Effect of 3D Animation-Assisted Education on Knowledge Level of Nursing Students for the Evaluation of Respiration

Objective: This study has been performed to determine the effect of 3D animation-assisted education, which was developed for nursing students and designed to evaluate on knowledge level of the students on respiration. Methods: This study was designed as a randomized controlled experimental study consisting of pretest and posttest sections. The sample of the study consisted of sixty 2nd grade nursing school students of a state university in Istanbul who met the research criteria and agreed to participate in the research in the 2018-2019 academic year, “Information Form” including sociodemographic features and “Knowledge Test for Evaluation of Respiration” measuring knowledge level on the evaluation of respiration were used as data collection tools. The research study was conducted in two stages as preparation and application. Preparation stage included determination of learning goals, selection of 3D animations to be used, preparation of the guidelines for evaluation of respiration, and preparations of the educator and students. Results: In the study, it was found that the mean posttest scores of the students in the experimental group were higher compared to the students in the control group, and there was a significant difference between posttest scores of the two groups (p

3D Animasyon Destekli Eğitimin Hemşirelik Öğrencilerinin Solunumun Değerlendirilmesine Yönelik Bilgi Düzeylerine Etkisi

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencileri için geliştirilen ve solunumun değerlendirilmesine yönelik tasarlanan 3D animasyon eğitiminin öğrencilerin bilgi düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma, ön test - son testten oluşan randomize kontrollü deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ilinde bir devlet üniversitesinin 2018-2019 eğitim öğretim yılında hemşirelik bölümünün 2. sınıfında öğrenim görmekte olan, araştırma kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 60 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, sosyodemografik özellikleri içeren “Bilgi Formu”, solununum değerlendirilmesine yönelik bilgi düzeyini ölçen “Solunum Değerlendirilmesine Yönelik Bilgi Testi” kullanılmıştır. Araştırma, hazırlık ve uygulama olmak üzere 2 aşamada gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın hazırlık aşaması, öğrenim hedeflerinin belirlenmesini, 3D animasyonların seçimi, solunumun değerlendirilmesine yönelik kılavuzların hazırlanmasını, eğitimci ve öğrenci hazırlıklarını içermektedir. Bulgular: Araştırmada, deney grubundaki öğrencilerin son test puan ortalamalarının, kontrol grubundaki öğrencilere oranla daha yüksek olduğu, iki grubun son test puanları arasında anlamlı farklılık bulunduğu saptanmıştır (p

Kaynakça

1. Göriş S, Bilgi N, Bayındır SD. Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2014;4(2):25-9.

2. İşman A. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. İstanbul: Değişim Yayınları; 2003.

3. Bremner MN, Aduddell K, Bennett DN, VanGeest JB. The use of human patient simulators best practices with novice nursing students. Nurse Educator. 2006;31(4):170-4. [CrossRef]

4. Moule P, Wilford A, Sales R, Lockyer L. Student experiences and mentor views of the use of simulation for learning. Nurse Education Today. 2008;28(7):790-7. [CrossRef]

5. Altun E, Ateş A. İletişim Teknolojileri. İçinde: Demirel Ö, Altun E, edt. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. 7. baskı. Ankara: Pegem Akademi; 2012.

6. Şendir M, Coşkun EY. Hemşirelik eğitiminde teknolojik bir adım: IMventro-sim. JAREN. 2016;2(2):103-8.

7. Işık BT, Kaya HT. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretme-öğrenme sürecine entegrasyonunda hemşire eğitimcilerin rolü. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2011;19(3):203-9.

8. Akın Korhan E, Tokem Y, Uzelli Yılmaz D, Dilemek H. Hemşirelikte psikomotor beceri eğitiminde video destekli öğretim ve OSCE uygulaması: bir deneyim paylaşımı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2016;1(1):35-7.

9. Jang HW, Kim KJ. Use of online clinical videos for clinical skills training for medical students: benefits and challenges. BMC Medical Education. 2014;14(1):56. [CrossRef]

10. Yue C, Kim J, Ogawa R, Stark E, Kim S. Applying the cognitive theory of multimedia learning: an analysis of medical animations. Med Educ. 2013;47(4):375-87. [CrossRef]

11. Hoyek N, Collet C, Di Rienzo F, De Almeida M, Guillot A. Effectiveness of three-dimensional digital animation in teaching human anatomy in an authentic classroom context. Anatomical Sciences Education. 2014;7(6):430-7. [CrossRef]

12. Chiang HC, Lin FY, Hwu YJ. Disability assessment: the efficacy of multimedia interactive nurse education. J Nurs Res. 2013;21(2):83-93. [CrossRef]

13. Pandey N. Impact of 3-D animation assisted practical teaching in nursing students. Journal of Education Technology in Health Sciences. 2015;2(3):90-3.

14. Gu Y, Zou Z, Chen X. The effects of vSIM for nursing as a teaching strategy on fundamentals of nursing education in undergraduates. Clinical Simulation in Nursing. 2017;13(4):194-7. [CrossRef]

15. Sheikhaboumasoudi R, Bagheri M, Hosseini SA, Ashouri E, Elahi N. Improving nursing students’ learning outcomes in fundamentals of nursing course through combination of traditional and e-learning methods. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2018;23(3):217. [CrossRef]

Kaynak Göster