Eğitimde Farklı Bir Makro Organizasyon Modeli Olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Tıp fakülteleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri, sağlık çalışanları ve sağlık sisteminin diğer bileşenleri arasında, akademik faaliyetler, hasta bakım hizmetleri ve diğer klinik uygulamalar açısından güçlü bir organizasyon yapısına ihtiyaç vardır. Dünyada, eğitim araştırma hastaneleri sıklıkla tıp fakülteleri ile afiliye olarak öğrenci ve asistan doktorlar ile birlikte çalışmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı bu makro yapı içinde tasarlanan uzmanlık eğitim modelinin avantaj ve dezavantajlarını belirlemek ve literatür eşliğinde tartışmaktır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2015 yılında yeni bir üniversite ve farklı bir makro organizasyon modeli olarak İstanbul'da kurulmuştur. Bu model içerisinde bir tıp fakültesi ile afiliye olan 56 eğitim araştırma hastanesi vardır ve uzmanlık eğitimi tıp fakültesi dekanına bağlı olup onun sorumluluğundadır. Dekana bağlı anabilim dalları ve akademik kurulların yanında hastane başhekimine bağlı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulu oluşturulmuştur. Her sağlık kuruluşunda eğitimden sorumlu bir koordinatör belirlenerek, her eğitim yılında biçimlendirici (formatif) ve karar verdirici (summative) sınav yapılması kararlaştırılmıştır. Elektronik karneler hazırlanarak öğrenci ve eğitici uzaktan takip sistemi kurulması planlanmıştır. Sonuç olarak ülkemizde kurulmuş olan bu makro organizasyon yapısının orta ve uzun vadede ülkemize yararlı etkisinin olacağını düşünmekteyiz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile afiliye olan hastanelerde akademik kalite ve eğitim standartları gelecekte daha da yükselecektir. Ayrıca, bilimsel araştırma, eğitim, klinik uygulama vb. sağlık alanlarında birçok iyileştirmeye öncülük edecektir. Kurumlar arasındaki başarı iyi bir koordinasyon ve yetki paylaşımı ile sağlanacaktır

The Health Sciences University as a Different Macro Organizational Model in Education

A strong organization structure is needed between the medical faculties and training and research hospitals as well as between health workers and other components of the health system in terms of academic activities, patient care services and other clinical applications. Training and research hospitals all around the world are often affiliated with medical schools and work closely with medical students and medical resident doctors. The aim of this study is to determine the advantages and disadvantages of specialty training model in this macro structure and discuss it in the light of the literature. Health Sciences University was founded in İstanbul in 2015 as a new university and a different macro organizational model. In this model, there is a medical faculty with affiliated 56 training and research hospitals and specialized training is under the responsibility of the dean of the medical faculty. In addition to the departments and academic committees that are connected to the dean, a Medical Specialty Training Board under the responsibility of the chief physician has been established. An education coordinator will be determined in every health care department, and it is decided that in every education year formative and summative exams will be held. Designing of electronic files to record performance and to form remote monitoring systems for residents and trainers are planned to be established. As a result, we think that this macro organization structure will have middle to long term benefits to our country. The academic quality and the education standards between Health Sciences University and the affiliated hospitals will be strengthened in the future. It will also help to improve the fields of health such as medical research, education, clinical applications etc.. The success between institutions will be ensured with a good coordination and power-sharing

___

Akyüz Ö. Yükseköğretim? Üniversite ve Toplum Dergisi 2003; 3-5.

Bolay HS. Çağdaş üniversitede neler önem kazanmaktadır? Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi 2011; 3: 105-12.

Bayat HA. Tıp tarihi. Anka Yapım, 2. Baskı, İstanbul 2010: 319.

İnalcık H. Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600). İstanbul, Yapı Kredi Yayınları 2010; 189.

İzgi C, Çoban M. Tıpta uzmanlık dallarının cumhuriyet dönemindeki değişimi. Lokman Hekim Journal 2014; 4: 26-37.

Browne E. Islamic Medicine, 2002:p16.

American Hospital Association. Teaching hospitals: their impact on patients and the future health care work force. September 2009: 1-8.

Association of American Medical Colleges. What roles do teaching hospitals fulfill? Washington DC 2009.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kanun No: 6639.Resmi gazete; sayı 29327, 15.04.2015.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Kanun No:3359. Resmi Gazete; sayı 19461, 15.05.1987. Ek Madde 9 - (Ek: 21/1/2010-5947/11 md.; Değişik: 11/10/2011-KHK-663/58 md.; Değişik: 4/7/2012-6354/8 md)

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniver- sitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete; Sayı: 29744, 16.06.2016.

Yeginboy Y, Sayın Ş. Cumhuriyet döneminden günümüze sağlık politikaları ve sorunları. 2. Ulusal İktisat Kongresi, 20-22 Şubat, İzmir 2008.

Uğurluoğlu Ö. Üniversite hastanelerinde uygulanan organizasyon yapılarının değerlendirilmesi. İşletme Bilimi Dergisi 2015; 3: 52-63.

Pardes H, Pincus AH. Models of academic-clinical partnerships: Goods, better, best. Acad Med 2010; 85: 1264-5. [CrossRef]

Barret JD. The evolving organizational structure of academic health centers: the case of the university of Florida. Acad Med 2008; 83: 804-8. [CrossRef]

Ovseiko VP, Davies MS, Buchan MA. Organizational models of emerging academic health science centers in England. Acad Med 2010; 85: 1282-9. [CrossRef]

Wartman AS. The Academic Health Center: evolving organizational models. Association of Academic Health Centers. Washington DC 2007: 1-3.

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği. Resmi Gazete; sayı:17609, 18.02.1982.

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği. Resmi Gazete; sayı: 19082, 18.04.1986.

Weiner JB, Culbertson R, Jones FR, Dickler R. Organizational mod- els for medical school-clinical enterprise relationships. Acad Med 2001; 76: 113-24. [CrossRef]

Culbertson RA, Goode LD, Dickler RM. Organizational models: medical school relationships to the clinical enterprise. Acad Med 1996; 71: 1257-74. [CrossRef]

Eğitim Planlama Kurulunun (EPK) Görevlerine Dair Yönerge, Sağlık Bakanlığı,Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,sayı 6586, Onay tarihi 13.02.2014.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Resmi Gazete; sayı:28983, 26.04.2014.

Özgen Ü, Eğri M, Aktaş M, Sandıkkaya A, Öztürk ÖF, Can S, et al. Publication pattern of Turkish medical theses: analysis of 22625 med- ical the sescompleted in years 1980-2005. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011; 31: 1122-31. [CrossRef]

___

JAREM
  • ISSN: 2146-6505
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

9.3b5.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

The Importance of Radiation Safety in Terms of Hospital Administration and Research on the Awareness Stage of Radiology Technicians

ŞİRİN ÖZKAN, GÖKHAN ABA, Bülent TEKİNSOY

Prevalence of Accessory Bones of the Foot in Turkish Patients

MEHMET ESAT UYGUR, Birol AKTAŞ, Tayyar Taylan ÖZ, Samet ERİNÇ, Murat KOÇ

İleus: Günlük Pratikte Radyolojik Yaklaşım

Hülya Kurtul YILDIZ, Elif Evrim EKİN, Aylin Hasanefendioğlu BAYRAK, İsmail Sinan DUMAN, Samed SAYAR, GÖKHAN TOLGA ADAŞ

Apert Sendromu ve Atriyal Septal Defekt Birlikteliği

PINAR DERVİŞOĞLU ÇAVDAROĞLU, Mustafa KÖSECİK, Serkan KUMBASAR, Süleyman SALMAN, BULAT AYTEK ŞIK, Baki ERDEM, Bülent TEKİN

Dev Üreteral Fibroepitelyal Polip; Endoskopik Yaklaşımla Tedavi Edilen Bir Olgu Sunumu

ÖZKAN ONUK, Nusret Can ÇİLESİZ, Aydın İsmet HAZAR, Tuğrul GEZMİŞ, Yusuf Turushan ÖZCANLI, Muhammet Murat DİNÇER, Barış NUHOĞLU

On Yaş Altı ve Üstü Pediatrik Taş Hastalarında Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarının Karşılaştırılması

Hüseyin ÇELİK, Caner Ediz, AHMET ÇAMTOSUN, RAMAZAN ALTINTAŞ, Cemal TAŞDEMİR

Gelişimsel Kalça Displazili Çocuklarda Tedavi Yaşının ve Cerrahi Yöntemin Klinik ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Hüseyin YORGANCIGİL, AHMET ASLAN, Demir DEMİRCİ, TOLGA ATAY

Geriatrik Kalça Kırıklarında Mortaliteyi Etkileyen Peroperatif Parametrelerin Değerlendirilmesi

Engin ÇETİNKAYA, UMUT YAVUZ, Osman LAPÇIN, Yavuz ARIKAN, Yunus Emre AKMAN, Kubilay BENG, Yavuz Selim KABUKÇUOĞLU

Prematüre Bebek Nasıl Doğsun?

H Sinan USLU, Ali BÜLBÜL

Parvovirüs B19 Enfeksiyonunun Tetiklediği Hemolitik Kriz ile Tanı Konulan Herediter Sferositozlu İki Kardeş

MELTEM EROL, Özlem Bostan GAYRET, Özgül YİĞİT, Mahir TIRAŞ, Sultan BENT