9.

Van Vianen, A. E. M., & Fischer, A. H. (2002). Illuminating the glass ceiling: The role of organizational culture preferences. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 75(3), 315–337.

Viera, A. J., & Garrett, J. M. (2005). Understanding inter observer agreement: The kappa statistic. Family Medicine, 37(5), 360–363.

Villiers, C. (2000). Addressing systemic sex discrimination: Employer defences to discrimination in Canada and South Africa. (Master Dissertion, University of Toront). Retrievedfrom https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/14911/1/MQ54063.pdf

Weiss, S., Aier, S., & Winter, R. (2013). Institutionalization and the effectiveness of enterprise architecture management. Thirty Fourth International Conference on Information Systems, Milan, Italy.

Wood, M. (2000). The move towards a different career pattern: Are women better prepared than men for a modern career?, Career Development International, 5(2), 99–105.

Woods, R. H., & Kavanaugh, R. R. (1994). Gender discrimination and sexual harassmentas experienced by hospitality-ındustry managers. The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 35(1), 16–21.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6 bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Youngblut, J. M., Sınger, L. T., Madigan, E. A., Swegart, L. A., & Rodgers, W. L. (1998). Maternal employment and parent-child relationships in single-parent families of low-birth-weight preschoolers. Nursing Research, 47(2), 114–121.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jecs841022, journal = {Journal of Economy Culture and Society}, issn = {2602-2656}, eissn = {2645-8772}, address = {[email protected]}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {237 - 255}, doi = {}, title = {Toplumsal Yük ve Kariyer: Konaklama Sektöründeki Kadın Yöneticilerin Kariyer Gelişimlerini Etkileyen Toplumsal Cinsiyet Faktörlerinin Analizi}, key = {cite}, author = {Ersoy, Aslı and Ehtiyar, V. Rüya} }
APA Ersoy, A , Ehtiyar, V . (2021). Toplumsal Yük ve Kariyer: Konaklama Sektöründeki Kadın Yöneticilerin Kariyer Gelişimlerini Etkileyen Toplumsal Cinsiyet Faktörlerinin Analizi . Journal of Economy Culture and Society , (63) , 237-255 .
MLA Ersoy, A , Ehtiyar, V . "Toplumsal Yük ve Kariyer: Konaklama Sektöründeki Kadın Yöneticilerin Kariyer Gelişimlerini Etkileyen Toplumsal Cinsiyet Faktörlerinin Analizi" . Journal of Economy Culture and Society (2021 ): 237-255 <
Chicago Ersoy, A , Ehtiyar, V . "Toplumsal Yük ve Kariyer: Konaklama Sektöründeki Kadın Yöneticilerin Kariyer Gelişimlerini Etkileyen Toplumsal Cinsiyet Faktörlerinin Analizi". Journal of Economy Culture and Society (2021 ): 237-255
RIS TY - JOUR T1 - Toplumsal Yük ve Kariyer: Konaklama Sektöründeki Kadın Yöneticilerin Kariyer Gelişimlerini Etkileyen Toplumsal Cinsiyet Faktörlerinin Analizi AU - Aslı Ersoy , V. Rüya Ehtiyar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Journal of Economy Culture and Society JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 255 VL - IS - 63 SN - 2602-2656-2645-8772 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Economy Culture and Society Toplumsal Yük ve Kariyer: Konaklama Sektöründeki Kadın Yöneticilerin Kariyer Gelişimlerini Etkileyen Toplumsal Cinsiyet Faktörlerinin Analizi %A Aslı Ersoy , V. Rüya Ehtiyar %T Toplumsal Yük ve Kariyer: Konaklama Sektöründeki Kadın Yöneticilerin Kariyer Gelişimlerini Etkileyen Toplumsal Cinsiyet Faktörlerinin Analizi %D 2021 %J Journal of Economy Culture and Society %P 2602-2656-2645-8772 %V %N 63 %R %U
ISNAD Ersoy, Aslı , Ehtiyar, V. Rüya . "Toplumsal Yük ve Kariyer: Konaklama Sektöründeki Kadın Yöneticilerin Kariyer Gelişimlerini Etkileyen Toplumsal Cinsiyet Faktörlerinin Analizi". Journal of Economy Culture and Society / 63 (Haziran 2021): 237-255 .
AMA Ersoy A , Ehtiyar V . Toplumsal Yük ve Kariyer: Konaklama Sektöründeki Kadın Yöneticilerin Kariyer Gelişimlerini Etkileyen Toplumsal Cinsiyet Faktörlerinin Analizi. Journal of Economy Culture and Society. 2021; (63): 237-255.
Vancouver Ersoy A , Ehtiyar V . Toplumsal Yük ve Kariyer: Konaklama Sektöründeki Kadın Yöneticilerin Kariyer Gelişimlerini Etkileyen Toplumsal Cinsiyet Faktörlerinin Analizi. Journal of Economy Culture and Society. 2021; (63): 237-255.
IEEE A. Ersoy ve V. Ehtiyar , "Toplumsal Yük ve Kariyer: Konaklama Sektöründeki Kadın Yöneticilerin Kariyer Gelişimlerini Etkileyen Toplumsal Cinsiyet Faktörlerinin Analizi", Journal of Economy Culture and Society, sayı. 63, ss. 237-255, Haz. 2021
  • ISSN: 2602-2656
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: İstanbul Üniversitesi

40.2b 22.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Assessing Structural Components of Investment and Innovation Provision of Economic Security in the Basic Types of Economic Activity

Olya ILYASH, Ruslan LUPAK, Iryna DZHADAN, Ruslan KOLİSHENKO

The Counter-Urbanization Creative Class and the Sprout of the Creative Countryside: Case Studies on China’s Coastal Plain Villages

Sun FEİHAN, Dai HAIDONG, Ye CHONGLIANG, Miao XUMEI

Dijital Dönüşüm, Araştırma Üniversitesi ve Yükseköğrenimde Yeniden Yapılanma: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi için Bir Model Önerisi

Metin TOPRAK, Yüksel BAYRAKTAR, Sayım YORĞUN, Ayfer ÖZYILMAZ

Sustainable Tourism and The Roles of Tour Guides in Destinations: A Qualitative Case Study in Turkey

Özlem GÜZEL, Eren NACAK, Evrim BİLGİ, Volkan KALIN

Türkiye'de Dayanıklılık ve Ümitsizlik: COVID-19 Pandemisi Sürecinde Maneviyatın Rolü

Hakan GÜLERCE, Hafza Aroosa MARAJ

Yönetsellik İdeolojisinin Kadına Yönelik Hizmet Sunan Kamu Kurumlarına Yansıyan Etkileri

Tuğçe Uğur GÜLER, Derya ŞAŞMAN KAYLI

Bir Politik “Anamnenis” Örneği Olarak Ayasofya’nin İbadete Açılması Meselesi

Deniz Ülke ARIBOGAN

Stress Factors of Syrian Refugees in Turkey: Pre-Migration, Post-Migration, and Coping with Nostalgia

İnci AKSU KARGIN, Frances TRIX

Analysis of the Factors that Ensure the Possibility of Developing Economic Relations in the Field of Renewable Energy Between Ukraine and Turkey

Serhii VOİTKO, Olena TROFYMENKO, Saeb MOGHADDAMI

Türkiye’ de Kamu Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi

Burcu YÜRÜK, Hakan ACAROĞLU