Sitotoksik Kemoterapi Alan Hastalarda Stres Belirtileri ve Düzeyi ile Baş Etme Yöntemleri Arasında İlişki Var mıdır ?

Amaç: Bu çalışmada, sitotoksik kemoterapi alan hastalarda stres belirtileri ve düzeyi ile baş etme yöntemleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Araştırmanın örneklemini Manisa ilinde bir üniversite hastanesinin kemoterapi ünitesine başvuran 116 hasta oluşturdu. Veriler, Hasta Tanıtım Formu, Algılanan Stres Ölçeği, Stres Belirtileri Ölçeği ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği kullanılarak toplandı. Bulgular: Sitotoksik kemoterapi alan hastaların Algılanan Stres Ölçeği ile Stres Belirtileri Ölçeği’nden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (r=-0,42 p

Is There Relationship Between Stress Symptoms, Stress Level and Stress Coping Strategies in Patients Taking Cytotoxic Chemotherapy?

Objective: The aim of the study is to evaluate relationship between stress symptoms, stress level and coping strategies in patients receiving cytotoxic chemotherapy. Methods: Research was carried out with116 patients receiving Chemotherapy in a University Hospital Chemotherapy Unit in Manisa using Patient Information Form, Perceived Stress Scale, Stres Symptoms Scale and Coping Style Scale. Results: A statistically significant correllation was found between Perceived Stress Scale scores and Stres Symptoms Scale scores (r=-0.42 p

Kaynakça

GLOBOCAN: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevelance Worldwide in 2012. International Agency for Research on Cancer. http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_ sheets_cancer.aspx. Erişim tarihi: 26.09.2017.

Türkiye Kanser İstatistikleri. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Dairesi Başkanlığı. 2014. http://kanser. gov.tr/Dosya/ca_istatistik/2014-RAPOR._uzun.pdf.

Kim HS, Yeam HA, Sea NC, Yog YS. Stress and coping strategies of patients with cancer. Cancer Nursing. 2002;25(3):209-17.

Işık I. Meme kanseri hastalarında tedavi sonrası dönemde gelişen psikososyal sorunlar ve destekleyici hemşirelik girişimleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2014;11(3):58-64.

Luecken LJ, Compas BE. Stress, coping and immune function in breast cancer. Annals of Behavioral Medicine. 2002;24(4):336-44.

De Faye BJ, Wılson KG, Chater S, Vıola RA, Pıppa Hall P. Stress and coping with advanced cancer. Palliative and Supportive Care. 2006;4(3):239-49.

Chen PY, Chang HC. The coping process of patients with cancer. European Journal of Oncology Nursing (EJON). 2012;16(1):10-6.

Jim HS, Richardson SA, Golden-Kreutz DM, Andersen BL. Strategies used in coping with a cancer diagnosis predict meaning in life for survivors. Health Psychol. 2006;25(6):753-61.

Nielsen NR, Zhang ZF, Kristesen TS, Schnohr P. Self reported stress and risk of breast cancer: prospective cohort study. BMJ. 2005;331(7516):548.

Masayo K, Kenji W, Shinkan T, Koji T. Perceived psychologic stress and colorectal cancer mortality: Findings from the Japan collaborative cohort study. Psychosomatic medicine: Journal of Biobehavioral medicine. 2005;67(1):72-7.

Akman S. Stresin nedenleri ve açıklayıcı kuramlar. Türk Psikoloji Bülteni. 2004;10(34-35):40-55.

Tuğrul C. Stres ve depresyon. Psikiyatri Dünyası Dergisi. 2000;4(1):12-7.

Erkan Z. Stres ve stresle başa çıkma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005;2(29):65-9.

Aldwin CM. Stress, coping and development: An integrative perspective. New York, NY, US: Guilford Press; 2007. p.10-45.

Onbaşıoğlu M. Stresle baş etmede zihinsel yöntemler. Türk Psikoloji Bülteni. 2004;10(34-35):103-26.

Oğul M. Stresle baş etmede zihinsel yöntemler. Türk Psikoloji Bülteni. 2004;10(34-35):159-63.

Güçlü N. Stres yönetimi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2001;21(1):91-109.

Kammeyer-Mueller JD, Judge TA, Scott BA. The role of core self-evaluations in the coping process. J Appl Psychol. 2009;94(1):177-95.

Penedo FJ, Benedict C, Zhou ES, Rasheed M, Traeger L, Kava BR, et al. Association of stress management skills and perceived stress with physcal and emotional well-being among advanced prostate cancer survivors following androgen deprivation treatment. Journal of Clinical Psyhology in Medical Settings. 2013;20(1):25-32.

Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior. 1983;24(4):385-439.

Eskin M, Harlak H, Demirkıran F, Dereboy Ç. Algılanan stres ölçeği’nin türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik analizi. New Symposium Journal. 2013;51(3):132-40.

Folkman S. Lazarus RS. If it changes it must be process: study of the emotion and coping during three stages of a college examination. Journal of Personality and Social Psychology. 1985;48(1):150-70.

Ucman P. Ülkemizde calışan kadınlarda stresle başa çıkma ve psikolojik rahatsızlıklar. Türk Psikoloji Dergisi. 1990;7(24):58-75.

Şahin NH, Durak A. Stresle başa çıkma tarzları ölçeği: üniversite öğrencileri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi. 1995;10(34):56-73.

DasGupta B. Perceived control and examination stress psychology. A Journal of Human Behavior. 1992;29(1):31-4.

Hovardaoğlu S. Stres belirtileri ile durumsal ve sürekli kaygının yordanması. Kriz Dergisi. 1997;5(2):127-34.

Tokgöz G, Yaluğ İ, Özdemir S, Yazıcı A, Uygun K, Aker T. Kanser hastalarında majör depresyon yaygınlığı ve ilişkili etkenler. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2008;9(2):59-66.

Joseph HJ, Thibault GP, Ruttle-King J. Perceived stres and quality of life among prostate cancer survivors. Mil Med. 2006;171(5):425-9.

Erol HC. Kemoterapi alan hastalarda algılanan stresin umutla ilişkisi. TC. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 2009.

Fadıloğlu Ç, Cantilav Ş, Yıldırım YK, Tokem Y. Meme kanserli kadınlarda umutsuzluk düzeyi ve baş etme davranışları arasındaki ilişki. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2006;22(2):147-60.

İsmailoğlu E, Khorshıd L. Baş-boyun kanserli hastaların stresle baş etme tarzları ve sosyal destek düzeylerinin incelenmesi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. Journal of Nursing Sciences. 2016;8(4);288-96.

Avcı D, Doğan S. Kanser hastalarında travma sonrası stres bozukluğu, sosyal destek ve stresle başa çıkma arasındaki ilişki. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;3(1):16-21.

Mukwato KP, Mweemba P, Makukula MK, Makoleka MM. Stress and coping mechanisms among breast cancer patients and family caregivers: A review of literature. Medical Journal of Zambia. 2010;37(1):40-5.

Filazoglu G, Griva K. Coping and social support and health related quality of life in women with breast cancer in Turkey. Psychology, Health & Medicine. 2008;13(5);559- 73.

Sajadian A, Mahsa R, Motaharinasab A, Kazemnejad A, Haghighat S. Breast cancer coping strategies after diagnosis: A six-month follow-up. Multidisciplinary Cancer Investigation. 2017;1(4):13-6.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2149-4983
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2015

2.6b 1.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sağlık Personelinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler

FİGEN ALP YILMAZ

Sitotoksik Kemoterapi Alan Hastalarda Stres Belirtileri ve Düzeyi ile Baş Etme Yöntemleri Arasında İlişki Var mıdır ?

SEZGİ ÇINAR PAKYÜZ, ÖZDEN DEDELİ ÇAYDAM, Cansu KOŞAR ŞAHİN

Prostat Kanserinin Ameliyat Sonrası Bakımında Güncel Yaklaşımlar

EZGİ SEYHAN AK, AYFER ÖZBAŞ

Sağlık Çalışanlarının Çocuk İstismarını/İhmalini Raporlamaya Karşı Tutumlarını Belirleme Ölçeği’nin Öğrenci Hemşirelerde Geçerlik ve Güvenilirliği

TÜRKAN TURAN, ÇİĞDEM ERDOĞAN

Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürler Arası Duyarlılıkları ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

ALTUN BAKSİ, Hamdiye ARDA SÜRÜCÜ

Hemşirelik Araştırmalarında Gömülü Teori Yaklaşımı

GÜLAY MANAV

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Manevi Destek Algıları ve Etkileyen Faktörler

RABİYE ERENOĞLU, RANA CAN

İlköğretim Birinci ve İkinci Kademe Öğretmenlerinin İlk Yardım Bilgi Düzeyi

BETÜL AKTAŞ, MEDİNE YILMAZ, FEYZA DERELİ, HATİCE YILDIRIM SARI

Hemşirelik Öğrencilerinin Stres Durumları ile Bilişsel Esneklik Düzeyleri Arasındaki İlişki

NURAY TURAN, HANİFE DURGUN, HATİCE KAYA, Gonca ERTAŞ, Dilek KUVAN

Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi

ÖZNUR YAŞAR, Merve DİKOĞLU BULUŞ, GÖZDE ÖZSEZER KAYMAK, SEZER ER GÜNERİ