Yaşlıları Huzurevi Yaşamını Seçmeye Zorlayan Nedenlerin Belirlenmesi

Amaç: Bu çalışma, huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin huzurevine gelerek, buradaki yaşamı seçmelerine neden olan etkenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.Yöntem: Bu çalışmada, İstanbul ilindeki yedi huzurevinde kalan 65 yaş ve üzeri yaşlıların, huzurevi yaşamını seçmeye zorlayan nedenlerin belirlenmesi araştırılmıştır. Tanımlayıcı bir çalışma olup, huzurevlerinde kalan 4234 yaşlıdan Basit Rastgele Örnekleme yöntemiyle 360 yaşlı seçilmiştir. Oluşturulan anket formuyla yaşlılarla yüz yüze görüşme yöntemi ile veri toplanmıştır. Yaşlıların sosyodemografik özellikleri, huzurevine gelmeden önce yaşadığı ev ortamı, sağlığı ve huzurevine gelme nedenleri araştırılmıştır. Bulgular: Örneklem 360 yaşlıdan oluşmuştur. Araştırmaya katılan yaşlıların %55'ini (n=198) 65-80 yaş grubu, %45'ini (n=162) ise 80 ve üstü yaş grubu yaşlılar oluştururken, %60.3'ünü (n=217) kadınlar oluşturmuştur. Yaşlılar huzurevine gelmeden önce % 38.1'i (n=137) yalnız, %18.3'ü (n=66) evli çocuklarıyla birlikte, %2.2'si (n=8) ise bekar çocuklarıyla birlikte yaşadıklarını belirtmişlerdir. Yaşlıları huzurevi yaşamını seçmeye zorlayan nedenlerin %25.3'ünü (n=91) kendi istekleri, %23'ünü (n=83) çocuklarının bakmaması, %16.4'nü (n=59) ise yalnızlık oluşturmuştur. 360 yaşlıdan %6.4 (n=23)'ünün herhangi bir fiziksel istismara maruz kaldığı belirlenmiştir. Sonuç: Sonuç olarak, yaşlıların huzurevine gelmeden önce ihmal ve istismar türlerinden biriyle karşılaştıkları, aileleri tarafından bakılmak istenmedikleri ve huzurevi yaşamını seçmeye zorunlu kaldıkları düşünülmüştür.

Determination of the Causes That Force the Elders to Choose Living in Nursing Homes

Objective: This study was conducted to determine the factors that cause elderly people to choose living in nursing homes.Methods: In this study, the factors enforcing the elder people to live in nursing homes were investigated among people ≥ 65 years old who were staying in 7 different nursing homes in İstanbul. This descriptive study included 360 randomly selected out of 4234 elder people staying at nursing homes. Subjects were allocaded randomly. Data were collected by interviews. Participants were asked questions during face-to-face interviews concerning demographic characteristics such as type of household they had been residing before coming to nursing home, their health, reasons for staying at nursing home.   Results: Final sample for the survey consisted of 360 subjects. The study participants consisted of elders aged 65-80 years (55%; n=198), ≥ 80 years female individuals and (60.3%; n=217). Before applying to nursing homes the elder people were living alone (38.1%; n=137), with their married (18.3%; n=66) or unmarried children (2.2%; n=8)The causes enforcing the elder people to prefer staying at nursing home were their own preferences 25.3% (n=91), unattendingly left by their children 23% (n=83) and %16.4 (n=59) being alone. It was determined that 6.4% (n=23) of the elderly were exposed to physical abuse. Conclusion: In conclusion, our study proved that, elderly people are faced with either elder abuse and neglect type are abondad by their family, thus require nursing home care.

Kaynakça

1. Uysal A. Dünyada yaygın bir sorun; Yaşlı istismarı ve ihmali. Aile ve Toplum Dergisi 2002; 2(5): 43-9.

2. Toprak i, Soydal T, Bal E, İnan F, Aksakal N, Altınyollar H ve ark. Yaşlı Sağlığı. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2002; 13-24.

3. Yıldırım KY. Yaşlı istismarı ve ihmali. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2005; 21(1): 167-74.

4. Aliustaoğlu S, Yazıcı YA. Yaşlı istismarı. Adli Tıp Dergisi 2002; 16(2-4): 28-39.

5. Akduman GG, Korkusuz İ, Akduman B. Yaşlı istismarı ve ihmali. Adli Psikiyatri Dergisi 2006; 3(2): 10-2.

6. Artan T. Aile İçi Fiziksel Yaşlı İstismarı. İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 1996.

7. Yıllara, Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus, Genel Nüfus Sayımları, 1935-2009. www.tuik.gov.tr/ PreIstatistikTablo.do?istab_id=1588 (Erişim Tarihi: 14.01.2009)

8. Tolan P, Gorman SD, Henry D. Family violence. Annu. Rev. Psychol 2006; 57: 557–83. [CrossRef]

9. HCHC (House of Commons Health Committee). Elder abuse. Second Report of Session 2004; 1: 2003-04.

10. Oh J, Kim HS, Martins D, Kim H. A study of elder abuse in Korea. International Journal of Nursing Studies 2006; 43: 203-14. [CrossRef]

11. Bredthauer D, Becker C, Eichner B, Koczy P, Nikolaus Th. Factors relating to the use of physical restraints in psychogeriatric care: A paradigm for elder abuse. Z. Gerontol Geriat 2005; 38: 10-8. [CrossRef]

12. Jayawardena KM, Liao S. Elder abuse at end of life. Journal of Palliative Medicine 2006; 9(1): 127-36. [CrossRef]

13. Lachs MS, Pillemer K. Elder Abuse. Lancet 2004; 364: 1263-72. [CrossRef]

14. Rodriguez M, WallaceS, Woolf N, Mangione C. Mandatory reporting of elder abuse; Between a rock and a hard place. Annals of Family Medicine 2006; 4(5): 403-9. [CrossRef]

15. Payne PK, Fletcher LB. Elder abuse in nursing homes: Prevention and resolution strategies and barriers. Journal of Criminal Justice 2005; 33: 119-25. [CrossRef]

16. Fulmer T. Progres in elder abuse screening and assessment instruments. American Geriatrics Society 2004; 52: 297-304. [CrossRef]

17. Lindblad F, Kaldal A. Sexual abuse at a swedish daycare centre: Allegations, confessions and evaluations. Acta Paediatr 2000; 89: 1001-9. [CrossRef]

18. Wang JJ, Tseng HF, Chen KM. Development and testing of screening ındicators for psychological abuse of older people. Archives of Psychiatric Nursing 2007; 21(1): 40-7. [CrossRef]

19. Payne BK. An integrated understanding of elder abuse and neglect. Departman of Sociology and Criminal Justice, Old Dominion University, 2002.

20. Kemp B, Liao S. Elder financial abuse: Tips for the medical director. American Medical Directors Association 2006; 58: 591-3. [CrossRef]

21. Kemp B, Mosgueda A. Elder financial abuse: An evaluation framework and supporting evidence. American Geriatrics Society 2005; 53: 1123-7. [CrossRef]

22. McCreadic C, Bennet G, Gilthorpe MS, Houghton G, Tinker A. Elder abuse: Do general practitioners know or care?. J.R. Soc. Med 2000; 93: 67-71. [CrossRef]

23. Quinn K, Zielke H. Elder abuse neglect and exploitation: Policy ıssues. Clin Geriatr Med 2005; 21: 449-57. [CrossRef]

24. Sjostrom DM. A comparison, of the three measures, of elder abuse. Journal of Nursing Scholarship 2004; 36(3): 247-50. [CrossRef]

25. Bennet G, Rowe J. Elder abuse. Forensic Medicine 1997; 31: 487-98.

26. Bilgili N, Kubilay G. Yaşlı bireye bakım veren ailelerin yaşadıkları sorunların belirlenmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi 2003; 13(1): 35-43.

27. Pickens S, Naik AD, Dyer BC. Self-neglect ın older adults is a geriatric syndrome. Letters to The Editor 2006; 54(11): 1796-7.[CrossRef]

28. Adams J, Johnson J. Nurses’ perceptions of gross selfneglect amongst older people living in the community. Journal of Clinical Nursing 1998; 7: 547-52. [CrossRef]

29. Pavlou MP, Lachs MS. Could self-neglect in older adults be a geriatric Syndrome? J Am Geriatr Soc 2006; 54: 831-42.[CrossRef]

30. Khorshıd L, Eşer İ, Zaybak A, Yapucu Ü, Arslan G, Çınar Ş. Huzurevinde kalan yaşlıların yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Türk Geriatri Dergisi 2004; 7(1): 45-50.

31. Bahar A, Tutkun H, Sertbaş G. Huzurevinde yaşayan yaşlıların anksiyete ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6: 227-39.

32. Uncu Y, Özçakır A, Sadıkoğlu G, Alper Z, Özdemir H, Bilgel N. Bursa huzurevi yaşlılarının sosyodemografik özellikleri ve sağlık taraması sonuçları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002; 28(3): 65-9.

33. Özer M. Huzurevinde ve aile ortamında yaşayan yaşlı- ların yaşam doyumunun incelenmesi. Türk Geriatri Dergisi 2004; 7(1): 33-6.

34. Bölükbaş N, Arslan H. Huzur evinde kalan yaşlıların psikososyal yönlerinin incelenmesi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Düşünen Adam Dergisi 2003; 16: 235-39.

35. Çuhadar D, Sertbaş G, Tutkun H. Huzurevinde yaşayan yaşlıların bilişsel işlev ve günlük yaşam etkinliği düzeyleri arasındaki ilişki. Anatolian Journal of Psychiatry 2006; 7: 232-9.

36. Keskinoğlu P, Giray H, Pıçakçıefe M, Bilgiç N, Uçku R. Yaşlıda fiziksel, finansal örselenme ve ihmal edilme. Türk Geriatri Dergisi 2004; 7(2): 57-61.

37. Acierno R, Hernandez M, Ananda B, Heidi S, Kenneth S, Wendy M ve ark. Prevalence and correlates of emotional, physical, sexual and financial abuse and potential neglect in the United States: The national elder mistreatment study. American Journal of Public Health 2010; 2: 292-97. [CrossRef]

38. Yongjie Y, Christopher R, Zachary D, Kathleen H. Elder abuse prevalence in community settings: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health 2017; 5: 147-56.[CrossRef]

39. Sasaki M, Arai Y, Kumamoto K, Abe K, Arai A, Mizuno Y. Faktors related to potentially harmful behaviors towards disabled older people by family caregivers in Japan. International Journal of Geriatric Psychıatry 2007; 22: 250-7. [CrossRef]

40. Muehlbauer M, Crane PA. Elder abuse and neglect. Journal of Pyschosocial Nursing & Mental Health Services 2006; 11: 43-9.

41. İlhan F. Ankara İli Yenimahalle İlçesi Anadolu Mahallesi’nde Aile İçi Yaşlı İstismarının Saptanması. G.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi. 2006.

42. Boldy D, Horner B, Crouchley K, Davey M. Addressing elder abuse: Western Australian case study. Australasian Journal on Ageing 2005; 24(1): 3-8. [CrossRef] 43. Lynch AV, Duval JB. Elder Abuse. Forensic Nursing 2006; 271-8.

44. Altıntaş H, Attila S, Sevencan F, Akçalar S, Sevim Y, Solak ÖS ve ark. Ankara’da bir yaşlı bakımevinde yaşayan yaşlılarda depresyon belirtilerinin taranması. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2006; 5(5): 332-42.

45. Berberoğlu U, Gül H, Eskiocak M, Ekuklu G, Saltık A. Edirne huzurevinde kalan yaşlıların kimi sosyo-demografik ve katz indeksine göre günlük yaşam etkinlikleri. Türk Geriatri Dergisi 2002; 5(4): 144-9.

Kaynak Göster