Hemşirelerin Duygusal Emek Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin duygusal emek düzeylerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma bir üniversite hastanesinde yoğun bakım ve yataklı servislerde çalışan 208 hemşireyle gerçekleştirilmiştir. Veriler, bilgi formu ve Duygusal Emek Ölçeği kullanılarak toplanmış; yüzde, ortalama, ANOVA, Kruskall Wallis, t ya da Mann Whitney-U testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Hemşireler duygusal emek ölçeği toplamından ortalama 2,80±0,68 puan almıştır. Ölçek alt boyutlarından ise derinlemesine davranış boyutunda 3,29±0,88, duygusal çaba boyutunda 3,23±0,77 ve yüzeysel davranış boyutunda 2,26±0,86 puan almıştır. 36 yaş ve üstü ile günlük 1-10 hastaya bakım veren hemşirelerin yüzeysel davranış alt boyutu ile duygusal emek ölçeği toplam puanının diğerlerinden daha yüksek olması istatistiksel olarak anlamlıdır. Ayrıca evli hemşirelerin duygusal çaba ve yöneticisinden memnun olan hemşirelerin derinlemesine davranış alt boyut puanlarının diğerlerinden daha yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p

Assessing Nurses’ Emotional Labor Levels

Objective: This study focused on assessing nurses’ emotional labor levels. Method: This descriptive study was done with 208 nurses who worked at intensive care service and inpatient services of a university hospital. The data were collected using Information Request Form and Emotional Labor Scale and were analyzed with percentages, arithmetical means, ANOVA, Kruskall-Wallis, Student’s t or Mann-Whitney U test. Results: Nurses received an average score of 2.80±0.68 from total emotional labor scale. As for subdimensions, nurses received 3.29±0.88 in deep acting subdimension, 3.23±0.77 in emotional effort subdimension and 2.26±0.86 in surface acting subdimension. Nurses who were aged ≥36 years and served for 1-10 patients per a day had statistically significantly higher scores in surface acting subdimension and total emotional labor scale than others. Besides, scores of emotional effort subdimension of those nurses who were married and scores of deep acting subdimension of those nurses who were satisfied with managers were statistically significantly higher than others; which was (p

Kaynakça

1. Değirmenci Öz S, Baykal Ü. Hemşirelerin duygusal emek davranışı. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2017;4(3):143-7.

2. Eroğlu ŞG. Örgütlerde duygusal emek ve tükenmişlik ilişkisi üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014;(19):147-60.

3. Giderler C, Baran H, Kırmızı C. Duygusal emek mesleki bağlılığı etkiler mi? Akademisyenler üzerinde bir inceleme. Research Journal of Business and Management- RJBM. 2016;3(2):194-206.

4. Kalaycı I, Özkul M, Oğuz H. Şefkat ve ticaret arasında kalan bir çalışma biçimi: Yaşlı Bakım hizmetlerinde duygusal emek. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences. 2017;22(3):637-62.

5. Başbuğ G, Ballı E, Oktuğ Z. Duygusal emeğin iş memnuniyetine etkisi: Çağrı merkezi çalışanlarına yönelik bir çalışma. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi. 2010;(58):253-74.

6. Doğan A, Sığrı Ü. Duygusal emek: Hemşireler üzerine bir çalışma. İş ve İnsan Dergisi. 2017;4(2):113-26. [CrossRef]

7. Köse S, Oral L, Türesin H. Duygusal emek davranışlarının işgörenlerin tükenmişlik düzeyleri ile ilişkisi üzerine sağlık sektöründe bir araştırma. İşletme Fakültesi Dergisi. 2011;12(2):165-85.

8. Oral L, Köse S. Hekimlerin duygusal emek kullanımı ile iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiler üzerinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2011;16(2):463-92.

9. Şat A, Amil O, Özdevecioğlu M. Duygusal zekâ ve duygusal emek düzeylerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi: Özel okul öğretmenleri ile bir araştırma. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 39(2):1-20.

10. Kaya ŞD, Yüceler A, Uludağ A, Karadağ Ş. Hasta ilişkilerinde tıbbi sekreterlerin duygusal emek ve iletişim becerilerinin nitel olarak değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 2017;8(19):62-76. [CrossRef]

11. Kaya E, Tekin A. Duygusal emek kavramı çerçevesinde sağlıkta yeniden yapılanma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013;5(8):110-9.

12. Öztürk H, Bahçecik N, Özçelik SK, Sarıoğlu Kemer A. Emotional labor levels of nurse academicians. Procedia- Social and Behavioral Sciences. 2015;190:32-8. [CrossRef]

13. Altuntaş S, Şahin Altun Ö. Hemşirelerin duygusal emek davranışları ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2015;2(1):37- 43.

14. Yılmaz E, Arslan S. Dâhili kliniklerde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyi ve duygusal emek davranışı ile ilişkisi. Türkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences. 2017;9(4):289-98. [CrossRef]

15. Yıldırım MH, Erul EE. Duygusal emek davranışının işgörenlerin tükenmişlik düzeylerine etkisi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2013;5(1):89-99.

16. Badolamenti S, Sili A, Caruso R, Fida R. What do we know about emotional labour in nursing? A narrative review. British Journal of Nursing. 2017;26(1):48-55. [CrossRef]

17. Grandey AA. The Effects of Emotional Labor: Employee Attitudes, Stress and Performance, (dissertion). Colorado: Colorado State University. 1999.

18. Boothby MRK, Tunç Albayrak P. Duygusal emek ölçeğinin Türkçe’ye uyarlaması ve psikometrik özellikleri. Psikolojik Danışma ve Eğitim Dergisi. 2015;1(2):1-11.

19. Balan J, Kumar DR. Emotional labour: The invisible unpaid work of nurses and how it affects the job satisfaction. International Journal of Multidisciplinary Research and Modern Education. 2017;3(1):179-85.

20. Staden H. Alertness to the needs of others: A study of the emotional labour of caring. Journal of Advanced Nursing. 1998;27(1):147-56. [CrossRef]

21. Huynh T, Alderson M, Thompson M. Emotional labour underlying caring: An evolutionary concept analysis. Journal of Advanced Nursing. 2008;64(2):195-208. [CrossRef]

22. Değirmenci Öz S, Baykal Ü. Hemşirelerin duygusal emek davranışı ve etkileyen faktörler. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2018;26(1):1-10.

23. Załuski M, Makara Studzińska M. The selected aspects of emotional labour and emotion regulation in medical jobs. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(7):71-81.

24. Akyol A, Kankaya H. Yoğun bakım hemşirelerinin performans engellerinin incelenmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2017;21(1):7-15.

25. Delgado C, Upton D, Ranse K, Furness T, Foster K. Nurses’ resilience and the emotional labour of nursing work: An integrative review of empirical literature. International Journal of Nursing Studies. 2017;70:71- 88. [CrossRef]

26. Değirmenci S. Hemşirelerin duygusal emek davranışı ve etkileyen faktörler. İstanbul Üniversitesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2010.

27. Yang FH, Chang CC. Emotional labour, job satisfaction and organizational commitment amongst clinical nurses: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies. 2008;45(6):879-87. [CrossRef]

28. Öztürk H, Kasım S, Kavgacı A, Kaptan D, İnce G. Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyum düzeyleri. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences. 2015;18(1):17-25. [CrossRef]

29. Akçay C, Çoruk A. Çalışma yaşamında duygular ve yönetimi: Kavramsal bir inceleme. Eğitimde Politika Analizi Dergisi. 2012;1(1):3-25.

30. Edward KL, Hercelinskyj G, Giandinoto JA. Emotional labour in mental health nursing: An integrative systematic review. International Journal of Mental Health Nursing. 2017;26(3):215-25. [CrossRef]

Kaynak Göster

Journal of Academic Research in Nursing
  • ISSN: 2149-4983
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2015

3.7b2.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Uyku Apneli Hastalarda Yorgunluğun İncelenmesi

HATİCE YORULMAZ, Nuran MEHMETOĞLU, Kübra AKSU, Ezgi ESER

Gebelerin Anne Sütü Sağma Teknikleri ve Saklama Koşulları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Derya ŞAHİN, Aysel TOPAN

Tip 2 Diyabet Hastalarında Uygulanan EFT ve Solunum Egzersizlerinin Anksiyete ve Kan Şekeri Düzeylerine Etkisi

Muhteber HÜSMENOĞLU, Muhteber HÜSMENOĞLU, Safiye DENİZER, Ümmiye YILMAZ, Halil Özcan ÇELİK

Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Tedavi Gören Çocuğun ve Ailesinin Güçlendirilmesi

Müge SEVAL, Aylin KURT

Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemleri ve İlk Yardım Uygulamaları Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Emir Güler ELMAS, Zehra DURNA, Semiha AKIN

Yoğun Bakım Ünitelerinde Alarm Yönetimi

Fatma DURSUN ERGEZEN, Emine KOL, Atilla RAMAZANOĞLU

Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Hasta Konforuna Etkisi

Nurdan GEZER, Dilara KUNTER, Şule ÖZGÜN, Ezgi DEMİR, Büşra ÖZDEMİR, Gözde ÇETİNKAYA, Semra İBİK

Hemşirelerin Duygusal Emek Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Kadriye ÖZKOL KILINÇ, Betül BAYRAK, Çiğdem Gamze ÖZKAN, Yeter KURT, Havva ÖZTÜRK

Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Altun BAKSİ, Hamdiye SÜRÜCÜ, Sıdıka ÇETİK

Acil Servise Başvuran Hastalarda Sepsis ve Bakteriyemi Arasındaki Klinik Farklılıklar

Mehmet Tahir GÖKDEMİR, Ramazan GİDEN, Gül Şahika GÖKDEMİR