Medyanın sürdürülebilir kalkınmada çevre sorunlarının çözümündeki önemi ve rolü

Günümüzde; sürdürülebilir kalkınmanın önündeki en büyük tehdidin çevre sorunları olduğu, bununla birlikte ülkemiz dahil tüm dünya ülkelerinin çevre üzerindeki gelişmeleri çok yakından takip ettikleri ve çözüm için çeşitli çalışmalar, politikalar ve stratejiler uyguladıkları bilinmektedir. Dünyadaki hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme, sanayileşme ve ekonomi, doğal yaşam kaynaklarının tükenmesine ve beraberinde çevre kirliliği gibi sorunların yerelden küresele yayılmasına ve çeşitlenmesine sebep olmaktadır. Günümüzde medyanın çevre sorunları ile ilgili konuları gündeme getirdiği izlenmektedir. Medyanın, özellikle 2007, 2008 yıllarında Küresel Isınmaya ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına ağırlık verirken, son günlerde Hidroelektrik Santraller, Termik Santraller ile Madencilik ve Kıyı Ormanlık alanlardaki yapılaşmalara ve bu konularda uğraş veren Kamu Kurum Kuruluşları ile Sivil Toplu Kuruluşlarına yer verdiği görülmektedir. 2020 yılında ise Kanal İstanbul ve Covid-19 gündemde ağırlık kazanmıştır. Bu bağlamda, merkezi yönetimin çevreye yönelik politika ve stratejilerini uygulamasında algı yönetimini medya aracılığı ile yapması toplumda görüş farklılıklarını oluşturmaktadır. Doğanın korunması, biyoçeşitliliğin azalması, ormanların tahrip edilmesi, kıyıların imara açılması gibi toplumu etkileyen konularda da çevresel faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında da medyanın yaygın bir şekilde kullanıldığı gözlemlenmektedir. Bu kapsamda ülkelerdeki yönetimlerin izledikleri politikaların ve önlem çalışmalarının olumlu/olumsuz yönlerinin belirlenmesinde ve ortaya konulan ortak politika ve önlem çalışmalarının toplum tarafından benimsenmesi ve uygulanmasında bağımsız bir medyanın var olması önemlidir. Mevcut duruma benzer olarak, tüm çevre sorunlarına karşı olarak alınan önlemleri, bu önlemlerin ne kadarının uygulanabildiğini ve elde edilen sonuçları insanın bilme hakkının olması medyanın rolünü ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi amacıyla ülkemiz çevre sorunlarının çözümünde yazılı, görsel ve sosyal medyanın, yaşadığımız çevre sorunlarına bakış açıları ve yönetimi, bireyi ve toplumu nasıl etkilediği, yasalar ve anlaşmalar çerçevesinde incelenerek değerlendirilecektir.

The importance and role of media in solving environmental problems in sustainable development

Today; It is known that the biggest threat to sustainable development is environmental problems, however, all countries of the world, including our country, closely follow the developments in the environment and implement various studies, policies and strategies for a solution. The rapid population growth, unplanned urbanization, industrialization and economy in the world cause the depletion of natural life resources and the spread and diversification of problems such as environmental pollution from the local to the global. Today, it is observed that the media brings up issues related to environmental problems. While the media has focused on Global Warming and Renewable Energy Sources especially in 2007 and 2008, it is seen that recently, it has been focusing on Hydroelectric Power Plants, Thermal Power Plants, Mining and Coastal Forestry areas and Public Institutions and Civil Collective Organizations dealing with these issues. In 2020, Kanal Istanbul and Covid-19 gained weight on the agenda. In this context, the perception management of the central government through the media in the implementation of environmental policies and strategies creates differences of opinion in the society. It is observed that the media is widely used in the works of non-governmental organizations engaged in environmental activities in matters affecting the society, such as the protection of nature, the reduction of biodiversity, the destruction of forests, and the opening of the coasts. In this context, it is important to have an independent media in determining the positive / negative aspects of the policies and precautionary studies followed by the governments in the countries and in the adoption and implementation of the common policies and measures by the society. Similar to the current situation, the role of the media is that people have the right to know the measures taken against all environmental problems, how many of these measures can be implemented and the results obtained. In this study, in order to ensure sustainable development, the perspectives and management of written, visual and social media in the solution of environmental problems in our country and how it affects the individual and society will be examined and evaluated within the framework of laws and agreements

Kaynakça

BAKAN, İ, & KEFE İ. (2012). Kurumsal Açıdan Algı ve Algı Yönetimi, http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/download/article-file/107639 (Erişim tarihi: 25.10.2020)

BARAN, S. (2018). Türk Basın Kanunlarının Genel Görünümü ve 5651 Sayılı Kanunun İnternet Gazeteciliğine Etkileri Üzerine Bir Tartışma, Erciyes İletişim Dergisi - ISSN: 1308-3198 https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiletisim/issue/38659/417538 (Erişim Tarihi: 24.10.2020)

BAYKAN, B. G. (2009). 2008’de Medyada Çevre. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Araştırma Notu #25, 12 Şubat 2009

DEMİREL, S.D. (2019), Türkiye’de Yazılı Basında Çıkan Çevre Haberleri Üzerine Bir Değerlendirme, Turkish Studies Social Sciences, 14(2019), 93-104, DOI: 10.7827/TurrishStudies.14879 ISSN:2667-5617

ESKİER, U. (2017), Medya Nedir, Topluma Etkileri Nelerdir? 3 Nisan 2017 https://www.makaleler.com/medya-nedir Erişim Tarihi: 23.10.2020

GEZGİN, S. (ty), Medya ve Demokrasi, http://www.konrad.org.tr/Medya%20Mercek/19gezgin.pdf Erişim Tarihi: 23.10.2020

GÖNENÇ, D. (2019). Türkiye’de Sivil Toplum ve Çevre Politikası. Mimarlık Dergisi, 56(409) ISSN 1300-4212

KELEŞ, R. (2015). 100 Soruda Çevre, Çevre Sorunları ve Çevre Politikası, Yakın Kitabevi, 2.Basım, ISBN 978-605-63232-7-0

KELEŞ, R., HAMAMCI, C. & ÇOBAN, A. (2015), Çevre Politikası, İmge Kitabevi, 8. Baskı, Aralık 2015, ISBN 978-975-533-439-4

KORKMAZ, M. (2014). Sosyal Medya-Kamu Politikaları Etkileşimi: Gezi Parkı Olayları Üzerine Bir Değerlendirme, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Kamu Yönetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Eylül 2014

MORA, N. (2008). Medya ve kültürel kimlik, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1)

PELENK ÖZEL, A. (2012). Çevresel Reklamlarda Yasal Düzenlemeler ve Etik Tartışmaları, Akdeniz İletişim, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 17(Temmuz), 9-34

SERT, N. Y. (2012). Çevre Hareketlerinde Medyanın Tutumu ve Alternatif Medyanın Kullanımı Örnek İnceleme: "Yalova Termik Santraline HAYIR!” Kampanyası, Medya ve Gündelik Yaşamda Çevre Gerçeği, Aya Kitap ISBN 978-9944-106-39-9.

SKA Pusulası, www.sdgcompass.org (Erişim Tarihi: 13.11.2020).

TÜRK, G.D. (2013), Demokrasinin Dördüncü Kuvveti Yeni Medya Teknolojileri. İnet-Tr’13, XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı, 9-11 Aralık 2013, İstanbul Üniversitesi

URL-1: https://www.trt.net.tr/kurumsal/tarihce.aspx (Erişim Tarihi 12.10.2020)

URL-2: https://birikimdergisi.com/haftalik/9226/ana-akim-medyaniz-nasil-olsun (Erişim Tarihi; 24.12.2020)

URL-3: https://www.birgun.net/haber/2019-da-one-cikan-cevre-haberleri-281766 (Erişim Tarihi: 13.12.2020)

ÖZGEN, M. (2005), Osmanlıdan Günümüze Yazılı Basın ve Siyaset İlişkisi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/212270 (Erişim Tarihi: 24.10.2020).

Kaynak Göster

APA Uzunçıbuk, L . (2021). Medyanın sürdürülebilir kalkınmada çevre sorunlarının çözümündeki önemi ve rolü . Journal of Awareness , 6 (2) , 169-177 . DOI: 10.26809/joa.6.2.07