Bir Yanık Merkezindeki Çocuk Hastalarda Gelişen Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Değerlendirilmesi

Amaç: Enfeksiyonlar, yanık hastalarında morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. En sık görülen enfeksiyonlar, cerrahi alan enfeksiyonu, kan dolaşımı enfeksiyonu, sepsis, ventilatör ilişkili pnömoni ve idrar yolu enfeksiyonlarıdır. En sık saptanan etkenler; Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus’tur. Bu çalışmanın amacı, yanık merkezinde takip edilen çocuk hastaların epidemiyolojik özelliklerini, yanık nedenlerini, hastalarda gelişen enfeksiyonları, sorumlu mikroorganizmaları ve uygulanan tedavileri belirlemektir. Yöntemler: Bu çalışma, yanık merkezinde 2012-2018 tarihleri arasında yatarak tedavi gören 1 ay-18 yaş arası hastaların dosyalarının ve bilgisayar kayıtlarının geriye dönük olarak incelendiği kesitsel bir çalışmadır. Çalışmaya dahil edilen hastaların; yaş, cinsiyet, yatış süresi, yanık şiddeti, yanık çeşidi, yanık yeri, yanık yüzdesi, uygulanan girişimler, geçirilen enfeksiyon, uygulanan tedavi ve prognoza ait veriler kaydedildi. Enfeksiyon tanımlamaları Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Rehberi’ ne göre belirlendi. Hastaların cerrahi alan, kan, idrar ve trakeal aspirat örneklerinde üreyen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal duyarlılıkları kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya 878 hasta dahil edildi. Hastaların %77,3’ ünde sıcak su yanığı, %59,1’ inde ekstremite-gövde yanıkları saptandı. Yanık yüzde ortancası 10 (minimum:1, maksimum: 90) idi. Hastalarda gelişen total enfeksiyon prevalansı %12.6 idi. Hastaların 44 (%5)’ünde sepsis, 23 (%2,6)’ünde cerrahi alan enfeksiyonu, 19 (%2,2)’unda idrar yolu enfeksiyonu, 17 (%1,9)’ sinde kan dolaşımı enfeksiyonu, yedi (%0,8)’sinde santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu ve bir hastada ventilatör ilişkili pnömoni gelişti. Hastaların beşinde P. aeruginosa, 17’sinde Escherichia coli, üçünde Klebsiella pneumonia, sekizinde S. aureus 16’ sında Enterokok spp., 20’sinde koagülaz negatif stafilokok tespit edildi. Enfeksiyonu olan hastalarda; kateter varlığı, yanık yüzdesi anlamlı olarak fazla ve yatış süresi anlamlı olarak uzundu (p

Evaluation of Healthcare-Associated Infections in Children in a Burn Center

Objective: Infections are major causes of morbidity and mortality in burn patients. The most common infections include wound infection, bloodstream infections, and sepsis. Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus are the most common organisms. The aim of this study was to determine the epidemiological characteristics of patients, causes of burns, infections, responsible microorganisms, and treatment strategies. Methods: This was a cross-sectional study. The medical records of burn patients aged between 1 month and 18 years in 2012-2018 were retrospectively reviewed. Age, sex, length of hospital stay, severity of burns, burn type, burn site, burn percentage, applied interventions and treatments, infections, and prognosis were recorded. Infection definitions were determined according to the National Health Service Associated Infections Surveillance Guide. Microorganisms at surgical sites and in blood, urine, and tracheal aspirate samples, and antimicrobial susceptibilities were recorded. Results: In total, 878 patients were included in the study. The most common etiology was scalding (77.3%), and the most frequently injured anatomical areas were the trunk and extremities (59.1%). The prevalence of total infection was 12.6%. Forty-four of the total infections were sepsis, 23 were wound infections, 19 were urinary tract infections, and 17 were bloodstream infections. P. aeruginosa was detected in 5 patients, Escherichia coli in 17, Klebsiella pneumonia in 3, S. aureus in 8, Enterococcus spp. in 6, and coagulase-negative staphylococci in 20. Presence of catheter and percentage of burn surface area were significantly higher and the duration of hospitalization was significantly longer in patients with infection. Conclusion: At pediatric burn centers, the identification of infectious agents, development appropriate antibiotic strategies, avoidance of the use of prophylactic antibiotics, and strict adherence to isolation measures will reduce the risk of infection.

___

1. Sharma BR, Singh VP, Bangar S, Gupta N. Septicemia: the principal killer of burn patients. Am J Infect Dis 2005; 1: 132-8.

2. Devrim İ, Kara A, Düzgöl M, Karkıner A, Bayram N, Temir G, et al. Burn-associated bloodstream infections in pediatric burn patients: Time distribution of etiologic agents. Burns 2017; 43: 144-8.

3. Ressner RA, Murray CK, Griffith ME, Rasnake MS, Hospenthal DR, Wolf SE. Outcomes of bacteremia in burn patients involved in combat operations overseas. J Am Coll Surg 2008; 439-44.

4. Peck MD. Epidemiology of burns throughout the world. Part I: Distribution and risk factors. Burns 2011; 37: 1087-100.

5. Available from: https://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/15719,ulusal-saglik-hizmeti-iliskili-enf-surveyansi-rehberipdf.pdf?0

6. Deveci M, Şengezer M, Er E, Selmanpakoğlu N. Yanıkta mortalite analizi. Türk Plast Cer Derg 1998; 6: 108-13.

7. Akansel N, Yilmaz S, Aydin N, Kahveci R. Etiology of burn injuries among 0-6 aged children in one University Hospital Burn Unit, Bursa, Turkey. Int J Caring Sci 2013; 6: 208-16.

8. Diler B, Dalgıç N, Karadağ ÇE, Dokucu Aİ. Bir Pediatrik Yanık Ünitesinde Epidemiyoloji ve Enfeksiyonlar: Üç Yıllık Deneyimimiz. J Pediatr Inf 2012; 6: 40-5.

9. Öztorun Cİ, Demir S, Azılı MN, Şenaylı A, Livanelioğlu Z, Şenel E. The outcomes of becoming a pediatric burn center in Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2016; 22: 34-9.

10. Wang S, Li D, Shen C, Chai J, Zhu H, Lin Y, et al. Epidemiology of burns in pediatric patients of Beijing City. BMC Pediatr 2016; 16: 166.

11. Oncul O, Yüksel F, Altunay H, Açikel C, Celiköz B, Cavuşlu S. The evaluation of nosocomial infection during 1-year-period in the burn unit of a training hospital in Istanbul, Turkey. Burns 2002; 28: 738-44.

12. Rosanova MT, Stamboulian D, Lede R. Risk factors for mortality in burn children. Braz J Infect Dis 2014; 18: 144-9.

13. Taneja N, Emmanuel R, Chari PS, Sharma M. A prospective study of hospital-acquired infections in burn patients at a tertiary care referral centre in North India. Burns 2004; 30: 665-9.

14. Sönmezer MÇ, Tezer H, Şenel E, Parlakay A, Kanık Yüksek S, Gülhan B ve ark. Bir Pediatrik Yanık Ünitesinde Gelişen Hastane Enfeksiyonları, İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Dirençleri. Türkiye Çocuk Hast Derg 2014; 8: 171-5.

15. Luo G, Peng Y, Yuan Z, Cheng W, Wu J, Fitzgerald M. Yeast fromburn patients at a major burn centre of China. Burns 2005; 31: 471-5.

16. Lee HG, Jang J, Choi JE, Chung DC, Han JW, Woo H, et al. Blood stream infections in patients in the burn intensive care unit. Infect Chemother 2013; 45: 194-201.

17. Ronat JB, Kakol J, Khoury MN, Berthelot M, Yun O, Brown V, et al. Highly drug-resistant pathogens implicated in burn-associated bacteremia in an Iraqi burn care unit. PLoS One 2014; 9: e101017.

___

JAREM
  • ISSN: 2146-6505
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

9.8b5.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Analysis of Early and Late Cases of Idiopathic Abruptio Placenta in Preterm Patients

Işıl UZUN ÇİLİNGİR, GÜLİZAR FÜSUN VAROL, Havva SÜTCÜ, CİHAN İNAN, CEM YENER, NİYAZİ CENK SAYIN

Erektil Disfonksiyon ile Nötrofil Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki

Mehmet KARABAKAN, Aliseydi BOZKURT

Larinksin Farklı Organ Koruma Cerrahilerinin Ses Kalitesi Üzerine Etkisinin Algısal ve Akustik Yöntemlerle Karşılaştırılması

FATMA ESEN AYDINLI, AHMET ATAŞ, Şefik HOŞAL

Analysis of the BACE1 and Clusterin Genes Expression Levels in Alzheimer’s Disease

Hani ALSAADONI, Burcu ÇAYKARA, SADRETTİN PENÇE, Saffet TÜZGEN, HALİME HANIM PENÇE

Dirençli Epilepsili Hastalarda İlk Nöbet Tipi ve Nöbet Çeşitliliğinin Değerlendirilmesi

Fatma ÇETİNKAYA ÇAT, Mehmet Sait OKAN

Bir Yanık Merkezindeki Çocuk Hastalarda Gelişen Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Değerlendirilmesi

ZEYNEP GÖKÇE GAYRETLİ AYDIN, Nihal ÖZDEN EYÜPOĞLU, ESRA ÖZKAYA, Elif Bahat ÖZDOĞAN, MURAT LİVAOĞLU, SERDAR TÜRKYILMAZ

Üst Servikal Vertebra Fraktürlerinde Halo Vest Tedavisi

Serhat YILDIZHAN, Mehmet Gazi BOYACI

Clinical Outcomes Following Implantation of A New Aspheric Monofocal Intraocular Lens

Ulviye YİĞİT, Ercan ÇAVUŞOĞLU, İ. Umut ONUR, F. Selin KAYA

Folliküler Tiroit Karsinomunun Skalp ve Üst Ekstremitede Kitlesel Cilt Metastazları

Sibel YILDIRIM, ZAHİDE ÇİLER BÜYÜKATALAY, Gürsel DURSUN

Prostatic Melanosis: Case Report

Gizem TEOMAN, İSMAİL SAYGIN, Sevdegül MUNGAN