A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey

Öz This study aimed to review TV series/shows’ content watched by teenagers in Turkey. The content of ten television shows with the highest ratings and popularity among teenagers between 10-14 and 15-18 were examined in terms of physical development (psychomotor and sexual development), cognitive/perceptual development, social/emotional development, language development, and other developmental issues such as violence, consumer culture, role modeling, family structure, and values. It was a descriptive study employing the content analysis method. The study data were collected using a “Content Evaluation Form for Children Shows." The findings revealed that TV shows mainly affected social and emotional development areas. They also reflected issues surrounding violence, cognitive/perceptual development, and role modeling. However, the influence of those shows on physical development was not significant.

Kaynakça

ACNielsen Media. (1999). AC Nielsen media radio ratings 1999 metropolitan survey results. Retrieved from http:// www.nielsenmedia.co.nz/en/pdf/mri/13/TotalMetropolitanmarketsSurvey6-1999.pdf. google scholar

Akgül, D. (2013). Dizi ve filmlerde ürün yerleştirmeye tüketicinin bakışı. 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları. google scholar

Akın, A. & Bahar Özvarış, Ş. (2003). Adolesanların/gençlerin cinsel ve üreme sağlığını etkileyen faktörler projesi (Rapor). HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı 1-183. google scholar

Akyüz, E. (2013). Çocuğun bilgi edinme ve zararlı yayınlara karşı korunma hakkı. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı. google scholar

American Academy of Pediatrics Committee on Public Education (1999). Media education. Pediatrics, 104(2);341-343. google scholar

American Academy of Pediatrics Committee on Public Education (2001). Children, adolescents, and television. Pediatrics, 107(2);423-426. google scholar

Arslan, A. (2006). Medyanın birey, toplum ve kültür üzerine etkileri. Journal of Human Sciences, 1(1); 1-12. google scholar

Arya İsmi Caiz Mi? (2015). Retrieved from http://www.ismicaizmi.com/arya-2741 google scholar

Aydın, B. (2005). Çocuk ve ergen psikolojisi. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayıncılık. google scholar

Ayduttu, S. (2011). Dizilerin Türk diline olumsuz etkileri. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 1(1);31-34. google scholar

Ayrancı, Ü., Köşgeroğlu, N. & Günay, Y. (2004). Televizyonda çocukların en çok seyrettikleri saatlerde gösterilen filmlerdeki şiddet düzeyi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 5;133-140. google scholar

Balıkçıoğlu, B. & Volkan, P. (2016). Sosyal medya, televizyon ve akran iletişiminin materyalizm ve gösteriş tüketimi üzerindeki etkisi: tüketici sosyalleşmesi perspektifi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35);299-319. google scholar

Bandura, A. (1977). Self-Efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 191-215. google scholar

Bar-on, M.E. (2000). The effects of television on child health: ımplications and recommendations. Arch Dis Child, 83;289-92. google scholar

Batmaz, V. & Aksoy, A. (1995). Türkiye’de televizyon ve aile. Ankara: T.C. Başbakanlık Aile ve Araştırma Kurumu. google scholar

Bautirillard, J. (1997). Tüketim toplumu. Çev: Deliçaylı, Hazal ve Keskin Ferda. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. google scholar

Bourdieu, P. (1997). Televizyon üzerine. Çev: Ilgaz, Turhan. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar

Browne, D., Thompson, D. A., & Madigan, S. (2019). Digital media use in children: Clinical vs scientific responsibilities. JAMA pediatrics. google scholar

Bütün, E. (2010). Medya okuryazarlığı dersine ilişkin öğretmeni öğrenci ve veli görüşleri Samsun ili örneği (Master’s thesis). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi. google scholar

Büyükbaykal, G. (2007). Televizyonun çocuklar üzerindeki etkileri. İletişim Fakültesi Dergisi, 28;31-44. google scholar

Carnagey, N. L., Anderson, C. A. & Bushman, B. J. (2007). The effect of video game violence on physiological desensitization to real-life violence. J. Exp. Soc. Psychol, 43;489-496. google scholar

Collins, R. (2004). Watching sex on television predicts adolescent initiation of sexual behavior. Pediatrics, 144(39);280-289. google scholar

Çakır, V. & Kınıt, E. (2014). Televizyon dizilerinde ürün yerleştirme ve sponsorluğun sonuçları. Global Media Journal: TR Edition, 5(9);19-47. google scholar

Diziler Çocuk İsimlerinde Etkili (2007). Retrieved from http://www.hurriyet.com.tr/diziler-cocuk-isimlerinde-etkili-6191184. google scholar

Dizi Kıyafetleri (2015). Retrieved from http://www.dizikiyafet.com/. google scholar

Dizilerde Kullanılan Cep Telefonları (2016). Retrieved from http://cepkolik.com/dizilerde-kullanilan-cep-telefonlari-2016-132293/. google scholar

Dizilerde Takı Modası (2015). Retrieved from http://www.modamanya.net/dizilerde-taki-modasi-bendis-marka-takilar/. google scholar

Doğan, M. (1991). Türkiye’de aileye ve ailefertlerine tesirleri açısından kitle yayın araçları. Türk Aile Ansiklopedisi. Ankara: AAK Yayınları. google scholar

Doğan, A. & Göker, G. (2012). Tematik televizyon ve çocuk: ilköğretim öğrencilerinin televizyon izleme alışkanlıkları. Milli Eğitim Dergisi, 194;5-30. google scholar

Durmuş, E. & Gürgan, U. (2005). Lise öğrencilerinin şiddet ve saldırganlık eğilimleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3);253-269. google scholar

Eisenberg, N. & Fabes, R. A. (1998). Prosocial development. Damon W, Eisenberg N, editors. Handbook Of Child Psychology: Social, Emotional, And Personality Development 5th ed. New York: John Wiley. google scholar

Elias, M. J., Branden-Muller, L. R. & Sayette, M. A. (1991). Teaching the foundations of social decision making and problem-solving in elementary school. Baron J, Brown RV, editors. Teaching Decision Making To Adolescents. Hillside: Lawrence Erlbaum Associates. google scholar

Erjem, Y. & Çağlayandereli, M. (2006). Televizyon ve gençlik: yerli dizilerin gençlerin model alma davranışı üzerindeki etkisi. Sosyal Bilimler Dergisi, 30(1);15-30. google scholar

Fischhoff, B. (2008). Assessing adolescent decision-making competence. Dev Rev, 28(1);12-28. google scholar

Flannery, D. (2006). Violence And Mental Health in Everyday Life. USA: AltaMira Press. google scholar

Gentile, D. A., Lynch, P. J., Linder, J. R. & Walsh, D. A. (2004). The effects of violent video game habits on adolescent hostility, aggressive behaviors, and school performance. Journal of Adolescence, 27;5-22. google scholar

Göçen, G. (2011). Televizyonun konuşma eğitimine etkileri (Master’s thesis). Sakarya: Sakarya Üniversitesi. google scholar

Götz, M. (2011). What makes them so special? the utility value of children’s favorite heroes and heroines. TelevIZIon, 24;27-32. google scholar

Groebel, J. (1998). The UNESCO global study on media violence. study for UNESCO. Paris 19. google scholar

Gül, S. K. & Güneş, İ. D. (2009). Ergenlik dönemi sorunları ve şiddet. Sosyal Bilimler Dergisi, XI(1);79-102. google scholar

Güney, N., Erten, C., Atalan, D. & Çok, F. (2006). Ergenlikte risk almanın televizyon üzerinden incelenmesi. Türk HIV/AIDS Dergisi, 9(1);17-22. google scholar

Henry, J. (1997). Reflections of girls in the media: a two-part study on gender and media. summary of key findings. Kaiser Family Foundation, Menlo Park, CA; Children Now, Oakland, CA. google scholar

Kapıcıoğlu, İ. (2008). Üniversite öğrencilerinin şiddet algısı. (Master’s thesis). Konya: Selçuk Üniversitesi. google scholar

Kavalcı Göktepe, Ö. (2015). Television viewing habits of teenagers in high school and wish it daily reflection. Route Educational and Social Science Journal, 2:630-639 google scholar

Kellner, D. (2002). Theorizing globalization. Sociological Theory, 20(3);285-305. google scholar

Kerimoğlu, G. & Üstündağ, A. (2014). Ergenlik döneminde cinsel eğitimin önemi. Sağlık ve Toplum Dergisi, 24(1);8-14. google scholar

Krebs, D. L (1970). Altruism-an examination of the concept and review of the literatüre. Psychological Bulletin, 73;258-303. google scholar

Kula, N. (2012). TV dizileri yoluyla yeniden üretilen tüketim kültürü. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(4);507-530. google scholar

Kükrer A. Ö. (2014). Televizyon reklamlarında dizi karakteri kullanımıyla sunulan tüketim kültürü değerleri: yalan dünya örneği. Journal of Yasar University, 9(36);6261-6380. google scholar

Lopez, V. A. & Emmer, E. T. (2002). Influences of beliefs and values on male adolescents’ decision to commit violent offenses. Psychology of Men & Masculinity, 3;28-40. google scholar

Mastro, D. & Sink, A. (2016). Phenotypically bias on television? A quantitative content analytic examination of primetime programming. Campbell, Christopher editors. The Routledge Companion to Latina/o Media. New York: Routledge Press. google scholar

Mikos, L. (2009). Quality is a matter of perspective: Thoughts on how to define quality in children’s television. Television, 22;4-6. google scholar

Mutlu, E. (2005). Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya. Ankara: Ütopya Yayınevi. google scholar

Mutlu, E. (1991). Televizyonu Anlamak. Ankara: Gündoğan Yayınları. google scholar

Nabi, R. & Oliver, M. B. (2009). The SAGE handbook of media processes and effects. Oliver MB, editor. Thousand Oaks, CA: Sage. google scholar

Namka, L. (1997). The dynamics of anger in children. Retrieved from www. for teachers the dynamics of anger in children. htm google scholar

Neuman, L. W. (2013). Toplumsal Araştırma Yöntemleri. Ankara: Yayın Odası Yayıncılık. google scholar

Oktay, A. (1987). Kültür ve İdeoloji. İstanbul: Gür Yayınları. google scholar

Ögel, K., Tarı, I. & Eke, C. Y. (2006). Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme Kılavuzu. İstanbul: Yeniden Yayınları. google scholar

Özdemir, S. (1998). Medya Emperyalizmi ve Küreselleşme. İstanbul: Timaş Yayınları. google scholar

Pahad, A., Karkare, N. & Bhatt, M. (2015). Influence of reality television shows on society. Social Science, 5(4);703-705. google scholar

Perloff, R. M. (2002). The third-person effect. media effects: advances in theory and research. New York: Routledge Press. google scholar

Piaget, J. (1977). The role of action in the development of thinking. In Knowledge And Development, 17-42. google scholar

Prabha, E. V. & Senthila Devi, M. (2019). Films and children- a study on the Exposure to films on television. Adalya Journal, 8(11);97-104. google scholar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK). (2006). İlköğretim çağındaki çocukların televizyon izleme alışkanlıkları kamuoyu araştırması. Retrieved from www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=57ce5022-fd71-442a--6567ae4a9e9b google scholar

Republic of Turkey Ministry of Family, Labour and Social Services. (2008). Çocuk programları ve bu programlarda yayımlanan reklamların içerik analizi araştırması. Retrieved from http://ailetoplum.aile.gov.tr/ data/54292ce0369dc32358ee2a46/rapor_tum1.pdf. google scholar

Sis, N. (2006). Medya dili sorunu. Türkçenin çağdaş sorunları. 2. Baskı. Ankara: Gazi Kitabevi. google scholar

Sönmez, E. (2010). Giyimde marka bağlılığı ve marka duyarlılığı: Gençler üzerine bir araştırma. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(1);67-91. google scholar

Strasburger, V. C. (1997). Sex, drugs, rock’n’roll, and the media: Are the media responsible for adolescent behavior? Adolesc Med, 8;403-414. google scholar

Şuataman, Ö. (2013). Ana dili kullanımına verilen önem: Basın-yayında Türk dili. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(2);407-416. google scholar

Şubatlı, T., Akgöngür, İ., Öztürk, H., Uruş, A., İnan, M. & Aydoğdu B. (2013). Liselerde neler oluyor? Retrieved from Erişim adresi: http://www.gazetevatan.com/ google scholar

Topçuoğlu, N. (1995). Basında Reklam ve Tüketim Olgusu. Ankara: Vadi Yayınları. google scholar

Türk Oyuncularının İsimleri Yabancı Çocuklara Veriliyor (2016) Retrieved from http://www.haberler.com/turk-oyuncularinin-isimleri-yabanci-cocuklara-8210537-haberi/ google scholar

Türnüklü, D. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel biraraştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24(24);543-559. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/ pub/kuey/issue/10372/126941 google scholar

Uğur, T. H. (2008). Vadi’de büyüyen erkek çocuklar. Medya ve çocuk rehberi. Giritli İnceoğlu Y, Akıner N, editörler. Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları. google scholar

Üstündağ, A., Şenol, F. B. & Mağden, D. (2015). Ebeveynlerin çocuk istismarına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve bilinçlendirilmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1(2);212-227. google scholar

Üstündağ, A. & Doğan, Ö. (2016). 10-14 yaş arası gençlerin televizyon izleme alışkanlıkları ve çok izledikleri diziler. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 43;77-97. google scholar

Üstündağ, A. & Doğan, Ö. (2017). 15-18 yaş arası ergenlerin televizyon izleme alışkanlıkları ve en çok izledikleri diziler. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(11);627-646. google scholar

Vessey, J., Yim-Chiplis, P. & MacKenzie N. (1998). Effects of television viewing on children’s development. Pediatric Nursing, 24(5);483-486. google scholar

Villani, S. (2001). Impact of media on children and adolescents: A 10-year review of the research. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 40(4);392-401. google scholar

Wake, M., Hesketh, K. & Waters, E. (2003). Television, computer use, and body mass ındex in Australian primary school children. J. Paediatry Child Health, 39;130-134. google scholar

Weintraub, A. E. & Pinkleton B. E. (2016). The viability of media literacy in reducing the ınfluence of misleading media messages on young people’s decision-making concerning alcohol, tobacco, and other substances. Current Addiction Reports, 3(2);175-181. google scholar

Weir, E. (2005). Preventing violence in youth. Canadian Medical Association Journal, 172(10);1291-1292. google scholar

World Health Organisation (2019). https://www.who.int/data/gho/gho-search google scholar

Williams, R. (2003). Televizyon, teknoloji ve kültürel biçim. Ankara: Dost Kitabevi. google scholar

Willis, E. & Strasburger V. C. (1998). Media violence. Pediatr Clin North Am, 45;319-331. google scholar

Wörsching, M. (2000). Promotional culture in German magazines-re/fashioning gender difference? Debatte, 8(2);177-198. google scholar

Yalçın, M. (2016). Popüler kültür ürünü olarak türk televizyon dizilerinde etnografik iletişim kodların kullanımı: Diriliş “Ertuğrul” Dizisi örneği”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7);2332-2341. google scholar

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. google scholar

Yılmaz, E. (2009). Türkiye Türkçesi üzerine araştırmalar. Ankara: Pegem A Akademi. google scholar

10 Pop Culture Influences On Baby Names: Game Of Thrones, Marvel, Frozen and more (2015). Retrieved from http://visual.ons.gov.uk/baby-names/ google scholar

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jecs888149, journal = {Journal of Economy Culture and Society}, issn = {2602-2656}, eissn = {2645-8772}, address = {[email protected]}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {359 - 373}, doi = {10.26650/JECS2020-0040}, title = {A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey}, key = {cite}, author = {Üstündağ, Alev and Doğan, Özcan} }
APA Üstündağ, A , Doğan, Ö . (2021). A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey . Journal of Economy Culture and Society , (63) , 359-373 . DOI: 10.26650/JECS2020-0040
MLA Üstündağ, A , Doğan, Ö . "A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey" . Journal of Economy Culture and Society (2021 ): 359-373 <
Chicago Üstündağ, A , Doğan, Ö . "A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey". Journal of Economy Culture and Society (2021 ): 359-373
RIS TY - JOUR T1 - A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey AU - Alev Üstündağ , Özcan Doğan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.26650/JECS2020-0040 DO - 10.26650/JECS2020-0040 T2 - Journal of Economy Culture and Society JF - Journal JO - JOR SP - 359 EP - 373 VL - IS - 63 SN - 2602-2656-2645-8772 M3 - doi: 10.26650/JECS2020-0040 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Economy Culture and Society A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey %A Alev Üstündağ , Özcan Doğan %T A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey %D 2021 %J Journal of Economy Culture and Society %P 2602-2656-2645-8772 %V %N 63 %R doi: 10.26650/JECS2020-0040 %U 10.26650/JECS2020-0040
ISNAD Üstündağ, Alev , Doğan, Özcan . "A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey". Journal of Economy Culture and Society / 63 (Haziran 2021): 359-373 .
AMA Üstündağ A , Doğan Ö . A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey. Journal of Economy Culture and Society. 2021; (63): 359-373.
Vancouver Üstündağ A , Doğan Ö . A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey. Journal of Economy Culture and Society. 2021; (63): 359-373.
IEEE A. Üstündağ ve Ö. Doğan , "A Content Analysis of TV Series/Shows Watched by The Secondary and High School Students in Turkey", Journal of Economy Culture and Society, sayı. 63, ss. 359-373, Haz. 2021, doi:10.26650/JECS2020-0040
  • ISSN: 2602-2656
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: İstanbul Üniversitesi

38.8b 21.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Assessing Structural Components of Investment and Innovation Provision of Economic Security in the Basic Types of Economic Activity

Olya ILYASH, Ruslan LUPAK, Iryna DZHADAN, Ruslan KOLİSHENKO

Yönetsellik İdeolojisinin Kadına Yönelik Hizmet Sunan Kamu Kurumlarına Yansıyan Etkileri

Tuğçe Uğur GÜLER, Derya ŞAŞMAN KAYLI

Aile-İş Kolaylaştırması, Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet: Üniversite Çalışanları Örneği

Selda COŞKUNER AKTAŞ, Birgül ÇİÇEK

Stress Factors of Syrian Refugees in Turkey: Pre-Migration, Post-Migration, and Coping with Nostalgia

İnci AKSU KARGIN, Frances TRIX

Dijital Dönüşüm, Araştırma Üniversitesi ve Yükseköğrenimde Yeniden Yapılanma: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi için Bir Model Önerisi

Metin TOPRAK, Yüksel BAYRAKTAR, Sayım YORĞUN, Ayfer ÖZYILMAZ

Türkiye’ de Kamu Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi

Burcu YÜRÜK, Hakan ACAROĞLU

The Influence of a Tuition Fee Increase on the Drop-out Rate of the Nursing Program

Rumyana STOYANOVA, Slaveyah GORANOVA

Analysis of the Factors that Ensure the Possibility of Developing Economic Relations in the Field of Renewable Energy Between Ukraine and Turkey

Serhii VOİTKO, Olena TROFYMENKO, Saeb MOGHADDAMI

On Determinants of Exchange Market Pressure in Turkey: The Role of Model Uncertainty

Gülden POYRAZ, Ahmet İNCEKARA

Toplumsal Yük ve Kariyer: Konaklama Sektöründeki Kadın Yöneticilerin Kariyer Gelişimlerini Etkileyen Toplumsal Cinsiyet Faktörlerinin Analizi

Aslı ERSOY, V. Rüya EHTİYAR