Hemşirelerin Venöz Tromboemboli Risk Faktörleri ve Koruyucu Girişimlere Yönelik Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışma hemşirelerin venöz tromboemboli risk faktörleri ve koruyucu girişimlere yönelik bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel nitelikte bir araştırmadır. Araştırma İstanbul’da özel bir hastane ve bir vakıf üniversitesine bağlı bir eğitim araştırma hastanesinde gerçekleştirildi. Örneklemi, ilgili hastanelerde çalışan 111 hemşire oluşturdu. Veriler, araştırmacı tarafından oluşturulan Hemşire Bilgi Formu ve Venöz Tromboemboliye İlişkin Bilgi Düzeyini Değerlendirme Formu ile elde edildi. Venöz Tromboemboliye İlişkin Bilgi Düzeyini Değerlendirme Formu çoktan seçmeli ve doğru/yanlış olarak yanıtlanan toplam 40 soru içermektedir.Bulgular: Örneklemin yaş ortalaması 25,26±4,30 ve %60,4’ü lisans mezunudur. Hemşirelerin sadece %31,5’i tromboemboli tedavisi, tromboemboliye yönelik koruyucu girişimler ve profilaksi konusunda hizmet-içi eğitim aldığını bildirdi. Venöz Tromboemboliye İlişkin Bilgi Düzeyi Değerlendirme Formu puan ortalamaları hemşirelerin venöz tromboemboli risk faktörleri konu-sundaki bilgi düzeyinin en düşük, venöz tromboemboliden korunmada farmakolojik olmayan girişimler, farmakolojik girişimler, hemşirelik girişimleri ve hasta eğitimi konusunda ise orta düzeyde bilgisi olduğunu göstermektedir.Sonuç: Araştırma sonuçları hemşirelerin venöz tromboemboli gelişimine yönelik farmakolojik olma-yan koruyucu girişimler konusundaki bilgi düzeylerinin geliştirilmesine gereksinim olduğuna işaret etmektedir. Bu doğrultuda hemşireler yönelik hastane tarafından venöz tromboemboli risk faktörle-ri ve koruyucu girişimler konusunda hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi önerilir.

Kaynakça

1. Acun G. Cerrahi kliniklerinde yatan hastalarda derin ven trombozu riski ve prevelansının incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2012.

2. Büyükyılmaz F, Şendir M. Ameliyat sonrası bakımda göz ardı edilen bir sorun: Derin ven trombozu (DVT) riski-nin tanılanması ve hemşirelik bakımı. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;23:48-54.

3. Ulusal Venöz Tromboembolizm Profilaksi ve Tedavi Kılavuzu. 2010. http://www.toraks.org.tr/uploadfiles/Ulusal_Venoz_Tromboembolizm_Profilaksi_ve_Tedavi_Kilavuzu 2010.pdf. Mayıs 10, 2018.

4. Kılıç H, Kapusuz N, Hasanoğlu CH. Venöz tromboembolizm profilaksisi. Solunum Hastalıkları. 2014;24(3):118-25.

5. Akın S, Horasan E. Venöz tromboembolizm ve hemşire-lik bakımı. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2008;5(1):7-11.

6. Ulusal Venöz Tromboembolizm Profilaksi ve Tedavi Kılavuzu-2010. http://www.toraks.org.tr/uploadfiles/Ulusal_Venoz_Tromboembolizm_Profilaksi_ve_Tedavi_Kilavuzu2010.pdf Mayıs 10, 2018.

7. Türk Toraks Derneği. Pulmoner Tromboembolizm Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu. 2015.http://www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/112201615430-Tamami.pdf Mayıs 10, 2018.

8. Dirimeşe F, Yavuz M. Cerrahi kliniklerde venöz trombo-embolinin önlenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2010;2(3):97-105.

9. Lee JA, Grochow D, Drake D, Johnson L, Reed P, Servellen G. Evaluation of hospital nurses’ perceived knowledge and practices of venous thromboembolism assessment and prevention. Journal of Vascular Nursing. 2014;32:18-24. [CrossRef]

10. Eryiğit N. Hemşirelerin derin ven trombozu konusun-daki bilgi düzeyinin saptanması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2006.

11. Oh H, Boo S, Lee JA. Clinical nurses’ knowledge and practice of venous thromboembolism risk assessment and prevention in South Korea: A Cross-sectional sur-vey. Journal of Clinical Nursing. 2017;26(3-4):427-35. [CrossRef]

12. Aşiret GD, Özdemir L. Antikoagülan ilaçların güvenli kullanımında hemşirenin sorumlulukları. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 2012;19(2):58-68.

13. Koç B, Karatepe O, Geldigitti T, Tutal F, Karahan SR. Cerrahi kliniklerinde venöz tromboemboli profilaksisi uygulama-ları. Bakırköy Tıp Dergisi. 2013;9:8-11. [CrossRef]

14. Özkan ZK, Fındık ÜY, Ünver S. Hastaların ameliyat son-rası kompresyon çorabı kullanma durumlarının değer-lendirilmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2016;24(1):30-7. [CrossRef]

15. Serin K, Yanar H, Özdenkaya Y, Tuğrul S, Kurtoğlu M. Travma ve acil cerrahi yoğun bakım hastalarında venöz tromboemboli profilaksisi: Düşük molekül ağırlıklı heparin ile elastik çorap + aralıklı pnömotik kompres-yonun karşılaştırılması. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi. 2010;16(2):130-4.

16. Tekin G. Derin ven trombozunda güncel tedaviler. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi. 2015;24(4):415-31. [CrossRef]

17. Gaston S, White S. Venous thromboembolism (VTE) risk assessment: Rural nurses’ knowledge and use in a rural acute care hospital. International Journal of Nursing Practice. 2013;19(1):60-4. [CrossRef]

18. Cohen AT, Tapson VF, Bergmann JF, Goldhaber SZ, Kakkar AK, Deslandes B, Huang W, Zayaruzny M, Emery L, Anderson FA Jr; ENDORSE Investigators. Venous thromboembolism risk and prophylaxis in the acute hospital care setting (ENDORSE study): A Multinational cross-sectional study. Lancet. 2008;371(9610):387-94. [CrossRef]

19. Bozkurt AK, Darçın OT, Erer D, Köksal C, Küçüker ŞA, Şırlak M ve ark. Venöz tromboemboli Tedavisi. Periferik Arter ve Ven Hastalıkları Ulusal Tedavi Kılavuzu. Ed: A. Kürşat Bozkurt, Bayçınar Tıbbi Yayıncılık, 2016. s.123-40.

20. NICE Guideline. Venous Thromboembolism: Reducing the risk. 2010. http://www.1000livesplus.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1011/CG92NICEGuidelinePDF.pdf. Mayıs 10, 2018.

Kaynak Göster