MARKA MODA VE MÜZİK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA GENÇLİK GRUPLARININ OLUŞUMU V E SİYASALAR AÇISINDAN MİLLİYETÇİLİK VE ULUSAL BİLİNÇLE ÖRTÜŞTÜRÜLMESİ

Küreselleşme tüm dünyada hızlı bir değişimi gündeme gelirdi. Bu hızlı değişime etki eden en önemli alanlar marka, moda ve müzik olarak karşımıza çıktı. Bu süreç öylesine hızlı gelişti ki tüm dünya adeta ve neredeyse tek kültüre doğru kaymaktadır. Bunda denetimsiz medyanın ve özellikle ulıısüstü sermayelerin büyük payı vardır. Türkiye gibi sorunları olan bir ülkede bu konunun ulusal bir politika ve master planlamalarla ele alınması yararlı görülmektedir. Özellikle giderek artan işsiz ve hedefsiz bir durumdaki Türk gençliği için bu kaçınılmazdır. Homojen "ortak alan" olması gereken Türk kültürünü temsil eden ulusal mensubiyet bilinci çerçevesinde gençlik gruplarının örgütleşmclcri desteklenmeli ve katmadeğer oluşturabilecek projelere yönelik motivasyonları mutlaka arttırılmalıdır

MARKA MODA VE MÜZİK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA GENÇLİK GRUPLARININ OLUŞUMU V E SİYASALAR AÇISINDAN MİLLİYETÇİLİK VE ULUSAL BİLİNÇLE ÖRTÜŞTÜRÜLMESİ

Globalization has brought up a rapid evolution in the whole world. Fields having the greatest impact on this rapid evolution are brand, fashion and music. This evolution has grown up ever so much that nearly all the world is slipping into a unique culture. The media lacking an auditing mechanism and the supranational capitals has an important share in this course of events. It is rated useful to handle this subject with national policies and master plans. Particularly it is vital for the sake of the Turkish youth which is gradually becoming more unemployed and purposeless. With the perspective of conciousness of national membership representing the honiogeous public area culture, youth groups should be supported to be organized and their motivation should be increased.

Kaynakça

ATATÜRK, M.Kemal (1933); Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku.

AÇA, Mehmet-DURGUT Hüseyin (2004); Küreselleşen Dünya ve Türk Kimliği, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul.

AÇIKALIN, Aytaç; insan KaynağınınYönetimi Geliştirilmesi, Pegem Yayıncılık, 1995, Ankara.

A T A K A N , Hülya (2007); Endüstri Kültürü Olunca, Popüler Kültür Sitesi, 5 Eylül 2007, www.izedebiyat.com M A R K A MODA VE MÜZİK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA GENÇLİK... 83

BİNGÖL, Hülya; Ruh Kırıklıkları Geç Farkediliyor, Gazete Elit, Temmuz, 2006, Dortmund.

BOSTANCI, Naci (2005); "Yakın Tarihin Güzergahında Kolektif Kimlikler", Türkiye Günlüğü, Sayı: 80, Bahar 2005, Ankara.

C E B E C İ , Sırrı Yüksel (2007); "Türk'üm demek faşistlik mi oldu?", Tercüman Gazetesi Bana Göre Köşe Yazısı, 20 Ekim 2007.

C110MSKY, Noam (1993); Medya Denetimi, Tümzamanlaryayıncılık, 1993, İstanbul.

CONARROE, M (1989); Yönetimde 32 Altın Anahtar, Altın Kitaplar Serisi, İstanbul.

ÇULPAN, Refik (1978); "Bireysel ve Örgütsel Davranış: Beklentiler Dengesi Modeli", Amme İdaresi Dergisi, Mart, Cilt:2, Sayı:l, Ankara.

DOĞAN, Sait (2005); "Sosyalleşme, Sosyal Değişme ve Siyasal Sosyalleşme", Sosyoloji Konferansları, Otuzüçüncü Kitap, İ.Ü. Metedoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi, İstanbul.

DÜVERGER, Maurice (1995); Siyaset Sosyolojisi, Varlık Yayınları, İstanbul.

ERDEM, Ümit, Çevrebilim Sürdürülebilir Dünya, E.Ü.Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi. 2000, İzmir

ERGİL, Doğu (1983); İdeoloji ve Milliyetçilik, Turhan Kitabevi, Ankara.

ERKAL, Mustafa E (2006); "Küreselleşme ve Dinlerarası Diyalog", Sosyoloji Konferansları, Otuzüçüncü Kitap, İ.Ü. Metedoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi, İstanbul.

ERKAL, Mustafa (1978); Orta Teknik Eğitim-Sanayi İlişkileri, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Yayın No:418, 1978, İstanbul.

ERKAL, Mustafa (1991); Soyoloji (Toplumbilimi), Der Yayınları, İstanbul.

ERKAL, Mustafa E (2005); Küreselleşme Etniklik Çokkültürlülük, Derin Yayınları: 63, İstanbul.

ERKAN, Hüsnü (1997); Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, 3. baskı, Türkiye Iş Bankası Yayınlan, İzmir.

EROGLU, Feyzullah (2005); Davranış Bilimleri, Beta Yayını, İstanbul.

FİCHTER, J (1996); Sosyoloji Nedir?, Çeviren: Nilgün Çelebi, 1996, Muğla.

GÜLER, İbrahim (2005; Tarihin Toplumdaki İşlevi ve Öğretimi, Elif Kitabevi, İstanbul.

GÜREL, Emet (2002); Çalışma Yaşamında Işık ve Aydınlatmanın Önemi, Muğla Üniversitesi, SBE Dergisi, Cilt 2, Güz, 2000, Muğla.

HAİTO, Masanori (2007); Jeopolitik Analiz Programı Konuğu, Avrasya Televizyonu, 15 Aralık 2007.

HOBSBAWM, J.Eric (1993); 1780 den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik, Çeviren: Osman Akıııhay, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

HORTAÇSU, Nuran, İnsan İlişkileri, İmge Kitabevi, 1991, Ankara

KALAYCIOĞLU, Ersin (Tarihsiz) "Siyasal Katılmanın Koşullarına Genel Bir Bakış, Türkiye Örneği", Türkiye'de Siyaset: Süreklilik ve Değişim, Der Yayınları 157, İstanbul.

K A V A K L I , Oğuzhan; TUNCAY, Suavi (2007); Kurumsal Yapıların Fonksiyonelleştirilmesinde Stres Yönetiminin Motivasyon ve Liderlik İle Örtüştürülmesi, Yeni Düşünceler, Sayı:2, Şubat, 2007, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, İzmir.

KONGAR, Emre (2007); Popüler Kültürün Egemenliği ve Pop Star Yarışması, Medya Notu, 2 Temmuz 2007.

ÖNDER, A. Tayyar (2007); Türkiye'nin Etnik Yapısı, Fark Yayınlan, 26. Baskı, Ankara.

ÖNÜR, Nimet Küreselleşen Dünyada, İletişim ve Toplum, Alp yayınevi, 2002, Ankara.

SARI, Ayşe (1987); "Kitle Kültürü Neyi Hedefliyor", Y.Düşün, Aralık, 1987.

SARIBAY, A.Yaşar (1996); Siyasal Sosyoloji, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

SARIBAY, A.Yaşar (1998); Siyaset, Demokrasi ve Kimlik, Asa Kitabevi, Bursa.

SMİTH, Anthony (1991); M i l l i Kimlik, Çeviren: B.Sina ŞENER, İletişim Yayınları, İstanbul.

KÖSEOĞLU, Nevzat (2005); " M i l l i Kimlik ve Gökalp", Türkiye Günlüğü, Sayı: 80, Bahar 2005, Ankara.

SİNANOĞLU, Oktay (2003); Hedef Türkiye, Otopsi Yayınları, 17. Basım, İstanbul.

SÖNMEZOGLU, Faruk (2005); Uluslararası İlişkilere Giriş, 2. Baskı, İstanbul, Der Yayınları.

TUNCAY, Suavi; Şiddet Örüntülerine Yönelik Siyasal Ve İdeolojik Hareketlerin Psikolojik ve Sosyolojik Analizi, Türkiyenin Güvenliği Sempozyumu Fırat Üniversitesi Yayınları, 2002, Elazığ.

TUNCAY, Suavi, Batı Demokrasilerinde Siyasal Katılma ve Açıklık İlkesi, DEÜ, SBE Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1989,İzmir.

TUNCAY, Suavi, Psikolojik ve Sosyolojik açıdan Polisin Sosyalleşme Süreci, 21 yy. Polisin Eğitimi Sempozyumu, İçişleri Bakanlığı, EGM Yayınları,2001 Ankara.

TUNCAY, Suavi, Türkiye'de Gençlik Sorunlanmn Psikolojik Boyutu, Muğla üniversitesi, SBE Dergisi, Cilt 1, Güz, 2000, Muğla.

TUNCAY, Suavi, Kamu Hürriyetleri ve Kamusal Alan İlişkisi Açısından İnsan Haklarının Algılanması ve Basının Rolü, Erzurum Üniversitesi, EKEV Akademi dergisi, Yıl 8, sayı; 19, bahar 2004, Erzurum.

TUNCAY, Suavi, Kültür Sanat ve İletişimin Sosyal Dokunun Oluşumuna Katkısı, Türk Dünyası Araştırmalan, Sayı; 124, 2000/2001, İstanbul

TUNCAY, Suavi, Parti İçi Demokrasi ve Türkiye, Gündoğan Yayınları, 1996, Ankara

TUNCAY, Suavi, "Sorun Çözme Yöntemleri ve İletişimin Çevre Master Planları Açısından Kapsam ve Önemi", Gökyüzüne En Yakın Bitkiler: Alpin Çiçekler Projesi, 20 Nisan-9 Mayıs, 2007, Flora Turizmi Eğitim Programı, Editör: Doç.Dr. Faris K A R A H A N Erzurum.

TUNCAY, Suavi (2008); 1. Uluslararası Eğitim ve Kültür kongresi, Şubat, 2008, Anvers, Belçika.

TUNCAY, Suavi (2007); Popüler Kültür Ders Notlan, E.Ü. İletişim Fakültesi, izmir.

TÜRKDOĞAN, Orhan, Türkiye'de Emik Gruplar, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 78,1993

Y I L D I R I M , Mustafa (2005); Sivil Örümceğin Ağında, Ulus Dağı Yayınları, 2005, Ankara.

YEL, A l i Murat (2007) Popüler Kültür ve Ülkemizdeki Empoze Kültür, Dr. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, İstanbul, www.ttaet.com tr.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iusoskon118856, journal = {Istanbul Journal of Sociological Studies}, issn = {1304-0243}, eissn = {2458-8245}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {0}, pages = {53 - 86}, doi = {}, title = {MARKA MODA VE MÜZİK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA GENÇLİK GRUPLARININ OLUŞUMU V E SİYASALAR AÇISINDAN MİLLİYETÇİLİK VE ULUSAL BİLİNÇLE ÖRTÜŞTÜRÜLMESİ}, key = {cite}, author = {Tuncay, Suavi} }
APA Tuncay, S . (2011). MARKA MODA VE MÜZİK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA GENÇLİK GRUPLARININ OLUŞUMU V E SİYASALAR AÇISINDAN MİLLİYETÇİLİK VE ULUSAL BİLİNÇLE ÖRTÜŞTÜRÜLMESİ . Istanbul Journal of Sociological Studies , 0 (39) , 53-86 .
MLA Tuncay, S . "MARKA MODA VE MÜZİK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA GENÇLİK GRUPLARININ OLUŞUMU V E SİYASALAR AÇISINDAN MİLLİYETÇİLİK VE ULUSAL BİLİNÇLE ÖRTÜŞTÜRÜLMESİ" . Istanbul Journal of Sociological Studies 0 (2011 ): 53-86 <
Chicago Tuncay, S . "MARKA MODA VE MÜZİK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA GENÇLİK GRUPLARININ OLUŞUMU V E SİYASALAR AÇISINDAN MİLLİYETÇİLİK VE ULUSAL BİLİNÇLE ÖRTÜŞTÜRÜLMESİ". Istanbul Journal of Sociological Studies 0 (2011 ): 53-86
RIS TY - JOUR T1 - MARKA MODA VE MÜZİK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA GENÇLİK GRUPLARININ OLUŞUMU V E SİYASALAR AÇISINDAN MİLLİYETÇİLİK VE ULUSAL BİLİNÇLE ÖRTÜŞTÜRÜLMESİ AU - Suavi Tuncay Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Istanbul Journal of Sociological Studies JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 86 VL - 0 IS - 39 SN - 1304-0243-2458-8245 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyoloji Konferansları MARKA MODA VE MÜZİK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA GENÇLİK GRUPLARININ OLUŞUMU V E SİYASALAR AÇISINDAN MİLLİYETÇİLİK VE ULUSAL BİLİNÇLE ÖRTÜŞTÜRÜLMESİ %A Suavi Tuncay %T MARKA MODA VE MÜZİK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA GENÇLİK GRUPLARININ OLUŞUMU V E SİYASALAR AÇISINDAN MİLLİYETÇİLİK VE ULUSAL BİLİNÇLE ÖRTÜŞTÜRÜLMESİ %D 2011 %J Istanbul Journal of Sociological Studies %P 1304-0243-2458-8245 %V 0 %N 39 %R %U
ISNAD Tuncay, Suavi . "MARKA MODA VE MÜZİK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA GENÇLİK GRUPLARININ OLUŞUMU V E SİYASALAR AÇISINDAN MİLLİYETÇİLİK VE ULUSAL BİLİNÇLE ÖRTÜŞTÜRÜLMESİ". Istanbul Journal of Sociological Studies 0 / 39 (Eylül 2011): 53-86 .
AMA Tuncay S . MARKA MODA VE MÜZİK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA GENÇLİK GRUPLARININ OLUŞUMU V E SİYASALAR AÇISINDAN MİLLİYETÇİLİK VE ULUSAL BİLİNÇLE ÖRTÜŞTÜRÜLMESİ. Istanbul Journal of Sociological Studies. 2011; 0(39): 53-86.
Vancouver Tuncay S . MARKA MODA VE MÜZİK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA GENÇLİK GRUPLARININ OLUŞUMU V E SİYASALAR AÇISINDAN MİLLİYETÇİLİK VE ULUSAL BİLİNÇLE ÖRTÜŞTÜRÜLMESİ. Istanbul Journal of Sociological Studies. 2011; 0(39): 53-86.
IEEE S. Tuncay , "MARKA MODA VE MÜZİK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA GENÇLİK GRUPLARININ OLUŞUMU V E SİYASALAR AÇISINDAN MİLLİYETÇİLİK VE ULUSAL BİLİNÇLE ÖRTÜŞTÜRÜLMESİ", Istanbul Journal of Sociological Studies, c. 0, sayı. 39, ss. 53-86, Eyl. 2011