Avrupa ve Türkiye'deki Lise Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenleri Hakkında Öğretmen ve Öğrencileri Görüşleri

Bu çalışma, Avrupa ve Türkiye'deki orta öğretim öğrencilerinin devamsızlığının nedenine dayalı olarak öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerini değerlendirmek için nicel ve nitel araştırma yöntemlerini birleştiren karma yöntem araştırmasıdır. Araştırmanın örneklemi Türkiye, İzlanda, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve İspanya'daki liselerde görev yapan 10 öğretmen (her ülkeden ikişer) ve kolayca ulaşabilmek için amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen bu öğretmenlerin okullarında öğrenim gören 155 öğrencidir. 10 öğretmen ile yapılan görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 155 öğrenciye uygulanan veri toplama aracı "Devamsızlık Nedenleri Ölçeği" dir. Nitel verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın yapılan analizinde nedenler arasında farklılık olduğu görülmüştür. Öğrencilerin devamsızlık nedenleri arasında yaşadıkları ülkeye göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğretmenlere göre öğrenci devamsızlığı okul, öğrenci, psikoloji ve velilerden kaynaklanmaktadır. Öğrencilerin devamsızlığını ve okulu erken terkini en aza indirmede verilen öneriler görüşme formuna dahil edilmiş ve çalışmanın analiz bölümünde değerlendirilmiştir.

TEACHERS’ AND STUDENTS’ OPINIONS ABOUT THE REASONS OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS’ ABSENTEEISM IN EUROPE AND TURKEY

This work is a study of the convergent pattern of mixed methods research that combines quantitative and qualitative research methods to assess teachers’ and students’ opinions based on the reason of secondary education students’ absenteeism in Europe and Turkey. The study sample is 10 teachers (two from each country) working in high schools in Turkey, Iceland, Austria, Czech Republic, and Spain, and 155 students are studying in those teachers’ schools determined by using purposive sampling method to access them easily. A semi-structured interview form was used in the interviews with 10 teachers. The data collection tool applied to 155 students is the " "The Scale of Absenteeism Causes." Descriptive analysis technique was used in the analysis of qualitative data. In the analysis conducted of the study, it is observed that there is a difference between the reasons for absenteeism of boys and girls. A significant difference was found between the reasons for absenteeism of the students according to the country they live in. According to teachers, student absenteeism originates from school, students, psychology, and parents. Also, teachers' suggestions to reduce students' absenteeism and early school leaving were included in the interview form and evaluated in the analysis part of the study

___

 • Ataman, A. (2001). Sınıf İçinde Karşılaşılan Davranış Problemleri ve Bunlara Karşı Geliştirilen Önlemler, Geliştirilmiş 2. Prof. Dr. Leyla Küçükahmet, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Baker, M. L., Sigmon, J. N., & Nugent, M. E. (2001). Truancy Reduction: Keeping Students in School. Juvenile Justice Bulletin.
 • Balantekin, Y., & Kartal, H. (2019). Öğrencilerin Okula Devamından Sorumlu Paydaşların Görüşlerine Göre Okul Devamsızlığının Nedenleri ve Buna Yönelik Çözüm Önerileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(39), 16-36.
 • Balfanz, R., & Byrnes, V. (2012). The importance of being in school: A report on absenteeism in the nation's public schools. The Education Digest, 78(2), 4.
 • Başaran, İ. E. (1996). Eğitim Yönetimi. Yargıcı Matbaası.
 • Bayhan, G. & Dalgıç, G. (2012) School dropout according to the views of high school leavers. Studies, 13(3).
 • Creswell, J. (2013). Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları araştırma deseni. (1. Baskı). (S.B. Demir, Çev). Eğiten Kitap.
 • Ekici, T. (2012). Bireysel ses eğitimi dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 557-569.
 • Gömleksiz, M. N., & Özdaş, F. (2013). Öğrenci Devamsızlıklarının Eğitim Denetmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Electronic Journal of Social Sciences, 12(47).
 • Güngör, G. (2019). Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Okul Terkinin Nedenleri ve Çözüm Önerileri: Bütüncül Bir Program Önerisi, (Doctoral dissertation) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Hoşgörür, V., & Polat, M. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Okula Devamsızlık Nedenleri (Söke İlçesi Örneği). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 25-42.
 • MoNE (Meb) (2011). Retrieved from https://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2011/ADEY/ADEY_KILAVUZ_07_Eylul.pdf Ocak, G., Ocak, İ. ve A. Baysal, E. (2017). The causes of absenteeism of high school students. European journal of education studies. doi: 10.5281/zenodo.376841
 • Pehlivan, Z. (2006). Resmi Genel Liselerde Öğrenci Devamsızlığı ve Buna Dönük Okul Yönetimi Politikaları (Ankara ili örneği). (Unpublished doctoral dissertation), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Shahzada, G., Ghazi, S.R., Nawaz, H., & Khan, A. (2011). Causes of Absenteeism from the Schools at Secondary Level. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2(2), 291-298.
 • Suhid, A., Aroff, A. R. Md., & Kamal, N. (2012). Factors Causing Student Absenteeism According to Peers. International Journal of Arts and Commerce, 1(4), 342-350.
 • Şanlı, Ö., Altun, M., & Tan, Ç. (2015). Okula Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Devamsızlık Sebeplerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Electronic Journal of Social Sciences, 14(55).
 • Teasley, M. L. (2004). Absenteeism and Truancy. Children and Schools, 26, 117-127.
 • Tedmem. 2015. Retrieved from https://tedmem.org/mem-notlari/degerlendirme/bir-bakista-egitim-2015
 • Tezcan, M. (1993). Eğitim sosyolojisinde çağdaş kurumlar ve Türkiye. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.
 • Wadesango, N., & Machingambi, S. (2011). Causes and Structural Effects of Student Absenteeism: A Case Study of Three South African Universities, J Soc Sci, 26/2, 89-97.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yorğun, A. (2014). Lise Öğrencilerinde Okul Terki Riskinin İncelenmesi. (Doctoral dissertation) Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Yüner, B., & Özdemir, M. (2017). Metaforik Okul Algısı ile Okulu Terk Eğilimi Arasındaki İlişkinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 37(3).

___

APA Demirci, C. & Tunç Toptaş, H. (2021). TEACHERS’ AND STUDENTS’ OPINIONS ABOUT THE REASONS OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS’ ABSENTEEISM IN EUROPE AND TURKEY . Journal of Advanced Education Studies , 3 (1) , 73-85 . DOI: 10.48166/ejaes.886603