Mastoidektomi Uygulanan Hastalarda Tur Çalışmasının Oluşturduğu Titreşimin Fasiyal Sinir Motor Fonksiyonlarına Etkisi

Amaç: Mastoidektomi sırasında turun oluşturduğu vibrasyonun, fasial sinirin motor fonksiyonları üzerine bir etkisinin olup olmadığı; varsa bu etkilenmenin tur kullanma süresi ile ilgilisinin araştırılması amaçlandı.Yöntemler: Kronik Otitis Media (KOM) tanısı ile mastoidektomi uygulanan 23 hastaya, preoperatif ve postoperatif olarak bilateral fasiyal sinir elektronörografisi yapıldı. Operasyon sırasında turlama süresi hesaplanarak fasiyal sinir üzerindeki muhtemel hasar ve bu hasarın turlama süresi ile olan ilişkisi araştırıldı.Bulgular: Çalışma 23 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Hastaların 10 (%43,5)'u erkek, 13 (%56,5)'ü kadındı. Yapılan istatistiksel analizde fasiyal sinir motor fonksyonlarında anlamlı bir bozulma saptanmadı (p>0,05). Sonuç: Günümüzde fasiyal sinirin mastoidektomi sırasında sadece direk temas ile hasarlanabileceği düşünülmektedir. Ancak turun yarattığı vibrasyon ve ısı sonucu fasiyal sinir zedelenebilir. Bu nedenle mastoid kavitede gereksiz ve kör uçlar kullanılarak yapılan turlamadan kaçınılmalıdır.

Vibration Effect of Drill on Facial Nerve Motor Functions During Mastoidectomy

Objective: We aimed to evaluate the vibration effect of drilling on facial nerve motor functions during mastoidectomy and to investigate the impact of this round of interest with its duration of use.Methods: Twenty-three patients with a diagnosis of chronic otitis media were enrolled. Using electroneurography, all patients were determined to have pre- and postoperative bilateral facial nerve. The duration of drill during the operation was calculated, and the possible damage over the nerve and its association with the duration of drilling were investigated.Results: The study included 23 patients, with 10 (43.5%) male and 13 (56.5%) female patients, There was no statistically significant deteriorating effect on facial nerve motor functions (p>0.05). Conclusion: It is currently considered that facial nerves might be damaged only by direct contact during mastoidectomy. However, the nerves could be damaged by the vibration and temperature effects of the drill. Therefore, unnecessary drilling in the mastoid cavity should be avoided, and blunt-ended drills should be used.

Kaynakça

1. Kurtgöz S, Kökten N, Tekin M. Assessment of nasal airway resistances and nasal mucociliary activities of patients with unilateral chronic otitis media by acoustic rhinometry and saccharin test. Acta oto-laryngologica 2014. 134, pp.898-903.

2. Goyal A, Singhi PP, Vashishth. Effect of mastoid drilling on hearing of the contralateral ear. J Laryngol Otol 2013; 127: 952-6.

3. Ozdamar K, Kocak HE, Aydin S, Taskin U, Yucebas K, Oktay MF. Evaluation of inner ear damage by using otoacoustic emissions in patients who underwent mastoidectomy and tympanoplasty operations in early period. Turkish Archiv Otorhinolaryngol 2015; 53: 93-9.

4. Karatas E, Miman MC, Ozturan O, Erdem T, Kalcioglu MT. Contralateral normal ear after mastoid surgery: evaluation by otoacoustic emissions (Mastoid Drilling and Hearing Loss). ORL 2007; 69: 18-24.

5. Curry DB, Bain JLW, Yan J, Zhang LL, Yamaguchi M, Matloub HS, et al. Vibration injury damages arterial endothelial cells. Muscle Nerve 2002; 25: 527-34.

6. Yan JG, Matloub HS, Sanger JR, Zhang LL, Riley DA. Vibration-induced disruption of retrograde axoplasmic transport in peripheral nerve. Muscle Nerve 2005; 32: 521-6.

7. Zou J, Bretlau P, Pyykkö I, Starck J, Toppila E. Sensorineural hearing loss after vibration: an animal model for evaluating prevention and treatment of inner ear hearing loss. Acta Otolaryngol 2001; 121: 143- 8.

8. Mayer RF, Feldman RG. Observations on the nature of F wave in man. Neurology (Minneap.) 1967; 17: 147-56.

9. Ahiron A, Sarova-Pinhas I. The value of F wave in Bell's palsy- A study of F wave response in the facial muscles. Electromyogr. Clin. Neurophysiol 1984; 24: 99-106.

10. Dalchow CV, Hagemeier KC, Muenscher A, Knecht R, Kameier F. Investigation of noise levels generated by otologic drills. Eur Arch Otorhinolaryngol 2013; 270: 505-10.

11. Helms J. Acoustic trauma from the bone cutting burr. J Laryngol Otol 1976; 90: 1143-9.

12. Urquhart AC, McIntosh WA, Bodenstein NP. Drill-generated sensorineural hearing loss following mastoid surgery. Laryngoscope 1992; 102: 689-92.

13. Nobrega JA, Pinheiro DS, Manzano GM, Kimura J. Various aspects of F-wave values in a healthy population. Clin Neurophysiol 2004; 115: 2336-42.

14. Fisher MA. AAEM minimonograph 13 H reflex and F waves: physiology and clinical indications. Muscle Nerve 1992; 15: 1223.

15. Wedekind C, Klug N. Facial F wave recording: a novel and effective technique for extra- and intraoperative diagnosis of facial nerve function in acoustic tumor disease. Otolaryngol Head Neck Surg 2003; 129: 114-20.

Kaynak Göster

JAREM
  • ISSN: 2146-6505
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

5.4b3.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İstanbul Bağcılar Bölgesinde Çocukluk Çağında Obeziteyi Etkileyen Risk Faktörleri ve Obezitenin Sonuçları

MELTEM EROL, Özgül YİĞİT, Oğuzhan ZENGİ, Muhammet ÇÖMÇE, Özlem GAYRET BOSTAN, Dilara FUCUCUOĞLU, Suna KILINÇ

Mastoidektomi Uygulanan Hastalarda Tur Çalışmasının Oluşturduğu Titreşimin Fasiyal Sinir Motor Fonksiyonlarına Etkisi

Murat TOPAK, Ülgen KOKEŞ, Ceki PALTURA, Ömer Necati DEVELİOĞLU, ERDEM ÇAĞLAR

İnek Sütünün İntravenöz Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Anafilaksi

BAHRİ ELMAS, ÖNER ÖZDEMİR, Dilek AYDIN BİNGÖL

Asemptomatik Gebe Bir Kadında İnkomplet Mesane Duplikasyonu

Erdal ALKAN, Miraç TURAN, Altuğ SEMİZ, Mevlana Derya BALBAY

Aşırı Doz Siklopentolat Oftalmik Solüsyon Uygulamasına Bağlı Pediyatrik İntoksikasyon Olgusu

Canan ÜNLÜ, Betül ŞEN, Sibel DEVRİM, İbrahim ÖZTÜRK, Esin ÖNER, Yağmur ÜSTÜN, Melek Güra ÇELİK

Karaciğere İnvajine olan Kostal Osteokondrom: Olgu Sunumu

EMRAH AYDIN

Behçet Hastalığında Mesane Disfonksiyonu

Murat DİNÇER, Ömer Onur ÇAKIR, Onur FİKRİ, Engin KANDIRALI

Kronik Pelvik Ağrı Ayırıcı Tanısında Pelvik Venöz Konjesyon

Elif Evrim EKİN, Hülya YILDIZ KURTUL

Vena Kava İnferior Agenezili Hastada Derin Ven Trombozu

Osman Nuri TUNCER, Oruç Alper ONK, Ümit KARAHAN, BİLGEHAN ERKUT

Türkiye'de Bir Şehirde İndeks Herediter Anjioödem Hastalarının Uzak ve Yakın Test Edilmemiş Akrabalarında Herediter Anjioödem Prevalans ve Klinik Belirtileri

ÖNER ÖZDEMİR, BAHRİ ELMAS