Dirençli Epilepsili Hastalarda İlk Nöbet Tipi ve Nöbet Çeşitliliğinin Değerlendirilmesi

Amaç: Epilepsili çocukların çoklu antiepileptik ilaç kullanılmasına rağmen nöbet kontrolü sağlanamayan kısmı dirençli epilepsi grubunu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı epilepsili hastalarda direnç gelişimi açısından risk faktörü olabileceğini düşündüğümüz ilk nöbet tipi ve nöbetlerin çeşitliliği ile direnç gelişimi arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Yöntemler: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Polikliniğinde epilepsi tanısı almış, en az iki yıldır izlemde olan 01.01.2009- 31.12.2012 tarihleri arasında takip edilen hastaların dosyaları geriye yönelik incelenerek veriler elde edildi. Bulgular: Vakaların 120’si kız (%49), 125’i erkek (%51) çocuktan oluşmaktaydı. Yaş aralığı 1 ile 18 yaş arasında değişmekte olup median değer 8,3 (1-18) yaş olarak bulundu. Dirençli epilepsi tanı kriterlerine uyan 245 hastadan 120’si iyi kontrollü grup olarak bulundu. Dirençli epilepsili hastalarda ilk nöbet tipi ve nöbetlerin çeşitliliği açısından bu iki grup hastanın bulguları karşılaştırıldı. En fazla görülen nöbet tipi dirençli grupta myoklonik vasıflı nöbet (%25,6) iken, iyi kontrollü grupta fokal başlangıçlı jeneralize nöbet (%34,2) olarak bulundu. Her iki grup arasında nöbet tipi istatiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0,001). Nöbet çeşitliliği açısından bakıldığında üç ve daha fazla çeşitte nöbet geçiren hastaların dirençli grupta daha fazla (%60,7) olduğu görüldü ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p

Evaluating the First Type of Seizure and Variety of Seizures in Resistance Epileptic Patients

Objective: Despite the fact that children with epilepsy use multiple antiepileptic drugs, the part of the epileptic group without the seizure control constitutes a resistant epilepsy group. This study evaluates the first type of seizure and the variety of seizures and resistance development that we think might be a risk factor for the development of resistance in epileptic patients. Methods: Data were obtained retrospectively from the files of patients diagnosed with epilepsy who were monitored for at least 2 years between January 1, 2009, and December 31, 2011, at the Uludağ University School of Medicine; Department of Pediatric Neurology. Results: One hundred twenty patients were girls (49%) and 125 were boys (51%). The age range was 1-18 years and the median value was 8.3 (1-18) years. One hundred and twenty of the 245 patients who met the diagnostic criteria for resistant epilepsy were found to be well controlled. In patients with resistant epilepsy, the first seizure type and the variety of seizures were compared in these two groups of patients. It was observed that the most common type of seizure seen in the refractory group was myoclonic seizures (25.6%), whereas the most common type of seizure was generalized seizure with focal onset (34.2%) in well-controlled group. There was statistically significant difference between groups (p

Kaynakça

Naderi S, Acar F, Mertol T, Arda MN. Functional anatomy of the spine by Avicenna in his eleventh century treatise "Al-Qanun fial-Tibb" (The Canons of Medicine). Neurosurgery 2003; 52: 1449-53.

Eriksson KJ, Koivikko MJ. Prevalence, classification, and severity of epilepsy and epileptic syndromes in children. Epilepsia 1997; 38: 1275-82.

Basagaoglu I, Karaca S, Salihoglu Z. Anesthesia techniques in the fifteenth century by Serafeddin Sabuncuoglu. Anesth Analg 2006; 102: 28-9.

Asadi-Pooya AA, Ghaffari A. Do patients with epilepsy believe they need specific dietary restrictions? Epilepsy Behav 2004; 5: 945-8.

Majumdar SK. Corpus Hippocraticum 'on the sacred disease' Bull Indian Inst Hist Med Hyderabad 1998; 28: 111-8.

Cerić I, Mehić-Basara N. Ibn Sina--psychology and psychological disorders. Med Arh 1997; 51: 21-3.

Durá TT, Yoldi ME, Gallinas VF. Incidence of epilepsy in 0-15 yearolds. An Pediatr 2007; 67: 37-43.

Engel J, Jr. Seizures and Epilepsy. In: Plum F (ed). Contemporary neurology series, vol 31. Philedelphia: F.A. davis Company, 1989; 536.

Kwong KL, Chak WK, Wong SN, So KT. Epidemiology of childhood epilepsy in a cohort of 309 Chinese children. Pediatr Neurol 2001; 24: 276-82.

Silverstein FS, Jensen FE. Neonatal seizures. Ann Neurol 2007; 62: 112-20.

Raspall-Chaure M, Chin RFM, Neville BG, Bedford H, Scott RC. The epidemiology of convulsive status epilepticus in children: a critical review. Epilepsia 2007; 48: 1652-63.

Rodriguez AJ. Pediatric sleep and epilepsy. Curr Neurol Neurosci Rep 2007; 7: 342-7.

Mac TL, Tran DS, Quet F, Odermatt P, Preux PM, Tan CT. Epidemiology, aetiology and clinical management of epilepsy in Asia: a systematic review. Lancet Neurol 2007; 6: 533-43.

DiMario FJ Jr. Paroxysmal nonepileptic events of childhood. Semin Pediatr Neurol 2006; 13: 208-21.

Wirrell E, Farrell K, Whiting S. The epileptic encephalopathies of infancy and childhood. Can J Neurol Sci 2005; 32: 409-18.

Gardiner M. Genetics of idiopathic generalized epilepsies. Epilepsia 2005; 46: 15-20.

Hirsch E. Childhood epilepsy syndromes with both focal and generalized seizures. Acta Neurol Scand Suppl 2005; 181: 52-6.

Berg AT. Defining intractable epilepsy. Adv Neurol 2006; 97: 5-10.

Berg AT, Kelly MM. Defining intractability: comparisons among published definitions. Epilepsia 2006; 47: 431-6.

French JA. Refractory epilepsy: one size does not fit all. Epilepsy Curr 2006; 6: 177-80.

Sillanpää M, Schmidt D. Predicting antiepileptic drug response in children with epilepsy. Expert Rev Neurother 2011; 11: 877-85.

Berg AT, Berkovic SF, Brodie MJ, Buchhalter J, Cross JH, van Emde Boas W, et al. Revised terminology and concepts for organization of seizures and epilepsies: Report of the ILAE Commission on Classification and Terminology, 2005–2009. Epilepsia. 2010; 51: 676-85.

Alving J. What is intractable epilepsy? In: Johannessen SI (ed). Intractable epilepsy. Petersfield: Wrightson Biomedical Publishing, 1995: 1-12.

Berg AT, Levy SR, Novotny EJ, Shinnar S. Predictors of intractable epilepsy in childhood: a case-control study. Epilepsia 1996; 37: 24- 30.

Johnston MV. Seizures in Childhood. In: Berhrman RE, Kielgman RM and Jenson HB (eds.) Nelson Textbook of Pediatrics 17th ed. Saunders: 2004 .p 1993-2005.

Karen L, Wai K. Early Predictors of Medical Intractability in Childhood Epilepsy. Ped Neurology 2003; 29: 46-52.

Yoko O, Harumi Y. Predictors and Underlying Causes of Medically Intractable Localization-Related Epilepsy in Childhood. Ped Neurology 2000; 24: 209-13.

Gururaj A, Sztriha L, Hertecant J, Eapen V. Clinical predictors of intractable childhood epilepsy. J Psychosom Res 2006; 61: 343-7.

Chawla S, Aneja S, Kashyap R, Mallika V. Etiology and clinical predictors of intractable epilepsy. Pediatr Neurol 2002; 27:86-91.

Udani VP, Dharnidharka V, Nair A, Oka M. Difficult to control epilepsy in childhood: A long term study of 123 cases. Indian Pediatr 1993; 30: 1199-206.

Huttenlocher PR, Hapke RJ. A follow-up study of intractable seizures in childhood. Ann Neurol 1990; 28: 699-705.

Singhvi JP, Sawhney IM, Lal V, Pathak A, Prabhakar S. Profile of intractable epilepsy in a tertiary referral center. Neurol India 2000; 48: 351-6.

Steffenburg U, Anders H, Intractable Epilepsy in a Population-Based Series of Mentally Retarded Children. Epilepsia 1998; 39: 767-75.

Berg AT, Vickrey BG, Testa FM, Levy SR, Shinnar S, DiMario F, et al. How long does it take for epilepsy to become intractable? A prospective investigation. Ann Neurol 2006; 60: 73-9.

Kossoff EH, McGrogan JR, Bluml RM, Pillas DJ, Rubenstein JE, Vining EP. Modified Atkins Diet Is Effective for the Treatment of Intractable Pediatric Epilepsy. Epilepsia 2006; 47: 421-4.

Sarah l, Janet R. Parents caregiving approaches facing a new treatment alternative in severe intractable childhood epilepsy. Seizure 2003; 12: 1-10.

Holmes GL, Engel J Jr. Predicting medical intractability of epilepsy in children: How certain can we be? Neurology 2001; 56: 1430-1.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-6505
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

4.4b 3.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

The Association Between Great-Grand Multiparity and the Development of Type 2 Diabetes Mellitus

Baki ERDEM, Nuri PEKER

Folliküler Tiroit Karsinomunun Skalp ve Üst Ekstremitede Kitlesel Cilt Metastazları

Sibel YILDIRIM, ZAHİDE ÇİLER BÜYÜKATALAY, Gürsel DURSUN

Clinical Outcomes Following Implantation of A New Aspheric Monofocal Intraocular Lens

Ulviye YİĞİT, Ercan ÇAVUŞOĞLU, İ. Umut ONUR, F. Selin KAYA

Prostatic Melanosis: Case Report

Gizem TEOMAN, İSMAİL SAYGIN, Sevdegül MUNGAN

Larinksin Farklı Organ Koruma Cerrahilerinin Ses Kalitesi Üzerine Etkisinin Algısal ve Akustik Yöntemlerle Karşılaştırılması

FATMA ESEN AYDINLI, AHMET ATAŞ, Şefik HOŞAL

Kardiyak Sendrom X Hastalarında İnterlökin-17 Serum Seviyesi ve IL-17 Geni -152G/A Polimorfizminin Araştırılması

Yasemin Gizem ÖZER, Burak ÖNAL, Deniz ÖZEN, Cemre KANDAZ, Bülent DEMİR, Ahmet Gökhan AKKAN

Genç Bireylerde Müzik Maruziyeti Sonrası Olivokoklear Efferent Sistem Aktivasyonunun Değerlendirilmesi

Erdoğan BULUT, Elçin NURÇİN, Şule YILMAZ, Selis GÜLSEVEN GÜVEN, Memduha TAŞ

Erektil Disfonksiyon ile Nötrofil Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki

Mehmet KARABAKAN, Aliseydi BOZKURT

Analysis of the BACE1 and Clusterin Genes Expression Levels in Alzheimer’s Disease

Hani ALSAADONI, Burcu ÇAYKARA, SADRETTİN PENÇE, Saffet TÜZGEN, HALİME HANIM PENÇE

Effects of Glutamine on Healing of Traumatic Oral Mucosal Lesions: An Experimental Study

SEDAT AKBAŞ, Enes KARABULUT, Ayşe Pervin SUTAŞ BOZKURT, ÖVGÜ AYDIN, Dilek DÜZGÜN ERGÜN, Gürcan GÜNGÖR